Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saab kindlustisfirma tagaselja juhtumi ametlikku portaali riputada ilma, et mulle üldse mingit infot annaks?20.11.2017

Tere,
Lühidalt, kindlustusselts väidab, et minu auto on põhjustanud liiklusõnnetuae 30.01.2017. Esimene kõne seltsilt minul 10.03.2017. Kirjutasin samal päeval seletuskirja, samuti kõne ajal palusin korduvalt esitada tõendid ja faktid, nende väitel isikukaitse seaduse järgi ei saa nad mitte midagi juhtumi kohta minule, kui teisele poolele (süüdistatavale) anda (siit portaalist loen, et asjaosalistele tuleb infot anda). Vaheinfoks, mul ei ole õrna aimugi, millest nad räägivad kuna nimetatud päeval päris kindlasti ühtegi liiklusõnnetust minu sõidukiga ei juhtunud. Seletuskirjale vastust ei tulnud. Täna, 8 kuud hiljem avastain juhuslikult, et juhtum on 30.01.2017 registreeritud, tagaselja lkf.ee lehel, mis selgitab ka minu liikluskindlustuse makse järsku tõusu. Toiming on nende poolt menetluses. Pea aasta, kordagi teist poolt teavitamata? Minu järjekordse pöördumise peale teatati kuivalt, et ei saa endiselt juhtumi asjaolusid mulle, kui "süüdlasele" avaldada.
Kuidas peaksin toimima, et alusetu süüdistus ja auto kohta tehtud vale sissekanne lkf lehelt eemaldada? Tundsin huvi, kas pean nn. õnnetuse kohta politseist uurima. Sellele ei vastatud. Kuidas on võimalik, et kindlustisfirma tagaselja juhtumi ametlikku portaali saab riputada, ilma asjaolusid välja selgitamata ja teist osapoolt teavitamata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teie küsimusest loen välja, et sõiduki liikluskahjude kontrolli päring näitab Teie sõiduki kohta, et nõuet käsitletakse ja vastutuse ulatus on täpsustamisel. Kui see nii on, siis vastab teave tõele – kindlustusandja käsitleb liikluskindlustuse kahju nõuet ning praeguse teabe kohaselt on kindlustusandja hinnangul Teie sõiduk liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis osalenud. Samas ei ole nõude käsitlemine lõppenud, seega avaldatud teave ei ole lõplik.

Kindlasti peab kindlustusandja Teile, sõiduki omanikule, andma infot – millele tuginedes on kindlustusandja seisukohal, et kahju võidi põhjustada Teie sõidukiga ja kui kaua nõude menetlemine veel aega võtta. Palun pöörduge uuesti kindlustusandja poole. Kui kindlustusandja jätkuvalt keeldub, siis uurige kindlustusandjalt, kuidas käib kliendikaebuse menetlemine ja esitage kaebus.
 

Küsimus: Kas on määratud kindlad ajalised tähtajad, kui kaua kestab liikluskindlustuse kahjukäsitlus?14.11.2017

Tere,
Kas on määratud kindlad ajalised tähtajad, kui kaua kestab liikluskindlustuse kahjukäsitlus? Olin kannataja rollis, ehk minu juhitud sõiduk sai vigastusi. Õnnetus toimus 16.september ja kuni tänaseni (13.november) ei ole saanud ühtegi vastust, aga nüüd ise kindlustuselt küsides milles asi, vastati, et nemad pole saanud remondiettevõttelt autost pilte ega kalkulatsiooni ja uurigu mina nüüd, miks remondifirma ei ole kindlustusega suhelnud. Auto aga sai ette näidatud kohe esimesel tööpäeval peale õnnetust (18.september). Küsimus siis, kas on tähtajad, mille jooksul peab kindlustus teavitama kannatanut? On kannatajal mõningaid õigusi?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab nõuet käsitlema viivitusteta, st kindlustusandja peab kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha eelnimetatud tähtajaks, peab ta sellest kannatanut teavitama.

Teie küsimuses toodud asjaolud ei ole tavalised. Kui autoremondiettevõte, kellele autot näitasite on kindlustusandja koostööpartner, siis on tavaline, et kindlustusandja suhtleb remondiettevõttega ise. Põhjus, miks kindlustusandja palus Teil endal autoremondiettevõttest asjade seisu uurida, võib olla selles, et sel remondiettevõttel ei ole õigust kindlustusandjat kahjuteate vastuvõtmisel esindada.

Mõistlik on, kui palute remondiettevõttel materjalid kindlustusandjale esitada ja küsite kindlustusandjalt üle, kas kõik materjalid on käes ning millal võib oodata kahju hüvitamise otsust.
 

Küsimus: Kes võib liikluskindlustusjuhtumi korral asju ajada, kas omanik või ka kasutaja?07.11.2017

Toimus liikluskindlustuse kahjujuhtum sõidukiga (kahju saanud sõiduk), mida juhtis registreerimistunnistusel kasutajaks märgitud isik. Kas antud isikul (kes esitas ka kahjuteate kindlustusfirmale) on õigus osaleda peale otsuse teatavakstegemist edasises selgitusnõude esitajana ja vaidlusprotsessis kui algataja ja muudes sellega seotud tegevustes?
Või peab seda tegema sõiduki omanik?
Ilmselgelt on soov otsus vaidlustada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse juhtumi korral tuleb asju ajada nii sõiduki omanikul, kui ka sõiduki juhil. Sõiduki omanik esitab kahju hüvitamise nõude, sõiduki juht selgitused juhtunud kohta.

Kindlustusandja otsust kahju mitte hüvitada või hüvitist vähendada saab vaidlustada üksnes kahjustatud isik ehk kannatanu. Kui sõiduk on kahjustunud või hävinud, siis on kannatanuks sõiduki omanik. Kahjustunud või hävinud sõidukit juhtinud inimene saab olla kannatanu esindaja.

Kindlustusandja otsust, millega tunnistatakse sõiduki juht tekkinud kahju eest vastutavaks, saab vaidlustada sõiduki juht.

Asjaolu, et inimene on märgitud sõiduki registreerimistunnistusel kasutajaks ei oma tähendust.
 

Küsimus: Kui kaua võib sõiduk olla ilma liikluskindlustuseta enne kui talle rakendatakse sundkindlustust?03.11.2017

tere, Kui kaua võib sõiduk olla ilma liikluskindlustuseta enne kui talle rakendatakse sundkindlustust? Kas nendel juhtudel, kui pikemalt ei kasuta sõidukit, peab selle ARK-ist maha võtma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus sundkindlustusena rakendub kohe, kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on täitmata. Üldreegel on, et leping peab olema kõikidel liiklusregistris registreeritud mootorsõidukitel ja nende haagistel. Levinuim erand sellest on, et lepingu sõlmimise kohustust ei ole viimase lepingu lõppemisele järgenva 12 kuu jooksul, kui sõidukit ei kasutata.

Seega näiteks, kui
- registreerite sõiduki esmakordselt, registreerite sõiduki oma nimele või lõppeb sõiduki ajutine registrist kustutamine ja jätate lepingu sõlmimata, siis rakendub sundkindlustus kohe
- liikluskindlustuse leping lõppes, jätate sõiduki seisma, sõiduki andmed liiklusregistris ei muutu, siis rakendub sundkindlustus aasta möödumisel lepingu lõppemisest

Kui sõidukit pikema aja jooksul ei kasutata, siis on mõistlik sõiduk liiklusregistrist ajutiselt või alaliselt kustutada.

Sundkindlustuse rakendumisest vt täpsemalt siit http://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/kindlustamata-s%C3%B5iduki-sundkindlustus.
 

Küsimus: Kas saan sõlmida sõiduki kindlustuslepingu välismaa kindlustusseltsiga, mis väljastab rohelise kaart?03.11.2017

Tere, olen sõiduki omanik, auto on Eesti registris. Kas ma saan sõlmida kindlustuslepingu välismaal, välismaa kindlustusseltsiga, mis väljastab rohelise kaarti, kuna ma rohkem elan välismaal ja Eestis viibin vähe? Kui võib, siis mis moodi pean käituma avarii korral? Kui olen avariis süüdi, kuidas siis pean käituma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eesti liiklusregistris oleva sõidukile saate liikluskindlustuse lepingu sõlmida vaid Eestis tegutseva kindlustusandjaga, kes on Eesti Liikluskindlustuse Fondi liige. Rohelise kaardi võib väljastada vaid see selts, kellega olete sõlminud liikluskindlustuse lepingu.

