Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kes on süüdi, kui ma hakkasin vasakpööret tegema ja mulle sõitis tagant tulnud auto küljelt sisse?09.09.2021

Tere.
Juhtus avarii, nimelt sõideti minu autole küljepealt sisse kui olin tegemas vasakpööret ja see auto, mis mulle küljepealt sisse sõitis tuli tagant. Täpsemalt oli asi nii, et hakkasin tegema vasakpööret ja minu taga liikus veel üks auto, olin hoo maha võtnud ja vasaku suuna sisse pannud, samas jälgisin ma ka oma taga sõitvat autot ja kui olin risti tee peal, tuli kuskilt audi q7 kes tahtis vist minu taga olevast autost ja minu autost möödasõitu teha, kuna minul ja minu taga oleval autol oli kiirus suht aeglane mingi 50 km tunnis.
Ühesõnaga minu auto sai niipalju kannatada, et läheb mahakandmisele. Aga avariis osalenud vastaspool ei tunnista oma süüd. Loomulikult tuli kohale ka politsei ja asi on politseis menetlused ei teagi kui kaua see menetlus kesta võib.
Kas oskate nõu anda kes selles avariis süüdi on. Minu kindlustusest tuli mulle vastus, et mina pole süüdi. Või oleks mul targem endale advokaat palgata kui vastaspool süüd ei tunnista?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kindlustuse ja politsei otsused ei pruugi igakordselt kokku langeda. Politsei viib menetlust läbi süüteoasjas (väärteo- või kriminaalmenetluse raames), kindlustus tsiviilasjas (tsiviilmenetlus). Neis menetlustes kohalduvad erinevad põhimõtted nii süü, selle tõendamise kui ka tsiviilvastutuse osas. Pole harvad juhtumid, kus politsei mõistab isiku liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi, kuid tsiviilmenetluses (sh tsiviilkohtumenetluses) leitakse, et isik ei ole kahju põhjustamise eest vastutav. Ja ka vastupidi.

Kuna liiklusõnnetus on hetkel politsei menetluses, tuleb jälgida selle menetluse kulgu. Valmis tuleb olla ka selleks, et politsei esitab väärteosüüdistuse Teile, kui vasakpöörde sooritajale. Nimelt kohustab LS § 17 lg 5 p 3 vasakule või tagasi pööravat juhti andma teed temast möödasõidul olevale juhile. Võtmeküsimuseks on, kas vasakmanöövri alguses oli tagant läheneja juba möödasõitu alustanud või mitte. Kui ei olnud, puudus pöörde tegijal kohustus tee andmiseks. Vajadusel kasutatakse sõidukite asukohtade ja liiklusõnnetuse dünaamika välja selgitamiseks ekspertide abi.

Väärteomenetluses on menetlusalusel isikul õigus kasutada advokaadi abi. Menetlusaluseks isikuks muutub isik alates tema menetlusaluse isikuna üle kuulamisest.
 

Küsimus: Millist haagist võib vedada kaugliini bussi järel (pikkus 12 m, kaal 18 tonni), kui tehnilises passis ei ole märget haagise kohta üldse?09.09.2021

Tere

Millist haagist võib vedada kaugliini bussi järel (pikkus 12 m, kaal 18 tonni), kui tehnilises passis ei ole märget haagise kohta üldse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan pöörduda Transpordiameti poole registreerimistunnistusele haagise lubatud masside sisse märkimiseks.

Vastavalt .... määruse nr .... Lisa 1 koodis 1110 sätestatule tohib M2 ja M3 kategooria sõiduki (bussi) haakes vedada haagist, mille tegelik mass ei ületa esiteks veduki valmistaja poolt ette nähtud vedukiga veetava haagise lubatud suurimat massi. M2 ja M3 kategooria sõiduki haakes on lubatud vedada kesktelghaagist või kaheteljelist
täishaagist. Haagise lubatud suurim tegelik mass on:
1. pidurita haagise korral 0,75 t või pool veduki tühimassist, kusjuures aluseks tuleb võtta väiksem väärtus;
2. piduriga haagise korral veduki registrimass;
3. M3 kategooria I klassi veduki korral, kui kaheteljelisel sõitjate veoks ettenähtud täishaagisel on ABS pidurid, 1,4-kordne veduki registrimass.

Üldiselt määrabki need väärtused kindlaks Transpordiamet ja märgib need registreerimistunnistusele.
 

Küsimus: Miks ei ole mul võimalik muuta sõidueksami aega, kui teistel esmase juhiloa taotlejatel on see võimalus olemas?17.06.2021

Sain oma esmased juhiload jaanuaris 2000. Seega enne, kui hakkas kehtima uus seadus mis kohustas 2 aasta jooksul läbima lõppastme koolitust. Kui ma oleksin läinud oma esmaseid juhilube ümber vahetama oleks need mulle lihtsalt kätte antud. Esmaseid lube ma ei vahetanud kuna elasin siis juba Inglismaal, kus sõitsin mootorrattaga. Seal väljastati mulle provisional driving licence ja selle juurde mootorratta sertifikaat. Nüüd on mul jälle vaja juhilube. Transpordiamet nõuab, et ma teeksin uuesti kõik eksamid kaasaarvatud lõppastme koolituse. Tahan teada, kas ei või olla minu olukord natuke erinev, kuna sain oma load enne seadust mis lõppastme koolitust nõudis. Juhtimisõigust minult kunagi ära võetud ei ole. Sooritasin teooria eksami, sõidueksami aeg anti alles 3 kuu pärast ja öeldi et seda ma ise muuta ei saa. Kuna ma ei ole ühtegi seadust rikkunud, sooviksin saada mingit seletust, miks ei ole mul võimalik muuta eksami aega, kui see vabaneb. Teiste esmase juhiloa taotlejatel on see võimalus olemas. Paraku ei olnud transpordiameti töötaja võimeline seda mulle seletama. Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eksamiaja muutmine ei ole mitte niivõrd õiguslik küsimus, kui halduskorralduse valdkonda kuuluv. Soovitan vastava küsimusega pöörduda kirjalikult Transpordiameti poole, et saada põhjendus, miks ei pea Transpordiamet sõidueksami aja muutmist Teie puhul põhjendatuks.
 

Küsimus: Kas ma võin invaautoga siseneda "sissesõidu keeld" märgi alt? 10.06.2021

Liiklusmärk - sissesõidu keeld. Kas ma võin invaautoga siseneda sissesõidu keelumärgi alt?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Õiguslikult sellist mõistet, nagu "invaauto" ei eksisteeri. Ilmselt peate silmas mootorsõidukit, mida juhib liikumispuudega juht ja mis on varustatud kas vastavate juhtimisseadistega või tähistatud liikumispuudega juhi parkimiskaardiga.

Eriõigused liikluses ei kehti mis tahes puude puhul, vaid üksnes liikumispuude esinemisel või nägemispuude (pime inimene) esinemisel, kui sõidukit kasutatakse pimeda inimese transportimiseks.

Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused seonduvad üksnes sõiduki parkimisega. Need eriõigused on sätestatud liiklusseaduse §s 68 ning nende õiguste kasutamiseks on vajalik taotlea kohalikust omavalitsusest liikumispuudega isiku parkimiskaart. Liiklusmärgi 331 nõuded kehtivad ka liikumispuudega juhile, samuti liikumispudea või pimedat isikut teenindava sõiduki juhile.
 

Küsimus: Kas see on "õigusvastaselt või süüliselt", kui võtsin ühendust kahjusaajaga järgmisel päeval?18.05.2021

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt.
Mida täpsemalt tähendab õigusvastaselt ja süüliselt?
Kui ma sõitsin hommikul vara aia katki, läksin koju kuna ei hakanud inimest hommikul kell kuus tüütama ja võtsin kahju saajaga ühendust järgmisel päeval, kas see on õigusvastaselt või süüliselt ning mulle võib esitada tagasinõude?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Reeglid juhi tegutsemisele liiklusõnnetuse toimumisel on sätestatud liiklusseaduse (LS) 10.peatükis (§ 169). Osundatud paragrahvi lg-te 4 ja 5 kohaselt juhul, kui kahju põhjustajal ja kahju saajal ei ole võimalik vahetult sündmuskohal liiklusõnnetust omavahel kirjalikult vormistada, tuleb liiklusõnnetusest teatada politseile. Olukorras, kus kahju tekitaja ja kahjustatud aia omanik e. kahju saaja ei olnud sündmuse järgselt LS § 169 lg 4 p-des 2-5 kirjeldatud viisil toiminud ja kahju põhjustanud juht lahkus liiklusõnnetuse sündmuskohalt, siis on selline lahkumine õigusvastane. Kui puuduvad süüd välistavad asjaolud (alaealisus, süüdimatus), siis ka süüline tegevus.

Samas, kui kahju saajaga võeti ühendust järgmisel päeval ja kahju saaja ei olnud veel jõudnud kahjuteatega politseisse või kindlustusse pöörduda ning informatsioon sellest, et kahju tekitaja õigusvastaselt ja süüliselt kahju tekitamise kohast lahkus, ei ole kindlustuseni jõudnud, siis tõenäoliselt ei kerki ka küsimust tagasinõude osas. Kui info lahkumise osas peaks aga jõudma kindlustuseni, ei saa tagasinõude esitamist kindlustuse poolt välistada.
 

Küsimus: Mis karistus võib kaasneda kui Eesti kodanik sõidab kuue meetrise merekaatriga ilma väikelaeva juhitunnistuseta?04.05.2021

Tere
Kui Eesti kodanik sõidab kuue meetrise merekaatriga, omades mitte väikelaeva juhitunnistust (juhilube), siis milline näeb välja karistuste vahemik miinimum kuni maksimum? Lisaks, kas isikule võib määrata karistusena juhilubade tegemise keeld?

Võimalusel paluksin viidet seadusele.

Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

6-meetrine merekaater kvalifitseerub väikelaevana Meresõiduohutuse seaduse (MSOS) § 2 p 3 tähenduses ning sellise meresõiduki juhtimiseks on vajalik omada väikelaeva juhtimise õigust ning vastavat õiguse olemasolu tõendavat dokumenti (erand puudutab juhtumeid, kui väikelaeva juhtimisõigus on antud Eestis - sellisel juhul piisab juhtimisõiguse tõendamiseks isikut tõendava dokumendi kaasaolust).

Veesõiduki juhtimise eest isiku poolt, kellel ei ole veesõiduki juhtimise õigust, võidakse karistusena kohaldada rahatrahvi kuni 200 trahviühikut, s.o. 800 eurot. KarS § 47 lg 1 kohaselt on trahvi minimaalmääraks 3 trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baasmäär ja selle suuruseks on 4 eurot. Seega on rahatrahvi minimaalmääraks 12 eurot.

Veesõiduki juhtimise eest veesõiduki juhtimise õigust mitteomava isiku poolt ei ole ette nähtud lisakaristusi ega ka piirangut veesõiduki juhtimise õiguse saamisele.
 

Küsimus: Kas EMO juures parkides tõsise terviserikkega on leppetrahv ikkagi õiglane?27.04.2021

16.05.2019 tabas mind Tartu EMO lähedal ootamatu terviserike-südame rütmihäire, otsustasin koheselt EMO-sse siirduda. EMO parklasse jõudes märkasin, et ainuke vaba koht oli varustatud tahvlikesega MÄÄRATUD EESMÄRGIGA PARKIMISKOHT. Otsustasin sellele kohale auto parkida kuna tervislik seisund oli selline, et sõitu ei olnud võimalik jätkata. Märgistasin parkimise parkimiskellaga ja suundusin EMO-SSE. EMO seisukohast on selline tervise seisund nn. punases tsoonis mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist, nii minuga juhtus ja selle kohta väljastas EMO ka EPIKRIISI.
Pärast südame rütmi taastamist auto juurde naastes mingeid teateid auto juures ei avastanud.
Nüüd 20.04.2021 sain oma meilile teate et olen jätnud tasumata leppetrahvi, kuna olen parkinud selleks mitte ettenähtud
kohale. Kirjutasin neile, selgitasin olukorda ja palusin leppetrahv tühistada. Mulle vastati eitavalt.
Kas minuga on käitutud seaduspärasel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Leppetrahvinõue on lepingulise suhte rikkumisest tulenev nõue. Antud juhul võib öelda, et teie ja parklaoperaatori vahel oli sõlmitud parkimisleping vastavalt kehtestatud parkimistingimustele. Parkimistingimused peavad olema eksponeeritud juhile nähtaval kohal parklasse sissesõidul või muul nähtaval kohal. Asjaolu, kas Te rikkusite või ei rikkunud parkimistingimusi, tulebki nende parkimistingimuste najal välja selgitada. Antud juhul võib tähtsust omada vabal parkimiskohal olnud sildi "määratud eesmärgiga parkimiskoht" tähendus.

Teine küsimus kaasneb leppetrahvi nõude testavaks tegemisega. Eesti õiguspraktikas on peetud mõistlikuks leppetrahvi kättetoimetamise viisiks parkimislepingust tulenevate leppetrahvinõuete puhul trahvinõude jätmist sõiduki tuuleklaasile. Kui leppetrahvi väljastaja tõendab, et on leppetrahvinõude sõiduki tuuleklaasile jätnud, siis üldjuhul on sellega loetud tõendatuks, et lepptrahvinõue on esitatud.

Edasi menetluslikult on Teil võimalus kas leppetrahv tasuda või jätta tasumata. Viimasel juhul tuleb arvestada, et parklaoperaator võib esitada Teie vastu leppetrahvi nõudes hagi kohtusse. Kohtuperspektiiv sõltub siis parkimistingimuste sisust ja selles osas ma siinkohal andmete puudumise tõttu hinnangut anda ei saa.
 

Küsimus: Kas olin kohustatud autole tehtud kahju korvama, kui see oli pargitud tee äärde, aga polnud liikluskindlustust?27.04.2021

Tere
Linnas tänava äärde peatudes riivasin pargitud auto põrkerauda ja vigastasin oma auto külge. Koheselt teatasin politseisse, kes kohale ei tulnud. Tuli omanik ja nõudis oma auto põrkeraua vigastuse eest märkimisväärse summa, mille tasusin (tunnistajad olemas). Edasi KASKO ja jälle omavastutus.
Hiljem selgus, et autol, mida riivasin, polnud liikluskindlustust. Auto oli pargitud sõidutee serva vastassuunda. Kuna kõnniteed puudusid ja vastu tuli isa lapsega, liikusin pargitud sõidukile liiga lähedale.
Palun, kas selle juhtumi lahendus on õige?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teisele isikule kahju tekitamine on üldjuhul õigusvastane ja kahju tekitaja peab tekitatud kahju hüvitama. Liikuva sõidukiga parkivale sõidukile kahjustuste tekitamise korral vastutab tekitatud kahju eest üldjuhul liikuva sõiduki juht, isegi, kui teine sõiduk oli pargitud liiklusnõuete vastaselt. Selles osas olete õigesti aru saanud, et vastutate tekitatud liikluskahju eest. Kahju kohene hüvitamine ei ole kindlasti keelatud. Samas, kui kahju põhjustanud sõiduk oli liikluskindlustusega kindlustatud, oleks kahju põhjustaja eest kannatanule kahju hüvitanud kindlustusselts. Võite kaaluda võimalust nõuda kannatanule tasutud rahasumma oma kindlustusseltsilt tagasi.
 

Küsimus: Kas jalgratturil võib olla mingi süü otsasõidul kuigi seadus kohustab parklast väljuval autol anda igal juhul teed?14.04.2021

Tere,

Jalgratta- ja jalgteel liikuvale jalgratturile sõitis otsa parklast väljuv auto. Jalgrattur ei suutnud suunda muutes kokkupõrget autoga vältida. Õnnetus tõi kaasa jalgratturile varalise kahju (sõidukõlbmatuks muutunud jalgratas) ja tervisekahju (jalaluumurd), mis ei olnud piisavalt suur karistuse määramiseks. Õnnetus fikseeriti politsei poolt ja algatati menetlus, mis jäi teadmata põhjustel PPA-s vähemalt aastaks seisma.
Autojuht tunnistas enda osalist süüd, aga ei ole nõus end 100 % süüdi tunnistama.
Jalgratturina ei näe ma põhjust osalise süü tunnistamiseks. Lihtsa loogikaga on süü LS järgi autojuhil.
Kuna tegemist oli 2019. a. toimunud õnnetusega, siis lisan lõigud antud hetkel kehtinud redaktsioonist - https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019009 Samad lõigud on põhimõtteliselt ka hetkel kehtivas redaktsioonis.
§ 17 lg3
Parklast, õuealalt, puhkekohast, teega külgnevalt alalt või nende juurdesõiduteelt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

§ 31 lg7
Kui teel on omaette jalgratta- ja jalgtee ja tee reguleerimata lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peavad jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.

Nende järgi tundub mulle täielik süü lasuvat autojuhil, kes ei andnud teed parklast välja sõidul.

Kas võib olla veel mingeid LS punkte, mis vähendavad autojuhi süüd või annavad osa süüst jalgratturile?

Kuna PPA-s on antud juhtumi menetlemine veninud väga kaua ja menetleja on korduvalt muutunud, siis on praegusel menetlejal soov juhtum kiirelt lõpetada. Kuna autojuht on aktiivselt 100 % süü omaksvõtmisele vastu seisnud, siis oleks menetlejale kiireks ja mugavaks lahenduseks, kui mingi osa süüst määratakse ka jalgratturile. Põhiliseks argumendiks on autojuhil olnud vist see, et jalgrattur ei veendunud sõidu ohutuses enne parkla väljasõitu. Samas on tee andmise kohustus selgesõnaliselt märgitud LS-s. Sellisel põhjusel süü jagamine peaks ju järelikult toimuma alati ka juhul, kui peateel liikuvale autole sõidab ette anna teed märgi alt tulev auto jne.
Peale tekkinud ohu märkamist jõudsin ka veidi suunda muuta, kuid see polnud piisav kokkupõrke vältimiseks.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

2019.a kehtinud LS § 31 lg 9 kohaselt sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgratta- ja jalgteed lähenev jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ning mööda jalgrattateed lähenev jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad vähendama kiirust. Jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.

Mina mõistan eeltoodut selliselt, et jalgratturil on küll sõidueesõigus (§ 31 lg-d 5 ja 6), kuid see ei vabasta neid kohustusest järgida LS § 31 lg-s 9 sätestatud kiirusenõudest. Kui menetleja tuvastab, et jalgratturi kiirus oli suurem, kui jalakäija tavakiirus ja kiirus on mõjutanud tervisekahjustuse või varakahju tekkimist, võib tegemist olla ka jagatud vastutusega.
 

Küsimus: Kas kindlustusele 7 aastat makstud hüvitis aegub ka või pean lõpuni tasuma?08.04.2021

Tere

Umbes 7 aastat tagasi tekitasin alkoholijoobes avarii. Teisele isikule tekitatud varalise kahju hinnaks öeldi kindlustuse poolt 13 000 eurot. Olen maksnud seda maksegraafiku alusel sellest ajast saadik. 65 eurot kuus.
Kas selline karistus/võlg aegub? Või pean maksma kuni kogu summa on tasutud kindlustusele.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Joobes juhi poolt põhjustatud kahju on kindlustusel õigus juhilt regressi (tagasinõude) korras tagasi küsida. Nagu küsimusest aru saan, on kahju tagasimaksmine kindlustusele ajatatud ja maksategi seda osade kaupa. Kui Te olete sõlminud kokkuleppe võla osade kaupa tasumiseks, kehtib iga osamakse osas eraldi aegumistähtaeg, mis üldjuhul algab osamakse sissenõutavaks muutumisest ja kehtib 3 aastat. Teadmata täpsemalt ja üksikasjalikutl kokkuleppe sisu, on keeruline midagi täpsemalt öelda.

Mingil juhul ei ole tegemist karistusega (millele kehtivad teised aegumistähtajad), vaid võlakohustuse täitmisega.