Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kes peab kellele teed andma kui on kolm sõidurada ja siis äärmised kaovad ära?16.11.2018

Tere,
Sooviks teada kuidas nüüd korrektne on:
Sõidan oma reas, minust vasakul või paremal pool olev rida lõpeb, ning minust siis vasakul või paremal olev auto tahab minu ritta ümber reastuda - jätame elementaarse viisakuse kõrvale ning kellel on antud olukorras eesõigus? Kas ma pean ta vahele laskma või tema peab leidma sobiva hetke, millal ta saab ümber reastuda?
Väga tüüpiline olukord Tallinna liikluses tipptunnil, kus lihtsalt pressitakse ennast vahele nagu homset ei olekski. Samuti sooviks viidet liiklusseadusele, mis seda olukorda käsitleb.
Parim, mis praegu leidsin on §93. Taga sõitev rööbasteta sõiduki juht peab andma teed ümberreastuvale naaberrea juhile. Kas see siis tähendab seda, et sõidame kõrvuti, vajutan pisut gaasi, et olla temast eespool, panen suunatule sisse, lasen sellel 3 sekundit vilkuda ja keeran samamoodi nagu homset ei olekski ja avarii korral jään ka õigeks?
Kokkuvõtvalt, ümberreastumisel kes peaks kellele teed andma ja millistel juhtudel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklete ilmselt veel vana s.o enne 2011.a kehtinud liikluseeskirja järgi. Täna kehtiv liiklusseadus ei näe enam ette seda, et taga sõitva sõiduki juht peab andma teed ümberreastuvale naaberrea juhile. Täna kehtib kõikidele manöövrit tegevatele juhtidele üldreeglina LS § 33 lg 2 p 8, mille kohaselt peab juht enne manöövri alustamist veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid. Erandi loob LS § 47 lg 1, mille kohaselt, kui rida soovitavad vastastikku vahetada kõrvuti sõitvad sõidukid, tuleb teed anda paremal oleva sõiduki juhile. Seega situatsioonis, kus üks sõiduk liigub otse ja teine soovib vahetada rida, on oma manöövri ohutuses veenumise kohustus reavahetust planeerival juhil. Otse liikuval juhil ei ole seadusest tulenevat tee andmise kohustust. Loomulikult ei ole keelatud lähtuda tervest mõistusest ja üldisest liiklusviisakuse kriteeriumist ning teeandmise kohustuse puudumisele vaatamata anda rida vahetada soovijale teed olukorras, kus reavahetus on keeruline.
 

Küsimus: Kuidas tõlgendada, kui kiirmenetluse otsuse jõustumise kuupäeva ei ole?14.11.2018

Tere,
Toimus väärteo rikkumine ja nõustusin kohapeal kiirmenetlusega. Kiirmenetluse otsuse blanketid on täidetud korrektsete andmetega ja allkirjastatud koostaja ning menetlusaluse isiku poolt. Avastasin aga, et menetluse otsusel on vasakul küljel "Otsus jõustunud kuupäeva lahtritega" aga need on jäetud tühjaks e. nagu otsus poleks jõustunud?
Kuidas seda tõlgendada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteomenetluses tehtud otsus jõustub, kui selle peale ei ole enam võimalik kaebust esitada. Teisisõnu - otsus jõustub, kui otsuse vaidlustamise tähtaeg on möödunud. Kiirmenetluses tehtud otsust saab vaidlustada 15 päeva jooksul, arvates otsuse tegemisest ja menetlusalusele isikule kätte andmisest. Kui otsuse vaidlustamise tähtaeg ei ole veel möödunud, ei saagi otsus sisaldada märget selle jõustumise kohta. Samuti ei tähenda märke tegemata jätmine seda, et otsus ei jõustugi. Otsus jõustub automaatselt sõltumata mistahes märgetest, kui kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud ja kaebust ei ole esitatud.
 

Küsimus: Kas parkimist korraldaval ettevõttel on õigus määrata trahv parklas oleva liiklusmärgi eiramise eest?13.11.2018

Parkisin auto kaubanduskeskuse parklas parkimiskohale, jäi aga märkamata ajutine liiklusmärk peatumise ja parkimise keeld, kuna see asus parkla posti taga. Kas parkimist korraldaval ettevõttel (antud juhul CityPark)on õigus määrata trahv märgi eiramise eest?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eeldan, et tegemist on leppetrahviga. Leppetrahv on parklaoperaatori ja parkimisteenuse kasutaja vaheline trahvikokkulepe parkimistingimuste rikkumise eest parkimisteenuse kasutaja poolt. See kokkulepe sisaldub parkimislepingus, mis loetakse sõlmituks sõiduki parkimisega parklasse. Parklas kehtivad liikluskorraldusvahendid on üldjuhul parkimistingimuste osa. Liiklusmärkide nõuete rikkumine on seega ühtlasi parkimistingimuste rikkumine, mille eest on võimalik rakendada leppetrahvi kokkulepet.
 

Küsimus: Kas munitsipaalpolitseil on alust alustada menetlust foto põhjal ilma ise olukorda fikseerimata?07.11.2018

Tere,
Parkisin mõned minutid alal, kuhu oli märgitud, et parkimine lubatud vaid ettevõtte X klientidele. Saan aru, et eksisin kuna ei olnud parkides ettevõtte klient. Tagasi auto juurde saabudes oli kojamehe vahel prinditud tekst: "Siia tohib parkida ainult X klient poe külastamise ajaks. Teavitame, et oleme parkimiskorralduse eiramist pildistanud ja teavitanud munitsipaalpolitseid". Seejärel oli välja toodud ka Liiklusseaduse paragrahv 241.
Kas munitsipaalpolitsei on alust alustada menetlust foto põhjal ilma ise olukorda fikseerimata?
Kui siiski kõik on korrektne, kas menetlust alustatakse auto omaniku vastu (kes ei kasutanud sel hetkel autot) või kuidas tuvastatakse auto tegelik kasutaja ehk mina, kes eksisin liiklusseaduse vastu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Menetlust alustatakse süüteoteate põhjal. Juhul, kui selline teade MUPO-le saadeti, siis on MUPO pädev parkimisasjades väärteomenetlust läbi viima. Väärteomenetluse alustamiseks on siiski alust üksnes juhul, kui parkinud sõiduk rikkus liiklusseaduse kohaselt kehtestatud parkimiskorda - teisisõnu parkimist reguleerivate liikluskorraldusvahendite nõudeid.

Väärteomenetluses hinnatakse siis kogutud tõendeid, mille pinnalt langetatakse otsus kas mõjutusvahendi kohaldamise või kohaldamata jätmise kohta. Iseenesest võib foto tõendiks olla küll. Milline tähendus sellele faktiliste asjaolude tõendamise seisukohast antakse, on tõendi hindaja otsustuse ja siseveendumuse küsimus.

See, kas menetlust alustatakse auto omaniku või auto parkinud isiku suhtes, sõltub rakendatavast menetlusliigist. Alternatiivselt on võimalikud mõlemad variandid.
 

Küsimus: Kui mult on ära võetud esmased juhiload 4 kuuks, siis kas on võimalik kuidagi seda aega lühendada või varem need tagasi saada?01.11.2018

Tere!
Kui mult on ära võetud esmased juhiload 4 kuuks, siis kas on võimalik kuidagi seda aega lühendada või varem need tagasi saada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

 

Küsimus: Mis õigused on korterühistul teisaldada parklast sõiduk, mida pole aastaid liigutatud?31.10.2018

Sõiduk on pargitud korteriühistu parklasse korrapäraselt, kuid pole mitmeid aastaid liigutatud. Korteriühistu on teinud erinevaid märkusi sõiduki omanikule, et antud auto ära likvideeritaks, kuid omanik vilistab selle peale ega kavatse reageerida. Autol on kehtiv kindlustus (uue seadusega seoses eeldaks sundkindlustust). Autol puudub kehtiv ülevaatus aastast 2013. Autol puuduvad ROMU tunnusmärgid (katkised klaasid, -rehvid).
Auto raiskab tarbetult parkimiskohta elamurajoonis, kus parkimisega on niigi kitsas.
Kas tohiks näiteks sellisel juhul paigaldada sõiduki taha ivaliidi parkimiskoha silt, mis tähendaks, et auto pargib valesti ning kuulub teisaldamisele?
Kas tohiks näiteks sellisel juhul paigaldada sõiduki taha "parkimise keeld" ja teisaldamise hoiatuse silt, mis tähendab, et auto pargib valesti ning kuulub teisaldamisse? (sildi legaalsus nõuab vist omavalitsuse heakskiitu?). Kas on ehk veel teisi alternatiive, mis korteriühistut aidata saab sellises olukorras autodega, millel puudub või on kindlustus, kuid pole liikluses pikka aega osalenud ning raiskab parkimiskohti?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere. Konkreetsete parkimisolukordade lahendamine on veidi pikem teema, mis ei mahu Vastused.ee formaati ning eeldavad põhjalikumat situatsioonianalüüsi. Liiklusseaduses toodud teisaldamise alused ei pruugi igakordselt aidata või olla kasutatavad.

Korteriühistus toimub kaasomandisse jääva vara haldamine ja kasutamine kaasomandi kasutamist puudutavate sätete järgi. Üldreeglina toimub kaasomandi kasutamine kaasomanike vahelisel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab kaasomandi kasutamise korra kohus. Konkreetsel juhul on parkimistingimuste kehtestamine korteriühistu pädevuses. Parkimistingimustega võib välistada teatud sõidukite parkimise või parkimisele ka teatud ajalimiidi seadmist. Küsimus on ühistuliikmete otsuses (üldkoosoleku otsuses). Milline peaks olema parim ja asjakohane meede, vajab põhjalikumat analüüsi.

Liiklusseadusest tuleneva abinõuna võib kaaluda ka LS § 92 lg 2 p 3 kohaldamist, kui sõiduk segab tee hooldustöid. Hooldustöödena võib olla vaadeldav nii langenud lehtede koristus kui ka lumekoristus talvel, samuti pindamine vms tee seisukorda parendav tegevus.
 

Küsimus: Kuidas apelleerida omavalitsuse trahvinõuet, sest haljasalale tekitatud rööbaste eest olen nõus kahju hüvitama, aga mitte teiste eest?31.10.2018

Tere!
Jäin oma sõiduautoga kinni haljasalale, tekitades sellele rööpad. Nüüd nõuab kohalik vallavalitsus minult hüvitist arvestades fakti, et neil pole tõendeid minu vastu. See ei pruukinud olla minu sõiduk kuna antud haljasalale tekitas kahju veel teisedki sõidukid. Ma olen nõus omalt poolt tekitatud rööbaste taastamise hüvitama aga mitte teiste sõidukite poolt tekitatud rööpaid. Millised õigused on mul antud olukorras ja milliste argumentidega ma võiksin vallavalitsusele vastata? Kindlasti ma ei sooviks teiste sõidukite tekitatud kahju hüvitada.
Abi lootes!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist on reaalse faktilise olukorra asjaolude hindamisega, millele ma ahjuks esitatud küsimuses välja toodud info põhjal ammendavalt vastata ei saa. Siin võib esile tulla mitmeid tegureid, millega tuleb oma vastuväidete esitamisel ja olukorra lahendamisel arvestada. Kõikide asjaoludega arvestava ammendava vastuse andmine eeldab situatsiooni põhjalikumat uurimist ja analüüsi. Välistatud pole, et kui Teie sõidukit eiolnud haljasalalt muul moel võimalik eemaldada, kui puksiiriga ja puksiiri jälgede jäämine haljasalale seetõttu vältimatu, siis tuleb Teil hüvitada ka see kahju, mis murule tekkis Teie sõiduki päästeoperatsiooni käigus ja tulemusena. Hinnata tuleb muidugi ka seda, kas Teie sõiduki päästmine oli võimalik ilma täiendavat kahju tekitamata.
 

Küsimus: Kas võin enne liikluskaristuse lõppemist minna eksameid tegema?31.10.2018

Tere,
Mul on kehtiv liikluskaristus, mis saab mai kuus läbi, et kas on mingi võimalus varem arki minna ja eksamid ära teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kahjuks ei selgu esitatud küsimusest, kas liikluskaristus takistab esmase juhiloa taotlemist või on tegemist liikluskaristusega, millega on juhtimisõigust piiratud.

Esimesel juhul ei sätesta kehtiv õigus eksamite tegemise piiranguid - täpsemad ajalised kriteeriumid saate ilmselt Maanteeametist ennast eksamitele registreerides.

Teisel juhul ei ole takistust liiklusteooriaeksami varasemaks sooritamiseks, kuid sõidueksamile ei saa registreeruda varem, kui 1 kuu enne juhtimisõiguse piirangu möödumist.
 

Küsimus: Kas seaduse järgi tohib sõita sõiduautoga kui üks käsi on kipsis?31.10.2018

Tere. Kas seaduse järgi tohib sõita sõiduautoga kui üks käsi on kipsis? Automaatkäigukastiga ei tohiks selliselt liiklemine kuidagi liikluses välja paista.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 33 lg 2 p 1 kohaselt peab juht enne sõiduki juhtimisele asumist veenduma, et tema terviseseisund lubaks sõidukit juhtida. Juhi seisund, kus näiteks rooli pööramiseks ei ole võimalik kasutada kahte kätt, ei pruugi olla vaadeldav sellisena, mis võimaldaks sõidukit vajaliku täpsusega kontrollida. Käiguvahetamine ei ole ainus juhtimistegevus. Sellest olulisemaks julgen pidada rooli käsitsemise võimet.
 

Küsimus: Kas see on alus leppetrahvi vaidlustamiseks, kui leppetrahviteatisele ei ole märgitud teenindaja allkirja?25.10.2018

Eraparklas jäi autole paigaldamata parkimiskell, kuigi parkla lepingutingimused näevad selle ette. Leppetrahviteatisele ei ole aga märgitud teenindaja allkirja. Kas see on alus leppetrahvi vaidlustamiseks? Samuti ei ole autost tehtud piltidel, mis lisati parkla e-portaali, võimalik tuvastada, et antud number kuulub just nimelt sellele autole, sest pilt on tehtud vaid numbrist ning teine pilt armatuurist, kuid sellel enam numbrit näha ei ole.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist ob tõendite ja asjaolude hindamise küsimusega. Vaidluse korral on võimalik tunnistajana küsitleda sõidukit fotografeerinud parkimiskontrolöri. Tema ütlused on samuti asjas tõendiks.

Allkirja puudumine ei pruugi iseenesest välistada leppetrahvi nõude kehtivust, kuigi ka selle üle võib vaielda.

Lõppkokkuvõttes taandub küsimus vaidluse otstarbekusele. Kui võimaliku vaidluse kulud ületavad kordi rahasummat, mille üle vaieldakse, võib vaidluse pidamine olla ebaotstarbekas.