Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas väärteoprotokollis olev minu vana kehtetu juhiloa number annab aluse vaidlustamiseks?19.05.2016

Tere,
Juhtus siis selline lugu, et ületasin kiirust ja sain väärteoprotokolli. Suures paanikas aga andsin politsei nõudmisele rahakoti vahelt vanad kehtetud juhiload. Ja protokolli koostades jäi neile kahe silma vahele, et arvutis ja käes oleval plastikul andmed ei klapi. Niisiis sai protokolli kirja kehtetu (ARK'i andmebaas vastab, et ei ole olemas sellist) juhiloa number ja selle taha veel linnuke, et "Andmed kontrollitud". Kas on nüüd menetleja poolt otsustatav karistus õhku kirjutatud ja kas ning kuidas tuleks seda vaidlustada? Ja kas on üldse mõtet vaidlustada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esitatud juhiloa kehtivus/kehtetus ei muuda iseenesest olematuks kiiruseületamises seisnevat väärtegu ega too kaasa selle väärteo eest esitatud süüdistuse kehtetust. Seoses ebaõige dokumendi esitamisega ning esitamise motiividega kerkib üles küsimus sellest, kas tegemist võib olla KarS § 280 lg 1 kohase kuriteoga - haldusorganile teadvalt valeandmete esitamine. Kui faktiliselt oli juthimisõigus siiski olemas, siis üldiselt protokolli märgitud kehtetu juhiloa number siiski iseseisvat tähendust ei oma ja tagajärge kaasa ei too. Kui küsimus on pelgalt ekslikult esitatud kehtetus juhiloas, ei näe ma üksnes sel motiivil ka põhjust hakata otsust vaidliustama - kehtetu juhiloa numbri märkimine protokolli ei anna eeliseid saavutamaks näiteks kiiruse ületamise eest määratava karistuse tühistamine.
 

Küsimus: Kas parema käe reegel kehtib ka ristmikul, kus ühte teed eraldab tõkkepuu?28.04.2016

Tere
Parema käe reegli alas sõites kehtib parema käe reegel samatasandilistel teedel asuvatele sõidukitele. Nüüd on olukord, kus pika teega, millel sõites kehtib parema käe reegli ala, ristuvad 2 teed, mis viivad kvartalitesse sisse eramajadeni. Mõlemad teed on tõkestatud tõkkepuuga. Esimese tee puhul algab tõkkepuuga koheselt ka õueala, mõlemal teel liikudes puudub samas anna teed märk.
Kas ma saan nüüd õigesti aru, et esimese tee puhul õueala muudab antud ristumise kohe mitte samatasandiliste teede ristumiseks ja sealt lähenevale autojuhile tee andmise kohustus puudub?
Kuidas nüüd teise täpselt samasuguse tee ristumisega on, millel on küll tõkkepuu, aga õueala märk puudub. Kas see loetakse nüüd samatasandiliseks või nimetatakse seda juurdepääsuteeks või kuidas?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuivõrd ühe juhi arusaamine juurdesõiduteest ei pruugi kokku langeda teise juhi arusaamisega, siis oleks liiklusohutuse seisukohalt mõistlik eeldada, et kehtib parema käe reegel. Kas tegemist on teega külgnevale alale juurdesõiduteega või mitte, on küllaltki subjektiivne ning nõuab eelnevalt määratlemist, kas teeäärne objekt on üldse käsitletav teega külgneva alana. Praktikas on sellised vaidlused küllaltki sagedased ning sageli pöördutakse vastuse saamiseks Maanteeameti poole, kes siis hindab ja annab arvamuse, millise teega on tegemist. Selline arvamus on siiski juhi jaoks nö tagantjärele tarkus, mistõttu on mõistlik eeldada endal teeandmise kohustuse olemasolu, et vältiga ohtu ja kahju tekkimist.
 

Küsimus: Kui juhtimisõigus ära võetud B kat sõidukiga kiiruse ületamise eest, kas siis peale järelkoolitust tuleb teha eksamid kõigi kategooriates?26.04.2016

Kui esmase juhiloa omajal on juhtimisõigus ära võetud kiiruse ületamise eest kolmeks kuuks ja rikkumine pandi toime B kategooria sõidukiga, siis kas peale järelkoolituse läbimist tuleb teha eksamid kõigi juhiloal olnud kategooriate kohta? (A2 liiklus + sõit ja B liiklus + sõit) A2 kategooria saadud esmase juhiloa kehtivuse ajal.
Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei tee selles osas vahet juhtimisõigusel kategooriate kaupa. Usun, et teooriaeksam on siiski üks. Täpsema info saate Maanteeametist.
 

