Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas veeavarii järgse kahju suuruse hindamine kahju põhjustaja seljataga on kindlustuses tavaline praktika?24.11.2017

Minule kuuluvas korteris toimus veeavarii, mille tagajärjel voolas vesi alumisele korrusele. Minu korteril ei ole kindlustuslepingut sõlmitud, naabri korteril on. Vahetult pärast juhtumit kindlustusfirma poolt laekunud teatele kinnitasin kohe ja kirjalikult, et olen teadlik ja võtan süü omaks. Juhtum leidis aset juulikuus. Sestsaadik olen korduvalt kirjalikult palunud kindlustusfirmat teavitada mind asjade käigust, eriti kahju suuruse kohta. Minu pärimisele ei ole ühtegi vastust tulnud. Käes on novembri lõpp, aga mina olen siiani teadmatuses. Telefonitsi suheldes, sain vastuseks, et võib juhtuda, et kahjunõue jõuab minu kätte alles kahe-kolme aasta pärast, kuna järjekord olevat pikk.
Kas kahju suuruse hindamine kahju põhjustaja selja taga on tavaline praktika? Mis aja jooksul peab kindlustusfirma teavitama mind kahju suurusest ja millal esitama kahjunõue? Kui palju peab kindlustusfirma informeerima mind kahjukäsitlusest? Millised õigusaktid reguleerivad kindlustusfirma ja kahju põhjustaja vahelisi suhteid? Kelle poole võib pöörduda kaebusega?
Palun Teie abi. Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja on oma kliendiga kindlustuslepingus kokku leppinud, kuidas käib kahju hüvitamine. Kindlustusandja peab oma lubadust oma kliendile täitma sõltumata kolmandast osapoolest, sh sõltumata kahju tekitajast. Seega kahju hüvitamisel kindlustuslepingu järgi ei pea kindlustusandja kahju põhjustajat kaasama.

Eeltoodud ei õigusta siiski küsimuses kirjeldatud kindlustusandja käitumist. Kui kahju tekitaja soovib teada, mis summas ja millal talle tagasinõue on tulemas, siis on mõistlik, et kindlustusandja sellele vastab. Samuti ei saa mõistlikuks pidada, et kindlustusandja esitab tagasinõude kahju põhjustajale mitu aastat peale kahju hüvitamist. Teisalt peab kindlustusandja tagasinõude esitamisel Teile tõendama, et lähtus kahju hüvitamisel põhimõttest – hüvitada tuleb vähimad mõistlikud kulud juhtumi eelsele võimalikult lähedase olukorra taastamiseks. Kui juhtunust on palju aega möödas, võib selle tõendamine kindlustusandjal keeruline olla.

Kindlustusandjale läheb peale kahju hüvitamist üle kannatanu nõue kahju tekitaja vastu, see tuleb võlaõigusseaduse § 492. Muus osas reguleerivad kindlustusandja ja kahju tekitaja vahelisi suhteid eelkõige võlaõigusseaduse kahju hüvitamise (võlaõigusseaduse 7. peatükk) sätted.

Kindlustusandja ei pea kahju tekitajat teavitama kahjukäsitluse käigust. Kui kindlustusandja esitab tagasinõude, siis peab kindlustusandja tõendama nõude õigsust.

Pöörduge esmalt uuesti kindlustusandja poole, selgitage, kuidas soovite olukorra lahendada ning leidke kindlustusandjaga kokkulepe.
 

Küsimus: Kas ja kus saab Eestis võtta tõendi oma sõidustaaži kohta, et saaks Soomes soodsama kindlustustariifi?22.11.2017

Elan Eestis aga töötan Soomes. Ostsin Soomes kasutatud auto. Ja selleks, et mitte maksta Soomes kindlustuse eest maksimum, soovitasid, et ma võtaks Eestis tõendi, selle kohta, et minul on pikk sõidustaaž ja ei ole olnud avariisid, siis läheb kindlustuse koefitsient väiksemaks. Kust ja kuidas saaks seda tõendid? kirjutage palun. Tänan!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse ajaloo tõendi saab kõige mugavamalt ja kiiremini riigiportaalist eesti.ee. Täpsem teave on liikluskindlustuse fondi kodulehel, vt siit http://www.lkf.ee/et/p%C3%A4ringud/kliendi-liikluskindlustuse-ajalugu.
 

