Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas invakaardiga tohib parkida linnale kuuluval kõnniteel?05.12.2017

Kas invakaardiga tohib parkida linnale kuuluval kõnniteel, kui see konkreetne kõnnitee ei asu peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjualas (s.t võimalik on auto jätta ka sõiduteele)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 68 sõnastus on selles mõttes ühene, et liikumispuudega juht võib kõnniteel parkida üksnes juhul, kui see teelõik asub parkimist või peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas ja ei ole tähistatud peatumise keelujoonega. Muul juhul reguleerib kõnniteel peatumist ja parkimist LS § 20. Laias plaanis ei ole kõnniteel peatumine ja parkimine lubatud, erand puudutab siis ülalkirjeldatud juhtumit ning LS § 20 lg 4 punktis 3 ning lg-s 6 kirjeldatud juhtumeid.
 

Küsimus: Kas tohin sõidukit juhtida kui andsin kaebuse kohtusse?05.12.2017

Tere. Sain väärteo otsuse kohtuvälise menetleja poolt. Andsin kaebuse ettenähtud tähtajal kohtusse. Kas otsus ikka jõustub või peatab jõustumine? Otsus on selline, et juhtimisõigus on ära võetud. Otsus pidi jõustuma 2.12. Kohtust pole midagi veel teada kas autot saab juhtida või siis ei tohi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoasjas tehtud otsuse vaidlustamisel kohtus, otsus ei jõustu. Kui olete kindel, et kaebus on kohtusse jõudnud, siis võite olla rahulik. Kohtu poolt kaebuse menetlusse võtmine võtab teinekord aega ja sealtpoolt hakkavadki menetlusdokumendid tulema sageli peale otsuse jõustumisena märgitud kuupäeva. Samas, kui olete kaebuse esitanud, ei oma see kuupäev enam tähtsust.
 

Küsimus: Kas politsei peaks mulle andma mini dokumendi selle kohta, et auto konfiskeeriti või piisab tõesti minult allkirja võtmisest?01.12.2017

Tere. Mul selline juhtum, kus politsei võttis ära auto seoses autoga kuritöö toimepanemisega. Aga mulle ei antud selle kohta ühtegi paberit. Võeti ainult allkiri. Kas tegelikult peaksin saama selle kohta paberi?
Kas liikluskindlustus on mul veel vajalik, kui auto seisab politsei hoovis, kuigi ma ei tea kas ma üldse auto tagasi saan (maksan kindlustust tühja?)

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus näeb ette menetlejale kohustuse tutvustada vara arestimise määrust isikule, kelle vara arestitakse ja määruse tutvustamise kohta võetakse sellele isiku allkiri. Seega otseselt määruse koopia andmist isikule seadus ette ei näe, v.a. juhul, kui määruse tutvustamine ja allkirja võtmine ei ole võimalik.

Arvan küll, et liikluses mitteosaleva sõduki eest ei ole mõtet kindlustust maksta. LKindlS § 6 näeb ette, et kindlustuskohustust ei ole sõiduki suhtes lepingu lõppemisele järgneva 12 kuu jooksul tingimusel, et sõidukiga ei osaleta liikluses ega kasutata sõidukit muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi.
 

Küsimus: Kas leppetrahvi esitaja peab tuvastama sõidukit juhtinud isiku või piisab trahvisedeli kojamehe alla jätmisest?01.12.2017

Tere!
Olen saanult autole enda majaees parkimiskaardi puudumise eest kaks leppetrahvi firmalt parkit. Kellel ja kas on kohustus need tasuda?
Olen ise natukene uurinud ja leidsin et "Leppetrahvi saab nõuda konkreetselt isikult, kes auto eramaale parkis. Piisav ei ole leppetrahvi nõude sõiduki kojamehe vahele asetamine ning nõudes üksnes sõiduki registreerimismärgi näitamine. Leppetrahvi esitaja peab tuvastama sõidukit juhtinud isiku."
"Liiklusseaduse § 72 lg 2), sõiduki omanikult on võimalik 6 kuu jooksul nõuda, et ta teataks kes sõidukit parkis. " - Kui ma ei ütle neile kes parkis?
Täpsustan, et mina ise ei ole autodega kuidagi seotud, ega ka parkinud neid siia. Kelle poole edaspidi pöördutakse siis, et see raha kätte saada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtupraktika on eraparklate osas tänaseks muutunud ning põhimõtteliselt on tunnistatud parklaoperaatori õigust leppetrahvi nõuda sõiduki omanikult või vastutavalt kasutajalt ilma, et tuvastataks sõiduki juhti. Vt Riigikohtu lahendeid:

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?tekst=europark%0D%0A&sortVaartus=LahendiKuulutamiseAeg&sortAsc=false&kuvadaVaartus=Pealkiri&pageSize=25&defaultPageSize=25
 

Küsimus: Kuidas peaks ühistu käituma, kui üks majaelanik on hakanud kasutama vaba pinda parkimiseks, kuigi kokku pole lepitud?01.12.2017

Tere!
12 korteriga majal (toimiv ühistu) on sisehoov, kus on notariaalse kasutuskorra alusel ära jagatud 8 parkimiskohta. Sisehoovis on ka vaba ruumi, mis ei ole kellegi parkimiskoht. Viimasel ajal on üks majaelanik, kellele kuulub üks teine parkimiskoht hoovis, hakanud kasutama vaba ruumi oma teise sõiduauto parkmiseks. Mõned aastad tagasi üritas seesama korteriomanik saada majaelanikelt nõusolekut selle koha kasutamiseks, aga elanikud seda ei andnud. Nüüd on ta lihtsalt hakanud seda kohta omavoliliselt hõivama. Millised on ühistu võimalused sellises olukorras käituda? Kas saaksime lasta auto teisaldada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ühistu territooriumil tekkivate parkimisprobleemide osas on vastused.ee keskkonnas küllalt palju küsimus-vastuseid. Ka sarnast olukorda käsitlevad. Nii nagu varasemalt olen kirjutanud, on ka küsitud olukorras igasuguse tegevuse aluseks õigesti paigaldatud liikluskorraldusvahendid. Kui on soov jätta miski territooriumiosa parkimisvabaks, siis tuleb sellel osal parkimine liikluskorraldusvahenditega keelustada. Keelu tagamiseks teisaldusvõimaluse soov eeldab vastavasisulise liikluskorraldusvahendi paigaldamist. Kokku siis parkimise keelumärk koos keeluala ja teisaldamisvõimalust näitavate lisatahvlitega. Kui siis pargitakse sellise keelumärgi mõjupiirkonnas, on võimalik tellida politsei või KOV kaudu sõiduki teisaldamine. Sõiduki teisaldamise alused on kirjas liiklusseaduse § 92 lg 2.
 

Küsimus: Mida teha, kui A-kategooria juhtimisõigus peatati, B-kategooria õigus on olemas, aga tehniliselt register ei saa seda kajastada?24.11.2017

Tere
Sain hakkama oma esimese liiklusrikkumisega ja ületasin mootorrattaga kiirust. Tunnistasin oma rikkumist ja pidin pöörduma kohtusse, kus mulle määrati karistuseks 20h ÜKT ja A-kategooria juhtimisõiguse kõrvaldamist kümneks kuuks. Kuna tööga seoses vajan hädasti B-kategooria juhtimisõigust, siis otsustas kohus mulle antud õiguse jätta. Maanteeametit külastades selgus aga, et nende süsteemis ei ole see tehniliselt võimalik ja ma pean oma load loovutama (ma ei loovutanud)! Kohtunik, kes mulle karistuse määras, kinnitas telefonis, et antud otsus on seaduslik (Riigikohus on seda võimaldanud näiteks otsus: 3-1-1-26-10) ja ma pean ise asjaga edasi tegelema ja nemad aidata ei saa.
Mida teha, kui autojuhtimisest ei ole võimalik hoiduda ja sellest sõltub minu töö? Mis juhtub, kui politsei minu lube kontrollib - kas satun uute probleemide otsa?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vaielda tuleb pigem Maanteeametiga. Juhiloa mitteloovutamise korral näeb seadus ette sunniraha rakendamise võimaluse. Kuidas tekkinud küsimust lahendada, praegu selget vastust anda ei oska. Vaja ilmselt pidada MNT-ga läbirääkimisi või vajadusel vaidlustada sunniraha määramine või hoiatus. Võib kaaluda ka varianti, et loovutada load MNT-le, kuna Eestis juhtimisõiguse tõendamiseks ei ole juhiluba tarvis kaasas kanda ja piisab isikut tõendavast dokumendist. Piiritaha minekul tekkiks sellisel juhul siiski probleem.
 

Küsimus: Kas punase ristiga märgitud kohas võib parkida?24.11.2017

Tere! Kas punase ristiga märgitud kohas võib parkida? Kas "anna teed" märk ei tühista piirkonna märki. (tegemist kahesuunalise tänavaga
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=109005253213613&set=a.108949296552542.1073741826.100023124162058&type=3&theater

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Märgi 36 mõjupiirkond ulatub asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või piirangut alustava märgi alla pandud lisatahvlil näidatud kauguseni.

Väljapool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või lisatahvlil näidatud kauguseni.

Seega sõltub märgi mõjuala kaugus ka sellest, kas skeemil näidatud tee on asulas või väljapool asulat. Kuna kasutate mõistet "tänav", siis eeldan, et tegemist on asulasisese teega ning eeldusel, et algusmärgi ja parkiva sõiduki vahele jääv teede ristumiskoht on käsitletav ristmikuna, ei riku parkiv sõiduk keelumärgi nõudeid. Silmas tuleb pidada, et anna teed märk ei muuda sõiduteede lõikumisi veel tingimata ristmikuks. Ristmiku mõiste on esitatud LS § 2 p 68. Seal ttuleneb, et ristmikuks ei loeta parkla, puhkekoha, õueala, teega külgneva ala juurdesõidutee jms teega lõikumise kohta. Seega tuleb igakordselt eraldi hinnata, kas tegemist on ristmikuga või mitte.
 

Küsimus: Kas tohib trahvida, kui kõnnitee ja parkimisala on ilma eraldustriipudeta lihtsalt asfalteeritud ala?24.11.2017

Kõnnitee ja parkimisala on ilma eraldustriipudeta lihtsalt asfalteeritud tänavanurk. Õue sissesõidu alal on kirjas, et algab eraparkla, mida haldab parkimiskorraldusfirma. Autodele on suhteliselt kitsas manööverdusala jäetud sinna parkimiseks. Autodel on oht parkida ootamatult kõnniteele kuna eraldusjooni ei ole. Sain hoiatustrahvi, et olen parkinud kõnniteele. Foto sõidukist on tehtud auto tagantvaatest nii, et pole võimalik tuvastada, mitu cm on jäetud kõnnitee jaoks ruumi. Minu küsimus. Kas sellise foto alusel ja ilma teede eraldustriipudeta on üldse seaduspärane trahvida sellise põhjuse alusel? Minul on hoopis alust kahtluse alla seada selle parkimisala seaduspärasus liiga kitsaste manööverdusvõimaluste tõttu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist on tõendile hinnangu andmise küsimusega, mida ma sündmuskoha ja tõendite mittetundmise tõttu siinkohal teha ei saa. Saan vaid öelda, et hoiatustrahvi on seaduses ettenähtud viisil võimalik vaidlustada ja kui leiate, et süüteo toimepanek ei ole piisavalt tõendatud, siis võite vaidlustamise peale mõelda. Üldiselt on nii, et hoiatustrahvi vaidlustamisel alustatakse väärteomenetlust ja kui menetleja leiab tõendeid hinnates, et olete siiski ebaõigesti parkinud ja selles süüdi, võib järgneda karistus, mis vastupidiselt hoiatustrahvile kantakse ka karistusregistrisse.
 