Küsimus: Kas saan vaidlustada karistuse, kui tundub, et sain karistada seestõttu, et mul on varasemast kiiruse ületamisi kirjas?26.04.2016

Tere. Sõitsin ühel õhtul Tartus 23:30 üle sõpruse silla. Teisele poole silda jõudes ja silla kõrval oleval ristmikul tuli paremaalt pool kurat teab kust politsei patrull-auto ja väitis, et ma ületasin kiirust. Vaidlesin vastu loomulikult. Küsisin, et kas neil on täiendavaid tõendusmaterjale kiiruse näidu kohta. Vastasid, et ei ole. Küsisin, et kui kaua ma seda kiirust siis väidetavalt ületasin. Selle peale nad vastasid, et nad ei näinud seda.
Kui neil mingit täiendavaid tõestusmaterjale pole ja nad tegelikult isegi ei tuvastanud, et see üldse minu auto oli. Siis selle tulemusena võeti mul kuuks ajaks juhtimisõigus. Põhjusega, et mul on 4 eelnevat kiiruseületust. See pole minu arust põhjus.
Häiribki kõige rohkem see, et kus kuradi kohast nad mõõtsid ja kuidas nad tegid kindlaks, et see minu auto oli? Must auto 23:30 öösel. Patrull kirjutas kohaks sõpruse sild. Menetleja oli selle asendanud sõpruse pst.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Menetlusalusel isikul on õigus peale väärteoprotokolli koopia saamist tutvuda väärteoasja toimiku materjalidega. Mõistetavalt on samasugune õigus ka peale karistusotsuse saamist. Kiiruse mõõtmise tehiolud on fikseeritud kiirusmõõturi kasutamise protokollis, milline dokument sisaldub üldjuhul väärteotoimikus. Kui sellist protokolli ei ole koostatud, peavad kiiruse mõõtmise tehiolud olema nähtavad vastavalt videosalvestiselt. Seega tutvudes väärteoasjas kogutud tõenditega ning toimikusse võetud dokumentidega, saab ilmselt vastuse ka küsimusele, et kuidas ja kust sõidukiirust mõõdeti. Kui need asjaolud jäävad toimiku materjalide pinnalt ebaselgeks või vastuoluliseks, siis võib kaaluda otsuse vaidlustamist kohtus.
 

Küsimus: Kas seadus piirab esmaste lubade taotlemist, kui sain trahvi keelava tulega tee ületamise eest?26.04.2016

Tere!
Olen saanud trahvi keelava tulega ristmiku ületamise eest. Soov on teha esmaseid juhilube. Trahvist on möödas vaid mõned kuud. Kas karistusseadustik või liiklusseadus piirab minu esmaste lubade taotlemist sellise trahvi korral?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui tegemist on vaid ühe sellise rikkumisega, siis ei mõjuta fooritule rikkumise eest saadud karistus juhiloa saamist.
 

Küsimus: Kas on lubatud parkida ametiautosid kaasomandis olevas parklas ilma kaasomanike loata?22.04.2016

Parkimiskohtade kasutuskorra kokkulepe on kinnitatud korteriomanike üldkoosoleku otsusega, iga korteriomandi ühele omanikule on eraldatud üks parkimiskoht tema isikliku sõiduvahendi parkimiseks. Osa parkimiskohti on jäetud külalistele, kuid need kohad on pidevalt hõivatud ametiautodega. Kas on lubatud parkida ametiautosid kaasomandis olevas parklas ilma kaasomanike loata?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kaasomandi kasutamine toimub kaasomanike kokkuleppel. Korterelamu juurde kuuluv maa kuulub kaasomandisse teiste korteriomanikega, mistõttu laieneb kaasomandi kasutamise kokkulepe ka nimetatud maale. Kui kokkulepet ei järgita, tuleb parkimine korraldada liikluskorraldusvahenditega, mis võimaldavad kokkuleppele mittealluvaid sõidukeid näiteks teisaldada.
 

