Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas auto omanik tohib kuulutada auto tagaotsitavaks põhjusel, et veenduda, kus auto volitatud kasutaja sellega viibib?17.11.2017

Tere! Kuidas suhtub politsei sellesse, kui auto omanik kuulutab auto tagaotsitavaks lihtsalt selleks, et veenduda, kas tema sõiduk asub asukohas, mida sõiduki volitatud kasutaja on öelnud? Kas tohib politseid sellise küsimusega tülitada või oleks tegemist ametivõimude segamisega... Omanik asub Tallinnas, volitatud kasutaja väidab, et masinal tekkis ootamatu rike ning sõiduk asub Tallinnast ca 200km kaugusel. Kasutaja sõitis tööasjus 2 nädalaks eemale. Omanikul puudub hetkel võimalus ise kohale minna. On lihtsalt soov veenduda, kas masin asub seal, kus ta väidetakse asuvat ning kas välisel vaatlusel on masina seisukord ok.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu teada niisama kellegi palve peale sõidukit tagaotsimisse ei panda. Tõenäoliselt on sõiduki tagaotsimise alustamiseks vaja esmalt alustada konkreetne süüteomenetlus. Süüteomenetlus alustatakse info põhjal, mis sisaldab endas süüteotunnuseid. Et sõiduk pandaks tagaotsimisse, tuleks ilmselt esitada kuriteokaebus e. väita, et sõiduk on varastatud. Tegemist oleks aga tegelikele asjaoludele mittevaatava teabega. Teadvalt valekaebuse esitamine on KarS § 319 kohaselt kriminaalkorras karistatav.
 

Küsimus: Kui vahele jääda ilma juhtimisõiguseta sõitmise eest, siis kunas trahv kehtima hakkab?17.11.2017

Kui vahele jääda ilma juhtimisõiguseta sõitmise eest, siis kunas trahv kehtima hakkab? Kas siis kui trahv on makstud või alates sellest kui trahv on kättesaadav? Sai võetud 10 kuu peale ja autokool on pooleli.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Trahv hakkab kehtima otsuse jõustumisest. Trahvi e. karistuse karistusregistrist kustutamise 1 aastane tähtaeg hakkab kulgema trahvi tervikuna tasumisest e. ajatatud trahvi korral viimase osamakse tasumisest.

Kui kool on pooleli, kuid juhtimisõiguse saamine on prognoositav mõne lähema kuu jooksul, siis tuleks pigem mõtelda, kas trahvil üldse lasta jõustuda.
 

Küsimus: Kas politsei saab trahvida sama asja eest, kui just tegi kiiruskaamera pildi, et üleasin kiirust?10.11.2017

Tere
Situatsioon teelt: kiiruskaamera välk, kiire pilk sidomeetrile ja kohe selge palju umbes tuli ära. 2...3 sekundipärast ka vastutuleval autol vilkurid/strobod peal, selge, et fikseeriti rikkumine, peeglist paistis ümberpöörd ja järgi ta tuligi, pidamine. 3-s lõige 227-l on päris karm, lisakaristus ka kindel, läks üldmenetlusse. Kaameratrahvi tasun kohe kui tuleb, teisesaja keskel summa.
Minu küsimus: kuidas suhtuda patrulli trahvimissoovi, ühe asja eest mitu karistust. Kaamera tegi trahvi ennem, rikkumine sama, pardakaamera salvestus seda tõendaks.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kaamerapildi alusel tehtud trahvist ei saa rääkida enne, kui selline trahviotsus on Teile saadetud. Pole välistatud, et seda ei tulegi ja siis pole põhjust rääkida kahekordsest karistamisest. Samuti, kui Te ei ole sõiduki omanik ega vastutav kasutaja, siis ei saadeta kaamera alusel tehtud trahvi Teile, vaid sõiduki omanikule või vastutavale kasutajale. Selleks, et trahv teile saadetaks, peavad omanik või vastutav kasutaja trahviteate vaidlustama.

Kui aga läheb selliselt, et kaamera poolt fikseeritud rikkumise eest ikkagi saadetakse trahviotsus ja otsuse adressat langeb kokku sõiduki juhiga, kelle suhtes alustati ka üldmeneltust, siis on põhjust kaaluda, kas üldmenetluses karistuse määramine sama teo eest rikub ne bis in idem e. kahekordse karistamise keeldu.
 

Küsimus: Mis võib olla trahv kui sõitsin 30 km/h alas 90 km/h?08.11.2017

Tere!
Mina ja minu ees olev auto sõitsime 30 km/h alas 90 km/h ja mind peatati kinni ja ees olevat autot mitte ning mulle räägiti, et teilt võetakase load ära ja saate 800€ trahvi. Kas sellise rikkumise eest saab võtta load ära ja teha nii suurt trahvi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 227 lg 3 näeb ette karistuse lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 41-60 km/h võrra. Karistuseks sellise rikkmise eest võib olal rahatrahv kuni 800 eurot või juhtimisõiguse äravõtmine kuni 12 kuud. Lisakaristusena lisaks trahvile võib juhtimisõiguse ära võtta 3-6 kuuni.
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui kaevuluuk lõhkus auto?07.11.2017

Tere.
Lõhkusin lahtise kaevuluugi tõttu auto. Kutsusin politsei. Vormistasin linnavalitsusele avalduse, kus kirjeldasin juhtunut ja palusin vastutav ametkond/asutus tuvastada. Viisin auto remondikahjude suuruse välja selgitamiseks töökotta.
Kas ma peaksin mitmest kohast remondipakkumised võtma?
Kas vastutab linn või kaevuluugi omanik (nt. Tallinna Vesi)?
Mida ma peaksin protseduuriliselt edasi tegema?

Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei nõua remondiks hinnapakkumiste võtmist mitmelt pakkujalt. Samas remondihinna mõistlikkuse osas tulevaste vaidluste vältimiseks on mõistlik võtta ka mõned konkureerivad pakkumised. Tee liiklusohutu seisundi tagamise eest vastutab tee omanik. Seega esitatakse ka kahjunõue üldjuhul tee omaniku vastu. Kahjuhüvitise saamiseks tuleb vastav nõue esitada kahju tekitamise eest vastutavale isikule. Kui kahju tekitamise eest vastutav isik keeldub kahju hüvitamisest, on võimalik viimasega pidada veel läbirääkimisi või esitada nõue kohtu kaudu hagina.
 

Küsimus: Kas liiklusmärkidel on mingi kindel mõõt ka või võib kasutada suvalist mõõtu märke?03.11.2017

Tere, kas liiklusmärkidel on mingi kindel mõõt ka või võib kasutada suvalist mõõtu märke? Probleem selles, et pandi ühesuunalises tänavas mõlemale poole parkimise ja peatumise keeld. Kasutati imelikke väikeseid märke. Kas võib panna ühesuunalisel teel mõlemale poole peatumine parkimine keelatud või võib seda teha ainult 1 poolega.
Kohalikke inimesi pole hoiatatud ega teavitatud liikluskorra muudatusega.

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusmärkidelel kehtesdtatud standardi kohaselt võivad ajutiste teisaldatavate liiklusmärkide 361-364 väikseimad lubatud mõõtmed olla alates 200 mm e. 20 cm. Püsimärkide mõõdud algavad 400 mm-st.

Peatumist ja parkimist keelavad keelumärgid kehtivad üksnes sellel teepoolel, millele nad on pandud. Seega, kui teeomaniku soov on keelustada peatumine või parkimine ühesuunalise tee mõlemal poolel, tuleb ka vastavad liiklusmärgid asetada mõlemale teepoolele.
 

Küsimus: Kuidas peaksin käituma, kui avastasin paar päeva pärast ostu, et ostetud auto läbisõit on 150 tuhat km tagasi keritud?03.11.2017

Tere, mina ostsin auto ja kuskil nädal hiljem diagnostikat tehes selgus, et auto läbisõit on keritud tagasi üle 150 000 km. Kui oleksin seda teadnud, siis poleks seda autot kindlasti ostnud, kuna nähtav läbisõit oli niigi suur. Kuidas peaksin käituma müüja suhtes? Leian, et tegu on kelmusega, st õige info varjamine kasu teenimise eesmärgil.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui müüdud asi ei vasta kokkulepitud tingimustele, siis on asja ostjal õiguskaitsevahenditena võimalik kas lepingust taganeda või nõuda hinna alandamist. Lepingust taganemise avaldus tuloeb esitada mõistliku aja jooksul arvates hetkest, mil ostja asja mittevastavusest lepingutingimustele teada sai või oleks pidanud teada saama. Lepingust taganemise korral peavad pooled teineteisele lepingu alusel saadu välja andma.
 

Küsimus: Milliste kohtute pädevuses on autoomanike kahjunõuded teeomanike vastu?25.10.2017

Tere. Palun selgitage kui võimalik, kas riigitee omaniku poolt sõidukile tekitatud kahju seonduks alati riigivastutusega, mis on see eranditeta halduskohtute pädevuses? Kas maakohtutel võib vajalikku pädevust ka olla, kui mõni õigusakt seda ei keela? Tänud

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Riigivastutuse seaduse § 1 lg 1 kohaselt sätestab RvastS avaliku võimu volituste rakendamisel ja muude avalike ülesannete täitmisel rikutud õiguste kaitse ja taastamise ning tekitatud kahju hüvitamise alused ja korra (riigivastutus). Samas lg 2 kohaselt ei reguleeri RvastS õiguste taastamist ega kahju hüvitamist eraõiguslikus suhtes.
Lõige 3 kohaselt käsitatakse kahju tekitamisena eraõiguslikus suhtes kahju tekitamist avaliku võimu kandja poolt:
1) võlaõigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumisel, sealhulgas eraõiguslikus vormis veo-, ravi- või muu teenuse osutamisel;
2) kinnisasja, tee, veekogu või muu asja omanikuna oma kohustusi, välja arvatud liiklusseaduse §-s 6 sätestatud kohustusi, rikkudes;
[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]
3) liikluses osalemisel või ohtliku seadme kasutamisel või aine valdamisel, kasutamata avaliku võimu kandja eriõigusi;
4) muul viisil eraõiguslikus vormis tegutsedes.

Seega selleks, et saada teada, millisesse kohtusse oma õiguste kaitseks pöörduda, tuleb teada kahju tekitamise asjaolusid. Neid asjaolusid küsimusest ei nähtu. Üldjuhul näiteks tähistamata teeaugust tekkinud kahju või tee halvast seisundist tuleneva kahju hüvitamise nõudes on nõudeid lahendanud maakohtud.
 

Küsimus: Mis seadusepunktidele tugineda ja missuguse etteteatamistähtajaga võin maaomanikuna isetekkelise tee läbi oma maa sulgeda?25.10.2017

Tere!

Olukord ja küsimused on järgmised:
Läbi eramaa on isetekitatud tee, mida läbivad igapäevaselt kaks majapidamist. Mõlemal majapidamisel on ligipääs enda valdustele ka teise tee näol pidevalt olemas olnud. Siiani on vastastikusel kokkuleppel eramaa omanik lubanud neil kahel majapidamisel mööda isetekkelist teed (kunagine vana hobusetee) sõita. Kuid järjest enam ei peeta kinni kokkuleppest ja nt omavoliliselt täidetakse seda teed ning muudkui laiendatakse ilma, et oleks sellest teavitatud maaomanikku.
Siit nüüd kusimused:
Mis seadusepunktidele tugineda ja missuguse etteteatamistähtajaga võin mina kui maaomanik selle isetekkelise tee läbi oma maa sulgeda?
Kuhu ning millal võib paigutada sõitmist tõkestava märgi "ERATEE"?
Millal võib tee üles künda, et maad täisväärtuslikult kasutada?

Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Erateel korraldab liiklust teeomanik (LS § 6 lg 4). Kui eratee ei ole antud avalikku kasutusse, siis on teeomaniku voli, millal ja kuidas ta oma tee sulgeb või seda kasutab, sh otsus, kas ta likvideerib tee. Samas on naabritel asjaõigusseaduse § 156 lg 1 kohaselt õigus nõuda ligipääsu üle võõra kinnisasja, kui neil muu ligipääs puudub. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab ligipääsu ja tasu selle eest kohus.
 

Küsimus: Kui juhiluba on oma kehtivuse kaotanud, siis kui kaua saab seda juhiluba uue vastu vahetada ilma, et peaks sooritama eksameid?25.10.2017

Tere. Otsisin ja lugesin erinevaid teemasid, kuid oma küsimusele vastust ei leidnud (võib-olla ei otsinud piisavalt). Küsimus selline.
Inimesel on B-kategooria juhiluba (üle 30 aasta), mis hakkab oma kehtivust kaotama. Kui juhiluba on aga oma kehtivuse kaotanud, siis kui kaua saab seda juhiluba uue vastu vahetada ilma, et peaks hakkama sooritama korduseksameid Maanteeametis (teooria ja praktika)?
Olen lugenud, et esmaste juhilubade vahetamise puhul on 12 kuud ehk 1 aasta ning see aeg kehtis ka tavaliste lubade vahetamise puhul (mingi periood?), samas kuskilt lugesin, et vahetada saab neid lubasid praegu kuni 5 aastat. Kuidas siis selle ajaga on?
Ette tänades :)

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseadus § 129 lg 4 - Kui isik ei ole vahetanud oma juhiluba 5 aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest, saab mootorsõiduki juthimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.