Eesti registreerimismärgiga sõidukile välismaa kindlustusandjalt liikluskindlustuse lepingut ega rohelist kaarti ei saa.
 

Küsimus: Kas võin küsida liikluskindlustuselt kahju hüvitamiseks raha kui sõiduki taastamine maksab 2/3 sõiduki väärtusest?31.10.2017

Kas mul kui kannatanul on õigus küsida või nõuda liikluskindlustuselt kahju hüvitamiseks rahalisi vahendeid kui sõiduki taastamine läheb maksma 2/3 sõiduki turuväärtusest?
Antud juhul väidab kindlustaja, et nad taastavad sõiduki isegi siis kui taastamine läheks maksma sõiduki turuväärtusest 1/1. Kas see on normaalne või on mul kui sõiduki omanikul ka mingi õigus valida kuidas sõiduki kahjustusi kompenseerida?
Tegu on tavaliikluskindlustusega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduki taastamine maksab 2/3 sõiduki väärtusest, siis ei ole Teil liikluskindlustuse juhtumi puhul õigust nõuda kahju hüvitamist rahas oma pangakontole. Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:
- sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
- sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas.

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale.
Üksikasjalikumalt sõidukikahju hüvitamisest liikluskindlustuse juhtumi järgselt vt siit http://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5idukikahju-h%C3%BCvitamine-rahas.
 

Küsimus: Kas ka teistes euroopa riikides on selline võimalus, et auto liikluskahjude ajalugu kontrollida?31.10.2017

Korralik auto sattus kellegi teise süü läbi avariisse. Seoses sellega auto turu väärtus ju kukub kui ma tahaks müüa. Liikluskahju kontrollimine lihtne, toksi ainult nr. sisse. Kontrolli kasvõi kõigi naabrite sõidukid üle. Kas ka teistes euroopa riikides on see võimalus olemas-näiteks Saksamaal? Tänan vastuse eest.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Mina ei tea, et teistes Euroopa riikides toimunud liikluskindlustuse juhtumite kohta saab sama mugavalt teavet nagu LKF-i liikluskahjude kontrolli päringust.
 

Küsimus: Mida teha, kui pangad nõuavad sundkindlustamist, aga maja seisukorra tõttu keegi ei kindlusta?27.10.2017

Minu senine kindlustusfirma ütles minu omandis oleva maamaja kindlustuslepingu üles, etteteatamisega 1 kuu, kuna nende arvates on minu maja liiga kehvas seisus ja ma olen kindlustusele suur oht. Seda, et maja on kehvas seisus, said nad teada fotodest, mis neile saatsin, kui käisin maja vastu võtmas peale seda, kui kohtutäitur lahutatud abikaasa sealt välja tõstis. Teatasin oma kindlustusfirmale, et seis on selline, sest mul on kohustus teada anda, kui minu varaga on midagi juhtunud. Samas kindlustus ei lugenud seda kahju hüvitamise vääriliseks, kuna leiti, et mees oli seal minu loal ja minu enda võtmega, et siis sellist teada isiku kahju nad ei hüvita. Kuna maja osteti algselt kaasomandisse, siis kuidas ma oleksin saanud keelata mehel seal elada. Ülejäänud kindlustused aga saadavad järjest samu vastuseid, kuna maja on kehvas seisus, siis meie seda ei kindlusta. Ise ma seal ei ela, sain ta alles kätte peale seda kui lahutatud abikaasa sealt välja tõsteti. Lahutatud abikaasa lasigi selle maja nii kehvasse seisu. Väljatõstmine ja kohtuskäimised võtsid aastaid aega. Mulle liisingut andnud pank nõuab aga sundkindlustust. Aga keegi seda ei võta kindlustada. Mida siis ometi teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kodukindlustus on oma olemuselt siiski vabatahtlik kindlustus, mitte sundkindlustus. Kohustuse leping sõlmida olete vabatahtlikult võtnud pangaga liisingulepingut sõlmides. Kuna tegu on vabatahtliku kindlustuslepinguga, siis ei saa keegi kindlustusandjat sundida lepingut sõlmima, kui kindlustusandja seda teha ei taha.

