Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötuskindlustuse hüvitis laieneb ka töövõtulepingu- või käsunduslepinguga töötavale inimesele?21.03.2014

Kui lõpetati töösuhe töötaja omal soovil ja sellele järgnes 1 kuuline tähtajaline töövõtuleping teises asutuses, kas sellisel juhul on inimesel õigust töötuskindlustushüvitisele. Huvitab, kas töötuskindlustuse hüvitis laieneb ka töövõtulepingu- või käsunduslepinguga töötavale inimesele. Eelnev töösuhe kestis 16 kuud.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
töötuna ei võeta arvele inimest, kes töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Kui Te olete töötuna arvele võetud (keda ei võeta töötuna arvele lugege täpsemalt meie kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/keda-ei-voeta-tootuna-arvele),
siis on täidetud esimene tingimus hüvitise taotlemiseks.
Kui Teile on makstud töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kalendrikuul (36 kuu jooksul töötuna arvelevõtmisest), siis on täidetud teine tingimus hüvitise taotlemiseks.
Kui Teie viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on tähtajaline töötamine, siis Te vastate kolmandale tingimusele hüvitise taotlemiseks.