Töötuskindlustus


Küsimus: Kas tähtajalise töölepingu lõppedes on õigus saada töötuskindlustushüvitist?28.11.2013

Minu tähtajaline tööleping on sõnastatud nii: leping on sõlmitud tähtajaliselt kuni asendatava töötaja lapsehoolduspuhkuselt naasmiseni (ilma kindla kuupäevata). Juhul kui minu tööstaaž tööandja juures kujuneb näiteks 6-12 kuud, kas siis on mul õigus saada töötukassalt töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (ei pea olema sama tööandja juures);
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse kindlustatule iga kalendrikuu eest, mil talle maksti töötasu, millelt maksti töötuskindlustusmaksed.