Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas firma autoga tohib teha õppesõitu?07.09.2018

Kas firma autoga tohib teha õppesõitu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Usun, et enamus õppesõidusõidukeid kuuluvadki firmadele (autokoolidele või liisingufirmadele).

Kui peate silmas, kas sõidupraktikat (õppesõit ja sõidupraktika ei ole samatähenduslikud mõisted liiklusseaduse tähenduses) tohib teha firmaautoga, siis liiklusõiguslikus aspektis ei oma tähtsust, kas sõidupraktikal kasutatav sõiduk kuulub eraisikule või juriidilisele isikule. Samas juriidilisele isikule kuuluva sõidukiga erahuvides sõidupraktika läbiviimisel tuleb arvestada maksuõiguslike erisustega e. erisoodustusi puudutavate regulatsioonidega.
 

Küsimus: Kas see on seaduslik kui autorendifirma jätab endale õiguse nõuda sisse trahvi kui auto GPS fikseerib kiiruseületamise?07.09.2018

Tere,
Hakkasin planeerima auto rentimist ja lugedes lepingutingimusi hakkas silma, et rendifirma jätab endale õiguse nõuda (omaalgatuslikult) sisse trahvi kui autosse paigaldatud GPS fikseerib kiiruseületamise.
Tekkis sportlik huvi kas selline asi on Eesti seadustega kooskõlas? Tundub veidi kahtlane kuna:
1) Liiklusseaduse rikkumiste eest trahvimine peaks jääma siiski Politsei teha;
2) Kas sellist trahvi on võimalik küsida ilma, et ettevõte mingit reaalset kahju oleks kannatanud?
3) Ei usu ka, et seesugune GPS tracking info kohtus läbi läheks, kui GPS just taadeldud ei ole.

Tänud ette vastuse/arvamuse eest!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Pigem on siin tegemist leppetrahvilise sanktsiooniga, mitte karistusõigusliku sanktsiooniga. Lepingulises suhtes ei ole keelatud leppida mõnede kohustuste rikkumise puhuks kokku leppetrahv. Kohustus seisneb näiteks selles, et juht on kohustatud järgima kehtestatud kiiruspiiranguid ja mitte neid ületama. Lepitakse kokku, et juhi kohustuse täitmist kontrollitakse GPS seadme abil ja kui viimane registreerib ülekiiruse, saab lepingupool õiguse kohaldada leppetrahvi. Selline kokkulepe teenib ilmselt vara säilimise ja mittekahjustumise huve, kuivõrd ülekiirus on sage liiklusõnnetuste põhjus ja liiklusõnnetuses võib teatavasti vara kahjustuda.

Kas sellist lepingutingimust tuleb pidada mõistlikuks või ebamõistlikuks, ma olemasoleva info põhjal hinnata ei saa, kuna arvamuse andmiseks on vajalik analüüsida ka lepingu olemust ja teisi tingimusi, samuti poolte huve ja eesmärke lepingu sülmimisel.
 

Küsimus: Kas eraparklas joone peale parkimist reguleerib seadusandlus?22.08.2018

Tere!

Mureks olukord, kus majaaluses parklas naaber pargib pidevalt minu ja tema kohta eraldava joone peale. Selliselt takistab tema auto minu auto sissesõitmist niigi kitsale parkimiskohale. Kas sellist käitumist (parkimist joonele) reguleerib seadusandlus ning kas midagi on mul sellises olukorras enda kaitseks võimalik ette võtta?

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Parkimiskohta tähistavat ühekordset pidevjoont tohib ületada üksnes manööverdamisel. LS § 21 lg 4 p 8 kohaselt ei tohi parkida kohas, kus see takistaks teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.

Üks võimalus on parkimiskohale sõitu takistava pargitud sõiduki fotografeerimine ning foto saatmine koos väärteoteatega politseile menetlemiseks. Kas politsei juhtumit menetlema hakkab, on iseküsimus.

Kui parkimiskoht on isiku omandis, siis saab ta valduse rikkuja vastu kasutada kõiki omaniku õiguskaitsevahendeid, sh nõuda valduse rikkumise lõpetamist kohtu kaudu.
 

Küsimus: Mis vahe on sõiduki tavalisel kasutajal (märgitud nimeliselt tehnilises passi) ja vastutaval kasutajal?15.08.2018

Minu autoga sõidab kasutajana (mitte vastutava kasutajana) teine isik, ta sai avalikus parkimisalas teate, et parkimise eest on tasumata. Ära seda ei maksnud. Viivisetasu teade tuli mulle kui auto omanikule. Ma vaidlustasin selle ja andsin teada, et sõitis teine isik ja kirjutasin ka tema andmed. Seda vaiet ei rahuldatus põhjusel, et ta ei ole vastutav kasutaja. Mis vahe on tavalisel kasutajal (märgitud nimeliselt tehnilises passi) ja vastutaval kasutajal? Kas siis tavaline kasutaja võib rikkuda liiklus eeskirju kus koheselt ei ole teada tegelik autojuht ja omanik peab kõik need trahvid kinni maksma kuigi ta ei ole õigusrikkumist toime pannud. Põhiseaduse järgi ei saa ju kedagi karistada teo eest mida ta ei ole teinud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Reegleid eirava parkimise eest võib kohaldada mitmeid mõjureid - viivistasu, leppetrahv, hoiatustrahv või trahv väärteomenetluses. Kõigile neile mõjutusliikidele kehtib erinev menetluskord, sh vaidlustamise kord. Seega teadmata, millise konkreetse trahviotsusega oli tegemist, on keeruline küsimusele vastata.

Samas avalikus tasulises parkimisalas parkimistasu maksmata jätmise korral määratakse mootorsõiduki omanikule või vastutavale kasutajale viivistasu. Selle puhul ei ole vahet, kes oli sõidukit juhtinud isikuks. Viivistasu saanud isikul on võimalik kasutada tsiviilõiguslikke tagasinõudeinstrumente talle kahju tekitanud juhi vastu.
 

Küsimus: Kas on ette nähtud mingi periood (aasta või kaks) pärast trahvisumma tasumist, mille jooksul ei pääse eksamitele?13.06.2018

Minu sugulane on 20-aastane noormees, kes 2017. aasta augustis jäi eraauto juhina politseile vahele kaks korda (1. korda väikeses alkoholijoobes, 2. korda täiesti kainena) juhilubadeta autojuhtimise süüdistusega. Kogusummas tasub selle eest trahvi 2040 eurot. Noormees ei ole alkohoolik, töötab korralikult ehitusfirmas ja kahetseb siiralt ühest dramaatilisest eluseigast põhjustatud olukorras halvima valiku tegemise pärast. Nüüd küsimused: 1) Kui noormees on trahvisumma täielikult hüvitanud, kas ta saab kohe asuda õppima juhikursustel ja selle lõppedes sooritama juhieksamid? 2) Või on ette nähtud mingi periood (aasta või kaks) pärast trahvisumma tasumist, mille jooksul ei pääse eksamitele? (tal pole kunagi autojuhiluba olnud).
Ette tänuga

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 106 lg 1 sätestab, et juhtimisõigus ja esmane juhiluba antakse isikule, keda ei ole karistatud teatudliigiliste liiklussüütegude eest, sh juhtimisõiguseta sõidu eest. Karistatust arvestatakse karistusregistri andmete alusel. Karistusregistrist kustutatakse väärtegude karistusandmed ära ja kantakse arhiivi, kui karistuse täitmisest on möödunud 1 aasta. Rahatrahvilise karistuse täitmine on trahvi tasumine. Seega ei hakka karistusandmete kustutamise 1 aastane tähtaeg kulgema enne trahvi lõplikku tasumist.

Kiirendamaks lubade tegemiseks sobiva aja kättejõudmist, võib kaaluda trahvi tasumiseks raha laenamist teistest allikatest eesmärgiga maksta trahv koheselt ja korraga ning perioodilisi tagasimakseid teha edaspidi uuele võlausaldajale.
 

Küsimus: Kas soome ajutine juhiluba on pädev eestis?13.06.2018

Kas soome ajutine juhiluba on pädev eestis?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jään vastuse võlgu, kuna ei saa küsimuse pinnalt aru, mida peetakse silmas "ajutise loa" all. Kui luba vastab rahvusvahelistele nõuetele, siis on ta kehtiv. Kui mitte, siis kahtlen tema kehtivuses.
 

Küsimus: Mida seadus ütleb, mul pole lube aga sõidaks õppe eesmärgil väheasustatud teedel ja B kategooria omanik istuks kõrval?06.06.2018

Tere! Kui mul pole lube, aga tahaks proovida sõita enne autokooli minemist. Mida seadus ütleb, kui sõidaks väheasustatud teedel ja keegi, kes omab B kategooria lubasid, istub kõrval? Kas politsei peab kinni ja teeb trahvi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidupraktika saamise eesmärgil sõiduki juhtimine väljapool õppesõidutunde on lubatud üksnes LS § 96 lg 4 kohaselt tingimusel, et isikul oleks kaasas koolituskursuse õpingukaart või tunnistusning sõidukis viibib juhi kõrval LS § 109 lg-s 2 kirjeldatud tingimustele vastav juhendaja. Muul juhul ei ole sõiduki juhtimine teel juhtimisõigust mitteomava isiku poolt lubatud ning sellekohane tegevus võib tuua kaasa väärteo- või kriminaalvastutuse (üstemaatilise rikkumise korral)
 

Küsimus: Kui olen põdrale otsa sõitnud aga kaskot ei ole, kas hagi korras on võimalik kahjude hüvitamist nõuda riigilt, Maanteeametilt vms?06.06.2018

Tere
Kui olen põdrale otsa sõitnud aga kaskot ei ole, siis kas hagi korras on võimalik kahjude hüvitamist nõuda riigilt, Maanteeametilt vms?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Uluk e. metsloom on Eesti õiguse kohaselt peremeheta vara, seega ei ole kedagi, kes uluki poolt põhjustatud kahju eest vastutab. Riik ei ole metsloomade suhtes loomapidaja.

Teoretiseerida saab küll selle üle, kas teeomanikult on võimalik küsida kahjuhüvitist sel alusel, et teeomanik ei taganud ohutut liiklust e. ei olnud tõkestanud metslooma pääsu teele ega hoiatanud juhti sellisest ohust. Selliseid nõudeid minu teada kohtus menetletud ei ole, mistõttu võimalikku lahendit on küllaltki keeruline prognoosida.
 

Küsimus: Kes peaks maksma kinni autole tekitatud kahjud kui jalgrattur on 80-aastane?06.06.2018

Tere
Sõitsin mööda peateed ja kõrvaltänavast sõitis jalgrattur minu autole küljepealt sisse, politsei fikseeris olukorra. Kuna kokkupõrke tagajärjel sai terve auto külg kahjustada siis tekib küsimus kes peaks maksma kinni autole tekitatud kahjud kui jalgrattur on 80 aastane?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teisele isikule põhjustatud kahju eest vastutab kahju tekitaja. Alaealise poolt põhjustatud kahju eest vastutavad tema vanemad, kuid teovõimeline täisealine isik, isegi, kui ta on kõrges vanuses, vastutab enda tekitatud kahju eest ise. Kahjunõude saab esitada kohtusse, kui isik vabatahtlikult tekitatud kahju ei hüvita. Kahju välja mõistvat kohtuotsust on võimalik täita isiku vara arvelt. Seega, kui kahju tekitajal on vara, millele sissenõuet pöörata, võib kohtutäitur sellise vara arvelt kohtuotsusega tunnustatud nõuet täita. Kui isikul aga vara ei ole ja ei ole ka sissetulekuid, millele on võimalik sissenõuet pöörata, siis ei ole välistatud, et kahjustatud isikul puudub oma nõude realiseerimiseks reaalne võimalus. Sellise riski vastu aitab vara kindlustamine.
 

Küsimus: Kuidas saab äriregistrist kustutatud ettevõttele kuulunud auto käsutamiskeeldu registrist kustutada?02.06.2018

Tere!
Firmaautol oli sõiduki käsutamise keelumärge 2011.aastast. 2017.aastal ettevõte kustutati äriregistrist. Kuidas saab käsutamise keelumärge ARK-s kustutada?
Tänan vastuse eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Käsutamise keelumärke kustutamiseks on oluline teada, mis põhjusel ja kelle poolt käsutuskeeld seati. Sellest tulenevalt tuleb siis pöörduda ka vastavasisulise avaldusega käsutuskeelu seadnud ametiasutuse või isiku poole. Keelumärke kustutamise eelduseks on keelumärke seadmist tinginud asjaolude äralangemine.