Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kes vastutab kahjude hüvitamise eest, kui kortermaja katuselt kukkunud lumekamakas lõhkus auto kapoti ja klaasi?14.11.2016

Tervist,
Eelmisel aastal kukkus kortermaja katuselt maja ees parkivale autole lumi/jää niimoodi peale, et kapott, katus ja esiklaas katki. Kes vastutab sellisel juhul ning kes tasub parandustööd? Kas maja omanik või peab auto omanik ise kaskos omavastutuse tasuma? (Auto parkimiskoht on täiesti legaalne)

Tänud ette

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üldpõhimõtte kohaselt vastutab maja omanik kahju eest, mis tekkis maja katuselt lume kukkumisest kolmanda isiku autole. Nõudke kahju hüvitamist maja omanikult.

Kui maja omanik kahju ei hüvita või võtab tal kahju hüvitamine aega, siis on mõistlik nõuda kahju hüvitamist oma sõidukikindlustuse kindlustusandjalt ja kanda esialgu ise omavastutuse osa.
 

Küsimus: Mis õigused mul tekivad, kui kindlustus ei ole maksnud hüvitist 30 päeva jooksul?10.11.2016

Tere!
Soovin teada, mis õigused mul tekivad juurde seoses sellega, et kui autot ei hüvitata 30 päeva jooksul, huvi selle üle ei näidata, sai saadetud kiri, millele pole vastatud ja varsti on 30 päeva täis kindlustusse teatamisest (õnnetusest)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kahju hüvitamise nõue on muutunud sissenõutavaks, kuid kindlustusandja ei ole kahju hüvitanud, siis peab kindlustusandja maksma viivist.

Kahju hüvitamise nõue muutub sissenõutavaks, kui kindlustusandja on lõpetanud kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ja ulatuse kindlaks määramiseks vajalikud toimingud. Kindlustusandja peab need toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. See 30-päevane tähtaeg võib mõjuval põhjusel edasi lükkuda.
 

Küsimus: Kuidas kinni maksta lapse taastusravi, kui kindlustus viivitab kahjutasu maksmisega oodates politsei uurimise lõpuni?10.11.2016

Tänaseks peaaegu 10 kuud tagasi toimus liiklusõnnetus Tallinn-Tartu maanteel, kus said lisaks autodele kannatada ka inimesed, ka. kaasreisijast 11a. laps. Kindlustustele on tehtud nõuetekohased kahjuavaldused ja kuludokumendid. Kahjuks mingit hüvitust ei sõidukite ega reisijate osas ei ole toimunud. Põhjuseks toob selts, et kuniks ei ole politsei menetlust lõpetanud ei tasuta sentigi, sest hüvitajaks peaks olema süüdlase kindlustus.
Minu küsimus oleks, kas ongi EV-s reaalne, et isegi lapse (kes ei puutu üldse asjasse, kes süüdi) tervisekahju hüvitamine seisab lihtsalt bürokraatiamasinas ja eelistatakse võimalust mitte maksta enne kui selgub kumb kindlustus? Kas liikluskindlustuseadus on nii sõnastatud ja kuna PPA menetlus kestab teadmata aja, kuidas on võimalik taasturavi lapsele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eestis toimunud liikluskindlustuse juhtumi läbi tekkinud kahju hüvitamist võib kannatanu nõuda LKF-ilt, kui kannatanu nõue hüvitamisele kuuluva kahju osas on selge ning vaidlus on üksnes selle üle, millisel Eestis tegutseval kindlustusandjal lasub kahju hüvitamise kohustus.

Seega näiteks, kui õnnetuses saab viga kaasreisija, kellel endal ei olnud mingit osa kahju tekkimises ega kahju suuruses, siis tema kahju hüvitab LKF, kui ei ole teada kumb sõidukijuhtidest kahju põhjustas. Samas sõiduki kahjustumise läbi tekkinud kahju ei hüvitata, sest selles osas ei ole nõue selge – ei ole teada, kas ja mis osa oli selle sõiduki juhil kahju tekkimises.
 