Küsimus: Kuidas saab kindlustisfirma tagaselja juhtumi ametlikku portaali riputada ilma, et mulle üldse mingit infot annaks?20.11.2017

Tere,
Lühidalt, kindlustusselts väidab, et minu auto on põhjustanud liiklusõnnetuae 30.01.2017. Esimene kõne seltsilt minul 10.03.2017. Kirjutasin samal päeval seletuskirja, samuti kõne ajal palusin korduvalt esitada tõendid ja faktid, nende väitel isikukaitse seaduse järgi ei saa nad mitte midagi juhtumi kohta minule, kui teisele poolele (süüdistatavale) anda (siit portaalist loen, et asjaosalistele tuleb infot anda). Vaheinfoks, mul ei ole õrna aimugi, millest nad räägivad kuna nimetatud päeval päris kindlasti ühtegi liiklusõnnetust minu sõidukiga ei juhtunud. Seletuskirjale vastust ei tulnud. Täna, 8 kuud hiljem avastain juhuslikult, et juhtum on 30.01.2017 registreeritud, tagaselja lkf.ee lehel, mis selgitab ka minu liikluskindlustuse makse järsku tõusu. Toiming on nende poolt menetluses. Pea aasta, kordagi teist poolt teavitamata? Minu järjekordse pöördumise peale teatati kuivalt, et ei saa endiselt juhtumi asjaolusid mulle, kui "süüdlasele" avaldada.
Kuidas peaksin toimima, et alusetu süüdistus ja auto kohta tehtud vale sissekanne lkf lehelt eemaldada? Tundsin huvi, kas pean nn. õnnetuse kohta politseist uurima. Sellele ei vastatud. Kuidas on võimalik, et kindlustisfirma tagaselja juhtumi ametlikku portaali saab riputada, ilma asjaolusid välja selgitamata ja teist osapoolt teavitamata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teie küsimusest loen välja, et sõiduki liikluskahjude kontrolli päring näitab Teie sõiduki kohta, et nõuet käsitletakse ja vastutuse ulatus on täpsustamisel. Kui see nii on, siis vastab teave tõele – kindlustusandja käsitleb liikluskindlustuse kahju nõuet ning praeguse teabe kohaselt on kindlustusandja hinnangul Teie sõiduk liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis osalenud. Samas ei ole nõude käsitlemine lõppenud, seega avaldatud teave ei ole lõplik.

Kindlasti peab kindlustusandja Teile, sõiduki omanikule, andma infot – millele tuginedes on kindlustusandja seisukohal, et kahju võidi põhjustada Teie sõidukiga ja kui kaua nõude menetlemine veel aega võtta. Palun pöörduge uuesti kindlustusandja poole. Kui kindlustusandja jätkuvalt keeldub, siis uurige kindlustusandjalt, kuidas käib kliendikaebuse menetlemine ja esitage kaebus.
 

Küsimus: Kas on määratud kindlad ajalised tähtajad, kui kaua kestab liikluskindlustuse kahjukäsitlus?14.11.2017

Tere,
Kas on määratud kindlad ajalised tähtajad, kui kaua kestab liikluskindlustuse kahjukäsitlus? Olin kannataja rollis, ehk minu juhitud sõiduk sai vigastusi. Õnnetus toimus 16.september ja kuni tänaseni (13.november) ei ole saanud ühtegi vastust, aga nüüd ise kindlustuselt küsides milles asi, vastati, et nemad pole saanud remondiettevõttelt autost pilte ega kalkulatsiooni ja uurigu mina nüüd, miks remondifirma ei ole kindlustusega suhelnud. Auto aga sai ette näidatud kohe esimesel tööpäeval peale õnnetust (18.september). Küsimus siis, kas on tähtajad, mille jooksul peab kindlustus teavitama kannatanut? On kannatajal mõningaid õigusi?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab nõuet käsitlema viivitusteta, st kindlustusandja peab kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha eelnimetatud tähtajaks, peab ta sellest kannatanut teavitama.

Teie küsimuses toodud asjaolud ei ole tavalised. Kui autoremondiettevõte, kellele autot näitasite on kindlustusandja koostööpartner, siis on tavaline, et kindlustusandja suhtleb remondiettevõttega ise. Põhjus, miks kindlustusandja palus Teil endal autoremondiettevõttest asjade seisu uurida, võib olla selles, et sel remondiettevõttel ei ole õigust kindlustusandjat kahjuteate vastuvõtmisel esindada.

