Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus saada töötuskindlustushüvitist pärast 3-kuulist tähtajalist töölepingut?16.07.2012

Sain koondamise 2011 kevadel ja seejärel sain 270 päeva töötuskindlustushüvitist. Hetkel töötan 3 kuulise tähtajalise lepingu alusel mis lõpeb 16.09.2012. Kas mul on õigus seejärel töötuskindlustushüvitisele ja millise töötasu alusel seda arvestatakse? Kasvatan 8-aastast last üksinda, kes lõpetas I klassi 2012 juunis.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuskindlustushüvitise väljamaksmisega muutub varem kogutud töötuskindlustusstaaž nulliks. Kui olete 270 päeva töötuskindlustushüvitist töötuna arveloleku perioodil ära kasutanud, siis uuesti tööle asumisel hakkate koguma uut töötuskindlustusstaaži. Iga kalendrikuu eest, mil olete saanud töötasu, millelt makstakse töötuskindlustusmaksu, arvestatakse üks kuu töötuskindlustusstaaži.

Kas töötuna arveloleval isikul on (olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest) õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Seega, kui Te ei ole pärast viimast töötuskindlustushüvitise väljamaksmist töötanud ja töötasu saanud vähemalt 12 kalendrikuul, ei ole Teil uuesti kogutud vajalikku 12 kuulist töötuskindlustusstaaži, mis on vajalik töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.

Õigus töötutoetusele on töötuna arveloleval isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud.