Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: kui palju kohtutäiturid võivad laekuvast elatisest maha võtta ja miks ma kuulen sellest alles siis, kui ise helistan?19.03.2018

Tere.
Mul on kohtu poolt lapsele välja mõistetud elatusabi summas 235 eurot. Isa ei maksnud lapsele elatist ja esitasin täitemenetluse koos täitemenetlusaegse elatisabi nõude kohtutäituritele oktoobris. Nüüd märtsis (4 kuud hiljem) helistasin kohtutäiturile ja ütles, et lapse isa töökoht pidas kinni isa palgast 232 eurot ja teevad mulle kui lapse esindajale peale mahaarvestusi ülekande. Kätte sain ma sellest summast aga 164 eurot. Küsimus selline, et palju kohtutäiturid võivad siis laekuvast summast maha võtta ja miks alles 4 kuud hiljem mulle infot antakse, kui olen ise helistanud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastavalt Kohtutäituri seaduse (KTS) § 37 lg-le 1 on elatusraha sissenõudmise eest makstav menetluse alustamise tasu ühekordne summa, mis vastab seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäärale. Menetluse alustamise tasu nõutakse sisse koos esimese igakuise elatusrahaga. Kui võlgnik tasub elatusraha esimese igakuise makse osaliselt, võtab kohtutäitur menetluse alustamise tasu võrdeliselt sissenõutud summaga.

KTS § 37 lg 2 kohaselt arvestatakse elatusraha sissenõudmise eest makstav põhitasu KTS § 35 alusel sissenõutavaks muutunud elatusraha võlgnevuse summalt. Seega tuleb kohtutäituri tasuna maksta menetluse alustamise tasuna elatusraha miinimummäärale vastav summa ja kohtutäituri põhitasuna summa, mis arvutatakse KTS § 35 alusel sissenõutavaks muutunud võlgnetavalt summalt.

KTS § 30 lg-te 1 ja 2 kohaselt tuleb täitemenetluses kohtutäituri tasud maksta võlgnikul ehk siis lapse isal.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas korteri hooldamata jätmine on alus, et KÜ saaks taotleda selle võõrandamist?18.03.2018

Meie KÜ on 2 kuud alles vana. Enne KÜ loomist ei ole olnud kusagilt nõu ega abi küsida. Korteri omaniku elukaaslane on korterist teinud kohutava joomapunkri, mida pole aastaid koristatud. Selle tagajärjel on selles püstakus naabrite rahu ja elamine muutunud õudusunenäoks. Omanikul on aga arved tasutud aga ta ise ei ela enam selles korteris aastaid. Neil on ka ühised lapsed. Oleme juhatuse liikmetega saatnud 2 kirja omanikule aga mingit vastust sealt ei tule. Kuidas toimida, et oleks juriidiliselt õige?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 32 lg 2 p 1 kohaselt saab korteriomandi võõrandamise nõude esitada ka siis, kui korteriomanik ei hoia oma korterit korras, ega hoidu tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.

Korteriomandi võõrandamisnõude esitamise otsustavad korteriomanikud üldkoosolekul häälteenamuse alusel. Kui kohustust rikkunud korteriomanik ei ole korteriomandit võõrandanud hiljemalt kolme kuu möödumisel nõude esitamisest, otsustab võõrandamise kohus vähemalt ühe korteriomaniku või korteriühistu hagi alusel.

Korteriomandi võõrandamisnõude esitamist reguleerivad KrtS § 32 ja § 33.
Korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korda reguleerivad §-d 20-23.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas saada korteriomanike kontakte, kui valitseja ei anna ja meil ei ole kuskilt mujalt neid saada?18.03.2018