Küsimus: Kui sõita naastrehvidega pärast 31.aprilli firma autoga, kui suur on trahv ja kas selle trahvi saab firma või autojuht?16.04.2016

Kui sõita naastrehvidega pärast 31.aprilli firma autoga, kui suur on trahv ja kas selle trahvi saab firma või autojuht?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Naastrehve on lubatud kasutada perioodil 15.10.- 31.03. Erandina on naastrehve lubatud kasutada kuni 30.aprillini, kui esinevad tasvised tee- ja ilmastikuolud.

Talvised tee- ja ilmastikuolude kohta legaalset määratlust ei ole antud ning see on alati faktiliste asjaolude hindamise küsimus.

Naastrehvide lubamatu kasutamine kvalifitseerub LS § 242 kohase väärteona, mille eest võib karistuseks määrata rahatrahvi kuni 80 eurot.

Selle väärteo eest karistatakse mootorsõiduki juhti.
 

Küsimus: Kas kiirmenetluse otsuse edasikaebamise tähtaeg 15 päeva sisaldab ka nädalavahetusi või on need tööpäevades?14.04.2016

Sain krms 424, 11.aprillil. Edasikaebamise kord on 15 päeva. Siit tekib küsimus kas ka nädalavahetused lähevad arvesse või ainult tööpäevad? Kas kiirmenetluse otsus jõustub alles 15 päeva möödudes? Kas mul on mõtekas minna arki eksamitele esmaste juhilubade tegemisele?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Edasikaebamise aeg võtab arvesse nii nädalavahetuse päevad kui ka argipäevad. Erand puudutab tähtaja viimast päeva e. tähtpäeva. Kui see langeb puhkepäevale või riiklikule pühale, siis loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale või riiklikule pühale järgneval esimesel tööpäeval.

Kohtuotsuse edasikaebamine peatab otsuse jõustumise menetluse ajaks. Seega seni, kuni kohtuotsus ei ole jõustunud, ei saa isikut pidada karistust omavaks isikuks LS § 106 lg 1 tähenduses. Seega, kui kestva menetluse ajal on võimalik omandada juhtimisõigus ja saada juhiluba, siis võib kohtuotsuse edasikaebamine olla mõistlik.
 

Küsimus: Kas autojuht, kes pöörab ringteelt maha, peab andma teed ratturile, kes ratta seljas ülekäigul teed ületab?14.04.2016

Autojuht peab andma teed, pöörates teele, mida rattur ületab. Kas selle alla käib ka ringteelt maha pööramine?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jah, vastavalt LS § 17 lg 5 p-s 2 sätestatule peab mitterööbassõiduki juht andma teed jalgratturile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega määratud teisiti. Sama kohusus kehtib juhil ka jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, mopeedi ja pisimopeedijuhi suhtes.
 

Küsimus: Kas aastane tähtaeg hakkab kehtima trahvi esimese osamakse päevast või siis kui kõik makstud on?12.04.2016

Tere,
jäin mõnda aega tagasi juhilubadeta sõitmisega vahele, aga hetkeseisuga on mul ARK sõidueksam ja trahvi maksmis tähtaeg hakkab lähenema. Kui ma õigesti olen aru saanud, siis juhilubade aastane taotlemise keeld hakkab kehtima siis, kui olen trahvi ara maksnud. Küsimus siis selline, et kui ma nüüd saadan politseisse kirja, et mul ei ole võimalik seda trahvi summat korraga maksta, et sooviksin teha osamaksetena, kas sellisel juhul hakkab kehtima aastane keeld peale esimest makset või siiski siis, kui kogu trahv on makstud?

Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Aastane juhiloa tegemise keeld ei hakak kehtima mitte trahvi tasumisest, vaid karistusotsuse jõustumisest. Karistusotsuse vaidlustamine peatab otsuse jõustumise ning sellega võidate aega, et sooritada vajalikud eksamid ja saada juhiluba. Kui otsuse vaidlustamise aeg möödub, siis karistusotsus jõustub ning järgnevad ka muud seaduses sätestatud tagajärjed, sh keeld saada juhiluba ja juhtimisõigust.