Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui kaua võib konfiskeeritud sõidukit kinni hoida, enne kui selle tagasi saab?08.09.2017

Tere!
Inimene, kes on kolmanda isiku poolt volitatud mootorsõiduki vastutav kasutaja, jäi väga väikse joobega seisundis autojuhtimise eest vahele. Karistuseks võeti talt 2-ks kuuks mootorsõiduki juhtimisõigus.
1 kuu pärast jäi ta vahele ilma juhiloata sõidu eest, mille järel sõiduk konfiskeeriti.
Küsimus: Kui kaua maksimaalselt võib mootorsõidukit ajutiselt omav asutus hoida seda enda valduses ning mis on kolmanda isiku (kes on tegelik mootorsõiduki omanik) õigused mootorsõiduki tagasisaamises.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan edaspidi küsimuse sõnastada lihtsalt ja maakeeli - küsimuse sisust ja faktilistest asjaoludest tekib selgem ülevaade ja ka vastuse andmine on lihtsam. Praegusel juhul ei saa ma küsimusest väga hästi aru. Mis tähendab ja kes selles kaasuses on mootorsõidukit ajutiselt omav asutus, kes valdab sõidukit? Kas sõiduki arestinud politseiasutus? Või juriidiline isik, kes sõidukit volituse alusel kasutas? Kas sõiduki valdaja oli liiklusregistrisse kantud vastutava kasutajana, et küsimuses sellist terminit kasutatud on?

Eeldan, et küsitud on, kui kaua võib politseiasutus sõidukit kinni pidada ja millised on sõidukiomaniku õigused selle tagasisaamiseks.

Sõiduki kinnipidamine võib toimuda nii liiklusseaduse § 92 alusel kui ka arestimisena konfiskeerimisotsuse täitmise tagamiseks. Kui sõiduk on hoiule võetud LS § 92 alusel, siis § 92 lg 9 kohaselt tagastatakse sõiduk selle omanikule peale hoiu- ja teisaldamiskulude tasumist. Kui sõiduk on tunnistatud asitõendiks süüteoasjas, otsustab selle tagastamise lubatavuse süüteoasja menetleja. Kui sõiduk on arestitud konfiskeerimise tagamiseks, siis on huvitatud isikul võimalik arestimisotsust vaidlustada. Kui otsus jääb jõusse, siis on sõiduk arestitud kuni konfiskeerimisotsuse tegemiseni ja sõltuvalt otsuse sisut ka peale seda.
 

Küsimus: Kuidas vaidlustada leppetrahvi, kui parkimistasu maksmise võimaluste otsingute ajal kirjutatakse välja leppetrahv?08.09.2017

Tasuline eraparkla, märgistatud samuti vastavalt. Samas on loodud situatsioon, et sisenedes parklasse ei ole võimalik parkimise eest tasuda parkimisautomaadi ega konduktori vahendusel nende puudumise tõttu. Parkimistasu maksmise võimaluste otsingute ajal kirjutatakse välja leppetrahv. Leppetrahvi vaidlustamise avaldust ei rahuldata viitega lepingu rikkumisele, kuigi samas parkla haldaja juba algselt välistab õigusliku käitumise teise osapoole poolt. Kuidas vaidlustada selliseid leppetrahve?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Leppetrahv on oma sisult tsiviilõiguslik sanktsioon lepingu rikkumise eest. Nende vaidlustamine käib hagimenetluse korras maakohtutes. Parkimislepingutele kohaldatakse seaduses lepingute kohta sätestatut. Nõude sisu praeguse info kohaselt kommenteerida ei saa, kuna ei ole kursis konkreetse parkimiskorraldusega ja lepingutingimuste täitmise võimalikkusega sündmuskohal. Nagu lepingupoolte vahelistes suhetes ikka, tuleb ka parkimislepingute puhul lähtuda muuhulgas hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest. Kui tasulises parklas ei ole parkimistasu maksmise võimalust või viidet sellisele võimalusele, siis võib kõne alla tulla eeltoodud põhimõtete rikkumine ka. Samuti pole välistatud, et kui parkida soovijal puudub võimalus tasuda parkimistingimustes sätestatud viisil (näiteks mobiiliga), siis võib kõne alla tulla ka vajadus kaaluda konkreetse parkla kasutamisest loobumist.
 

Küsimus: Kas tohin õppesõitu teha, kui teine isik on kõrval, kuid ilma lubadeta sõidu eest on karistus ja ei lubata autokooli lõpetada?05.09.2017

Tere! Kui on ilma lubadeta sõidu eest karistus pandud ja ei lubata autokooli lõpetada, kas sel ajal tohin õppesõitu teha kui teine isik kõrval on?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu teadmiste kohaselt ei takista karistus juhtuimisõiguseta sõidu eest õpinguid autokoolis, seda vähemalt seadusest tulenevalt. Samuti ei takista karistus juhtimisõiguseta sõidu eest sõidupraktika läbiviimist, kui onj täidetud liiklusseaduse §s 109 sätestatud tingimused. Sõidupraktika ajal mootorsõiduki juhtimine on lubatud muidugi üksnes siis, kui isik õpib mootorsõdukijuhi koolituskursusel või on selle lõpetanud. Seega tuleb eelkõige tegeleda autokooli keeluga kooli lõpetada. Võimalik on vahetada kooli või vaidlustada kooli vastavasisuline korraldus/keeld.

Kui karistusotsus ei ole veel jõustunud, on võimalik seda vaidlustada ja püüda vaidlustamise aja jooksul e. enne otsuse jõustumist kool lõpetada ning liikluasregistri eksamid ära teha.
 

Küsimus: Kas A1 kategooria juhiluba omades võib sõita ka AM kategooria masinatega?04.09.2017

Kas A1 kategooria juhiluba omades võib sõita ka AM kategooria masinatega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võib, sest liiklusseaduse § 94 lg 2 kohaselt võib AM-kategooria mootorsõidukit juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimise õigus või piiratud juhtimisõigus.
 

Küsimus: Keda peaks teavitama ja kellel on õigus tänavale jäänud autosid teisaldada?29.08.2017

Meil on kogunenud majade ette vanu autosid seisma, mida keegi ei hoolda ja lihtsalt vedelevad seal juba aastaid. Talvel me arvasime, et need autod on seal lihtsalt talvepuhkusel ja hakkavad kevadel kenasti liikuma, aga paar kuud tagasi oli meil majaesiste parkimiskohtade uuestivärvimine, kus paluti selleks päevaks kõik autod ära viia, aga need on endiselt seal liikumatult ja räämas. Keda sellistel juhtudel peaks teavitama ja kellel on õigus need sealt ära teisaldada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukite teisaldamist reguleerib liiklusseaduse § 92 alates lg 2. Osundatud sätte kohaselt võib sõiduki teisaldada, kui sõiduk on pargitud:
1) nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
2) nii, et see kahjustab teed või haljasala;
3) selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
4) puudega inimese sõiduki parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
5) kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud parkimiskohtades;
6) õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav sõiduk garaaži sissesõidul;
7) teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
8) ühissõidukirajale.

Teisaldamise tellib teeomanik politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt. Kirjeldatud juhul võiks teiosdaldamise aluseks olla punktis 3 kirjeldatud olukord.
 

Küsimus: Kas ka piiratud b-kategooria juhtimisõigusega võib juhtida T5 kategooria ja L7e kategooria masinat?29.08.2017

Kui b-kategooria juhtimisõigusega võib juhtida ka T5 kategooria ja L7e kategooria masinat. Kas piiratud b-kategooria juhtimisõigusega võib ka neid juhtida või ei???

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul antakse piiratud juhtimisõigus auto juhtimiseks (LS § 95 lg 2). T-kategooria sõiduki juhtimise tingimused piiratud juhtimisõigusega juhile on sätestatud LS § 95 lg 3. T-kategooria sõiduki juhtimine on võimalik üksnes T-katwegooria sõiduki juhiluba vähemalt 2 aastat omanud isiku järelevalve all. Kuidas sellist järelevalvet teostada tuleb, seadus selle kohta otseseid juhtnööre ei anna.
 

Küsimus: Millise aja jooksul saan veel juhilubasid vahetada, kui haiguse tõttu jäid need õigeaegselt vahetamata?23.08.2017

Tere.
Haiguse tõttu jäid juhiload vahetamata. Millise aja jooksul saan veel juhilubasid vahetada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase juhiloa omaja saab selle vahetada juhiloa vastu eksameid sooritamata 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest. Juhiloa omaja saab oma juhiloa eksamiteta vahetada 5 aasta jooksul.
 

Küsimus: Mida teha, kui auto ostja pole pikemat aega autot oma nimele vormistanud ja kõnedele ka ei vasta?23.08.2017

Tere,

Müüsin auto kuid ostu-müügi lepingu ühte poolt ei võtnud (jäi ostja kätte). Nüüd ostja pole juba pikemat aega autot oma nimele vormistanud ja kõnedele ka ei vasta. Mis sellisel puhul nüüd edasi teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vana omanik saab liiklusregistris märkida sõiduki müüduks ja esitada avalduse selle liiklusregistrist kustutamiseks.
 

Küsimus: Kas tohib sõita autoga, millel on katki lihtsalt suunatule klaas, kuid tuli ise töötab?23.08.2017

Tervist!
Kas tohib sõita sellise autoga, millel on katki lihtsalt suunatule klaas, kuid tuli ise töötab ilusti ning tuld on näha igas ilmastikuolus, nii päiksega kui tumedaga. Kas sellise autoga on keelatud sõita linnas?

Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest ei ole suunatulelaterna klaasi purunemine selliseks rikkeks, mis välistab sõiduki kasutamise. Küll on aga tegemist puudusega, mis võib kaasa tuua sõiduki suunamise erakorralisele tehnoülevaatusele.
 

Küsimus: Kas invakaart eraparklas ei kehti ja kas sel juhul ei peaks olema vastav info sissesõidul?09.08.2017

Parkisin eraparklas, invakaardiga, määrati trahv, helistades öeldi, et eraparklas invakaart ei kehti. Kas selline info ei peaks olema üleval kusagil teatetahvlil või kodulehel?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 68 lg 2 kohaselt võib liikumispuudega juht sõidukit vastava parkimiskaardi olemasolul avalikes tasulistes parkimiskohtades parkida tasuta. Eelöeldust tuleneb, et tasuta parkimise võimalus kehtib üksnes avalikes tasulistes parklates (parkimisalal). Seega ei hõlma erand eraparklaid ning neis kehtivad tingimused kehtivad kõikidele parkida soovijatele ühtemoodi, kui parkimistingimustes ei ole sätestatud sõnaselgelt erandeid.