Äriõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Milliseid lubasid on vaja, et asutada pandimaja?14.09.2015

Tere!
Küsimus selline, kas pandimaja loomisel peale oü veel mingeid eri lubasid on vaja kuna ettevõte annab laene nii eseme, auto ja kinnisvara tagatisel? Kas ja mille pealt tuleks tasuda käibemaksu, kas intressi pealt, kui laen tagastatakse vms. Intress peaks olema ju käibemaksu vaba või ei ole.

Tänud

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Pandimajateenuse osutamiseks tuleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 52 lg 1 p 5 kohaselt taotleda tegevusluba. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lg 1 kohaselt esitab ettevõtja taotluse majandushaldusasutusele, kelle pädevusse on seadusega antud tegevusloa taotluse lahendamine. Käesoleva juhul on pädevaks ametiasutuseks Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus rahapesu andmebüroo.

Maksuõigust puudutavate küsimustega soovitan pöörduda Advokaadibüroo LMP maksuõiguse eksperdi poole: partner/vandeadvokaat Kaido Künnapas, e-post kaido.kunnapas@lmp.ee.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas koostada usaldusisiku aruannet?27.08.2015

Tere,
Mulle on välja kuulutatud pankrot ja pean esitama kohtule aruande nagu usaldusisik. Mida peab see aruanne sisaldama, millises vormis seda koostada ja kui tihti aruanne esitada tuleb?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Esitatud küsimusest võib järeldada, et pankrot on välja kuulutatud Teile kui füüsilisele isikule ja kohus on pankrotiseaduse (PankrS) § 172 lg 6 alusel määratud Teid ennast täitma usaldusisiku kohustusi.

PankrS § 172 lg 4 kohaselt esitab usaldusisik kohtule aruande võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpuks. Samuti peab aruande esitama vabastatud usaldusisik (PankrS § 172 lg 5)

§ 172 lg 6 viimase lause kohaselt, kui kohus on määratud Teid ennast täitma usaldusisiku kohustusi, kontrollib kohus ise, kas Te täidate enda kohustusi. Seega võib kohus kohustada Teid esitama kohtule aruandeid ka muul ajal.

Õigusaktides on sätestatud üksnes nõuded halduri kui usaldusisiku aruandele, mis peab sisalduma vähemalt järgmisi andmeid:
1) ülevaade võlgniku tulutoova tegevuse või tegevuse otsimise kohta;
2) andmed võlgniku tulutoova tegevuse või pärimise teel laekunud raha ja sellest võlausaldajate nõuete rahuldamise kohta;
3) andmed jaotise alusel väljamakstud raha kohta nõuete rahuldamisjärkude kaupa ja iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa kohta, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud;
4) võlgadest vabastamise menetluse käigus halduri poolt tehtud väljamaksete ja laekumiste aruanne koos kulutusi kajastavate kulu- ja maksedokumentidega.

Kokkuvõttes soovitan Teil arusaamatuste vältimiseks teha järelpärimine Teie pankrotiasjaga tegelevale kohtule ning küsida, millal ning millise sisuga aruandeid Te esitama peate.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas käib vormistamine, et saada kahe osanikuga osaühingus kolmandaks osanikuks?08.07.2015

Tere!
Toon näite: kaks omanikku peavad ilusalongi, kellel on (A 51%ja B 49%). Nüüd soovin mina nendega liituda, soov oleks saada ainult 1 %. Küsimus seisneb selles, millise lepingu me peame koostama ja millega peaks arvestama? Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kõige mõistlikum ja lihtsam oleks sõlmida ostu-müügitehing. Kui osanik võõrandab osa kolmandale isikule ehk teile, siis tuleb silmas pidada, et teisel osanikul on ostueesõigus teile võõrandatud osale (äriseadustik § 149 lg 2). Seepärast peate olema kindel, et mõlemad osanikud oleksid nõus teile osa võõrandamisega.

Kui olete kindel, et mõlemad osanikud on müügiga nõus, peate minema müügitehingu vormistamiseks notari juurde, kuna osa võõrandamiseks sõlmitud leping peab olema notariaalselt tõestatud (äriseadustiku § 149 lg 4).