Tere!
Meil on ühistu eelsest ajast valitseja, kellega osa omanikke pole rahul. Ühistu moodustamisel (nemad koostasid põhikirja), määrasid nad juhatusse ainult valitseja. Kuna ühtegi omanikku pole juhatuses (pole juurdepääsu dokumentidele) ja valitseja teiste omanike (korterites on üürnikud) kontakte ei jaga, siis pole võimalik ka teiste omanike poole pöörduda.
Korteriomandi seadusest ei leidnud omaniku kohustust olla ühisomandi puhul kaasomanike jaoks kättesaadav. Valitseja ütleb, et tema kontakte ei jaga ja saatku ma kiri, küll ta edastab omanikele. Kirjadega töötamises on nad seni olnud nõrgad (enamasti tuleb üldkoosolekule kohale 10% või vähem omanikke).
Valitseja ütles nüüd lepingu üles ja teatas, et annab lepingud üle kas ühistule või uuele valitsejale. Meil omanikena oleks vaja selleks teha ettevalmistusi, ka kaardistada üleantav olukord kiiresti, kuid jälle, me ei saa suhelda, sest ei tea kontakte.
Kas/kuidas/mille alusel ma saaksin kaasomanike kontaktid valitsejalt välja nõuda enne, kui nad meid ripakile jätavad?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 45 lg 1 kohaselt on valitseja kohustatud andma korteriomanikule teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Sama paragrahv, lõige 3 kohaselt, võib korteriomanik juhul, kui valitseja keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Juhul, kui eelkirjeldatud valitsejapoolse kohustuse rikkumisega tekib korteriühistule kahju, siis tulenevalt KrtS §-st 27, peab valitseja selle hüvitama. Kui nõudeid ei saa rahuldada valitseja vara arvel, siis vastutab korteriühistule tekitatud kahju eest isik, kes oli valitseja juhatuse liige kahju tekkimise ajal.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas firma omanikuvahetusega jäävad töötajatele kehtima vanad lepingud?16.03.2018

Tere! Vana firma müüdi maha, meid töötajaid koos sellega. Kas meil on võimalik jätkata vanade tähtajatute lepingutega, kui meile ei sobi uue firma lepingutingimused? Ja kas palgatingimused peaksid samaks jääma?
Tänan

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Ettevõtte ülemineku olukorras reguleerib töölepingute üleminekut töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 112. Ettevõtte üleminek võib toimuda mis tahes õiguslikul alusel (juriidiliste isikute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, müügileping, rendileping jne), mille raames lähevad üleandjalt omandajale üle ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muuhulgas ka ettevõttega seotud lepingud ning ettevõtte jätkab sama majandustegevust.

Kui üks ettevõte omandab (ostab terve ettevõte, osa ettevõttest vms) teise ettevõtte ja jätkab sama majandustegevust, siis lähevad töölepingud üle teisele ettevõttele ja seda muutumatul kujul. See tähendab, et uus ettevõte ei sõlmi uusi lepinguid.

Töötajate jaoks ei tohi ülemineku puhul tööleping muutuda - tööülesanded, töötasu, töökoormus ja töötamise asukoht jäävad samaks. Muutub üksnes tööandja nimi. Tööandja nime muutmiseks ei ole töötajate nõusolekut tarvis. Kui uus ettevõte soovib olemasolevaid töölepingute tingimusi (töötasu, tööülesandeid, töökoormust ja töötamise asukohta) muuta, siis tuleb selleks töötajatega saavutada kokkulepe. Töölepingu tingimusi saab muuta üksnes poolte kokkuleppel (TLS § 12).

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas on võimalik tööandjal maksta lähetuskulude hüvitis mitte töötaja pangakontole, vaid töötaja lapse pangakontole?16.03.2018

Tere,
Kas on võimalik tööandjal maksta lähetuskulude hüvitis mitte töötaja pangakontole, kuid töötaja lapse pangakontole? Tema palk makstakse avalduse alusel lapse kontole, aga hüvitist maksta nad ei soovi.
Suur tänu vastuse eest!

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 33 lg 4 kohaselt kannab tööandja töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üldjuhul on töölepingu kirjalikus dokumendis kokku lepitud, millisele arveldusarvele tööandja kannab töötaja töötasu. Olgugi, et tegemist on kokkuleppega, siis TLS § 33 lg 4 kohaselt määrab töötaja ühepoolselt, millisele arveldusarvele tema töötasu kantakse.

Seega kui töötaja on andnud tasude maksmiseks oma arveldusarve, siis kannab tööandja kõik tasud, sh lähetustasu töötaja arveldusarvele. Kui töötaja soovib, et kõik tasud läheksid kellegi teise arveldusarvele, siis tuleb selleks tööandjale avaldus teha.

Mitme arveldusarve andmine tööandjale ei kohusta tööandjat maksma tasusid mitmele arvele, see oleks ebamõistlik ja suurendaks tööandja halduskoormust. Seega peaks töötaja siinkohal ära otsustama, kuhu ta oma tasusid soovib saada või saavutama tööandjaga kokkuleppe, et töötasu läheb ühele arvelduskontole ja lähetustasud teisele.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab tööandja teavitama töötajat millal ta saab puhkust?16.03.2018

Tere

Olen riigitöötaja ja puhkust saan igal aastal enamasti suvel ja 28 päeva järjest. Mis aja jooksul peab tööandja teavitama töötajat millal ta saab puhkust ja kui tööandja ei ole töötajat etteantud ajal teavitanud puhkuse ajast, kas töötajal on seljuhul õigus ise puhkuse aeg valida?
Aitäh

