Võlanõustamine


Küsimus: Kas arestitava summa arvestamine toimub nii?29.10.2011

500 euro suurusest netopalgast saab arestida 148 eurot ja töötaja peab saama 352 eurot.

Täitemenetuse seadustik § 132 lõige 3

Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

arestitava summa välja selgitamiseks kasutage skeemi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt:

http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe