Täitemenetlus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kohtutäituri poolt emapalgast summa kinnipidamine09.03.2011

Kas lastetoetusest ja emapalgast tohib kohtutäitur oma osa võtta, kui see on üle elatusmiinimumi?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Üldnormina lastetoetusele ja vanemahüvitisele ei tohi sissenõuet pöörata vastavalt täitemenetluse seadustiku § 131 lg 1.

Kuid lõige 2 sätestab erisuse. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib vanemahüvitisele (emapalgale) pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.
 

Küsimus: Mis summa peab igakuiselt võlgnikule alles jääma?07.03.2011

Tere,
Kui suur summa peab jääma inimesele kätte (elatusmiinimum), juhul kui tema sissetulekutest võtab kohtutäitur oma osa?
Minu hetke sissetulek on pension (229 EUR).
Kas sellest on õigust pool ära võtta?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Täitemenetluse seadustiku (RT I 2005, 27, 198) § 132 lg 1 kohaselt sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.

Palga alammäär 2011. aastal on 278 EUR.

Samas ütleb sama § lõige 1 ülamärgiga 1: Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust.

Kahjuks ei tule Teie küsimusest välja, kas sissenõudmisele kuuluv raha arvestatakse lapse elatisenõude katteks.

Lugupidamisega,
Elin Vilippus
 

Küsimus: Võlgniku korteri sundmüük07.03.2011

Kui kohtutäitur on arestinud korteri, siis millistel tingimustel on tal õigus korter sundmüüki panna?
Kas saab korterit sundmüüki panna, kui võlgnik on raske puudega, psüühikahäiretega inimene?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
kinnisvarale sissenõude pööramiseks ehk võlgniku korteri müügiks, ei ole täitemenetluse seadustikus (RT I 2005, 27, 198) erilisi tingimusi ette nähtud. Tingimus on kindlasti see, et võlgnik ei ole oma võlga tasunud.

Olenevalt võlasumma suurusest ja iseloomust püütakse võlga kindlasti sisse nõuda ka muid viise kasutades, näiteks arestitakse võlgniku pangakontod või töötasu. Kui aga täitedokumendiks on hüpoteegi seadmise leping, siis saabki sissenõude pöörata üksnes panditud kinnisasjale ehk müüakse ainult seda konkreetset korterit.

Kui võlgnik või tema esindaja leiab, et täitmine on võlgniku suhtes ülekohtune, siis võib ta esitada kohtusse avalduse täitemenetluse peatamseks, pikendamiseks või ajatamiseks täitemenetluse seadustiku § 45 alusel. Sellisel juhul saab kohus otsustada, kas võlgniku vara müümine on otstarbekas.

Kohtutäitur peab täitemenetluse peatama, kui võlgnik muutub piiratud teovõimega isikuks kuni talle eestkostja määramiseni ning kohtutäitur võib täitemenetluse peatada, kui võlgnik raskelt haigestub või viibib statsionaarses raviasutuses.