Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võin juhtida A-kategooria sõidukit A2 lubadega, mille massi suhe on 0,2442?05.02.2019

Kui seaduses on reguleeritud, et A2 juhiluba tähendab, et võib sõita kuni 35 kw või massi suhtega 0,2 kw/kg, kas siis ma võin A2 lubadega juhtida sõidukit, mille tühimass on 217 kg (registrimass 400 kg) ja võimsus 53 kw? Suhte saaks 53/217=0,2442. Kas tohib nii ümardada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 93 lg 3 p 2 sõnastus on, et võimsuse ja massi suhe ei tohi ületada 0,2 kilovatti sõiduki massi kilogrammi kohta. 0,2442 kw ületab lubatud piiri 0,0442 kw võrra, seega ei ole lubatud. Seadus ei räägi midagi ümardamisest, mistõttu on sellise võimsusega sõiduki juhtimisel risk, et liiklusjärelevalve teostaja võib sõiduki juhtimist käsitleda juhtimisõiguseta sõiduna.
 

Küsimus: Kus on need eeskirjad, mida olen rikkunud ja kas märgistatud invakohal on eraparklas parkimine ikkagi tasuline?05.02.2019

Lugesin Teie vastust küsimusele invaliidikaardiga parkimise kohta eraparklas, kui ei ole märgistatud invaliidi kohta.
Parkisin auto kino Kosmose esisesse parklasse, märgistatud invaliidikohale, armatuurlaual nähtaval kohal kehtiv invakaart. Sain trahviotsuse, mille vaidlustasin, kuid vaiet ei rahuldatud. Olevat pargitud õigusvastaselt. Kuid Ühisteenuste kodulehelt ei leidnud mingit infot invaliidikohale parkimise kohta, kui see on märgistatud. Märgistatud postil ei ole mingit infot, et peab minema kinomajja sisse ja registreerima parkimise (selle sain teada tuttavalt). Seda ei ole kirjas ka vaide rahuldamise otsuses.
Seal on vaid otsus, et olen rikkunud parkimiseeskirju.
Kus on need eeskirjad, mida olen rikkunud ja kas märgistatud invakohal on eraparklas parkimine ikkagi tasuline?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eraparklas kehtivad parkimisreeglid on üldjuhul kirjas parklasse sissesõidul posti otsa kinnitatud tahvlil. Eeldan, et see on see "märgistatud post", millele oma kirjas viitate. Kui seal ei ole infot erisuste kohta invasõidukile, siis tuleb arvestada, et selliseid erisusi ei pruugigi olla ja vastavalt käituda. Kui aga erisused faktiliselt olid (invasõiduki numbri registreerimine kassas näiteks), võib olla alust väitmaks, et leppetrahv on põhjendamatu või vähemalt vaieldav. Vaide rahuldamata jätmine ei keela iseenesest uue pretensiooni esitamist või kohtusse pöördumist. Iseasi on, kas leppetrahi suurus olulisemalt kulukamate menetluste algatamist õigustab.
 

Küsimus: Kas pean peale trahvi aegumist ootama aasta, et lube teha?05.02.2019

Trahvi jõustumisest möödas kolm aastat ja trahv tasumata, peale nelja aastat trahv aegub, kas pean peale seda ka aasta ootama kui trahv aegunud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui väärteomenetluses määratud ja täitmisele pööratud rahatrahvi ei ole 4 aasta jooksul sisse nõutud või taotletud selle asendamist arestiga, siis trahvi täitmine aegub. Kui trahvi täitmine on aegunud, lõpetab kohtutäitur sissenõudja või muu huvitatud isiku taotlusel täitemenetluse trahvi sissenõudes (täituri tasunõue jääb alles). Sellise otsuse karistusregistrisse saatmisel kantakse karistusandmed arhiivi. Täiendavat aastat ootama ei pea.

