Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tohin teha juhiload mõnes teise EL riigis, kui kehtib Eestis joobes juhtimise eest 3-aastane tõkend?11.03.2016

Tere,
Olen siin olemasoleva materjaliga juba tutvunud, kuid kahjuks ei leidnud vastust enda küsimusele. Nimelt karistati mind joobes juhtimise eest krimaalkorras. Puudus ka juhiluba. Nagu olen aru saanud kehtib mulle 3-aastane tõkend. Küsimus siis selline. Kas ma tohin teha juhilubasid mõnes teise euroopaliidu liikmesriigis? Tean, et see on keeruline ning mõningatel juhtudel on vaja sissekirjutust ja elamisluba. Kas võin välisriigi lubadega sellel ajal sõita või pean nad eestis mingi aja pärast ümber vahetama? Kas üldse saan neid vahetada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseadus kehtestab juhtimisõiguse andmise ja juhiloa väljastamise korras Eesti Vabariigis ning selle regulatsioon ei laiene väljapoole riigipiire. Seega ei ole juhtimisõiguse saamine mujal riigis põhimõtteliselt takistatud ning juhtimisõiguse andmine sõltub konkreetses riigis kehtestatud tingimustest. Kui siis välisriigis õnnestub juhtimisõigus ja juhiluba saada, kehtib Eestis välisriigi juhiluba vastavalt liiklusseaduse §s 99 sätestatule.
 

Küsimus: Kust saab abi, kui üks korteriomanikest omavolitseb korteriühistu parkimiskohtadega?09.03.2016

Elan seitsme korteriga kortermajas. Renoveerimise käigus muudeti ühistu parkla kaheksakohaliseks ja üks korteriomanikest kasutab seda lisakohta oma teise auto parkimiseks. Kui keegi teine seda kohta kasutada üritab, blokeerib ta auto kinni ja saab väga kurjaks. Ka meie peres on teine auto. Leian, et ka meil on õigus seda kohta kasutada kui ta on vaba. Mingit kokkulepet ainult temal selle koha kasutamiseks teiste ühistuliikmetega tal ei ole. Parkimiskohad on meil kõigi korteriomanike kaasomandis ja kellelgi ei ole nimelist kohta. Ühistu esimees proovis asja reguleerida ja pani stendi peale parkimise reeglistiku mis sisaldas nõuet, et hooviala on keelatud blokeerida oma sõidukiga ja kõigil on õigus parkida esimesele vabale kohale. See teavitus kisti aga stendilt maha ja eirati kogu infot. Nüüd on mul võimatu üldse hoovi parkida, sest naabri teine auto on hoovis selliselt pargitud. Kust saada abi, kas kohalikult omavalitsuselt või politseist? Kas ja mis tingimustel on õigus vandaalitseva naabri autot teisaldada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Korteriühistu liikmetele kuuluva kaasomandi puhul kohaldatakse seaduses kaasomandi kohta sätestatut. Kaasomandit majandatakse kaasomanike kokkuleppel. Kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust. Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasomanikelt, et kaasomandis oleva asja valdamine ja kasutamine toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele. Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest. Vaidluse korral kaasomandi kasutamise korra üle või kui mõni kaasomanik kasutab kaasomandit või selel mõttelist osa teiste kaasomanike huve kahjustaval viisil rikkudes sellega ülalkirjeldatud põhimõtteid, võivad teised kaasomanikud või puudutataud kaasomanik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole.

Kuivõrd parkla kvalifitseerub teena, siis on teeomanikul (korteriühistul, kui tee kuulub korteriühistule) õigus kehtestada teel kehtiv liikluskorraldus, näiteks reguleerida parkimiskord joovis liikluskorraldusvahenditega. Sealt edasi on võimalik ka liikluskorraldusvahendite nõuetega vastuolus parkiva sõiduki teisaldamine vastavalt LS § 92 nõuetele.
 

Küsimus: Kas võõra juhiloa esitamine politseiametnikule on kuritegu või väärtegu?04.03.2016

Kas võõra juhiloa esitamine politseiametnikule on kuritegu või väärtegu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhiloa kasutamise all on mõistetud seni juhiloa esitamist kas juhtimisõiguse olemasolu tõendamiseks või isiku tuvastamiseks. Kohtupraktikas on seni oldud seisukohal, et võõra isiku juhiloa esitamine juhtimisõiguseta isiku poolt on kantud eesmärgist vabaneda vastutusest juhtimisõiguseta sõidu eest, sh kohustusest kanda võimalikku karistust. Seni on võõra juhiloa esitamist käsitletud KarS § 349 kohase kuriteona.
 

Küsimus: Kas mina auto omanikuna ka vastautan kuidagi, kui minu auto kasutaja on joobes roolis?04.03.2016

Tekkis huvi ühe küsimuse kohta, mis mind vaevama hakkas. Nimelt olles ise auto omanik, kuid ei oma juhtimisõigust ega kasuta autot, vaid see on nö perekonna käsutuses ning ei soovi seda ka kellegi teise nimele kirjutada, sest pole välistatud, et ma ka ise kunagi load teen. Küsimus tekkis aga sellega, et kui mina annan auto kasutada inimesele, kellel on juhtimisõigus ja pole tarvitanud keelatuid aineid ning hiljem selgub, et juht on minu teadmata olnud autoroolis joobes ning politsei on ta kinni pidanud. Milline on selles olukorras minu vastutus auto omanikuna? Peaks vist ka lisama, et ta ei ole auto kasutajana registreeritud, sest auto ostu ajal polnud selleks vajadust.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Autoomaniku automaatne vastutus seondub täna peamiselt hoiatustrahvidega ning viivistasu otsustega, millede täitmise eest vastutab üldjuhul sõiduki omanik. Mootorsõiduki omaniku poolt joobes isiku juhtima lubamine või sellisele isikule juhtimise üleandmine on karistatav väärteokorras tingimusel, et omanik oli juhi seisundist teadlik või oleks pidanud sellest asjaolusid arvestades teadlik olema. Kui omaniku teadmine juhi seisundist on objektiivselt välistatud, siis ei vastuta omanik juhtimise üleandmise või keelatud seisundis viibiva isiku juhtima lubamise eest. Küll võib juhi seisund tuua kaasa olukorra, kus nõiteks liiklusõnnetuse korral võib sõiduki kindlustusandja keelduda sõiduki omanikule kahju hüvitamisest.
 

Küsimus: Kas 2011. a saadud lubadeta sõidu eest saadud trahv on aegunud?04.03.2016

Sain rahatrahvi 2011. aastal juhilubadeta sõidu eest, mis peaks minema väärteo alla. Siiani pole ma suutnud seda trahvi tasuda. Kohtutäitur on lahendi teinud 06.12.2011 ja arve on arestitud siiani.
KarS § 82 lg 4 ütleb aga, et: Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest.
Kas ma saan valesti aru või peaks mu trahv olema aegunud ja pangaarve aresti alt vabastatud kui ma täituri tasud ja täitemenetluse tasud ära maksan?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Olete rahatrahvi täitmise aegumise küsimusest õigesti aru saanud - täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul arvates väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Kui rahatrahvi määramise otsus on jõustunud enne 2011.a lõppu, siis on selle rahatrahvi sissenõue tänaseks aegunud. Andmed sellise karistuse kohta tuleb karistusregistrist kustutada ning arestitud varad aresti alt vabastada.
 

Küsimus: Kas ja kuidas on reguleeritud droonide lennutamine naabri kinnistu kohal?01.03.2016

Tere
Kas ja kuidas on reguleeritud droonide lennutamine eraterritooriumil? Näide selline, et naaber ostis kaameraga drooni (filmib ja pildistab) ning lennutab seda minu eravalduse peale ja sellest üle. Kas ta peab küsima selleks minu luba? Kas on selline käitumine õiguslikult reguleeritud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Asjaõigusseaduse § 143 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud.

Ülalkirjeldatud säte käsitles siis naaberkinnisasja omaniku kohustust taluda mitteolulisi mõjutusi, mille suunamine ei sõltu mõjutuste tekitaja tahtest (näiteks tuulega levivad mõjud nagu lõhn, suits jms). Mehitamata õhusõiduk e. droon on seevastu juhitav seadeldis ning selle lennutamisega kaasneb ka teatud müra. Välistatud pole ka mõni muu kahjulik mõju - koduloomade häirimine vms. Seega on kinnisasja omanikul õigus nõuda sellise õhusõiduki mittesuunamist oma kinnisasjale.

Mehitamata õhusõiduki lennutamisel tuleb muuhulgas järgida ka majandus- ja taristuministri 26.03.2015.a määruse nr 24 " Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest" § 7 nõudeid, mis sätestavad muuhulgas keelu sellise õhusõiduki lennutamisega ohustada inimesi, vara või keskkonda. Teatud juhtudel peab drooni lennutamiseks olema ka Lennuameti luba.
 

Küsimus: Kas juhtimisõiguseta sõitmise ja kiiruse ületamise tõttu ei saa tõepoolest enne lube kui aasta möödas?23.02.2016

Isikule on kiirmenetluse korras määratud karistus juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimise ja kiiruse ületamise eest (mõlemad sama menetluse raames). Kas on üldse mingigi võimalus saada esmased juhiload enne ühe aasta möödumist? Isik on hetkel töötu, kuid juhilubade olemasolu võimaldaks kohese tööle asumise.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ainus võimalus on püüda pikendada menetluse aega (saavutada otsuse jõustumine võimalikult kaugel tulevikus) ning selle aja jooksul saada esmase juhiloa omanikuks. Nõustumine kiirmenetlusega vähendab tõenäoliselt menetluse pikendamise võimalusi.
 

Küsimus: Kas pärast 2 aastat kehtinud juhilubade aegumist saan load teha või pean aasta ootama?23.02.2016

Olid tavalised juhiload, peale 2 aastat kaotasid nad kehtivuse ning siis kui juhiload olid kaotanud kehtivuse, jäin ma politseile aegunud lubadega sõitmise eest vahele. Küsimus on järgmine, kas ma pean ootama aasta aega enne kui ma saan endale uuesti juhilube tegema minna ning mida täpselt ma pean ära tegema, et uuesti juhiload saada? (mul pole tehtud ei libeda- ega ka pimedasõitu).
Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 106 lg 4 kohaselt, kui esmase juhiloa omaja on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba eksamiteta. Kui aga isikul on kehtiv karistus liiklusnõuete rikkumise eest, tuleb juhiloa saamiseks sooritada liiklusteooria eksam (lg 5). Kui esmase juhiloa kehtivuse lõppemisest on aga möödundu 12 ja enam kuud, siis tuleb uuesti taotleda esmast juhiluba ja sooritada nii liiklusteooria- kui ka sõidueksam.

Seega, kui esmase juhiloa kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud veel 12 kuud ja enam aega, saatb kehtivuse kaotanud esmase juhiloa asemele juhiloa, kui läbida lõppeastme koolitus ja sooritada liiklusteooria eksam.
 

Küsimus: Kas saan teha autojuhilube, kui mul on kehtiv karistus lubadeta sõidu eest?23.02.2016

Jäin mõned kuud tagasi lubadate sõiduga vahele ja algatati väärteomenetlus. Küsides politseinikult, kas mul on mõtet autokoolis edasi käia või pean aasta ootama. Tema sõnul ei ole mul mingeid takistusi, aga siit lugedes tundub, et on. Kuidas siis asi tegelikult on?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mootorsõiduki juhtimise eest juhtimisõiguseta isiku poolt võib isikut väärteokorras karistada rahatrahvi või arestiga. Selline tegu kvalifitseerub LS § 201 ettenähtud väärteokoosseisu alla. Kui isikul on sellise väärteo eest kehtiv karistus, siis on juhiloa saamine LS § 106 lg 1 p 3 järgi takistatud.

Siiski seni, kuni karistust ei ole veel määratud või karistus ei ole jõustunud, väärteomeentluse alustamine iseenesest juhiloa saamiseks takistusi ei loo. See tähendab, et juhiluba tuleks kätte saada enne võimaliku karistuse jõustumist.
 

Küsimus: Kas enne raudteed on peatumine kohustuslik, kui on vilkuv valge foorituli ja stoppmärk?23.02.2016

Vilkuv valge foor ja stoppmärk, politsei arvates kohustuslik peatumine enne raudteed, kas ikka on?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Raudteeülesõidu ületamise kohta liiklusseaduses kasutatatud terminid ja reeglid loovad tõepoolest võimaluse tõlgendada raudteeülesõidule paigutatud ülesõidufoori ja liiklusmörgi 222 "Peatu ja anna teed" koosmõju erineval viisil.

Minu arusaamise järgi tuleb ülesõidufoori valget tuld käsitleda siiski lubava fooritulena (LS § 7 lg 7 kohaselt võib valge tule vilkudes raudteed ületada). Sellest tulenevalt kehtib ülesõidufoori valge tule osas LS § 14 lg-s 6 sätestatu, mille kohaselt peatab foori lubav tuli eesõigusmärgiga ettenähtud liiklemise korra. LM 222 "Peatu ja anna teed" on eesõigusmärk. Seega juhul, kui ülesõidufoori valget vilkuvat tuld käsitleda lubava fooritulena, siis ei pea LM 222 nõudeid järgima.

Asjaolu, kas ülesõidufoori valge vilkuv tuli on samaväärne lubava fooritulega, tuleneb eelkõige LS § 7 lg 7 sisust. Samas on oluline tähele panna, et kui tavalise fooritule suhtes kasutatakse fooritule tähenduse kirjeldamisel sõnapaari "lubab sõita", siis ülesõidufoori valge vilkuva tule puhul kasutatakse mõistet "võib ületada". Minu hinnangul on tegemist samatähenduslike mõistetaga, kuid mõiste erinev tähistus võib kaasa tuua ka erineva tõlgendamisvõimaluse LS § 14 lg 6 sisu grammatilisel tõlgendamisel. POle välistatud, et politsei tõlgendabki ülesõidu vilkuvat valget tuld ja selel mõju LM 222 täitmise kohustusse erinevalt.