Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas A1 kategooria juhiluba omades võib sõita ka AM kategooria masinatega?04.09.2017

Kas A1 kategooria juhiluba omades võib sõita ka AM kategooria masinatega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võib, sest liiklusseaduse § 94 lg 2 kohaselt võib AM-kategooria mootorsõidukit juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimise õigus või piiratud juhtimisõigus.
 

Küsimus: Keda peaks teavitama ja kellel on õigus tänavale jäänud autosid teisaldada?29.08.2017

Meil on kogunenud majade ette vanu autosid seisma, mida keegi ei hoolda ja lihtsalt vedelevad seal juba aastaid. Talvel me arvasime, et need autod on seal lihtsalt talvepuhkusel ja hakkavad kevadel kenasti liikuma, aga paar kuud tagasi oli meil majaesiste parkimiskohtade uuestivärvimine, kus paluti selleks päevaks kõik autod ära viia, aga need on endiselt seal liikumatult ja räämas. Keda sellistel juhtudel peaks teavitama ja kellel on õigus need sealt ära teisaldada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukite teisaldamist reguleerib liiklusseaduse § 92 alates lg 2. Osundatud sätte kohaselt võib sõiduki teisaldada, kui sõiduk on pargitud:
1) nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
2) nii, et see kahjustab teed või haljasala;
3) selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
4) puudega inimese sõiduki parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
5) kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud parkimiskohtades;
6) õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav sõiduk garaaži sissesõidul;
7) teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
8) ühissõidukirajale.

Teisaldamise tellib teeomanik politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt. Kirjeldatud juhul võiks teiosdaldamise aluseks olla punktis 3 kirjeldatud olukord.
 

Küsimus: Kas ka piiratud b-kategooria juhtimisõigusega võib juhtida T5 kategooria ja L7e kategooria masinat?29.08.2017

Kui b-kategooria juhtimisõigusega võib juhtida ka T5 kategooria ja L7e kategooria masinat. Kas piiratud b-kategooria juhtimisõigusega võib ka neid juhtida või ei???

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul antakse piiratud juhtimisõigus auto juhtimiseks (LS § 95 lg 2). T-kategooria sõiduki juhtimise tingimused piiratud juhtimisõigusega juhile on sätestatud LS § 95 lg 3. T-kategooria sõiduki juhtimine on võimalik üksnes T-katwegooria sõiduki juhiluba vähemalt 2 aastat omanud isiku järelevalve all. Kuidas sellist järelevalvet teostada tuleb, seadus selle kohta otseseid juhtnööre ei anna.
 

Küsimus: Millise aja jooksul saan veel juhilubasid vahetada, kui haiguse tõttu jäid need õigeaegselt vahetamata?23.08.2017

Tere.
Haiguse tõttu jäid juhiload vahetamata. Millise aja jooksul saan veel juhilubasid vahetada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase juhiloa omaja saab selle vahetada juhiloa vastu eksameid sooritamata 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest. Juhiloa omaja saab oma juhiloa eksamiteta vahetada 5 aasta jooksul.
 

Küsimus: Mida teha, kui auto ostja pole pikemat aega autot oma nimele vormistanud ja kõnedele ka ei vasta?23.08.2017

Tere,

Müüsin auto kuid ostu-müügi lepingu ühte poolt ei võtnud (jäi ostja kätte). Nüüd ostja pole juba pikemat aega autot oma nimele vormistanud ja kõnedele ka ei vasta. Mis sellisel puhul nüüd edasi teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vana omanik saab liiklusregistris märkida sõiduki müüduks ja esitada avalduse selle liiklusregistrist kustutamiseks.
 

Küsimus: Kas tohib sõita autoga, millel on katki lihtsalt suunatule klaas, kuid tuli ise töötab?23.08.2017

Tervist!
Kas tohib sõita sellise autoga, millel on katki lihtsalt suunatule klaas, kuid tuli ise töötab ilusti ning tuld on näha igas ilmastikuolus, nii päiksega kui tumedaga. Kas sellise autoga on keelatud sõita linnas?

Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest ei ole suunatulelaterna klaasi purunemine selliseks rikkeks, mis välistab sõiduki kasutamise. Küll on aga tegemist puudusega, mis võib kaasa tuua sõiduki suunamise erakorralisele tehnoülevaatusele.
 

Küsimus: Kas invakaart eraparklas ei kehti ja kas sel juhul ei peaks olema vastav info sissesõidul?09.08.2017

Parkisin eraparklas, invakaardiga, määrati trahv, helistades öeldi, et eraparklas invakaart ei kehti. Kas selline info ei peaks olema üleval kusagil teatetahvlil või kodulehel?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 68 lg 2 kohaselt võib liikumispuudega juht sõidukit vastava parkimiskaardi olemasolul avalikes tasulistes parkimiskohtades parkida tasuta. Eelöeldust tuleneb, et tasuta parkimise võimalus kehtib üksnes avalikes tasulistes parklates (parkimisalal). Seega ei hõlma erand eraparklaid ning neis kehtivad tingimused kehtivad kõikidele parkida soovijatele ühtemoodi, kui parkimistingimustes ei ole sätestatud sõnaselgelt erandeid.
 

Küsimus: Kuidas võita üks kuu aega, et eelmise karistuse tähtaeg ära oodata?09.08.2017

Tere.
Sain 05.08 ilma juhilubadeta sõidu eest trahvi, kuna 06.09 saab mul vana karistus läbi, kas oleks võimalik ka pikendada 05.08 saadud trahvi nii, et saaks juhiload kätte. Trahvi saades öeldi, et on võimalik pikendada protsessi 15 päeva peale otsuse kätte saamist, kuhu poole ma peaks pöörduma või mis ma peaksin tegema, et võita aega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusotsuse tähtaegne vaidlustamine peatab otsuse jõustumise.
 

Küsimus: Kes on süüdi, kui parklas auto tagurdab otsa 3-aastasele jalgrattaga üksinda sõitvale lapsele?09.08.2017

Tervist,
Kui parklas auto tagurdab otsa 3-aastasele jalgrattaga üksinda sõitvale lapsele, siis kas süü on mõlemapoolne kuna seadus ütleb, et alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ja õuealateel või on süü üksnes autojuhil, kuna ei veendunud manöövri ohutuses. Ning millisel osapoolel on õigus esitada kahjunõue? Kas jalgratturil, viga saanud jalgratta eest või ka autojuhil rikutud stange eest? Mingeid õueala märke pole ja isegi kui oleks, kas laps tohiks siis ikkagi parklas sõita?
Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jagatud vastutuse küsimus liiklusõnnetuse korral kerkib juhul, kui kahjulik tagajärg saabus mitme isiku kohustuse rikkumise tagajärjel või ka juhul, kui tagajärje eest vastutavad seadusest tulenevalt mitu isikut. Autojuht, kui suurema ohu allika valdaja vastutab üldjuhul alati põhjustatud tagajärje eest ja seda isegi juhul, kui ta ei ole tagajärje põhjustamises süüdi. Samas võib kahjustatud isikule makstavat hüvitist vähendada, kui kahju tekkis kahjustatud isiku enda tegevuse tagajärjel või ohu tüttu, mille eest kahjustatud isik vastutab, võidakse kahjuhüvitist vähendada ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist.

Alla 14-aastase isiku poolt tekitatud kahju eest vastutavad tema vanemad sõltumata oma süüst. Seega tuleb vanemate vastutuse tuvastamiseks esmalt tuvastada, kas lapse käitumine põhjustas kahju. Viibimine keelatud kohas ei pruugi olla automaatselt kahju põhjuseks. Küll tuleb hinnata, kas vanemate järelevalve oleks võimaldanud kahju ära hoida või selle ulatust vähendada. Seda saab hinnata liiklusõnnetuse tehiolude pinnalt.
 

Küsimus: Kas pean tegema ka autokoolis uuesti teooria eksami, kui sain karistada punase fooritulega ristmiku ületamise eest?13.06.2017

Tere,

Sain trahvi punase fooritule ajal ülesõitmise eest (30.aprill), mille tasusin koheselt. Kuna olen alles vahtralehe sõitja siis on plaan teha suvel ära ka lõppastme koolitus. Kas pean tegema ka autokoolis uuesti teooria eksami?
Uurisin karistusregistrit (e-toimik) kuid puudus märge mingisuguse trahvi kohta.

Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui esmase juhiloa omanikul on kehtiv karistus liiklusnõude rikkumise eest, siis ta peab esmase juhiloa vahetamisel peale lõppastme koolituse läbimist tõepoolest sooritama edukalt liiklusteooria eksami.

Miks karistusregister olemasolevat karistust ei näita, ma kommenteerida ei oska. Kontrollida võib, kas tegemist ei olonud hoiatustrahviga, mis ei ole karistus ja mida karistusregistrisse ei kanta.