Mõistlik on, kui palute remondiettevõttel materjalid kindlustusandjale esitada ja küsite kindlustusandjalt üle, kas kõik materjalid on käes ning millal võib oodata kahju hüvitamise otsust.
 

Küsimus: Kes võib liikluskindlustusjuhtumi korral asju ajada, kas omanik või ka kasutaja?07.11.2017

Toimus liikluskindlustuse kahjujuhtum sõidukiga (kahju saanud sõiduk), mida juhtis registreerimistunnistusel kasutajaks märgitud isik. Kas antud isikul (kes esitas ka kahjuteate kindlustusfirmale) on õigus osaleda peale otsuse teatavakstegemist edasises selgitusnõude esitajana ja vaidlusprotsessis kui algataja ja muudes sellega seotud tegevustes?
Või peab seda tegema sõiduki omanik?
Ilmselgelt on soov otsus vaidlustada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse juhtumi korral tuleb asju ajada nii sõiduki omanikul, kui ka sõiduki juhil. Sõiduki omanik esitab kahju hüvitamise nõude, sõiduki juht selgitused juhtunud kohta.

Kindlustusandja otsust kahju mitte hüvitada või hüvitist vähendada saab vaidlustada üksnes kahjustatud isik ehk kannatanu. Kui sõiduk on kahjustunud või hävinud, siis on kannatanuks sõiduki omanik. Kahjustunud või hävinud sõidukit juhtinud inimene saab olla kannatanu esindaja.

Kindlustusandja otsust, millega tunnistatakse sõiduki juht tekkinud kahju eest vastutavaks, saab vaidlustada sõiduki juht.

Asjaolu, et inimene on märgitud sõiduki registreerimistunnistusel kasutajaks ei oma tähendust.
 

Küsimus: Kui kaua võib sõiduk olla ilma liikluskindlustuseta enne kui talle rakendatakse sundkindlustust?03.11.2017

tere, Kui kaua võib sõiduk olla ilma liikluskindlustuseta enne kui talle rakendatakse sundkindlustust? Kas nendel juhtudel, kui pikemalt ei kasuta sõidukit, peab selle ARK-ist maha võtma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus sundkindlustusena rakendub kohe, kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on täitmata. Üldreegel on, et leping peab olema kõikidel liiklusregistris registreeritud mootorsõidukitel ja nende haagistel. Levinuim erand sellest on, et lepingu sõlmimise kohustust ei ole viimase lepingu lõppemisele järgenva 12 kuu jooksul, kui sõidukit ei kasutata.

Seega näiteks, kui
- registreerite sõiduki esmakordselt, registreerite sõiduki oma nimele või lõppeb sõiduki ajutine registrist kustutamine ja jätate lepingu sõlmimata, siis rakendub sundkindlustus kohe
- liikluskindlustuse leping lõppes, jätate sõiduki seisma, sõiduki andmed liiklusregistris ei muutu, siis rakendub sundkindlustus aasta möödumisel lepingu lõppemisest

Kui sõidukit pikema aja jooksul ei kasutata, siis on mõistlik sõiduk liiklusregistrist ajutiselt või alaliselt kustutada.

Sundkindlustuse rakendumisest vt täpsemalt siit http://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/kindlustamata-s%C3%B5iduki-sundkindlustus.
 

Küsimus: Kas saan sõlmida sõiduki kindlustuslepingu välismaa kindlustusseltsiga, mis väljastab rohelise kaart?03.11.2017

Tere, olen sõiduki omanik, auto on Eesti registris. Kas ma saan sõlmida kindlustuslepingu välismaal, välismaa kindlustusseltsiga, mis väljastab rohelise kaarti, kuna ma rohkem elan välismaal ja Eestis viibin vähe? Kui võib, siis mis moodi pean käituma avarii korral? Kui olen avariis süüdi, kuidas siis pean käituma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eesti liiklusregistris oleva sõidukile saate liikluskindlustuse lepingu sõlmida vaid Eestis tegutseva kindlustusandjaga, kes on Eesti Liikluskindlustuse Fondi liige. Rohelise kaardi võib väljastada vaid see selts, kellega olete sõlminud liikluskindlustuse lepingu.

Eesti registreerimismärgiga sõidukile välismaa kindlustusandjalt liikluskindlustuse lepingut ega rohelist kaarti ei saa.
 

