Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas see on korrektne kui sain PPA määruse väärteomenetluse jätkamisest, aga seal pole mingeid tähtaegu?21.12.2017

Tere,

Sain PPA määruse väärteomenetluse jätkamisest, aga seal puudub igasugune tähtaeg, et mis ajani edasi lükatud vms. On see õiguslik?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

On. Kui menetleja on vajalikud jätkutoimingud ära teinud, võetakse Teiega ühendust ja kutsutakse Teid uuesti tutvuma väärteoprotokolliga. Vastulause esitamise ja otsuse kättesaadavaks olemise tähtajad hakkavad uuesti kulgema siis päevast, mil Teile antakse täiendatud väärteoprotokolli koopia.
 

Küsimus: Kas protokolli kirjutatud vale isikukood on vaide aluseks?12.12.2017

Lugupeetud Maano Saareväli

Hiljuti kirjutati mulle väärteoprotokoll kehtetute juhilubadega mootorsõiduki juhtimise eest.
Otsuses toodi välja, et väärtegu on tõendatud muuhulgas ka "HM sõiduki juhimiselt kõrvaldamise otsusega".
Paraku on nõnda, et juhtimiselt kõrvaldatud otsuse kirjutamisel tegi politseiametnik vea ja kirjutas sinna
vale isikukoodi (388xxxxxxxx vs 386xxxxxxxx). Ehk sisuliselt, roolist eemaldati inimene, keda pole olemas.
Kas sellise vea alusel oleks mõtet hakata nõudma menetluse lõpetamist?

Aitäh.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu hinnagul ja kogemste põhjal ei ole ebatäpsused menetlusdokumentidesse kantud nimedes, aegades või aadressides üldjuhul menetluse lõpetamist tingivateks teguriteks (erandiks võivad olal kellaajalised või asukohalised andmed, sõltuvalt nende olulisusest). Lisaks ei ole juhtimiselt kõrvaldamise otsus iseenesest selliseks tõendiks, ilma milleta poleks juhtimise fakti võimalik tõendada. Tegemist on haldusaktiga ja see tõendab üksnes fakti, et keegi isik kõrvaldati sõiduki juhtimiselt. Juhtimise fakti ennast tõendatakse üldjuhul muude tõenditega (ütlused, salvestised vms). Seega üksnes juhtimise kõrvalamise otsusele kantud ekslik isikukood ei too tõenäoliselt kaasa menetluse lõpetamist. Samuti võib kohus lugeda sellise minetuse väheoluliseks, mis ei muuda otsuse sisu. Juhtimiselt kõrvaldamise otsust ennast vaidlustatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, kuna tegemist on korrakaitselise tegevuse käigus välja antud haldusaktiga.
 

Küsimus: Kuidas korraldada sõiduki legaalne teisaldamine Tallinnas, kui sõiduk on legaalselt pargitud, kuid nähtavalt lagunev?12.12.2017

Kuidas korraldada sõiduki legaalne teisaldamine Tallinnas, kui sõiduk on legaalselt pargitud, kuid nähtavalt degradeeruv (lagunev), samas kohas üle aasta, blokeerib kõrvaloleva hoovi sissesõidu vaadet peatänavale ja tekitades nii ohtlikke olukordi (kuid on hoovist 5.5 m kaugusel), omanik on lubanud läbi Munitsipaalpolitsei seda liigutada, kui ei ole sellest 4 kuu jooksul kinni pidanud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 92 lg 2 p 1 kohaselt võib sõiduki teisaldada, kui see on pargitud nii, et see on ohtik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust. Sel alusel saaks, kui teisaldamist korraldav ametnik tuvastab, et sõiduk on pargitud ülalkirjeldatud viisil. Teisaldamist saab nõuda üksnes politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt. Eratee omanik ise sõidukit teisaldada ei tohi (LS § 92 lg 5').
 

Küsimus: Millist karistust on karta, kui sõidan näiteks üle heinamaa ja siis suvalises kohas üle raudtee?07.12.2017

Tere!
Kui ületan raudteed autoga sõites suvalises kohas (väljaspool ülesõidukohta-sõidan üle heinamaa ja siis üle raudtee), siis millist paragrahvi olen rikkunud ja millise paragrahvi eest mind võidakse karistada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Raudteeseaduse § 38 lg 1 kohaselt tohivad sõidukid, jalakäijad ja aetavad kariloomad raudteed ületada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidukohtades ning jalakäijad raudteeülekäigukohtades liiklusseaduse alusel sätestatud korras.

Sätte rikkumise eest võib Raudteeseaduse § 81 alusel määrata karistuse kuni 50 trahviühikut e. kuni 200 eurot.

Liiklusseaduse § 60 p 2 keelab juhil raudtee ületamise väljapool raudteeülesõidukohta.

LS § 232 kohaselt võib sellise rikkumise eest karistuse määrata kuni 100 TÜ ulatuses e. kuni 400 eurot.

Küsimus võib kerkida selles, kumba karistusnormi rakendada. Selle valiku koos põhjendustega langetab menetleja. Liiklusseaduse § 232 kohaldamisel võib võimalik olla ka selline tõlgendus, et nimetatud normi alusel väljapool raudteeülesõidukohta raudtee ületamise eest karistust määrata ei saagi.
 

Küsimus: Kui juhiluba on aegunud, siis kas tuleb see vahetada kuue kuu või kaheteiskümne kuu möödumisel?07.12.2017

Kui juhiluba on aegunud, siis kas tuleb see vahetada kuue kuu või kaheteiskümne kuu möödumisel? tänud ette

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui juhiluba on aegunud, siis aegunud juhiluba ei tõenda mootorsõiduki juhtimise õigust ning sellises olukorras mootorsõidukit juhtida ei tohi. Seega juhul, kui on soov mootorsõidukit juhtida, on mõistlik juhiluba vahetada selliselt, et ei tekiks aega, kus kehtivat juhiluba ei olegi. Juhiloa vahetamine on 5 aasta jooksul arvates juhiloa kehtivuse lõppemisest, võimalik ilma liiklusteooria- ja sõidueksamit sooritamata (LS § 129 lg 4).
 

Küsimus: Kas invakaardiga tohib parkida linnale kuuluval kõnniteel?05.12.2017

Kas invakaardiga tohib parkida linnale kuuluval kõnniteel, kui see konkreetne kõnnitee ei asu peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjualas (s.t võimalik on auto jätta ka sõiduteele)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 68 sõnastus on selles mõttes ühene, et liikumispuudega juht võib kõnniteel parkida üksnes juhul, kui see teelõik asub parkimist või peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas ja ei ole tähistatud peatumise keelujoonega. Muul juhul reguleerib kõnniteel peatumist ja parkimist LS § 20. Laias plaanis ei ole kõnniteel peatumine ja parkimine lubatud, erand puudutab siis ülalkirjeldatud juhtumit ning LS § 20 lg 4 punktis 3 ning lg-s 6 kirjeldatud juhtumeid.
 

Küsimus: Kas tohin sõidukit juhtida kui andsin kaebuse kohtusse?05.12.2017

Tere. Sain väärteo otsuse kohtuvälise menetleja poolt. Andsin kaebuse ettenähtud tähtajal kohtusse. Kas otsus ikka jõustub või peatab jõustumine? Otsus on selline, et juhtimisõigus on ära võetud. Otsus pidi jõustuma 2.12. Kohtust pole midagi veel teada kas autot saab juhtida või siis ei tohi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoasjas tehtud otsuse vaidlustamisel kohtus, otsus ei jõustu. Kui olete kindel, et kaebus on kohtusse jõudnud, siis võite olla rahulik. Kohtu poolt kaebuse menetlusse võtmine võtab teinekord aega ja sealtpoolt hakkavadki menetlusdokumendid tulema sageli peale otsuse jõustumisena märgitud kuupäeva. Samas, kui olete kaebuse esitanud, ei oma see kuupäev enam tähtsust.
 

Küsimus: Kas politsei peaks mulle andma mini dokumendi selle kohta, et auto konfiskeeriti või piisab tõesti minult allkirja võtmisest?01.12.2017

Tere. Mul selline juhtum, kus politsei võttis ära auto seoses autoga kuritöö toimepanemisega. Aga mulle ei antud selle kohta ühtegi paberit. Võeti ainult allkiri. Kas tegelikult peaksin saama selle kohta paberi?
Kas liikluskindlustus on mul veel vajalik, kui auto seisab politsei hoovis, kuigi ma ei tea kas ma üldse auto tagasi saan (maksan kindlustust tühja?)

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus näeb ette menetlejale kohustuse tutvustada vara arestimise määrust isikule, kelle vara arestitakse ja määruse tutvustamise kohta võetakse sellele isiku allkiri. Seega otseselt määruse koopia andmist isikule seadus ette ei näe, v.a. juhul, kui määruse tutvustamine ja allkirja võtmine ei ole võimalik.

Arvan küll, et liikluses mitteosaleva sõduki eest ei ole mõtet kindlustust maksta. LKindlS § 6 näeb ette, et kindlustuskohustust ei ole sõiduki suhtes lepingu lõppemisele järgneva 12 kuu jooksul tingimusel, et sõidukiga ei osaleta liikluses ega kasutata sõidukit muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi.
 

Küsimus: Kas leppetrahvi esitaja peab tuvastama sõidukit juhtinud isiku või piisab trahvisedeli kojamehe alla jätmisest?01.12.2017

Tere!
Olen saanult autole enda majaees parkimiskaardi puudumise eest kaks leppetrahvi firmalt parkit. Kellel ja kas on kohustus need tasuda?
Olen ise natukene uurinud ja leidsin et "Leppetrahvi saab nõuda konkreetselt isikult, kes auto eramaale parkis. Piisav ei ole leppetrahvi nõude sõiduki kojamehe vahele asetamine ning nõudes üksnes sõiduki registreerimismärgi näitamine. Leppetrahvi esitaja peab tuvastama sõidukit juhtinud isiku."
"Liiklusseaduse § 72 lg 2), sõiduki omanikult on võimalik 6 kuu jooksul nõuda, et ta teataks kes sõidukit parkis. " - Kui ma ei ütle neile kes parkis?
Täpsustan, et mina ise ei ole autodega kuidagi seotud, ega ka parkinud neid siia. Kelle poole edaspidi pöördutakse siis, et see raha kätte saada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtupraktika on eraparklate osas tänaseks muutunud ning põhimõtteliselt on tunnistatud parklaoperaatori õigust leppetrahvi nõuda sõiduki omanikult või vastutavalt kasutajalt ilma, et tuvastataks sõiduki juhti. Vt Riigikohtu lahendeid:

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?tekst=europark%0D%0A&sortVaartus=LahendiKuulutamiseAeg&sortAsc=false&kuvadaVaartus=Pealkiri&pageSize=25&defaultPageSize=25
 

Küsimus: Kuidas peaks ühistu käituma, kui üks majaelanik on hakanud kasutama vaba pinda parkimiseks, kuigi kokku pole lepitud?01.12.2017

Tere!
12 korteriga majal (toimiv ühistu) on sisehoov, kus on notariaalse kasutuskorra alusel ära jagatud 8 parkimiskohta. Sisehoovis on ka vaba ruumi, mis ei ole kellegi parkimiskoht. Viimasel ajal on üks majaelanik, kellele kuulub üks teine parkimiskoht hoovis, hakanud kasutama vaba ruumi oma teise sõiduauto parkmiseks. Mõned aastad tagasi üritas seesama korteriomanik saada majaelanikelt nõusolekut selle koha kasutamiseks, aga elanikud seda ei andnud. Nüüd on ta lihtsalt hakanud seda kohta omavoliliselt hõivama. Millised on ühistu võimalused sellises olukorras käituda? Kas saaksime lasta auto teisaldada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ühistu territooriumil tekkivate parkimisprobleemide osas on vastused.ee keskkonnas küllalt palju küsimus-vastuseid. Ka sarnast olukorda käsitlevad. Nii nagu varasemalt olen kirjutanud, on ka küsitud olukorras igasuguse tegevuse aluseks õigesti paigaldatud liikluskorraldusvahendid. Kui on soov jätta miski territooriumiosa parkimisvabaks, siis tuleb sellel osal parkimine liikluskorraldusvahenditega keelustada. Keelu tagamiseks teisaldusvõimaluse soov eeldab vastavasisulise liikluskorraldusvahendi paigaldamist. Kokku siis parkimise keelumärk koos keeluala ja teisaldamisvõimalust näitavate lisatahvlitega. Kui siis pargitakse sellise keelumärgi mõjupiirkonnas, on võimalik tellida politsei või KOV kaudu sõiduki teisaldamine. Sõiduki teisaldamise alused on kirjas liiklusseaduse § 92 lg 2.