Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võib teha vasak- ja parempööret, ületades jalakäijate foori keelava tule korral stoppjoone?23.02.2017

Pealkirjas kirjeldatud situatsioonist näide: https://www.youtube.com/watch?v=qteMHLkwqPg.

Küsimuseks on kas võib teha antud ja ka analoogsetes kohtades vasak ja parempööret, ületades jalakäijate foori keelava tule korral stopjoone/stoppmärgi.
LS § 35 lg10 kohustab antud situatsioonis peatuma märgi/joone/foori ees kui soovitav sõidusuund on üle ülekäiguraja.
Kas pöörded, vasakule-paremale on lubatud, seaduse järgi ju keelatud pole? Sooviks vastust jah-ei ja ka kommentaari.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu tõlgendus LS § 35 lg-le 10 on selline, et stoppjoonest tuleb lähtuda, kui foor keelab sõita ülekäigurajale. St, kui enne ülekäiguraa on võimalik sooritada kõrvalepööre ja liikluskorraldusvahendid sellist pööret iseenesest ei keela, ei pea stoppjoone ees seisma, vaid võib pöörde sooritada analoogiliselt videos näidatuga. Kui pööramiseks tuleb aga ületada ülekäigurada, siis on stoppjoonest edasi sõitmine foori keelava tule korral keelatud.
 

Küsimus: Kas politseiauto võib sõita ilma sisselülitatud vilkuriteta näiteks pargis või seista peatamise keelu märgi all?16.02.2017

Kas politseiauto võib sõita ilma sisselülitatud vilkuriteta näiteks pargis või seista peatamise keelu märgi all?
§ 45 (11) annab võimalus aga ei räägi, et peab midagi sisselülitatud olema, sellest juba räägib § 84 (2)
§ 45. Sõiduki asukoht sõites
(11) Eritalituse sõidukiga tohib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, või kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Eritalituse sõiduki juht peab sõitmisel ja sõiduki peatumisel või parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud või pargitud sõiduk ei tohi takistada teisi liiklejaid.


§ 84. Eritalituse sõiduk
(2) Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib avaliku võimu ülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 45 lg 11 lisamise mõte seadusesse oli minu teada see, et võimaldada eritalituse sõidukitel lihtsustatud korras sättes nimetatud liiklusrajatistel paiknemist ilma, et nad peaksid erisignaale kasutama. LS §de 45 ja 84 sõnastus ei ole siiski ehk kõige õnnestunum selle eesmärgi edasiandmiseks.
 

Küsimus: Kas lubade tagasi saamiseks pean enne ka trahvi ära maksma?16.02.2017

Tere, Sain üleeelmise aasta lõpus load. Aga kahjuks võeti load mul ära poole aasta pärast, joobes juhtimise eest. Nüüd pean tegema järelkoolituse ja minema ARK-i. Kas selleks, et load tagasi saada, pean ka trahvi ära maksma, sest sooritama pean ARK-is mõlemad eksamid. Kas teahv takistab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Uute eksamite sooritamist tasumata trahv ei takista.
 

Küsimus: Kuidas saada juhiload, kui olen lubadeta sõidu eest aasta jooksul kaks korda vahele jäänud, aga töö sõite vaja kogu aeg teha?16.02.2017

Juhtisin sõidukit ilma juhtimisõiguseta, viimase 12 kuu jooksul olen karistatud 2 korral. Kas ma saan mingi avaldusega taotleda juhtimisõigust kuna vajan juhtimisõigust, et liigelda üle eesti, töötan ehitusel ja liigun väga palju. Aastas on kuni 200 objekti üle eesti. Olen varem üritanud ark'is eksamit sooritada, sõidueksam jäi sooritamata ning oli vaja tööalaselt teha väiksed sõidud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase juhiloa saamiseks ja juhtimisõiguse taotlemiseks ei tohi taotlejal olla karistusi liikluskuritegude eest ega ka teatud liiklusväärtegude või korduvate väärtegude eest. Juhtimisõiguseta sõit on üks neist väärtegudest, mille eest karistuse olemasolul juhtimisõigust taotleda ei saa. Kehtiva seaduse kohaselt (LS § 106) peate juhtimisõiguse taotlemiseks ootama, kuni karistusandmed kehtivate karistuste osas kantakse arhiivi. Seda tehakse, kui määratud karistuse kandmisest (trahvi tasumisest või aresti ära kandmisest) on möödunud 1 aasta. Teisisõnu - tasuge trahvid ja katsuge 365 päeva pidada vastu ilma autorooli istumiseta. Juhtimisõiguse varem saamiseks tuleb muuta seadust, st teist teed juhiluba varem kätte saada ei ole.
 

Küsimus: Kas pärast karistust saan kohe minna lubade eksamit tegema või pean ka autokooli minema?13.02.2017

Mul tühistati juhtimisõigus "vahtralehe" ajal seoses alkoholijoobega sõitmisega. Load võeti 7 kuuks + 1,5 aastat tingimisi. Kas ma saan kohe peale 7 kuud minna registrikeskusesse eksamitele või pean uuesti autokooli minema, (lisakoolitusest olen teadlik).

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 106 lg 6 kohaselt kui esmase juhiloa omajal on juhtimisõigus karistusena ära võetud, tunnistatakse tema esmane juhiluba kehtetuks. Uut esmast juhiluba ja juhtimisõigust saab ta taotleda peale järelkoolituse läbimist ja teooria- ning sõidueksami edukat sooritamist.

Autokoolis kursustel uuesti käima ei pea.
 

Küsimus: Mille alusel avarii süüdlaselt kahju nõuda, kui vajan ravi ja tööl käia ei saa?15.12.2016

Tere, Juhtus liiklusõnnetus, mina olen kannatanu, sõitsin peateel ja mulle sõideti ette, sain õnnetuses kannatada -rindkere luumurd, seljavigastus ja tugev rindkere põrutus, mis tekkis turvavööst. Kas on õigus liiklusõnnetuse tekitajalt ka midagi nõuda, nagu näiteks minu arstide juures käimised ja moraalsed kahjud, auto kütusekulud, kuna olin kolm nädalat haiguslehel, ei saanud tööle. Muidugi raha ei paranda tervist, aga vähemalt midagigi. Kuidas ja kui palju on õigus nõuda sellise asja eest? Jään Teie vastust ootama.
Tõid ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusõnnetuse tagajärjel vara- ja tervisekahju saanud isikul on õigus kahju põhjustanud isikult nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Osa sellest kahjust korvab kahju põhjustanud isiku tsiviilvastutuse kindlustanud kindlustusselts liikluskindlustuse seaduse alusel. Osa kahju jääb liikluskindlustuse kaitsest välja (näiteks mittevaraline kahju, saamata jäänud tulu, mõned kululiigid). Nõuded selliste kahjude osas saab esitada otse kahju tekitamise eest vastutava isiku vastu. Kui isik ei nõustu kahju hüvitamisega, on kahjustatud isikul õigus esitada oma nõue kohtu kaudu. Mõistetavalt tuleb tekkinud kahju ja selles suurust tõendada.
 

Küsimus: Kas ma võin oma e-toimiku asju näidata kellelegi kolmandale isikule, näiteks tööandjale?13.12.2016

Küsimus. Kas ma võin oma e-toimiku asju näidata kellelegi kolmandale isikule, näiteks tööandjale? Näiteks on kirjutanud alla, et pean neile näitame omi andmeid.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kahjuks ei saa küsimuse teisest poolest aru. Esimese poole kohta saab öelda, et üldiselt ei ole keeldu enda kohta peetavate andmete näitamise kohta isikutele, kellele neid soovite näidata. Erand kehtib väärteomenetluses ja kriminaalmenetluses kogutud andmete kohta, mida tohib avalikustada üksnes menetleja loal.
 