Esimese asjana oleks mõistlik küsida veel korra kõikidelt kodukindlustustust pakkuvatelt kindlustusandjatelt (BTA, PZU, Gjensidige, Inges, Compensa, ERGO, If, Salva, Seesam, Swedbank), kas nad on äkki nõus lepingut sõlmima. Küsides tuleb anda täpne ja õige teave kindlustatava objekti kohta.

Kui siiski keegi pole nõus lepingut sõlmima, pöörduge palun panga poole ja selgitage olukorda.
 

Küsimus: Kas kindlustusleping tuleb ümber vormistada, kui eraisik võõrandas sõiduki, samas on edasi vastutav kasutaja?27.10.2017

Tere!
Eraisik võõrandas sõiduki ühingule. Samas määrati seesama eraisik ühingu poolt sõiduki vastutavaks kasutajaks.
Kas kohustuslik liikluskindlustusleping tuleb ümber vormistada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui varem inimesele kuulunud sõiduki liikluskindlustuse lepingu kindlustusvõtja oli seesama inimene ja peale sõiduki võõrandmaist sai seesama inimene liiklusregistri andmetel sõiduki vastutavaks kasutajaks, siis lepingut ümber vormistada ei ole vaja, sest kindlustusvõtja ei muutunud. See on nii, sest kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja – ehk kindlustuskohustusega isik – muutub, läheb liikluskindlustuse leping automaatselt üle uuele omanikule või vastutavale kasutajale. Üleminek toimub liiklusregistris vastava kande tegemise hetkel.

Samas võib kindlustusandja sõiduki omaniku muutust lugeda riskiasjaolude muutuseks. Seetõttu on mõistlik kindlustusandjale muutusest teada anda.
 

Küsimus: Kes peaks tsikli läbisõitu tõestama, kui spidomeetril on näit ees, kas mina või kindlustus?12.10.2017

Tere!

Oman 1999. aasta tsiklit, mis sattus avariisse. Kalkuleerimisel öeldi, et antud mootorratta taastamine ei ole otstarbekas. Seepeale tekkis tülikas diskussioon kahjukäsitlejaga kompenseeritava summa üle.
Kahjukäsitleja sõnul ei või olla 1999 aasta mootorrattal läbisõit 25000 km ning nõuab, et ma saaks kuidagi tõestada seda. Kahjukäsitleja pakkus maksta välja sama tsikli turuhinda, kuid tema poolt tehtud päringus tsiklile oli 30-40 tuhat suurem läbisõit. Kahjukäsitleja ütleb, et minu tsikli läbisõit "ei ole eluliselt kindlasti usutav" ning summa, mida mina pakkusin talle, on arutatav juhul ainult kui "suudate kuidagi tõestada, et Teie mootorratta õige läbisõit on tõesti ainult 25 000km".

Kes peaks selle tõestamisega tegutsema? Mina või kindlustusandja?
Kuidas üldse lahendada sellist probleemi?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui mootorratas on liikluskindlustuse juhtumis hävinud, peab kindlustusandja maksma hüvitiseks summa, mille eest saate hävinuga samaväärse mootorratta soetada. Kahju suuruse väljaselgitamine on kindlustusandja kohustus.

Teie küsimusest loen välja, et kindlustusandja on teinud kahju suuruse kindlaks, kuid te ei ole sellega nõus.

Läbisõidumõõdiku näit on vaid üks näitaja, mille abil hinnata mootorratta läbisõitu. Läbisõitu saab hinnata ka muude tunnuste järgi, sh näiteks ratta üldine kulumine ja seisukord. Omaette küsimus on ka ratta vanuse, läbisõitu ja hinna omavaheline seos ehk kui palju mõjutab läbisõit 25 000 km või 55 000 km 1999. aastal kasutusele võetud mootorratta hinda.

Kokkuvõtvalt – Te ei ole rahul kindlustusandja pakutud hüvitise suurusega. Esitage kindlustusandjale oma argumendid koos tõenditega, millele tuginete nõudes suuremat hüvitist. Püüdke kindlusandjaga kokkuleppele saada. Kui see ei õnnestu ja leiate jätkuvalt, et kindlustusandja otsus on vale, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda liiklukskindlustuse lepitaja poole, vt www.lkf.ee/lepitusorgan.