Töötuskindlustus


Küsimus: Kas osaühingu asutamine ja tasuta juhtorgani liikmena tegutsemine lõpetab töötu staatuse?14.02.2012

Tere! Saan töötuskindlustushüvitist. Kui asutan osaühingu ja ei hakka saama juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena selle eest tasu.
Firma esitab teenuse arveid. Kas minu töötuna arvelolek lõpetatakse?
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Kui isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja ei saa selle eest tasu ning esitab selle kohta kirjaliku tõendi, siis töötukassal ei ole alust isiku töötuna arveloleku lõpetamiseks, s.t töötuskindlustushüvitist makstakse kuni hüvitise perioodi lõpuni, kui isik on jätkuvalt töötuna arvel ja täidab tööotsimise nõudeid.

Kui isik ei täida individuaalse tööotsimiskavaga kokku lepitud tööotsimise nõudeid, võidakse lõpetada tema töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine enne hüvitise perioodi lõppemist.