Küsimus: Kas tohin parkida linnale kuuluval transpordimaal?24.11.2017

Tere!
Sattusin täna ebameeldivasse olukorda, kui parkisin auto naabermaja ette. Nimelt ähvardati minu autoga midagi teha, kui ära ei vii, selle peale viisin auto ära. Meie korteriühistule on ette nähtud 15 parkimiskohta, mida jääb aga väheks, majade vahel on palju parkimiskohti. Olen parkinud teise maja ette ja seal tekkis ka probleem, kui maja aknast ähvardati.
Parkimisalal on märk: "parkimine keelatud, väljaarvatud ühistu loal".
Vaatasin antud parkimisala katastritunnuse (78401:101:1347) järgi, et tegu on 100% transpordimaaga ja maa omanikuks on Tallinna linn. Kas see tähendab, et ma siiski võin antud alal parkida ja liiklusmärk on pandud sinna omavoliliselt või saan ma asjast valesti aru?
Ehk on neil linnaga sõlmitud eraldi kokkulepe. Kelle poole mina võin pöörduda, kui soovin oma autot oma majast mitte kaugemal kui 500m parkida?

Suur tänu Teile!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liikluskorralduse õige paigutuse osas saate teha teabenõude või päringu linna- või linnaosa valitsusse. Kui liiklusmärk on paigaldatud teeomaniku tahte vastaselt, võtab linna ilmselt selle kõrvaldamiseks midagi ette. Sealt saate ka vastuse, kas ühistul võib olla linnaga miski kokkulepe teeosa kasutamiseks.
 

Küsimus: Kas trahv Lätis 300 eurot selle eest, et oli kaasas üksnes ID kaart ja juhilube ei olnud, on ikka õige?22.11.2017

Tere
2016 a saadud Lätis trahv kuna polnud kaasas juhiluba (oli id kaart). Kahjuks ei teadnud juhiluba kaasa võtta ja kohe kohapeal trahv 300 eurot. Kohapeal seda ei maksnud ja ei saanud aru ka midagi mida räägiti.
Koju tuli ka kiri hiljem aga sellest ka aru ei saanud... proovisime helistada antud tel numbritele ja saatsime ka mitu meili aga ei kõnedele ega meilidele ei vastatud.
Täna tuli siis taas kiri koju, kus märgitud ilusti panga andmed jne mida eelmises kirjas üldse ei olnudki.
Kuidas peaks edasi toimima, esiteks nö liht juhiloa puudumisel kuid isik tõendava dokumendi olemasolul teha nii suur trahv? See ei ole normaalne ja eelnevad rikkumised puuduvad nii eestis kui lätis.
Kas ja kus seda trahvi lõppude lõpuks saab tasuda nii, et see ka nendeni jõuaks? Või kas antud trahv ka aegub. Lihtsalt mitte kedagi seal antud numbritel ja meilidel kätte ei saa.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui küsimus on trahvi suuruses, siis tulnuks trahv vaidlustada riigis, kus trahv määrati.

Kui on soov trahv tasuda, siis saate seda teha saadetud kirjas näidatud pangakontodele, säilitades nii kirja kui ka maksekorraldused, et vajadusel hiljem trahvi tasumist tõendada saaksite.

Esmalt soovitan siiski saavutada veendumus, et saadetud dokumendid on autentsed e. tegemist ei ole mistahes petuskeemiga või ebaõigete andmetega. Selleks tuleks siiski püüda luua kontakt asjaomase asutusega Lätis. Kui dokumentidel olevad kontaktid ei vasta, siis usun, et mud avalikud ja internetis kättesaadavad andmed võimaldavad saada kontakti asjassepuutuva ametkonnaga.