Kui OÜ osad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris, siis ei pea lepingut notariaalselt tõestama.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas juhatuse liikme uue tasu kinnitamisel peab eelemise samateemalise protokolli tühistama?15.06.2015

Tere,
Juhatus on aasta alguses võtnud vastu otsuse, mis on juhatuse koosoleku protokolliga kinnitatud. Kõnealuse protokolliga määrati juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu. Mõni päev tagasi aga tuli juhatus uuesti kokku ning samale juhatuse liikmele määrati uus juhatuse liikme tasu (s.t suurendati temale varasemalt määratud töötasu).
Kuidas oleks nüüd korrektne teha - kas varasem juhatuse koosoleku protokoll, mis sai koostatud aasta alguses, tuleks tühistada/muuta? Või piisab vaid sellest, et koostada siiski uus protokoll, milles tuuakse välja uus töötasu määr?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Äriseadustiku § 180.1 lg 1 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega. Juhatus ei saa ise otsustada enda tasuga seotud küsimusi.

Kõige korrektsem oleks osanike (või nõukogu olemasolul nõukogu) otsuses määrata konkreetne kuupäev, millest alates on juhatuse liikme tasu kõrgem. Näiteks:

"Otsustati:
OÜ X juhatuse liikme tasu on alates 01.07.2015. a Y EUR kalendrikuus bruto."

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas müüa või kinkida osaühing ja kuidas seda vormistatakse?04.06.2015

Osaühingul on üks osanik (100%) ja kaks juhatuse liiget (kellest üks on osanik). Soov on müüa, kinkida OÜ kolmandale isikule. Kui praegune osanik on abielus. Kuidas oleks kõige õigem teha omaniku vahetust ja mis pabereid ja nõusolekuid see vajaks ja kas omaniku vahetus tuleb registreerida notari juures?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kui OÜ osa pole Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreeritud, siis saab osaühingu osa võõrandada üksnes notari juures. Kui OÜ osa kuulub abikaasade ühisvara hulka, on tehingu tegemiseks vaja ka abikaasa nõusolekut.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas osakapitali sissemakse võib osaniku eest tasuda kolmas isik?03.06.2015

Tere
Põhikirjas seisab, et osaühingu asutamise hetkel kuulub osanikule A osa nimiväärtusega ... eur ja osanikule B osa nimiväärtusega ... eur. Osaniku B eest tasus asutatava ettevõtte arveldusarvele osakapitali sissemakse kolmas isik. On selline toiming lubatud või tohib Äriseadustikust lähtuvalt osa eest tasuda ainult osanik ise?

Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Osaniku eest võib kohustuse täita ka kolmas isik. Sellisel juhul peab aga olema maksekorralduse selgitusest üheselt arusaadav, et tegemist on konkreetse osaniku eest tehtud osakapitali sissemaksega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Millises vormis ja mis tekstiga peab juhatuse liige pöörduma äriregistri poole enda tagasikutsumiseks juhatusest?02.06.2015

