Töötuskindlustus


Küsimus: Kas invaliidsuspensionäri töötasust arvatakse ka maha töötuskindlustusmakse?17.01.2012

Kas see on õige, et täiskohaga töötaval invaliidsuspensionäril arvestatakse palgast maha töötuskindlustusmakse? Kas see tähendab siis ka seda, et juhul kui see inimene jääb töötuks, on tal õigus saada töötuskindlustushüvitist? Ja mis tingimustel ta seda saama hakkab, kas ainult koondamise või ka omal soovil (nt tervislikel põhjustel mittesobiva töö tõttu) lahkumise puhul? Ja kui palju on töötuskindlustushüvitis invaliidsuspensionärile, kes on töötanud aasta ja keskmiselt saanud miinimumpalka?
Kas ka täiskohaga töötav vanaduspensionär peab maksma seaduse järgi töötukindlustusmaksu?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

1) Jah, täiskohaga töötava invaliidsuspensionäri töötasult tuleb maksta töötuskindlustusmakseid, kui ta pole veel jõudnud vanaduspensioniikka.
2) Jah, kui inimene kaotab töö, siis on tal võimalus ennast töötukassas töötuna arvele võtta.
3) Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
- ta on töötuna arvele võetud;
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).
Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmise korral ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
4) Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on alljärgnev protsent kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust:
- 50% esimesest kuni 100. kalendripäevani;
- 40% 101-st kuni perioodi lõpuni.
Keskmise päevamäära arvutamisel võetakse aluseks kolmele viimasele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul saadud töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmaksed.
5) Vanaduspensionäri palgalt ei maksta töötuskindlustusmaksu. Töötaja töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensionikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Töötuna ei võeta arvele ja töötuna arvelolek lõpetatakse, kui inimene jõuab vanaduspensioniikka.