Küsimus: Kas kindlustusfirma võib kasko puhul hüvituseks pakkuda olulisemalt väiksemat summat kui turuhind?08.11.2016

Kindlustusfirma otsustas minu autot mitte taastada, kuid hüvitiseks pakub olulisemalt väiksemat summat millega ma auto soetasin ja veel olulisemalt väiksemat summat kui on sellise auto turuhind?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Olukord, kus sõiduki hävimisel maksab sõidukikindlustuse kindlustusandja sõiduki turuväärtusest oluliselt väiksema summa on harv, aga võimalik. Näiteks võib kindlustuslepingus kokku lepitud sõiduki kindlustussumma olla turuväärtusest väiksem. Sel juhul arvestatakse alakindlustust ja hüvitis on sõiduki turuväärtusest väiksem. Samuti võib kindlustusandja hüvitist vähendada kui kahju tekkis lepingus kokkulepitud ohutusnõuete eiramisest või sel eiramisel oli mõju kahju suurusele. Mõnikord on lepingus kokku lepitud, kuidas sõiduki hävimisel hüvitis arvutatakse ja selle arvutuskäigu tulemus võib erineda sõiduki turuväärtusest.

Sõiduki turuväärtusest väiksem hüvitis on tavaline, sest kahju hüvitamisel jääb lepingus kokku lepitud omavastutus kindlustusvõtja kanda.

Uurige kindlustusandjalt, mis põhjusel kindlustusandja pakub turuhinnast väiksemat hüvitist. Võrrelge vastust kindlustuslepingu tingimustega. Esitage kindlustusandjale oma selgitused ja põhjendused. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada. Kui te ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele ja arvate, et kindlustusandja eksib, siis saate vaidluse lahendada kindlustuse lepitusorganis, vt http://www.lkf.ee/et/kindlustusvaidlus-202.
 

Küsimus: Kas ehitusjärelevalve kuli on maja taastamisel kindlustuse poolt hüvitatav?27.10.2016

Peale tulekahju tuleb maja sisuliselt nullist üles ehitada (vundament säilis). Uute majade ehituspraktikas tellitakse tihti ka lisaks omanikujärelvalve. Kas see on põhjendatud kulutus ja kuulub samuti hüvitamisele kindlustuse poolt?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esmalt tuleks sellele küsimusele vastust otsida konkreetsest kindlustuslepingust. Kui kindlustuslepingus ei ole vastust, kas ja mis tingimustel hüvitatakse ehitise taastamisel omanikujärelevalve kulu, tuleks lähtuda üldisest kahju hüvitamise loogikast.

Üldise loogika kohaselt tuleb hoone kahjustumisel hüvitada hoone parandamise mõistlik kulu. See, kas omanikujärelevalve kuulub hoone parandamise mõistliku kulu hulka, sõltub konkreetsest juhtumist – kas omanik peab asja taastamiseks tegema omanikujärelevalvet või mitte. Kui hoonet ei saa taastada ilma omanikujärelevalveta, siis tuleb vastav kulu hüvitada.
 

Küsimus: Kui õiguspärane on liikluskindlustusmakse tõstmine 5 korda, vaatamata sellele, et olen põhjustanud liikluskahju?27.10.2016

Tere.
Mai 2016 liikluskindlustuse 3 kuu hind minu sõidukile oli ca 30 eurot. Alates septembrist 2016 on oluliselt hind tõusnus, kindlustus on tõstnud 5 korda ja teised kindlustused on hinda tõstnud 3 korda. Olen 2015 olnud liikluskahju põhjustaja. Kui õiguspärane on tõsta kohustusliku liikluskindlustusmakset 5 korda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Iga kindlustusandja võib ise määrata liikluskindlustuse makse suuruse. Kindlustusmakse järgmiseks perioodiks võib olla eelmisest perioodi kindlustusmaksest suurem. Liikluskindlustuse seadus ei sätesta reegleid kindlustusmakse suuruse määramisele. Kindlustusandja ei riku seadust, kui küsib Teilt võrreldes eelneva perioodiga viis korda kõrgemat kindlustusmakset.

Mugavalt saab eri kindlustusandjate makseid võrrelda LKF-i kalkulaatori abil, vt https://hermes.lkf.ee/.
 

Küsimus: Kuidas käsitletakse kahju hüvitamisel asjaolu, et põlengu ajal oli majal palgivahetuseks eemaldatud osa välislaudisest?27.10.2016

Majal eemaldati osa laudist ajutiselt palkide vahetamiseks. Enne laudise tagasi panemist oli tulekahju. Kas kahju hindamisel tuleb arvestada, et maja ikka oli sellelt osalt kaetud laudisega ja kuulub hüvitamisele, hüvitamisele kuulub ainult materjalikulu või käsitletakse seda kui majaosa ilma laudiseta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui tules sai kahjustada laudiseta hoone, siis laudise taastamist ei hüvitata. Kindlustusandja hüvitab kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju. Antud näites tekkis kindlustusjuhtumi läbi kahju laudiseta hoonele. Taastatakse kahjujuhtumi, tulekahju, eelne seis. Kindlustusjuhtumi eel oli hoone laudiseta.
 