Praegune tegevuspraktika kohtuvälisel menetlejal on selline, et üldjuhul saadetakse tasumata trahv arestiga asendamise taotlusega kohtusse enne 4 aasta möödumist. Kohus asendab sellisel juhul tasumata trahvi arestiga. Kui kohus peab võimaikuks, siis süüdlase nõusolekul võib aresti asendada üldkasuliku tööga suhtes 1 ööpäev arestile vastab 1 h üldkasulikku tööd.
 

Küsimus: Kas politsei peab peale peatamist põhjendama mulle, nt kas ma rikkusin mõnda liikluseeskirja vm paragrahvi?25.01.2019

Olen vaadanud mõningaid USA-s tehtud videosid, kus politseil on kohustus iga kord enda info anda, kui teine pool seda küsib, nt isik, kes kinni peeti liikluses või kelle poole tänaval pöörduti. Kuidas eestis on, kas kui isiku poole pöördutakse, liikluses auto akna kaudu, tänaval või mujal, kas politsei peab end enne tutvustama (nimi, piirkond) või ei pea, nt kui ma esmalt küsin, kes ta on? Välistades, et tegu pole libapolitseiga.
Kas politsei peab peale peatamist (liikluses, tänaval) põhjendama mulle, mis on peatamise põhjus, nt kas ma rikkusin mõnda liikluseeskirja vm paragrahvi? Kas politsei peab ka tõendama kohapeal, et rikkumine pandi toime (video liikluses vm märgatud tegevus?), ainult väidetest ei piisa?
Kuna ma pean politseile kindlasti isikut tõendavat dokumenti näitama? Nt kui toimub liikluses peatamine ja politsei väidab, et ületasin kiirust või sõitsin valesti ja küsib dokumenti, kas ta peab mulle enne näitama minu rikkumist ja siis on mul kohustus dokument esitada või pean kindlasti alati ka dokumendi esitama? Jällegi USA näidete põhjal ei pea avalikus kohas enne oma nime või dokumenti esitama, kui sa ei ole mingit seadust rikkunud ja see pole ka tõestatud. Kuidas eestis on?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Politsei, kui korrakaitseorgani tegevust reguleerivad normid on laiemad, kui käesoleva portaali vastuste formaat võimaldaks lahti kirjutada, hõlmates regulatsiooni nii tavaliste meetmete kui ka erimeetmete osas.
Siinkohal kogu regulatsiooni lahti selgitada ei ole paraku võimalik.

Politsei selgitamiskohustust reguleerib KorS § 11:

§ 11. Korrakaitseorgani selgitamiskohustus
(1) Riikliku järelevalve meedet kohaldama asuv ametiisik esitleb ennast arusaadavalt isikule, kelle suhtes ta kavatseb meedet kohaldada, esitab isiku soovil oma pädevust tõendava dokumendi (ametitõendi) ja annab isiku soovil selgitusi kohaldatava meetme ning haldusmenetluse seaduse §-s 36 nimetatud asjaolude kohta.

(2) Ametiisik võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmist edasi lükata nii kaua, kui see on vältimatult vajalik vahetu ohu tõrjumiseks.

(3) Ametiisikul ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust, kui selle täitmine ei ole kohaldatava meetme olemusest või eesmärgist tulenevalt võimalik.

Kui korrarikkumine on aset leidnud, siis on politseil selle asjaolude selgitamiseks õigus nõuda isikult isikut tõendava dokumendi esitamist (ka liiklusseadus kohustab juhti liiklusjärelevalve teostaja nõudmisel esitama juhiloa või isikut tõendava dokumendi) ja teostada dokumendi põhjal isikusamasuse tuvastamine. Isikusamasuse tuvastamiseks võib kasutada ka sundi, kui kontrollitav vabatahtlikult ei allu.

