Küttesüsteemid


Küsimus: Kas kolmanda korruse kamina suitsutoru võib ühendada korstnasse, mille mõlemat lõõri kasutavad alumised korterid?18.12.2012

Elan kolmandal korrusel ja köök-toast läheb läbi kahe lõõriga tellistest korsten. Üks lõõr on ühenduses esimese korruse küttekoldega ja teine lõõr teise korruse küttekoldega. Kas ma tohin naabrite nõusolekul ühte nendest lõõridest, mis läbib minu kööki, ühendada oma kamina suitsutoru?

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

Alustama peame Ehitusseadusest
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011197
§ 2. Ehitis, projekteerimine ja ehitamine

(4) Projekteerimine on:
1) ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine;
2) ehitise tehnosüsteemide kavandamine;
3) ehitises kasutatava tehnoloogia kavandamine;
4) ehitise elueast lähtuv ehitise nõuetele vastava kasutamise ja hooldamise tehnomajanduslik hindamine.
(5) Projekteerimise tulemuseks on ehitusprojekt.
(6) Ehitamine on:
1) ehitise püstitamine;
2) ehitise laiendamine;
3) ehitise rekonstrueerimine;
4) ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine;
5) ehitise lammutamine.


Sellest johtuvalt annab projekteerimiseks juhised EVS 812 – 3 / 2007
5.3.2 Kütteseade paigaldus
5.3.2.1 Kütteseadme paigaldus ehitisse toimub vastavalt tootja poolt ette antud juhistele. Müüritud kütteseadme ohutu paigaldamise tagab kutseline pottsepp.
6 Korstnad ja suitsulõõrid
6.1.5 Üldjuhul nähakse igale kütteseadmele ette eraldi suitsulõõr. Samuti katlaruumis (samal tasandil) või kuni kaks samal korrusel asetsevat eluruumides või majandushoone samas korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühenda sama suitslõõriga, kui sellega ei ületata väikse suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel. Sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega.
Kutsetunnistuse olemasolu saab hõlpsalt kontrollida
www.kutsekoda.ee