Küsimus: Kas kindlustus võib autoremonditöökoja valikust keelduda?19.10.2016

Tere!
Autole tagurdati sisse. Tegu üle 15a vana autoga (kannataja).
Mis piirangud on endale remonditöökoja valimisel? Kas kannatanu ei või ise otsustada ja valida selles, kui teised tunduvad ebausaldusväärsed või kalkulatsioonide erinevused pole väga suured. Mingisugust limiiti pole kindlustusandja mulle välja toonud ega ka remonditöökodade nimekirja. Lisaks uurin, et mille alusel pannakse paika auto hetkeline turuhind?
Tänud

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahjustatud isikul on õigus valida talle sobiv sõiduki taastusremonti teostav autoremondiettevõte. Piiranguid selles osas ei ole. Kindlustusandja hüvitamiskohustus piirdub mõistlike kulutustega kindlustusjuhtumi eelse olukorra taastamiseks. Näiteks, kui valite remondiettevõtte, kus remont on teisest kvaliteetset tööd pakkuvast remondiettevõttest kallim, siis hüvitab kindlustusandja kahju odavama kalkulatsiooni alusel ja ülejäänud osa jääb Teie kanda.
Sõiduki remondikoha valikust vt üksikasjalikumalt siit https://lkf.ee/images/files/Remont_soidukikahjustumine12.pdf.

Kui sõiduk on kahjustunud, siis hüvitab kindlustusandja kahju kandes sõiduki taastusremondi kulu, mille maksab remondi teostajale. Vaid üksikutel erandjuhtudel kannab kindlustusandja sõiduki taastusremondi hüvitise kannatanule, vt üksikasjalikumalt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_rahas_hyvitamine4.pdf.

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Kui uue samaväärse sõiduki soetamine ei ole võimalik, hüvitab kindlustusandja sõiduki väärtuse. Viimasel juhul hindab sõiduki väärtuse asjatundja.
 

Küsimus: Kelle kindlustuskoefitsient avarii järgselt muutub, kas süüdlase, süüdlase auto(de) või puudutab see ka kannatanu tariife?18.10.2016

Tere.
Kui isik A tekitab kahju isik B-le, olles ise isik C autoroolis, siis kelle kindlustuskoefitsient tõuseb? Siiani olen aru saanud, et sõiduk on seotud omanikuga, kuid omanikul (isik C) on autosid ntx. 10, kas siis koefitsient tõuseb kõikidel sõidukitel?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuspraktikas ei ole välja kujunenud ühtset arusaama või reeglit, kuidas kliendi personaalset kahjuajalugu hinnata ning kui suures ulatuses on kindlustusmakse sellest mõjutatud. Iga kindlustusandja kasutab oma reegleid.

On tavaline, et arvestatakse sõiduki omaniku, sõiduki vastutava kasutaja ja kindlustusvõtja varasemalt sõlmitud kindlustuslepinguid ja kindlustusjuhtumeid. Ei ole võimatu, et kindlustusandja arvestab kindlustusmakse määramisel ka nende juhtumitega, kus inimene on kannatanu.

Täpsemalt liikluskindlustuse maksest vt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_kindlustusmakse_veebitekst4.pdf.
 

Küsimus: Millistel tingimustel on kindlustusseltsil õigus keelduda kannatanu sõiduki parandamisest?13.10.2016

Tere
Juhtus liiklusõnnetus, kus mina olen kahjukannatajaks. Teise auto juht, kes sõitis ristmikule punase foori tulega, on tunnistanud ka enda süüd. Mind huvitab, millistel tingimustel on kindlustuseltsil õigus minu auto remondist keelduda?
Ja kui keeldutakse, siis mida on minul õigus kindlustuselt nõuda? Auto oli hästi hooldatud ning selleks on kulutatud ka arvestatavaid summasid.
Kas minul kui kahjukannatajal on õigus nõuda kindlustuselt samaväärse auto ostmiseks tehtavate kulutuste hüvitamist?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise kulu. Kui sõiduk on kahjustunud, siis hüvitab kindlustusandja sõiduki taastamise mõistliku kulu.

Küsimusele - kas sõiduk on hävinud või kahjustunud, tuleb vastata iga selle juhtumi üksikasja arvestades. Kui erilisi asjaolusid ei esine, siis loetakse sõiduk hävinuks, kui sõiduki taastamise kulu ületab sõiduki väärtust peale taastamist.