Töötuskindlustus


Küsimus: Kuidas peaksin töötu abiraha saamiseks katseajal töösuhte lõpetama, kui tunnen, et see töö ei sobi mulle?20.11.2012

Tere!
Olen tööl katseajaga 4 kuud. Tunnen, et see töö ei sobi mulle. Mis tingimustel peaks töölepingu üles ütlema, et võtta ennast töötuna arvele ja saada töötuskindlustust? Kui ise lõpetan 15-päevase etteütlemisega töölepingu, kas siis on õigus töötuskindlustusele. Kui suur on summa, mida töötuna sellisel juhul makstakse? Kuidas oleks kõige õigem talitada, et saada töötu abiraha?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel on töötul võimalik taotleda töötutoetust, mille päevamäär käesoleval aastal on 2,11 €.
Kui töötu vastab töötuskindlustushüvitise määramiseks kehtestatud tingimustele, siis hüvitise suurus esimesel 100. päeval on 50% ja edasi, kuni määratud perioodi lõpuni 40% isiku keskmisest töötasust.
Rohkem infot leiate töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11245