Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas korteriühistu kinnistule maagaasi trassi ehitamiseks on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek?08.03.2018

Tere,
Küsime teisiti (K18796) ja 1 küsimuse kaupa!!!

Korteriühistu kinnistul puudub täna maagaasi trass. Korteriühistu juhatus soovib ehitada kinnistule maagaasi trassi. Kas on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek?

Tänan

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Asjaõigusseaduse § 72 lg 1 sätestab, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

Seadus sätestab ka, et millisel juhul on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek, ehk kaasomanike kokkulepe (AÕS § 72 lg 2; § 74 lg 1; 76 lg 2).

Teie poolt kirjeldatud juhul oleks vajalik kaasomanike enamuse otsust. St. mitte korteriomanike enamust, vaid kaasomandi mõtteliste osade matemaatilist enamust. Iga korteri juurde kuulub teatud protsent mõttelist osa. Poolthääletajate mõtteliste osade suurus peaks olema kokku üle 50 protsendi.
 

Küsimus: Kuidas on see võimalik, et kohus annab õiguse isale maksta lapsele alimente pool summast s.o. 125 eurot?07.03.2018

Tere!
Kuidas on see võimalik, et kohus annab õiguse isale, maksta lapsele alimente pool summast s.o. 125 eurot. Lapse isa ütleb, et tal pole lihtsalt võimalik rohkem maksta. Omal auto liisingu peale võetud mille summa on 13000 eurot. Kas tõesti see liisinguauto on tähtsam kui oma lihane laps? Isa saab palka tublisti rohkem kui miinimumi, kasvatab oma uue elukaaslasega kahe last. Palk on 1300 eurot pluss lasterahad.
Mina kasvatan üksi kolme alaealist last ja elame lasterahadest. Meie sissetulekud on neljale inimesele 605 eurot. Sellest tuleb meil maksud maksta pluss laste huviringid. Kõik mu lapsed tegelevad spordiga. Kui ma oma maksud ära maksan jääb meile elamiseks 150 eurot. Vahel isegi seda mitte. Kas see kohtuotsus on õigustatud? Mainin ka ära, et laps on 8-aastane ja isa pole senimaani huvi üles näidanud lapse suhtes.
Palun vastust :(
See pole lihtsalt võimalik kuidas kohus saab selliseid otsuseid teha.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kahjuks on kohtuotsust nägemata sisuliselt võimatu anda hinnanguid otsuse põhjendatusele. Oskan öelda vaid seda, et üldjuhul tuleks mõlemal vanemal oma sissetulekuga võrdselt panustada lapse ülalpidamisse – kohtud rõhutavad, et vanem on kohustatud hankima enda ja oma laste ülalpidamiseks vajalikud vahendid (kui just vanemat ei takista näiteks tema tervislik olukord). Elatisraha vähendamine alla kehtiva miinimumi võib olla põhjendatud ka riiklike peretoetuste saamisega (need on viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas ma saaksin ametlikult nõuda, et isa võtaks lapsi enda juurde graafiku alusel, ka ehk mõnikord ööbima?07.03.2018

Tere!
Mul on 4 last. 6, 4 ja 2 aastased kaksikud. Mees läks teise naise juurde veel siis kui kaksikutega rase olin. Nüüdseks nad elavad koos. Ja juba 2 aastat ta ise valib millas ja kui kauaks ta lastega olla tahab. Pole kordagi noorimaid tütreid endaga võtnud. Kõik päevad ja ööd olen mina nendega. Alimente ametlikult ei maksa, sest elan tema liisingu korteris tema lastega, kui annan alimendid sisse, ähvardab välja meid tõsta.
Kuidas ma saaksin ametlikult nõuda, et ta võtaks lapsi enda juurde graafiku alusel, ka ehk mõnikord ööbima? Elab oma uue naisega koos, seal 2 inimest saaks 4 lapsega kergemini hakkama kui mina üksi. Nii kõik ajad kui lapsed haiged, kodused või lasteaias. Isegi kui haiglasse olen sattunud, siis olen palunud oma sõpru, et ollakse minu lastega sel ajal kui laste isa on puhanud uue naisega kusagil läheduses, siis temale on selline situatsioon olnud ükskõik. Olen nii nurka surutud, et temalt saan vaid raha, ja elan tema liisingu korteris tema tingimustel. Aga üksi mulle pank laenu ei annaks, ja ei saaks ma ka uurida 4 lapsega korterit, keegi ei üürikski meile, ja üürid nii kallid.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teil ei õnnestu laste isaga lastega suhtlemise korras kokkuleppele saada, on võimalik taotleda suhtlemiskorra kindlaksmääramist kohtu kaudu. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus ja tasuda riigilõiv 10 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida peab tegema, et panna võõrandamiskeeld teise isiku majale võla katteks?07.03.2018

Mida peab selleks tegema, et panna võõrandamiskeeld teise isiku majale võla katteks? Maja on ostetud minu poolt, kuid on oht, et seda võidakse müüa või pantida.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Küsimus jääb mõnevõrra arusaamatuks. Kui maja on ostetud Teie poolt, siis on see ju Teie oma ja keegi teine seda müüa ega pantida ei saa.

Aga kui olete andnud kellelegi laenu selleks, et ta endale maja saaks osta, siis ei ole maja Teie oma. Siis on maja selle inimese oma, kellele laenu andsite. Sellisel juhul on Teil võimalik kokkuleppel kinnistu tänase omanikuga seada kinnistule hüpoteek, mis tagab Teie nõuet.

Kui laenusaaja hüpoteegi seadmisega nõus ei ole, siis saate kohtu kaudu hüpoteegi seadmist nõuda alates hetkest, mil laenusaaja on jäänud Teile laenumaksete tasumisega võlgu.
 

Küsimus: Kas nii saab, et korteriühistu juhatus soovib muuta põhikirja ja hakata makseid koguma seaduses sätestatust erinevalt?07.03.2018

Tere,
Korteriühistu juhatus soovib muuta põhikirja ja lisab selle sisusse punkti, mille järgi korteriomanikud peavad tasuma makseid erinevalt seadusest (korterite põhiselt). Minu korter on 2-toaline, kuid korterelamus on enamuses 3-4 toalised korterid. See tähendab, et mina hakkan tasuma sama palju kui 4-toalise korteri omanik.
Mina hääletan loomulikult sellise põhikirja vastu ja lasen kanda vastuväite ja eriarvamuse protokolli. Mida minul edasi teha, kui raamatupidaja teeb minule arvestust ikka korteri põhiselt?
Tänud

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 2 kohaselt võib korteriühistu põhikirjaga ette näha seadusest sätestatust erineva kulude jaotuse aluse, kui see on mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve.
Seadusandja on loetlenud mõistliku olukorrana kulude jaotust, kus tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasutakse pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule.

Olukorras, kus korteriühistu majanduskulud tekivad eranditult kaasomandi eseme majandamise tulemusena, saab eelviidatud seadusesättega olla kooskõlas olukord, kus korteriühistu poolt kantu kulu jaotatakse kõigi korterite vahel ja/või mõõturite (vesi, elekter, gaas) näitudest lähtudes.

Kui korteriühistu korteripõhise kulude jagamise sätte siiski põhikirja sisse viib, siis annab KrtS § 40 lg 3 korteriomanikule õiguse keelduda kandmast kulusid, millega ta ei ole nõustunud, kui nende kandmise nõudmine temalt oleks vastuolus hea usu põhimõttega.

Korteriomaniku huvide igakülgse kaitsmise huvides on siiski soovitav pöörduda selles olukorras ka maakohtu poole, ning paluda korteriühistu üldkoosoleku ostus uue põhikirja kinnitamise kohta kehtetuks tunnistada.
Alates 01.01.2018 vaatab maakohus sellised küsimused läbi hagita menetluses, mis tagab kohtusse pöörduva korteriomaniku huvide varasemast parema kaitse, kuna kohus lähtub uurimispõhimõttest ning korteriomanik ei pea kartma seda, et tema avalduse rahuldamata jätmise korral mõistetakse temalt välja ka korteriühistu menetluskulud.
Korteriühistu üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise avaldus tuleb esitada maakohtule 60 päeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas Tööinspektsioon midagi ette võtab, et kohustada riigiasutusi vahetama välja erialase hariduseta töötajaid?07.03.2018

Tere,
Olen märganud, et paljudes kohtades (eriti KOV-ides) on ametis/töötavad mingi keskharidusega või ilma erihariduseta inimesed, kuigi tööturul registreeritud töötuna haritud inimesed. Kas teie asutus midagi ette võtab, et kohustada ettevõtteid, riigiasutusi vahetama välja neid töötajaid kellel puudub vastava eriala/valdkonna haridus?
Näiteks ehituslubasid väljastab siseakadeemia lõpetanu või elektrikuna töötab IT spetsialist jne...!

Tänud

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

Tööinspektsioon ei vii läbi järelevalvet kohaliku omavalitsuse töötajate, ametnike jm teenistujate haridusnõuete üle.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas ühistu peab kompenseerima elektriradika kasutamise kulu, kui ei tegele sellega, et radiaatorid kütaks korterit?06.03.2018

Tere!
Probleem on korteris olevates radikates. Korteris on neli tuba ja üks nendest on talvisel perioodil kasutuskõlbmatu, radikas on täiesti külm ja temperatuur toas on 10-15 kraadi vastavalt sellele, kui palju on väljas külma. Magamistoa radikas oli pooleldi soe, aga nüüd kuskil 5 päeva tagasi kadus soojus ära ja ka radikas külm, köögi radikas on ka pooleldi soe ja elutoas on 2 radikat millest üks on leige ja teine jahe. Probleemiga olen suuliselt pöördunud mitu korda ühistu poole, midagi ette pole võetud. Iga aastaga läheb asi hullemaks. Mida teha? Leian, et pole normaalne maksta täiskütte arvet kui mul puudub korteris soojus ja radikad on pea kõik jahedad. Praeguste -20 kraadiste ilmadega on võimatu olla korteris ilma elektriradikat kütmata, mis tekitab omakorda lisakulusid.
Kas ühistu peab kompenseerima küttearve, kui ta ei tegele vastava probleemiga, et radikad töökorda saada või muud taolist?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, küttesüsteemi korrashoidmine ja selle sihipärase toimimise tagamine on korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 12 ja § 35 lg 2 p 1 tulenevalt korteriühistu kohustus. Kuna küttesüsteemi (kaasomandi osa eseme) korrashoiuga seotud küsimusi otsustavad korteriomanikud üldkoosolekul häälteenamuse alusel, siis tuleks esmalt paluda juhatuselt üldkoosoleku kokkukutsumist, ning küttesüsteemi korrastamise otsuse päevakorda panemist.

Juhul, kui korteriomanike üldkoosolek keeldub küttesüsteemi kordategemisest, siis annab KrtS § 37 lg 1 korteriomanikule õiguse teha ise vajalikud toimingud ning nõuda tehtud kulutuste hüvitamist korteriühistult. Juhul, kui ka selline lahendus ei ole tehniliselt võimalik, siis võimaldab viimatinimetatud paragrahv põhimõtteliselt ka elektriradiaatoriga juurdekütmisele kulutatud summa korteriühistult sisse nõuda.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Täiendav maksuvaba tulu laste pealt06.03.2018

Tere,

tulumaksuseaduse järgi on ühel vanemal õigus täiendavale maksuvabale tulule alates teisest lapsest. Kui eksnaisel on kaks last, kellest üks on minu laps ning mul on uuest kooselust ka laps. Ehk kokku on nii eksnaisel kui minul kaks last. Kuna eksnaine aga tahab iga aasta ise meie ühise lapse tuludeklaratsioonis deklareerida, et tulumaksu vabastust saada, siis mina enda teise lapse pealt seda kasutada ei saa. Kas on mõtet minna kohtusse, et paluda kohtul määrata selline kord, et üle aasta saaks me eksnaisega seda korda mööda kasutada? Olen arvamusel, et selline lahendus oleks nii minu kui ka minu teise lapse suhtes õiglane. Kas selliseid kohtuprotsesse on olnud ja positiivse tulemusega tulnud? Millisesse kohtusse peaks sellise avaldusega pöörduma?

Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täiendava tulumaksuvabastuse saab see vanem, kes on riikliku lapsetoetuse saajaks. Eelduslikult on lapstoetuse saajaks see vanem, kelle juures on lapse alaline elukoht.

Teie poolt kirjeldatud asjaoludel kohtusse pöördumiseks alust ei ole. Kui taotleksite kohtu kaudu ühise hooldusõiguse lõpetamist ja kohus annaks Teile üle hooldusõiguse lapse viibimiskoha osas, annaks see Teile õiguse vormistada lapsetoetus enda nimele, kuid arusaadavalt see ei ole antud juhul asja eesmärk.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui lapse peale kulub kuus alla 300 euro, kas isal on õigus maksta ainult pool talle näidatavatest kviitungitest?06.03.2018

Kui lapse peale kulub kuus alla 300 euro, kas isal on õigus maksta ainult pool talle näidatavatest kviitungitest ja ülejäänud raha 250-st eurost (mis kohustuslik) kanda kinnisele hoiusele, mida laps saab kasutada alates 18 eluaastast või lapsel peab olema alaline ligipääs kontole? Kas sedasi üldse tohib teha kui ma ei ole nõus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatis peaks ikkagi vastama lapse vajaduste suurusele ja seejuures tuleks ülalpidamiskohustus jagada vanemate vahel üldjuhul võrdsetes osades. Teisisõnu tuleb lapse igakuiste ülalpidamiskulutuste suurus jagada pooleks ja lapsest lahus elaval vanemal maksta oma osa elatisena last kasvatavale vanemale. Last kasvatav vanem paneb oma osa juurde vahetult kulutusi tehes. Näiteks kui lapse igakuised ülalpidamiskulud on suurusjärgus 300 eurot, tuleb mõlemal vanemal kanda ülalpidamiskohustust suuruses 150 eurot – lapsest lahus elav vanem maksab elatist 150 eurot ja last kasvatav vanem panustab vahetult 150 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan võtta õppepuhkust nii, et nädalavahetused jääksid välja, ehk siis E-R ja siis jälle E-R?06.03.2018

Tere! Õppepuhkust võib võtta ka osade kaupa. Aga kui on soov viibida õppepuhkusel 3 nädalat järjest, kas võin võtta õppepuhkust esmaspäevast reedeni, laupäeva ja pühapäeva jätan välja ja siis jälle esmaspäevast reedeni?
Ja teine küsimus: kui õppepuhkuse sisse jääb riigipüha, kas see makstakse mulle ka välja või arvestatakse õppepuhkuse perioodist välja?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Täpselt nii nagu kirja ise alustate. Õppepuhkust saab võtta osade kaupa, see tähendab, et õppepuhkust saab võtta ka näiteks E-R perioodidena. Õppepuhkust kasutatakse kalendripäevades, st ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Seega kui õppepuhkuse päev langeb riigipühale, siis on tegemist õppepuhkusepäevaga ning tööandja peab selle puhkusetasuga hüvitama.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).