Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas saan sooritada registris eksami, kui vaidlustan lubadeta sõidu trahviotsuse?12.10.2017

Sain väärteomenetluse otsuse seoses juhtimisõiguseta sõiduki juhtimise eest. Otsuses oli rahatrahv 500€, eelmisi rikkumisi polnud ja kuna rahaline olukord ei võimalda selle tasumist, siis kas mul oleks õigus see kohtus vaidlustada lootes väiksemat rahatrahvi? Ning kuna otsus jõustub 13.10 ning ARK-i sõidueksam oleks 16.10 kas mul oleks võimalik see teostada kui ma olen kohtule vaidluse esitanud seoses rahatrahvi vähendamisega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Määratud trahvi ajatamist võib koos otsuse vaidlustamisega taotleda kohtult küll. Samuti saab trahvi tasumise ajatamist taotleda kohtuväliselt menetlejalt. Samas otsuse täitmise peatab üksnes kaebuse esitamine, seega, kui on soov otsuse jõustumist kuni juhtimisõiguse saamiseni edasi lükata, siis on ainukene viis sellist tulemust saavutada esitada kaebus kohtule.
 

Küsimus: Kas olen kohutatud tasuma välismaal saadud kiiruskaamera trahvi, kui sain võõrkeelse trahviteate, millest aru ei saa?12.10.2017

Tervist.
Sõitsin 2017. aasta märtsis Prantsusmaal kiiruskaamerasse. Augustis on välja saadetud sealt selle kohta prantsuskeelne trahv, mille sain nüüd oktoobris kätte ja mida lugeda ei oska. Kas olen kohustatud seda trahvi maksma?
15.08.2016 välja tulnud Eesti Ekspressi uudises kirjutatakse, et see on sisuliselt vabatahtlik.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Paljuski südamestunnistuse asi. Õiguslikust vaatepunktist ei ole välisriigis määratud trahv otsetäidetav, vaid selleks tuleb läbida siseriiklik otsuse tunnustamise menetlus. Minule teadaolevalt ei ole selliseid menetlusi välisriigi kaameratrahvide puhul veel läbi viidud Eestis. Küll ei julge välistada ega prognoosida probleeme, mis võivad tekkida näiteks kord tagasi Prantsusmaale minnes, kui peaks miskil põhjusel tuvastatama ja kokku viima isik ja maksmata trahv. Võimalike tagajärgede osas infot ei ole.
 

Küsimus: Kas ühiskondlikku kasulikku tööd on võimalik asendada raha maksmisega?05.10.2017

Tere
Kas ühiskondlikku kasulikku tööd on võimalik asendada raha maksmisega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiva õiguse järgi sellist võimalust ei ole. ÜKT tegemata jätmine viib üldjuhul reaalse vangistuse või arestini.
 

Küsimus: Millal algab "uus parkimine", ehk kui palju peab olema auto liikunud, et loetaks uueks parkimiseks?04.10.2017

Tere!
Koostati väärteoprotokoll, sest väidetavalt olen kella keeranud ning autot liigutanud vaid 10cm. Tõestusmaterjaliks märja ilmaga tehtud pildid rehvist parkimise alguses ning tunni pärast mil uus parkimisaeg märgitud.
Küsimus on - mis hetkeks saab parkimist vaadelda kui uut parkimist, kas selleks on mingi teatud vahemaa mille pean läbima, et võiksin samale parkimiskohale tagasi parkida ning märkida uue parkimisaja?
Kas selliste tõenditega on alust koostada väärteoprotokoll kui mina saan väita, et olen sõitnud ringi ümber kvartali ja alustanud siis uut parkimist, mis on lubatud. Ning kas tegelikult on see vajalik või algaks uus parkimine lihtsalt ka auto liigutamisel uuele parkimiskohale? Seda enam, et pole ka märgistatud täpsed parkimiskohad?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus sellist olukorda väga detailselt ei reguleeri. Parkimine liiklusseaduse tähenduses on sõiduki seismajätmine kauemaks, kui on vajalik sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks. Kas sõiduki liigutamine 10 cm või 1 m või "n" meetrit katkestab senise parkimise või mitte, seadus otseselt ei ütle. Ilmselt peab selles osas selguse tooma kohtupraktika. Kui me räägime konkreetsest parklast, siis minu hinnangul parkla kasutamise seisukohast ei lõpeta sõiduki asukoha liigutamine parkla piirides parkimist e. parkimisõiguse kasutamist e. teenuse tarbimist. Selles mõttes loen mina parkimisõiguse kasutamise lõpetamiseks siiski parklast väljumist (ka siin leiaks ilmselt vaidlusruumi). Kas konkreetsel küsitud juhul liikus sõiduk parkla piires või tegi tiiru ümber kvartali, tuleb selgitada olemasolevate tõendite pinnalt.
 

Küsimus: Millest see võib olla, et viimasest vahelejäämisest on üle aasta, aga mnt.ee lehel näitab, et on kehtiv karistus?04.10.2017

Mul on lubade keeld peal (viimasest vahelejäämisest on üle aasta) siiski näitab mnt.ee lehel, et on kehtiv karistus. Aga nüüd on mul vaja lubade olemasolu, et täita tööülesandeid, muidu mind vahetatakse välja, ehk vallandatakse. Kas läbi kohtu saaks taotleda kuidagi keelu tühistamist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt tuleb kontrollida, kas karistuse täitmisest on möödas 1 aasta (väärtegude korral). Kui karistuse täitmisest (trahvi tasumisest) on üks aasta möödas, kuid karistusregister ei ole karistusandmeid arhiivi kandnud, siis tuleb karistusregistrile esitada avaldus/taolus karistusandmete arhiivi kandmiseks. Kui aga karistus on kandmata (trahv osaliselt või täielikult tasumata), siis on tegemist kehtiva karistusega ja karistust arhiivi ei kanta.
 

Küsimus: Kuidas peab vormistama volituse, et ettevõtte autoga üle piiri venemaale sõita?29.09.2017

Tere,

Sõiduauto registreerimistunnistusele on omanikuks kantud minule kuuluva ettevõtte (osaühingu) nimi. Olen selle firma ainus juhatuse liige ja minu enda nimi ei ole registreerimistunnistusele kantud. Soovin sõita antud sõiduautoga Venemaale ja piiril esitan politseiametnikule osaühingu poolt minu nimele vormistatud sõiduki kasutamise volikirja, mis on kinnitatud firma pitsati ja minu allkirjaga. Minu küsimused oleksid järgmised:

1) Kas politseiametnikul on õigus nõuda piiril minult sõiduki kasutamise kirjalikku nõusolekut, mille allkirja õigsus on ametlikult Maanteeameti või notari poolt kinnitatud? Politseiametnik viitab LS § 88 lõikele 4 ja sama seaduse § 89 lõikele 2, põhjendades piirilt tagasisaatmist sellega, et minu nimi ei ole kantud registreerimistunnistusele ja volikiri ei ole ametlikult või notariaalselt kinnitatud.

2) Kui minu poolt esitatud volikiri (mis on allkirja ja firma pitsatiga kinnitatud) ei ole ametlikult kinnitatud dokument, siis millise õigusaktiga on lahti seletatud, mida tähendab dokumendi „ametlik kinnitamine“ ja millise õigusaktiga on sõiduki kasutamise volikirja allkirja õigsuse ametlikuks kinnitajaks määratud Maanteeamet?

3) Kas ettevõtte juhatuse liikmena saaksin ma piiril mõne muu dokumendiga tõestada, et olen antud ettevõtte juhataja ja ma ei peaks piirilt sõitma tagasi sadu kilomeetreid selleks, et kinnitada Maanteeametis oma sõiduki kasutamise volikirja? Politseiametnik väidab, et tal puudub ligipääs Äriregistris olevatele isikuandmetele ja et ta pole ka kohustatud tõestama või välja selgitama minu rolli või õigusi antud ettevõttes.

Äriregistrisse on minu ettevõtte põhitegevusalaks kantud „kaubavedu maanteel“ ja muudeks tegevusaladeks on märgitud „veokite rentimine ja kasutusrent“.

Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

1) Jah, politsei- ja piirivalveametnikul on õigus nõuda sellist kirjalikku sõiduki kasutamise nõusolekut.

2) Ametlik kinnitamine ja MNT pädevus selles:

Haldusmenetluse seadus

§ 22. Ametlik kinnitamine
(1) Ametlik kinnitamine on allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse kinnitamine haldusorgani poolt.

Maanteeameti põhimäärus

§ 18 Ameti büroo ja põhiülesanded

11) sõiduki omaniku allkirja ametlik kinnitamine kirjalikul nõusolekul mootorsõiduki ja selle haagise kasutamiseks.

3) Selliseks muuks dokumendiks on sõiduki registreerimistunnistus, kus olete märgitud kasutajana. Muid variante kehtiva õiguse kohaselt ei ole, kuna seadus nõuab konkreetses vormis vormistatud või
kinnitatud dokumendi esitamist.

Üldjuhul on igas maakonnas olemas MNT teenindusbüroo või notar, kus vormistada reg.tunnistuse muudatus (sh MNT e-teeninduses) või kinnitada/tõestada nõusolek sõiduki kasutamiseks. Seega sadu kilomeetreid ehk pole tarvis tagasi sõita.
 

Küsimus: Kas mul võib tekkida probleeme viisa taotlemisega omades väärteoprotokolli?29.09.2017

Kaheksa kuud tagasi koostati mulle väärteoprotokoll (süljeproovist leiti THC'd). Trahvi sain 84€, mille õigeaegselt tasusin.
Järgmisel aastal oleks soov ja plaan minna aastaks õppima Uus-Meremaale. Enne sooviks ennast kurssi viia, kas mul on üldse võimalus Euroopast välja reisida. Viisat hakkaksin taotlema järgmise aasta esimeses pooles.
Kas ja kui kauaks jääb väärteoprotokoll mulle märgina külge ning mida ja kui palju see mul täpsemalt tegemast takistab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Andmed väärteo eest määratud karistuse kohta kantakse karistusregistri arhiivi, kui karistuse täitmisest on möödunud 1 aasta. Senikaua on karistusandmed registris kehtivad ja soovijatele nähtavad.

Üldjuhul ei ole väärteokaristus reisimist takistavaks asjaoluks. Samas ei oska kommenteerida erinevate riikide viisapoliitikat e. asjaolusid, mis võivad olla viisa andmisest keeldumise põhjuseks.
 

Küsimus: Kas selline trahv on õigustatud, kui peatusin vanalinnas, et vaadata, mis tagaratta juures koliseb ja saingi trahvi ära?29.09.2017

Tere,
Sõitsin Tallinna vanalinnas Vene tn mööda. Kuulsin, et tagaratas midagi koliseb. Peatusin ja läksin vaatama kükitades. Nii kaua kui uurisin milles asi, üles tõustes avastasin, et minu autost mingi proua teeb pilti. Kusjuures proua väga hästi nägi kus ja mis ma teen. Ei pööranud eriti sellele tähelepanu, istusin rooli ja sõitsin edasi. Paari päeva pärast tuli trahvi teade. Kas selline trahv on õigustatud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusele vastamiseks oleks hea teada, millise rikkumise kohta trahviteade koostati. Trahviteate sisuline õigusus sõltub sellest, milliseid asjaolusid üks või teine pool suudab tõendada. Trahviteate koostajal on asjast kindlasti oma versioon ja vaidluse korral langetatakse otsus tõenditele tuginevalt.
 

Küsimus: Kas praegu tohin mopeediga sõita või alles siis kui saan B-kategooria juhiload tagasi?26.09.2017

Mul võeti 5 kuuks b-kategooria juhtimisõigus ära ja 5 kuud on nüüdseks läbi, kuid pean veel sõidueksami tegema. Kas praegu tohin mopeediga sõita või alles siis kui saan juhiload tagasi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mopeedi juhtimise lubatavus sõltub Teie vanusest. Kui olete sündinud enne 1993.a 1. jaanuari, siis mopeedi juhtimiseks ei ole juhiloa olemasolu vajalik. Kui olete sündinud hiljem, siis peate omama kehtivat juhiluba ja juhtimisõigust.
 

Küsimus: Millised riigilõivud ja kulud mind ees võivad oodata, kui vaidlustada kiiruse ületamise eest saadud karistus?26.09.2017

Tere
Sain täna otsuse kiiruse ületamise eest. 60 km/h ületatud kiirus, varasemaid karistusi ei ole, kahetsuskiri kergendatud asjaoludena arvesse võetud, kus on valja toodud, et juhiload on hädavajalikud, et tööl käia. Otsuseks 800 eurot ja 6 kuud load. Soovin otsuse vaidlustada Maakohtule. Millised riigilõivud ja kulud mind ees võivad oodata, ei leia selle kohta mingit infot netist. Töölepinguga saan tõendada, et ilma juhilubadeta pole tööd ja ilma tööta ei saa maksta trahvi. Kas mul oleks üldse võimalust maakohtus otsuse ühe poole tühistamisele?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kaebus väärteoasjas on riigilõivuvaba. Kui kaitsjat ei palka, siis kaebuse esitamine kulusid üldjuhul kaasa ei too.

Karistuse kergendamise otsustus on paljuski emotsionaalne otsustus. Seega tuleb hoolikalt läbi kaaluda, millise sõnumi, tõendite ja argumentidega kohtusse minna. Teinekord ei taga ka head tõendid ja argumendid soovitud edu.

Teile määratud karistus on LS § 227 lg 3 maksimum. Kui varasemaid karistusi ei ole, siis võib olla tegemist liiga karmi karistusega, kuid lõpliku seisukoha kujundamiseks on tarvis tutvuda teo tehioludega.