Osaühingu juhatuse liige on e-maili teel esitanud osanikele ja oü ametlikule meiliaadressile esitanud avalduse enese tagasikutsumiseks juhatusest. Osanikud pole avaldusele reageerinud kahe nädala jooksul. Millises vormis ja mis tekstiga peab juhatuse liige pöörduma äriregistri poole enda tagasikutsumiseks juhatusest? Või hoopis kohtusse?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Äriregister on deklaratiivne, mitte konstitutiivne register. See tähendab, et juhatuse liikme volitused algavad vastava organi otsusega ja kehtivad sama otsusega määratud ajani või tagasiastumiseni. Seda on korduvalt oma lahendites rõhutanud ka Riigikohus. Näiteks tsiviilasjas nr 3-2-1-39-05 tehtud lahendi p-s 15, märkis Riigikohus, et „juhatuse liikmeks saamine ja ametiaja lõppemine on üksnes äriühingu ja juhatuse liikme vahelise suhte küsimus. Juhatuse liikme kanne äriregistris peab vaid avalikustama suhte kolmandate isikute jaoks, kuid registrikanne ei tekita ega lõpeta seda suhet. Juhatuse liikme kande tähendus äriregistris on seega deklaratiivne, mitte õigust loov (konstitutiivne)“. Tsiviilasjas nr 3-2-1-54-05 tehtud lahendi p-s 17 on Riigikohus täiendavalt selgitanud, et „seadusest ei tulene, et juhatuse volitused algaksid sellekohase kande tegemisest äriregistris. Juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtud kanne on deklaratiivne, mitte õigustloov (konstitutiivne)“. Tsiviilasjas nr 3-2-1-17-12 tehtud lahendi p-s 9 on Riigikohus otse väljendanud, et „seega on võimalik, et äriregistri kanded juhatuse liikmete kohta ei vasta tegelikkusele. Selline olukord võib esineda näiteks juhatuse liikme valimise või tagasikutsumise järel, kui äriregistrisse kanne tehakse paratamatult ajalise nihkega“. Tsiviilasjas nr 3-2-1-65-08 tehtud lahendi p-des 33-34 selgitas Riigikohus, et „juhatuse liikmeks olek on tehinguline õigussuhe osaühingu ja juhatuse liikme vahel, milleks on vajalik mõlema poole tahteavaldus. Olemuslikult sarnaneb see suhe enim käsunduslepingule VÕS § 619 mõttes. See suhe saab olla üksnes tähtajaline, st tähtaja möödudes see lõpeb (vt ka nt Riigikohtu 26. aprilli 2005. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-39-05, p 14-17). Osanike otsuste vastuvõtmiseks, sh juhatuse liikme nimetamise ja tema ametiaja pikendamise otsuse vastuvõtmiseks, on seaduses sätestatud formaliseeritud kord (esmajoones ÄS §-d 168-177)“.

Eeltoodu tähendab, et kui Te olete esitanud Teid valinud organile (kui OÜ-l pole nõukogu, siis on selleks osanike koosolek ehk osanikud) tagasiastumisavalduse, siis on Teie volitused tagasiastumisavaldusse märgitud ajast alates ka lõppenud. Seega ainus probleem seisneb hetkel selles, et äriregistris olevad andmed on ebaõiged.

Äriseadustikus § 61 reguleerib olukorda, kus äriregistris olev kanne on ebaõige. Kokkuvõttes peab äriregistri pidaja (ehk Tartu Maakohtu registriosakond) algatama menetluse, milles tuvastab, miks on äriregistris valed andmed ning äriregistri pidaja saab ise kande ebaõige ära parandada.

Kokkuvõttes peaksite esitama Tartu Maakohtu registriosakonnale teate enda tagasiastumise kohta (lisage avaldusele ka osanikele esitatud avaldus) ning paluge Tartu Maakohtu registriosakonnal viia äriregistri kanded vastavusse tegeliku olukorraga.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas vormistada abikaasa osaühingu osanikuks, kui hetkel olen ainuosanik?18.05.2015

Praegu olen osaühingus ainuosanik (seejuures peaks see OÜ olema minu ja abikaasa ühisvara, kuna meil ei ole abieluvaralepingut). Meie soov on, et nii mina kui abikaasa oleksime mõlemad osanikud 50%-ga.
30.01.2015 esitatud analoogse küsimuse vastuses pakutud variandid (osa võõrandamine müügi- või kinkelepinguga) ei tundu sobilikud, kuna tegemist on ju meie ühisvaraga? Eesmärgiks on kahe osanikuga OÜ, mille osad kuuluvad küll endiselt ühisvara hulka, kuid nt dividendi jagamisel saab kumbki osanik 50% dividendist.

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kui osaühingu osad on ühisvara, siis kuuluvad osaühingu osad Teile abikaasaga ühiselt. See, et Teie olete äriregistrisse märgitud ainuosanikuks, ei tähenda tegelikkuses seda, et õiguslikult on tegemist Teie ainuomandiga.