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Tööandja teeb puhkuste ajakava teatavaks hiljemalt märtsi lõpus (31. märts). Kui tööandja selleks ajaks puhkuste ajakava ei koosta ja teatavaks ei tee, võib töötaja kasutada põhipuhkust endale sobival ajal, sellest 14 kalendripäeva ette teatades.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kui notariaalne elatise leping ei vasta hetke oludele, kas võin kohtusse pöörduda?15.03.2018

Tere!
Oli sõlmitud notariaalne elatise tasumise leping, kuid peale seda on sündinud veel kaks last ning kokkulepitud summat ei ole võimalik enam tasuda. Kui teine pool ei ole nõus muutma lepingut, kas minul on õigus kohtusse pöördumiseks või muud võimalused lepingu muutmiseks?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui olete sõlminud notariaalses vormis lepingu elatise maksmise osas, tuleb lepingu lõpetamiseks esitada teisele poolele korrektne ülesütlemisavaldus. Kui teine pool Teie poolt makstava elatisraha summaga ei nõustu, on tal võimalik pöörduda kohtu poole elatise väljamõistmiseks ja Teil on võimalik seejuures esitada oma vastuväited.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ja kuidas saaksin eemaldada oma 10-aastase tütre sünnitunnistuselt isa nime?15.03.2018

Tere.
Kas ja kuidas saaksin eemaldada oma 10-aastase tütre sünnitunnistuselt isa nime? Nimelt alaealisena sünnitasin ja tegin nii nagu minu ema soovis ja kirja sai pandud minu tolleaegne poiss-sõber. Lapse vastu pole ta 10 aasta jooksul huvi tundnud ja elatist ta ei maksa ja ei soovigi temalt seda aga samas ei taha ka, et minu tütar peaks tulevikus tema eest nn vastutama.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse sünnitunnistuselt lapse isa nime nö eemaldamine võimalik ei ole (kui just isadust edukalt ei vaidlustata või teine mees last ei lapsenda). Kui lapse isa lapse elus ega ülalpidamises ei osale, võib kohus kunagi piirata täisealise lapse kohustust oma abivajavat vanemat ülal pidada või üldse sellest kohustusest vabastada. Selleks aga peab laps kohtule tõendama, et isal ei ole alust temalt ülalpidamist saada. Selleks peaks laps kohtule esitama tõendeid muuhulgas selle kohta, et isa on rikkunud tema ülalpidamise kohustust (elatis on välja mõistetud, kuid isa pole seda maksnud ja isa suhtes on algatatud täitemenetlus), samuti selle kohta, et isa ei ole tema kasvatuses osalenud (kui isa lapse vastu huvi ei tunne, oleks igal juhul põhjendatud ühise hooldusõiguse lõpetamine). Samuti saab laps oma väiteid tõendada tunnistajate suuliste ja kirjalike ütlustega.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kaua saab kostja elatisraha asjus viivitada nö otsuse teadasaamisega (kuna ei ole e-kirja avanud)?15.03.2018

Kohtuotsusega on kostjalt (isa) välja mõistetud elatisraha 18-aastasele õppivale noorele. Kostja kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus ei võtnud asja menetlusse, teatades, et kostjal on nüüd veel õigus riigikohtusse pöörduda. Kostja ei ole aga vastavasisulist meili siiani avanud st., et pole teadet kätte saanud. Kuidas seadus sellisele asjale vaatab, kui kaua kostja saab veel skeemitada, et mitte maksta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isikule ei ole menetlusdokumenti muul viisil võimalik kätte toimetada, võib kohus teha seda avalikult, avaldades Ametlikes Teadaannetes kättetoimetatava dokumendi väljavõtte. Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas vald saab projekteerimistingimuste korraldusega kohustada maaomanikku sõlmima teeservituuti?15.03.2018

Tere!
Kas vald saab projekteerimistingimuste korraldusega kohustada maaomanikku sõlmima teeservituuti?

Tänan!

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Ehitusseadustiku § 26 lg 3 p 2 kohaselt peab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel mh arvestama sellega, et see ei oleks vastuolus teiste isikute õiguste või avaliku huviga. Kui teie naabril puudub muu juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kui ainult üle teie kinnistu, siis peab vallavalitsus projekteerimistingimuste väljastamisel arvestama mh ka sellega, et projekteeritav-ehitatav hoone ei sulgeks naabri juurdepääsu avalikult kasutatavale teele. Sellise olukorra vältimiseks võib vallavalitsus tõesti keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest seni, kuni te pole taganud, et naaber pääseb ka pärast uue hoone valmimist oma kinnistule üle teie kinnistu.