Küsimus: Kui Soome kodanikul on Soomes peatatud mingiks ajaks juhtimisõigus (eesti juhiluba), siis kas Eestis tohib sõita?13.12.2016

Tere.
Lugesin eelnevalt vastatud küsimusi, kuid täpselt sellist ei leidnud, kus oleks tegemist Soome sissekirjutatud inimesega. Seega kui Soome kodanik, kellel on eesti juhiluba, saab Soomes juhtimisõiguse keelu mingiks perioodiks, siis kas ta võib Eestis ikka sõita või laieneb see keeld siia riiki ka?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 125 lg 2 kohaselt loetakse juhtimisõiguse äravõtmiseks ka Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni kohtuvälise menetleja või kohtu poolt Eestis elavale isikule määratud karistust, mille sisuks on keeld juhtida sõidukit. Jõustunud otsuse täitmise alguseks Eestis loetakse jõustunud otsuse liiklusregistrisse kandmist.
 

Küsimus: Kes peab maksma foori detaili kahju, kas juht, kes põhjustas avarii omaniku teadmata või siis ikkagi auto omanik?12.12.2016

Kindlustamata autoga tehti omaniku teadmata avarii, kus ei osalenud teisi autosi aga lõhuti auto ja kallis fooridetail. Politsei ei tulnud, kuna polnud teisi osalejaid. Akt allkirjastati. Kes maksab (foori) kahjunõude? Auto võeti omaniku loata. Kas omanikul on võimalus sellel põhinevalt suunata see autojuhile? Kas on võimalik küsida kahjunõude suuruse põhjendust?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui sõiduki suhtes oli sõlmitud ja olemas kehtiv liikluskindlustuse leping ning sündmus sai sündmuskohal ettenähtud korras juhi ning kahju saaja vahel fikseeritud ning juht oli kaine ning omas juhtimisõigust, siis korvab liiklusõnnetusega kolmandale isikule tekitatud kahju juhi vastutuse kindlustanud kindlustusselts. Sõiduki omanik saab talle tekitatud kahju hüvitamise nõude esitada kahju tekitamises süüdi oleva juhi vastu.
 

Küsimus: Kui kiirmenetluse kõikidele lehtedele pole alla kirjuatud, kas siis pole määratud otsus kehtiv?08.12.2016

Tere!
Sain trahvi kuna sõitsin (omast arust) kollase fooritulega üle reguleeritud ristmiku ilma, et oleks tekitanud liiklusohtliku olukorra nii endale kui ka kaasliiklejatele, k.a. jalakäijatele. Hiljem pildi pealt selgus, et tegu oli siiski punase tulega.
Panin allkirja "õigused ja kohustused" lehele (see, mis on Eesti, Inglise ja Vene keeles) ning samuti panime politseinikuga allkirjad "kiirmenetlus otsused" lehele, sellele lehele, mis läks tema kätte. Mina sain lehe allkirjaga, kus on ainult tema allkiri peal.

Olen kuulnud, et kui kõikidel lehtedel puudub allkiri (just kiirmenetlus otsuste lehel), siis pole määratud otsus kehtiv?
Kas on tegemist mingisuguse jamaga või selline asi tõesti kehtib/kehtis juhul kui mina (isik kes on trahvi saanud, pole kuskile allkirja pannud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui kiirmenetluse otsusel puudub isiku kinnitus (allkiri) kiirmenetlusega nõustumise kohta, siis on tegemist menetlusõiguse olulise rikkumisega, mis võib kaasa tuua kiirmenetluse otsuse tühistamise. Aga enne, kui selles osas mingeid järeldusi tegema saaks hakata, tuleks tutvuda otsuse originaaliga, mis on politseiasutuses. Juhtub, et menetlusaluse isiku allkirju ei võeta neile dokumendi eksemplaridele, mis jäävad menetlusaluse isiku kätte. Kuid originaalil on kõik vajalikud allkirjad olemas. Menetlusaluse isiku kätte jääval eksemplaril menetlusaluse isiku allkirja puudumine ei ole vaadeldav olulise menetlusõiguse rikkumisena, kuna originaalil kiirmenetlusega nõustumise osas allkirja esinemine kinnitab menetlusaluse isiku tahteavaldust. Seega tasub enne vaidlemise alustamise otsustamist alati tutvuda ka kohtuvälise menetleja juures olevate väärteomaterjalidega.