Ühisvara korral on ainus võimalus sõlmida abieluvaraleping ja leppida kokku, et osaühingu osad on Teie lahusvara ja jagate osad omavahel 50% ja 50%. Sellisel juhul moodustaksid osaühingu osad Teie ja Teie abikaasa lahusvara.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas ühes ettevõttes osanik olemine takistab põhikohalt koondamisel hüvitiste saamist?18.05.2015

Olen OÜ-s (B) osanik, kuid töötan põhikohaga teises firmas (A). Juhul kui mind koondatakse firmast A, kas mul on õigus saada koondamise kompensatsiooni ja kas ma saan end töötuna arvele võtta? OÜ-s B ma ei tööta ja ei saa ka mingit tasu.

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Teie poolt küsitud küsimusele leiate vastuse: http://www.vastused.ee/loe/sotsiaalne-turvalisus/tootuskindlustus/11205/kas-asjaolu-olen-osauhingus.html

Kokkuvõttes osaühingu osanikuks olemine töötuna registreerimist ei takista. Samuti, kui kõik muud seadusest tulenevad eeldused on täidetud, ei takista osaühingu osanikuks olemine ka koondamishüvitise saamist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas leitakse osade asendussuhe samade osanike kahe osaühingu ühinemisel?08.05.2015

tere
Osaühingu A osakapitaliga 2556 eur (osanikule O1 kuulub osa väärtusega 2303 eur ja osanikule O2 kuulub osa väärtusega 253 eur) soovib ühineda OÜ-ga B, mille osakapital 134 912 eur (samadele osanikele O1 kuulub osa väärtusega 121556 eur ja O2- 13356). Osaühing A on ühendatav, OÜ B on ühendav, jääb alles vaid OÜ B, kui peaks toimuma kapitalu suurendamine 2556 eur vastu ning ühendav OÜ B peab andma ühendatava OÜ B osanikele osad üle. Kas kapitali suurendamine toimub rahalise/mitterahalise sissemaksega, milline on asendusuhe ning mille alusel toimub osade üleandmine?
Tänud ette,

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

ÄS § 392 lg 1 kohaselt sõlmivad äriühingute ühinemisel ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud ühinemislepingu, milles tuleb muuhulgas märkida kokkulepe ühendatava ühingu vara tervikuna üleandmise kohta ühendavale ühingule ehk antud juhul ühendava ühingu osade üleandmise vastu, ühingute osade asendussuhe ja juurdemaksete suurus, kui juurdemakseid tehakse, ning ühendava ühingu osade üleandmise tingimused. Asendussuhet ja juurdemaksete suurust selgitatakse ja põhjendatakse ühinemisaruandes (vt ÄS § 393).

Sisuliselt tähendab nimetatu, et ühendav ühing ehk antud juhul OÜ B väljastab ühendatavale ühingule (OÜ A) vara vastu osad. Osaühingu A poolt üleantav vara saab olla ühendavale OÜ-le B sissemakseks, mida tuleb hinnata mitterahalise sissemakse hindamise korras (ÄS § 424). Tuleb näidata, mitu ühendava OÜ B osa ühendatava ühingu OÜ A osanik ehk tulevane OÜ B osanik saab. Kui ühinemise käigus on vaja teha ühendatava ühingu osanikule juurdemakseid, tuleb arvestada, et juurdemaksete summa ei või ületada 1/10 asendatud osade nimiväärtuste või arvestuslike väärtuste summast (ÄS § 392 lg 2). Seadus ei kirjuta ette täpset asendussuhet ja juurdemaksete suurust, samuti ei ole kindlat reeglit osakapitali suurendamisele ühinemise käigus. Oluline on arvestada, et osade asendussuhe ja juurdemaksed oleksid kohaseks tasuks ühendatava ühingu osanikule ning et ühinemine ei tooks kaasa ühingu võlausaldajate huvide kahjustamist (ÄS § 396 lg 2). Kapitali suurendamisel aga tagatakse ühinevate ühingute osanikele hilisem osalus. Seega, kui ühinemise läbiviimisel soovitakse anda ühendatava ühingu osanikule osad, tuleb suurendada osakapitali. Osade asendamine osakapitali suurendamata on võimalik üksnes juhul, kui ühendaval osaühingul on omaosad, mida saab asendamiseks kasutada.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 625 2000
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee