Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on alust nõude esitamiseks kauba saatjale, kui ülekaalus puidukoormaga veoauto sõitis teelt välja?22.12.2020

Maanteel sõitis teelt välja puidukoormaga veoauto. Teeolud olid lumised ning antud lõigul kiirusega 55-65km/h liikudes, hakkas haagis autot tee pealt välja lükkama ning auto lõpetas kraavis külili. Koorma ümberlaadimisel teisele autole selgus, et ilmselt on laaditud koorem ülekaalus – 3,5-4 t lubatust rohkem. Juht koorma kaalu ei teadnud – seda polnud kirjas ka saatelehel. Milline on selliste asjaolude puhul kauba saatja vastutus - kas logistikateenuse pakkujal tekib võimalus nõude esitamiseks õnnetusega kaasnenud kulude osas? Kuna tegemist vanema masina ja haagisega, siis neil enam kaskot ei olnud. Auto kahjudele lisaks veel ka puksiiri ja koorma ümberlaadimise kulud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt tuleks selgeks saada, kas haagise ülekoormus oli liiklusõnnetuse vältimatuks põhjuseks või võis liiklusõnnetuseni viia ka muu asjaolu (näiteks ebaõige sõidukiirus, ebaõiged juhtimisvõtted vms).

Kui liiklusõnnetuseni viis siiski haagise ülekoormus, tuleb vastutuse välja selgitamisel hinnata kõiki asjaolusid ning kõikide isikute rolli kogumis. Ühelt poolt tuleb hinnata sõiduki juhi tegevust olukorras, kus talle anti laaditud sõiduk, mille kohta veosedokumentidel veose kaal puudus. Võib küsida, et kuidas ja mille alusel veendus juht, et autorong vastab kehtestatud massinõuetele? Teiselt poolt tuleb hinnata veose saatja tegevust veose komplekteerimisel ja laadimisel, kuivõrd veose õige paigutuse, sh selle vastavuse eest veosedokumentidele ning saatjale sõiduki parameetrite kohta edastatud infole, vastutab veose saatja. Kui saatja on rikkunud oma kohustusi ja rikkumised on mõjutanud kahju saabumist, siis ei saa saatja vastutust tekkinud kahju eest välistada.

Juhi, vedaja ja saatja kohustusi ja vastutust puudutavad üksikasjalikumad sätted sisalduvad mitmes erinevas õigusaktis - nii liiklusseaduses, autoveoseaduses, võlaõigusseaduses kui ka nende alusel antud määrustes. Vastutava(te) isiku(te) leidmisel ja vastutuse suuruse määramisel tuleb seega hinnata kõikide sündmusesse puutuvate isikute rolli kahju tekkimisel.
 

Küsimus: Kas mehe töökohta ka teatatakse, kui kasutasin loata mehe tööautot ja jäin lubadeta sõitmisega vahele?08.12.2020

Tere!
Võtsin mehe teadmata poes käimiseks mehe firma auto ning jäin politseile lubadeta sõitmise eest vahele. Kas politsei võtab ühendust auto omanikuga? Auto on liisingus. Või on rõhk ikka minu teol, ehk lubadeta sõitmisel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seda, kellega politsei kontakteerub, ma politsei eest öelda ei oska. Pole välistatud, et menetleja võib tunda huvi ka selle vastu, kuidas sattus juhtimisõiguseta juht sõiduki rooli ja milline oli sõiduki vastutava kasutaja või omaniku roll selles. Nimelt on juhtimisõiguseta isiku lubamine mootorsõidukit juhtima samuti väärtegu ja karistatav. Kas menetleja sellega sügavamalt tegeleb, otsustab menetleja ise. Üldjuhul siiski piirdutakse eelkõige konkreetse rikkumisega e. antud juhul mootorsõidukit juhtimisõiguseta juhtinud isiku süüteoga. Kui sõiduk toimetati valvega hoiukohta, saab selle sealt kätte sõiduki omanik, vastutav kasutaja või viimaste poolt volitatud isik.
 

Küsimus: Kas mul on õigus taotleda juhtimisõiguse taastamist Eestis, kuna olen siin oma alaealiste lastega?17.11.2020

Olen Eesti riigi kodanik, abielus Saksamaal ning elan vaheldumisi siin ja seal. Elukoht on kantud mõlema riigi rahvastikuregistrisse. Olen oma Eestis saadud juhiload vahetanud pärast kehtivusaja lõppu Saksa lubade vastu. Väärteomenetluse korras karistati mind trahviga ning juhtimisõiguse äravõtmisega 7-ks kuuks. Karistus lõppes septembris. ARKis keelduti minu taotlust juhtimisõiguse kohta menetlema, käskides kolida Saksamaale ning teha oma elukoht korda. Saksamaalt olen saanud vastuseks, et mul on õigus taastada juhtimisõigus ka Eestis. Kas mul on õigus taotleda juhtimisõiguse taastamist Eestis, kuna olen siin oma alaealiste lastega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eestis kehtib juhtimisõiguse andmisele Eesti elukoha nõue. LS § 100 lg 2 kohaselt loetakse alaliseks elukohaks tähenduses kohta, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu, või kui tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga. Kui isiku tööalased ja isiklikud sidemed on eri kohtades ja ta elab seetõttu järgemööda kahes või enamas Euroopa Liidu liikmesriigis asuvas eri kohas, loetakse tema alaliseks elukohaks tema isiklike sidemetega seotud koht, kui ta sinna korrapäraselt tagasi pöördub. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Isik on kohustatud tõendama oma alalist elamist Eestis. Kui olete isiklike sidemete kaudu rohkem seotud Eestiga, kui Saksamaaga, siis juhul, kui viibite Eestis kalendriaasta kestel vähemalt 185 päeva, tuleb Teie elukohaks lugeda Eesti.

Eelöeldu kehtib eelkõige juhtimisõiguse andmisega seotud toimingutele. Teie küsimusest saan aru, et juhtimisõigus võeti karistusena ära Eestis. Seega tuleks ka juhtimisõiguse taastamisele kohaldada Eesti õigust. LS § 129 lg 1 kohaselt tuleb Teil juhtimisõiguse taastamiseks sooritada teooriaeksam.

Ilmselt on olukorra keerulisemaks muutnud fakt, et Teil on Saksa juhiluba. Iseenesest ei peaks see asjaolu siiski juhtimisõiguse taastamist Eestis takistama, kuid hea oleks teada Maanteeameti põhjendusi, miks nad seda ei tee. Põhjenduste saamisel saab neid seisukohtasid analüüsida ning otsustada, kas MNT tegevus on õiguspärane või mitte ning seejärel otsustada järgnevad sammud oma õiguste kaitsel.
 

Küsimus: Kuidas sõiduki omanikuvahetust läbi viia kui leping hävinenud?17.11.2020

Tere.

Sõiduki ostu-müügi tehing sai teostatud, kuid omanikuvahetus jäi tegemata, sest ostja ei täitnud oma lubadust. Nüüd sai ka leping hävitatud, kuid kindlustus ning eeldatavad muud juhtumid on võimalikud. Kuidas on võimalik olukord reaalsusega kooskõlla viia?

Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan sõiduki registrijärgse omanikuna registrist kustutada. Tavaliselt ilmub seepeale uus omanik välja ja on valmis registrimuudatused ära tegema. Viisakas on uut omaniku sõiduki registrist kustutamisest ka teavitada.
 

Küsimus: Kes maksab sõiduki remondiarve, kui kaskokindlustust autol polnud, jalgrattur sai väärteo eest trahvi kuid keeldub kahju hüvitamast?10.11.2020

Tere! Augustis toimus liiklusjuhtum, kus jalgrattur sõitis autole vasakpoolselt küljelt sisse, vigastades auto kapotti, vasakut esitiiba ja stanget. Kohapeal käis politsei, fikseerides juhtumi. Alustati menetlust, mis kestis mitu kuud. Abiks oli tänavakaamera lindistus, mis näitas, et juhtumi põhjustajaks oli jalgrattur. Jalgrattur sai väärteo eest trahvi, kuid kes maksab sõiduki remondiarve, kui kaskokindlustust autol polnud? Kuidas käituda, kui kahju tekitaja keeldub kahju hüvitamisest?
Mis seaduse alusel saan nõude esitada kahju tekitajale? Mis dokumenti on vaja Politseist, et esitada nõue kohtu kaudu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui kahju tekitaja keeldub tekitatud kahju vabatahtlikult hüvitamast, on kahjustatud isikul õigus oma nõue kahju tekitaja vastu maksma panna kohtu kaudu, esitades kohtusse kahju tekitaja vastu hagi kahju hüvitamise nõudes. Tsiviilprotsessile omaselt peab kahju hüvitamist nõudev hageja tõendama kahju tekitamise ning põhjusliku seose kahju tekkimise ja kahju tekitaja teo vahel. Abiks eelnimetatud asjaolude tõendamisel on ka politsei poolt väärteomenetluse raames kogutud dokumendid ja andmed. Nende andmete kättesaamine politseist ei ole siiski igakord garanteeritud. Küll on kahjustatud isikul õigus saada politseist väärteomenetluses tehtud otsus, millega kahju tekitanud isikut on karistatud. Ülejäänud tõendite välja nõudmisel saab paluda kohtu abi.

Politsei praktika kohaselt väljastatakse kahju tekitaja suhtes tehtud otsus ilma kahju tekitaja kontaktandmeteta. Hagi esitamiseks on hagiavalduses vaja aga ära näidata ka kostja kontaktandmed. Kui hagejal puuduvad kontaktandmed kostja kohta, võib ka selles osas paluda kohtu abi, näiteks taotleda väärteotoimiku väljanõudmist politseilt ja seejärel pääseb ligi juba ka kahju tekitaja kontaktandmetele.
 

Küsimus: Kas nii ongi, et autot ei saa politsei parklast enne kätte kui otsus olemas ja kogu aja eest vaja parkimistasu maksta?02.11.2020

Tere.
Sõber jäi esimesel korral juhtimisõiguseta ja kiiruseületamisega vahele, sai väärteo protokolli ja määrati rahaline trahv mille ta koheselt ka tasus. Mõni aeg hiljem (alla aasta) jäi ta taaskord juhtimisõiguseta autot juhtides vahele (ei ületanud kiirust ega olnud joobes), aga paanika hoos ütles enda nimeks teise isiku, kohapeal aga tunnistas üles, et sattus paanikasse ja et ei oma juhtimisõigust.
Kohapeal tehti väärteoprotokoll kuhu siis märgiti teo koht ja aeg ja see kuna menetleja otsust oodata võib.
Kuna see liigitub süstemaatilise alla siis kindlasti tuleb kriminaalkaristus.
Kohapeal konfiskeeriti auto ja viidi tasulisse parklasse kuna auto oli kolmanda isiku nimel. Politsei autos aga küsis sõber, et kas selle peab ikka tasulisse viima või mitte, kuna auto omanik oleks saanud sellele treileriga ise kohe järele tulla ja oligi teel sündmuskohale.
Ühtki teisaldamisakti sõbrale ei antud ja auto omanikku politsei sellest ei teavitanud. Tasulisse parklasse helistades öeldi talle, et saab selle alles menetleja otsusega kätte. Kuna aga menetleja otsuse välja kuulutamiseni on kuu aega siis kas tõesti auto omanik peabki maksma selle kuu aja eest mil auto parklas vedeleb ja ei saa seda sealt enne kätte.

Tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Süstemaatilise juhtimisõiguseta juhtimise alla läheb juhtimisõiguseta juhtimine alates kolmandast episoodist. Seega ei ole küsimuses esitatud algandmetele tuginedes tegemist kuriteoga, vaid väärteoga.

Asjaolu, mis alusel on sõiduk ära võetud ning miks seda peetakse kinni, peaks selguma väärteoasja toimikust. Peale väärteoprotokolli koostamist on menetlusalusel isikul õigus 15 päeva jooksul tutvuda väärteotoimikuga ja esitada vastulause. Soovitan toimikuga tutvumise õigust kasutada, et aru saada, mida ja miks menetleja on teinud. Kui sõidukit peetakse kinni õigusvastaselt, on võimalik menetleja tegevusele esitada kaebus. Kaebuse vajadus ja selle sisu saab selgemaks peale toimiku materjalidega tutvumist.

Üldjuhul on sõiduki hoidmine politsei parklas tasuta, kuid see võib ka erineda tulenevalt sellest, millise politseijaoskonna või prefektuuri territooriumil on tegu toime pandud. Mitte kõigil üksustel ei pruugi olla tasuta hoiuvõimalust. Igal juhul tuleb tasuda puksiirteenuse eest, kuid see summa ei sõltu sõiduki parklas hoidmise ajast.
 

Küsimus: Kas on õige, kui esmane juhiluba on olnud aegunud üle aasta ja saan trahvi "juhtimisõiguseta sõitmise eest"?30.10.2020

Tere.
Esmane juhiluba on aegunud üle aasta. Politsei pidas mu kinni ja tegid trahvi (otsuse saan kuu aja pärast) juhtimisõiguseta sõidu eest. Just kui mul poleks üldse lube olnud.
Kas antud karistus on õige?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusest ei nähtu karistust, mistõttu karistuse kohasuse osas arvamust avaldada ma ei saa. Kui juhiluba on aegunud, siis juhtimisõigust ei ole. Seega karistuse määramine juhtimisõiguseta sõidu eest on iseenesest õige ning kooskõlas seaduse ja kohtupraktikaga.
 

Küsimus: Mis aja möödudes saan teha "uue" esmase juhiloa?06.10.2020

Tere!

Esmase juhiloaga (B kat. 21kuud +5a. AM kat.), kehtiva karistuseta! Karistati §227 lg. 2 alusel 300.-€ ja §227 lg.5 p.1 alusel juhtimisõiguse äravõtmisega 1. kuuks.
Väärtegu: kiiruse ületamine 30km/h, tühjal maanteel 90km/h alas.
Rikkumise kp. 24.06.2020, otsuse tegemise kuupäev 27.07.2020.
Juhtimisõiguse äravõtmise tähtaeg lõppes 11.09.2020.
Kiirelt sai makstud trahv ja läbitud liiklusalane täiendkoolitus.
NB! Maanteeamet tunnistas rikkumisega seoses juhiloa kehtetuks ja tuleb taotleda uus esmane juhiluba, kuid eksamitele saab registreerida alles üks aasta pärast karistuse lõppemist, ehk 11.09.2021a.
Leian, et karistus on ebaproportsionaalne kui kokkuvõttes olen lubadeta ca`14 kuud, kohustuslik 16h täiendkoolitus 220.-€ ja juhilubadega seotud riigilõivud üle 100.-€, teooria- ja liikluseksamid ning uuesti kaks aastat esmast juhiluba.
Ise ei suuda leida konkreetset viidet, mis ajast hakati nn. "uue esmase" juhiloa taotlemist selliselt piirama!?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei olegi muutunud. Tegemist on MNT sel sügisel muutunud praktikaga, kus LS § 106 lg 1 p 3 sätteid on hakatud kohaldama ka esmase juhiloa omaniku suhtes, kelle juhiluba on tunnistatud kehtetuks. Meie büroo on sellekohase praktika õiguspärasuse küsimuses pöördunud ka õiguskantsleri poole, kuid ÕK praegune seisukoht on, et praktika on kooskõlas põhiseadusega. Minu hinnangul on siiski tegemist seaduse sellise tõlgendamisega, mis ei ole kooskõlas seaduse mõttega ega ka põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtetega. MNT praktika muutmine praegusel juhul on võimalik üksnes vaidlust kohtusse viies ning juhul, kui kohus tunnistab oma otsusega MNT tegevuse seadusevastaseks.
 

Küsimus: Kas "vahtralehte" tuleks kasutada esmase juhiloa kehtivusaja lõpuni või uue juhiloa saamisega kaob see kohustus?02.10.2020

Tere,

Tekkis selline küsimus, et kui esmase juhiloa kehtivuse lõpuni on jäänud veel kuu aega, kuid lõppastmekoolitus on läbitud ning õige juhiluba ka kätte saadud, siis kas vahtralehte tuleks kasutada esmase juhiloa kehtivusaja lõpuni või uue juhiloa saamisega kaob see kohustus?

Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan veenduda, kumb juhiluba on kehtiv (LS § 96 lg 1 kohaselt ei saa mõlemad juhiload olla kehtivad) ja tegutseda vastavalt tuvastatule.
 

Küsimus: Kas on õigus trahvi teha, kui tegelikult keelumärki näha ei ole, sest see on varjatud?02.10.2020

Palun teiepoolset hinnangut, kuhu maani ulatub tänava otsa paigaldatud keelumärgi mõjuala, kui märk on sissesõidutee vasakus servas (majade pool, majade vastas parkimiskohad), ca 30m peale märki tekib teise teega ristumise koht ning sealne tee jookseb paralleelselt kaubanduskeskuse eest läbi majade ette viiva teega. Peale ristumiskohta algab õueala. Seal tekib olukord, kui näites üks inimene on parkinud auto poe ette parklasse, teine tuleb võtab auto ja sõidab maja ette ning pargib kõnniteega paralleelselt maja ette, siis parkimist keelavat märki näha ei ole. Kas MUPO-l on õigus trahvi teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liikluskorralduse kehtivust on pelgalt kirjelduse pinnalt keeruline analüüsida. Abiks tuleb kas paikvaatlus sündmuskohal või abimaterjal fotode ja plaanide näol.
LM 361 või 362 mõjupiirkonna võib lõpetada teine LM 361 või 362, liiklusmärk 221 "anna teed", lisatahvel 813 või 815 "Kaugus objektini", tahvel 822 või 823 "Mõjupiirkond", tahvel 831 kuni 833 "Mõjusuund" või peatumist või parkimist keelava märgisjoone pikkus.