Mis puudutab rikkumise tõendamist kohapeal, siis ka siin on võimalikud erinevad stsenaariumid. Mõnele inimesele ei ole võimalik rikkumist nö selgeks teha ka siis, kui kõik salvestatud on, mõnele piisab politsei sõnast. Üldiselt ei ole politseil kohustust teha inimesele kohapeal selgeks, et ta on süüdi. Selles osas on igaühel vabadus talle esitatud süüdisusega nõustuda või mitte. Politsei asi on koguda tõendeid ja fikseerida võimalik rikkumine, koguda seaduses ettenähtud korras tõendeid ja esitada süüdistus vastavalt menetluses ettenähtud korrale ja võimalustele. Siiski peab politsei teatud põhimõtteid järgima - näiteks tuleb kiirust ületanud isikule tutvustada kiirusmõõturi näitu, kui see on tehniliselt võimalik. Samuti peaks printsiibis olema väärteoprotokolli koostamise ajaks kogutud kõik õigusvastase teo toimepanemist tõendavad tõendid, kuivõrd peale väärteoprotokolli või kiirmenetluse otsuse kätteandmist on menetlusalusel isikul õigus tutvuda väärteotoimiku materjalidega, sh tõenditega. Samas pole välistatud, et osasid tõendeid kogutakse ka rikkumise järgselt - see on näiteks tavapärane liiklusõnnetuse asjade menetlemisel.
 

Küsimus: Kas eramaja piirdeaia ja sõidutee-vaheline haljasriba kuulub kinnistu koosseisu (parkimise mõttes)?25.01.2019

Tere.
Kas eramaja piirdeaia ja sõidutee-vaheline haljasriba (ilma kõnniteeta) kuulub kinnistu koosseisu (parkimise mõttes)?
Kevadest sügiseni hooldan, riisun seda, talvel roogin lumest ka riba sõidutee äärt. Heakorra nõuete täitmisel on kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: kinnistuga külgnev haljasriba, kõnnitee jm.
Kas minu, kui kinnistu omaniku loata võib seal parkida?
Praegu, talvel olen vaeva näinud ja lumest puhtaks rookinud autovärava-esise sissesõidutee hoovi ja veel ühe koha piirde - aia ääres haljasribal, et minu pojad saaksid koju sõites parkida. Paraku on mitmel ööpäeval juba pargitud kord haljasribale, mille olin lumest rookinud, täna otse sisse-sõidu värava ette.
Milleks on vaja keelavat liiklusmärki, kui LS ütleb, et ..." ei tohi peatuda ega parkida nii, et see sulgeb liikluse hoovi..."

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere. LS § 45 lg 13 kohaselt ei tohi sõidukiga sõita haljasalale või sellel sõidukite liiklemise tagajärjel kujunenud pinnasteele või väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku või -valdaja loata. Selle sätte tähenduses peetakse maaomanikuna silmas ikkagi konkreetse haljasala omanikku. Mitte piirneva kinnistu omanikku, kes võib heakorra normidest tulenevalt omada kohustust oma kinnistuga külgneva kõnnitee puhastamiseks.

Hoovi või garaaži sissesõitu takistava sõiduki võib lasta teisaldada vastavalt LS § 92 lg 2 p-s 6 sätestatule.
 

Küsimus: Kas ühe aastane eksamitele lubamise keeld hakkab kehtima karistuse kandmise algusest?23.01.2019

Tere. Minule määrati 17.01.2018 karistuseks paragrahv 424 alusel 2 aastat kriminaalhooldust ning ÜKT tunnid. Küsimus on, et kas ühe aastane eksamitele lubamise keeld hakkab kehtima sellisel juhul 2020 aasta jaanuarist (karistuse kandmisest) ehk eksamitele pääseksin 2021 aastal?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teie suhtes ei rakendu 1 aastane juhiloa saamise keeld, vaid 2+3 aastane keeld. LS § 106 lg 1 p 4 kohaselt antakse auto ja mootorratta juhtimisõigus isikule, kellel ei ole karistatust KarS 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest. KarS § 424 kuulub 23. peatüki koosseisu. Tegemist on kuriteoga. Isik loetakse karistatuks, kui tal on kehtivad karistusandmed karistusregistris. Karistus kuriteo eest aegub 3 aasta möödumisel otsuse täitmisest. Seega selleks, et karistusandmed sellise kuriteo eest karistusregistrist kustutataks ja isikut saaks pidada karistust mitteomavaks, tuleb kõigepealt ära oodata 2 aastase katseaja möödumine (karistuse täitmise aeg) ja seejärel 3 aasta möödumine (karistuse kustumise aeg). Kokku on seega juhiloa saamise keelu pikkus 5 aastat.

