Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas käituda, kui kaevuluuk lõhkus auto?07.11.2017

Tere.
Lõhkusin lahtise kaevuluugi tõttu auto. Kutsusin politsei. Vormistasin linnavalitsusele avalduse, kus kirjeldasin juhtunut ja palusin vastutav ametkond/asutus tuvastada. Viisin auto remondikahjude suuruse välja selgitamiseks töökotta.
Kas ma peaksin mitmest kohast remondipakkumised võtma?
Kas vastutab linn või kaevuluugi omanik (nt. Tallinna Vesi)?
Mida ma peaksin protseduuriliselt edasi tegema?

Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei nõua remondiks hinnapakkumiste võtmist mitmelt pakkujalt. Samas remondihinna mõistlikkuse osas tulevaste vaidluste vältimiseks on mõistlik võtta ka mõned konkureerivad pakkumised. Tee liiklusohutu seisundi tagamise eest vastutab tee omanik. Seega esitatakse ka kahjunõue üldjuhul tee omaniku vastu. Kahjuhüvitise saamiseks tuleb vastav nõue esitada kahju tekitamise eest vastutavale isikule. Kui kahju tekitamise eest vastutav isik keeldub kahju hüvitamisest, on võimalik viimasega pidada veel läbirääkimisi või esitada nõue kohtu kaudu hagina.
 

Küsimus: Kas liiklusmärkidel on mingi kindel mõõt ka või võib kasutada suvalist mõõtu märke?03.11.2017

Tere, kas liiklusmärkidel on mingi kindel mõõt ka või võib kasutada suvalist mõõtu märke? Probleem selles, et pandi ühesuunalises tänavas mõlemale poole parkimise ja peatumise keeld. Kasutati imelikke väikeseid märke. Kas võib panna ühesuunalisel teel mõlemale poole peatumine parkimine keelatud või võib seda teha ainult 1 poolega.
Kohalikke inimesi pole hoiatatud ega teavitatud liikluskorra muudatusega.

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusmärkidelel kehtesdtatud standardi kohaselt võivad ajutiste teisaldatavate liiklusmärkide 361-364 väikseimad lubatud mõõtmed olla alates 200 mm e. 20 cm. Püsimärkide mõõdud algavad 400 mm-st.

Peatumist ja parkimist keelavad keelumärgid kehtivad üksnes sellel teepoolel, millele nad on pandud. Seega, kui teeomaniku soov on keelustada peatumine või parkimine ühesuunalise tee mõlemal poolel, tuleb ka vastavad liiklusmärgid asetada mõlemale teepoolele.
 

Küsimus: Kuidas peaksin käituma, kui avastasin paar päeva pärast ostu, et ostetud auto läbisõit on 150 tuhat km tagasi keritud?03.11.2017

Tere, mina ostsin auto ja kuskil nädal hiljem diagnostikat tehes selgus, et auto läbisõit on keritud tagasi üle 150 000 km. Kui oleksin seda teadnud, siis poleks seda autot kindlasti ostnud, kuna nähtav läbisõit oli niigi suur. Kuidas peaksin käituma müüja suhtes? Leian, et tegu on kelmusega, st õige info varjamine kasu teenimise eesmärgil.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui müüdud asi ei vasta kokkulepitud tingimustele, siis on asja ostjal õiguskaitsevahenditena võimalik kas lepingust taganeda või nõuda hinna alandamist. Lepingust taganemise avaldus tuloeb esitada mõistliku aja jooksul arvates hetkest, mil ostja asja mittevastavusest lepingutingimustele teada sai või oleks pidanud teada saama. Lepingust taganemise korral peavad pooled teineteisele lepingu alusel saadu välja andma.
 

Küsimus: Milliste kohtute pädevuses on autoomanike kahjunõuded teeomanike vastu?25.10.2017

Tere. Palun selgitage kui võimalik, kas riigitee omaniku poolt sõidukile tekitatud kahju seonduks alati riigivastutusega, mis on see eranditeta halduskohtute pädevuses? Kas maakohtutel võib vajalikku pädevust ka olla, kui mõni õigusakt seda ei keela? Tänud

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Riigivastutuse seaduse § 1 lg 1 kohaselt sätestab RvastS avaliku võimu volituste rakendamisel ja muude avalike ülesannete täitmisel rikutud õiguste kaitse ja taastamise ning tekitatud kahju hüvitamise alused ja korra (riigivastutus). Samas lg 2 kohaselt ei reguleeri RvastS õiguste taastamist ega kahju hüvitamist eraõiguslikus suhtes.
Lõige 3 kohaselt käsitatakse kahju tekitamisena eraõiguslikus suhtes kahju tekitamist avaliku võimu kandja poolt:
1) võlaõigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumisel, sealhulgas eraõiguslikus vormis veo-, ravi- või muu teenuse osutamisel;
2) kinnisasja, tee, veekogu või muu asja omanikuna oma kohustusi, välja arvatud liiklusseaduse §-s 6 sätestatud kohustusi, rikkudes;
[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]
3) liikluses osalemisel või ohtliku seadme kasutamisel või aine valdamisel, kasutamata avaliku võimu kandja eriõigusi;
4) muul viisil eraõiguslikus vormis tegutsedes.

Seega selleks, et saada teada, millisesse kohtusse oma õiguste kaitseks pöörduda, tuleb teada kahju tekitamise asjaolusid. Neid asjaolusid küsimusest ei nähtu. Üldjuhul näiteks tähistamata teeaugust tekkinud kahju või tee halvast seisundist tuleneva kahju hüvitamise nõudes on nõudeid lahendanud maakohtud.
 

Küsimus: Mis seadusepunktidele tugineda ja missuguse etteteatamistähtajaga võin maaomanikuna isetekkelise tee läbi oma maa sulgeda?25.10.2017

Tere!

Olukord ja küsimused on järgmised:
Läbi eramaa on isetekitatud tee, mida läbivad igapäevaselt kaks majapidamist. Mõlemal majapidamisel on ligipääs enda valdustele ka teise tee näol pidevalt olemas olnud. Siiani on vastastikusel kokkuleppel eramaa omanik lubanud neil kahel majapidamisel mööda isetekkelist teed (kunagine vana hobusetee) sõita. Kuid järjest enam ei peeta kinni kokkuleppest ja nt omavoliliselt täidetakse seda teed ning muudkui laiendatakse ilma, et oleks sellest teavitatud maaomanikku.
Siit nüüd kusimused:
Mis seadusepunktidele tugineda ja missuguse etteteatamistähtajaga võin mina kui maaomanik selle isetekkelise tee läbi oma maa sulgeda?
Kuhu ning millal võib paigutada sõitmist tõkestava märgi "ERATEE"?
Millal võib tee üles künda, et maad täisväärtuslikult kasutada?

Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Erateel korraldab liiklust teeomanik (LS § 6 lg 4). Kui eratee ei ole antud avalikku kasutusse, siis on teeomaniku voli, millal ja kuidas ta oma tee sulgeb või seda kasutab, sh otsus, kas ta likvideerib tee. Samas on naabritel asjaõigusseaduse § 156 lg 1 kohaselt õigus nõuda ligipääsu üle võõra kinnisasja, kui neil muu ligipääs puudub. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab ligipääsu ja tasu selle eest kohus.
 

Küsimus: Kui juhiluba on oma kehtivuse kaotanud, siis kui kaua saab seda juhiluba uue vastu vahetada ilma, et peaks sooritama eksameid?25.10.2017

Tere. Otsisin ja lugesin erinevaid teemasid, kuid oma küsimusele vastust ei leidnud (võib-olla ei otsinud piisavalt). Küsimus selline.
Inimesel on B-kategooria juhiluba (üle 30 aasta), mis hakkab oma kehtivust kaotama. Kui juhiluba on aga oma kehtivuse kaotanud, siis kui kaua saab seda juhiluba uue vastu vahetada ilma, et peaks hakkama sooritama korduseksameid Maanteeametis (teooria ja praktika)?
Olen lugenud, et esmaste juhilubade vahetamise puhul on 12 kuud ehk 1 aasta ning see aeg kehtis ka tavaliste lubade vahetamise puhul (mingi periood?), samas kuskilt lugesin, et vahetada saab neid lubasid praegu kuni 5 aastat. Kuidas siis selle ajaga on?
Ette tänades :)

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseadus § 129 lg 4 - Kui isik ei ole vahetanud oma juhiluba 5 aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest, saab mootorsõiduki juthimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.
 

Küsimus: Miks ei leia õigusaktist liiklusmärkide 38 ja 39 kujutist?25.10.2017

Tere
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele on riigiteatajas seletatud ja joonistatud peaaegu kõik liiklusmärgid ära, aga ma pole leidnud märk 38 ja 39 kujutist. Kas siis need ei kehti?
Kui ringtee ühel sissesõidul on 331 (sissesõidu keeld) ja teisel pool 384 (parkimiskeelu ala) va valdaja loal. Kui 394 (parkimiskeelu ala lõpp) märki pole, kas siis 384 ala on lõputu või on 384 kehtetu kuna valesti paigutatud?
Kui sinna 384 alale on joonitud parkimiskohad, kas seal siis ei tohi parkida, kuna liiklusseadus § 14. (5) ütleb : Liiklusmärgi ja teemärgise nõuete vastuolu korral peab juhinduma liiklusmärgi nõudest. Või võib seal igal pool parkida kui on valdaja luba (mulle kuulub mõtteline osa sellest valdusest).

Aitäh Teile

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Saan asjast aru selliselt, et MKM määruse nr 12 ("Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" § 10 lg-d 1 ja 2 sätestavad üldiselt mõjualamärgi ja selle lõpu märgi nö liigi e. põhja. Mõjuala märk omandab sisu üksnes koos sellele kantud muu märgikujutisega (ärgid 381 jj). Tühi ristkülik ei loo kellelegi õiguseid ega kohustusi. Ilmselt sel põhjusel on piirdutud üksnes kirjeldusega ega ole pilti peetud vajalikuks õigusaktis eraldi välja tuua.

Konkreetse situatsioonikirjelduse osas jään vastuse võlgu, kuna situatsiooni kommenteerimiseks pean nägema reaalset olukorda. Kui LM-ga 38 tähistatud alal on üksnes üks sissesõit, siis alalt väljumisel paigaldatakse ala lõpu märk. Kui mitu sissesõitu, siis need peavad olema samuti ala alguse ja lõpu märgiga täistatud. Parkimiskohad näitavad alal parkimiskohtasid, kus vastavalt ala märgile kantud selgitusele võivad parkida territooriumi valdaja luba omavad autod. Jteele joonistatud parkimiskoht ei muuda alal kehtestatud parkimispiirangut. Alal kehtestatud liikluskorda muudab üksnes alale paigaldatud teine liiklusmärk (§ 10 lg 3).
 

Küsimus: Kas lubade tegemisel on aluseks juba 2000. aastal läbitud autokool?17.10.2017

Tere,
Olen ära kaotanud autokooli tunnistuse, autokoolis käisin aastal 2000. Seda autokooli enam ei eksisteeri. On olemas tõend kuhu on märgitud, mis ajavahemikus käisin autokoolis ning et selle eest on makstud. Kuidas peaksin edasi toimima? ARK ei väljasta lube ilma tunnistuseta.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kardan, et selles olukorras ei jää muud üle, kui minna uuesti kooli. Arvestades, et varasemast autokoolist on möödunud 17 aastat, siis oleks uue koolitusprogrammi läbimine igati tervitatav, kuna vahepealsel ajal on ka liiklusõiguse regulatsioon muutnud ning toonased tarkused võivad ajale jalgu jääda.
 

Küsimus: Kas trahv jääb ikka kehtima, kui juhilubade saamise hetkeni oli otsus vaidlustatud ja nüüd juhiload olemas?17.10.2017

Autokooli lõpetanud noormees jäi lubadeta sõiduga vahele, väärteoasja otsusega määrati trahv. Vaidlustas trahvi kohtus, kohus nõudis lisadokumente (sissetuleku puudumise kohta) kuid neid ta ei esitanud. Selle aja jooksul jõudis noormees teha riikliku sõidueksami ja saada kätte juhiload.
Kuna juhilubade saamise hetkeni oli otsus vaidlustatud ja nüüd juhiload olemas, siis kas see määratud trahv jääb ikkagi kehtima?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Peale väärteo toimepanemist saadud juhiluba (juhtimisõigus) ei muuda varasemat rikkumist olematuks. Seega trahv jääb kehtima. Sõltuvalt asjaoludest võidakse juhtimisõiguse saamist käsitleda karistust kwergendava asjaoluna.
 

Küsimus: Millal juba ei tohi autoga sõita ja millal pean load ARK viima, kui juhtimisõigus võeti ära?12.10.2017

Mul võeti 4 kuuks b-kategooria juhtimisõigus ära 9.10.17, millal juba ei tohi autoga sõita ja millal pean load ARK viima? Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt tuleb juhtimisõiguse keelu järgimisel lähtuda otsuse jõustumisest. Otsus jõustub, kui seda ei ole enam võimalik vaidlustada. Vaidlustamise tähtajad algavad väärteootsuste puhul päevast, mil otsus on menetlusalusele isikule kohtuvälise menetleja juures kättesaadav. Üldjuhul on otsuse jõustumise aeg märgitud ka otsusele endale. Juhiluba tuleb Maanteeametisse viia 5 päeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.