Küsimus: Kas võin küsida liikluskindlustuselt kahju hüvitamiseks raha kui sõiduki taastamine maksab 2/3 sõiduki väärtusest?31.10.2017

Kas mul kui kannatanul on õigus küsida või nõuda liikluskindlustuselt kahju hüvitamiseks rahalisi vahendeid kui sõiduki taastamine läheb maksma 2/3 sõiduki turuväärtusest?
Antud juhul väidab kindlustaja, et nad taastavad sõiduki isegi siis kui taastamine läheks maksma sõiduki turuväärtusest 1/1. Kas see on normaalne või on mul kui sõiduki omanikul ka mingi õigus valida kuidas sõiduki kahjustusi kompenseerida?
Tegu on tavaliikluskindlustusega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduki taastamine maksab 2/3 sõiduki väärtusest, siis ei ole Teil liikluskindlustuse juhtumi puhul õigust nõuda kahju hüvitamist rahas oma pangakontole. Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:
- sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
- sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas.

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale.
Üksikasjalikumalt sõidukikahju hüvitamisest liikluskindlustuse juhtumi järgselt vt siit http://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5idukikahju-h%C3%BCvitamine-rahas.
 

Küsimus: Kas ka teistes euroopa riikides on selline võimalus, et auto liikluskahjude ajalugu kontrollida?31.10.2017

Korralik auto sattus kellegi teise süü läbi avariisse. Seoses sellega auto turu väärtus ju kukub kui ma tahaks müüa. Liikluskahju kontrollimine lihtne, toksi ainult nr. sisse. Kontrolli kasvõi kõigi naabrite sõidukid üle. Kas ka teistes euroopa riikides on see võimalus olemas-näiteks Saksamaal? Tänan vastuse eest.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Mina ei tea, et teistes Euroopa riikides toimunud liikluskindlustuse juhtumite kohta saab sama mugavalt teavet nagu LKF-i liikluskahjude kontrolli päringust.
 

Küsimus: Mida teha, kui pangad nõuavad sundkindlustamist, aga maja seisukorra tõttu keegi ei kindlusta?27.10.2017

Minu senine kindlustusfirma ütles minu omandis oleva maamaja kindlustuslepingu üles, etteteatamisega 1 kuu, kuna nende arvates on minu maja liiga kehvas seisus ja ma olen kindlustusele suur oht. Seda, et maja on kehvas seisus, said nad teada fotodest, mis neile saatsin, kui käisin maja vastu võtmas peale seda, kui kohtutäitur lahutatud abikaasa sealt välja tõstis. Teatasin oma kindlustusfirmale, et seis on selline, sest mul on kohustus teada anda, kui minu varaga on midagi juhtunud. Samas kindlustus ei lugenud seda kahju hüvitamise vääriliseks, kuna leiti, et mees oli seal minu loal ja minu enda võtmega, et siis sellist teada isiku kahju nad ei hüvita. Kuna maja osteti algselt kaasomandisse, siis kuidas ma oleksin saanud keelata mehel seal elada. Ülejäänud kindlustused aga saadavad järjest samu vastuseid, kuna maja on kehvas seisus, siis meie seda ei kindlusta. Ise ma seal ei ela, sain ta alles kätte peale seda kui lahutatud abikaasa sealt välja tõsteti. Lahutatud abikaasa lasigi selle maja nii kehvasse seisu. Väljatõstmine ja kohtuskäimised võtsid aastaid aega. Mulle liisingut andnud pank nõuab aga sundkindlustust. Aga keegi seda ei võta kindlustada. Mida siis ometi teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kodukindlustus on oma olemuselt siiski vabatahtlik kindlustus, mitte sundkindlustus. Kohustuse leping sõlmida olete vabatahtlikult võtnud pangaga liisingulepingut sõlmides. Kuna tegu on vabatahtliku kindlustuslepinguga, siis ei saa keegi kindlustusandjat sundida lepingut sõlmima, kui kindlustusandja seda teha ei taha.

Esimese asjana oleks mõistlik küsida veel korra kõikidelt kodukindlustustust pakkuvatelt kindlustusandjatelt (BTA, PZU, Gjensidige, Inges, Compensa, ERGO, If, Salva, Seesam, Swedbank), kas nad on äkki nõus lepingut sõlmima. Küsides tuleb anda täpne ja õige teave kindlustatava objekti kohta.

Kui siiski keegi pole nõus lepingut sõlmima, pöörduge palun panga poole ja selgitage olukorda.