Töötuskindlustus


Küsimus: Kas võin ennast oma firmast koondada ja kas sellisel juhul võin end töötuna arvele võtta?21.02.2012

Tervist!
Olen kahemehe OÜ juhatuses tasuta liige ja praktiline töötegija miinimumpalgaga. Teine osanik on vaid juhatuse liige, tasuta. Seoses masuga on firma sügavas languses ja põhjast ning sundlikvideerimisest mõnede kuude kaugusel. Miinimumpalka ei ole võimalik praeguses seisus välja teenida. Teenuseid sai tehtud väikefirmadele, kellest 60-70% on majandusest kadunud. Paremate aegade kasum on praktiliselt otsas ja jäänud on vaid osakapital.
Kas on võimalik firma tegevus peatada ja ennast kui töötegijat koondada? Firma juhatuses olemise eest pole ka parematel aegadel tasu võtnud ja seda ei plaani ka edaspidi.
Kas sellisel juhul oleks võimalik end töötuna arvele võtta?
Firma likvideerimist ei ole mõtekas alustada, parem mõnele soovijale maha müüa või alustada kunagi täiesti uue reaga.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud ettevõtja!
Töölepingu lõpetamise tingimuste kohta võivad nii töötaja kui tööandja pädevat nõu küsida tööinspektsiooni juristidelt.
Tööinspektsiooni infotelefon 6406000 töötab igal tööpäeval kella 10-15. E-posti aadress on ti@ti.ee

Töötukassa ülesandeks on aidata inimestel leida tööd!
Selle ülesande täitmiseks me võtame töötuna arvele inimese, kes ise meie poole pöördub töö otsimise sooviga s.t, et ta ei tööta (kõik töösuhted on lõppenud), ta ei õpi täiskoormusega õppes, ta otsib tööd, soovib tööle asuda ja on valmis vastu võtma sobiva töö.
Töötuna ei võeta arvele:
- kui isik töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku (näiteks juhatuse liige) lepingu alusel või on avalikus teenistuses;
- kui isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu (välja arvatud sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhtimis- või kontrollorgani liige, kes saab selle eest väiksemat tasu kui pool töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär).

Kui Te vastate töötuna arvelevõtmiseks seadusega kehtestatud tingimustele, siis on võimalik Teid töötuna arvele võtta, kui Te selleks isiklikult pöördute töötukassa lähimasse osakonda.

Kas töötuna arvelevõtmise korral on Teil õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, saab otsustada arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel, milleks on:
1. kehtiv isikut tõendav dokument;
2. viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (tööleping, töövõtuleping, juhatuse liikme leping);
3. tööandja tõend kindlustatule:
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12884&pe=shift