Olen isiklikult seda meelt, et LS § 106 regulatsioon liikluskuritegude puhul ei pruugi olla eesmärgipärane ja proportsionaalne. Täna kehtib seadus aga sellisena.
 

Küsimus: Kas mu trahviotsus tuleb vana või uue süsteemi järgi, kui põhjustasin liiklusõnnetuse jaanuaris 2019?23.01.2019

Põhjustasin liiklusõnnetuse jaanuaris 2019. Kui veebruaris muutub trahvisüsteem ja läheb sissetulekupõhiseks ja väärteomenetluse otsust lubati veebruari lõpuks, siis kas mu trahviotsus tuleb vana või uue süsteemi läbi? Kui uue läbi, kas see on siis vaieldav? Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusõiguses kehtiva põhimõtte kohaselt ei saa raskemat seadust kohaldada tagasiulatuvalt. Seega teo suhtes, mis pandi toime enne seaduse muudatust, mis muudab karistatava olukorra raskemaks, kohaldatakse teo toimepanemise ajal kehtivat seadust.
 

Küsimus: Kuidas saada tänavalt õigesti pargitud autod ära, et nende all olevaid kaevusid hooldada?23.01.2019

Tere
Linna tänaval pargivad autod (mingeid märke ei ole), kuid mul oleks vaja nende autode alt kaevusid puhastada-hooldada. Autod (samad)seisvad seal juba mitu kuud. Kelle poole peaks pöörduma, et saaks neid eest ära kaevude teenindamiseks.
Mupo keeldub, sest pargitakse õieti.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Õiguspäraselt pargitud sõiduki teisaldamise õigust hooldustööde teostamise eesmärgil tõepoolest seadus ei anna. Näen lahendusena seda, et teeomanikult tuleb taotleda teeosa sulgemist või liikluskorralduse ajutist muutmist, kehtestades hooldusalale ajutise peatumiskeelu (näiteks lisatahvliga kuupäevade osas). Kui siis näidatud kuupäeval pargib sõiduk peatumist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonnas, võib sõiduki teisaldada LS § 92 lg 2 p 3 alusel. Linnal peaks sellise skeemiga olema kogemus, sest seda rakendatakse ka suurematel spordiüritustel (näiteks Tallinna Maratoni päeval oli real tänavatel parkimine ja peatumine ajutiselt keelatud).

Kaaluda võib ka teabenõude tegemist liiklusregistrisse, et saada kõnealuste sõidukite omanike andmeid (põhjendatud huvi). Liiklusregistrist omanikuandmete saamine on aga alti olnud keeruline (enamjaolt Maanteeamet ei taha omanike andmeid väljastada).
 

Küsimus: Kas sel aastal võeti nüüd otsus vastu, et vahtralehte kasutama ei pea või peab ikka kasutama?17.01.2019

Kas sel aastal võeti nüüd otsus vastu, et vahtralehte kasutama ei pea või peab ikka kasutama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtivas seaduses on algaja juhi tunnusmärgi kasutamine veel kohustuslik. See plaanitakse muuta vabatahtlikuks, kuid vastav eelnõu on hetkel veel menetlemisel.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui omavalitsus eirab teede projekteerimisnorme ja on teinud ühesuunalise tee kahesuunaliseks?15.01.2019

KOV on kehtestanud kahesuunalise liikluse tänavale, mis projekteerimisnormide järgi võimaldab ainult ühesuunalist liiklust. Märgukirjale KOV sisuliselt ei vasta. Kuhu pöörduda?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus annab isikule, kelle õiguseid haldusorgani tegevus või haldusakt rikub, pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Kas antud konkreetses küsimuses on tegemist õigust rikkuva toiminguga, vajab täiendavat analüüsi.