Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas eramaja piirdeaia ja sõidutee-vaheline haljasriba kuulub kinnistu koosseisu (parkimise mõttes)?25.01.2019

Tere.
Kas eramaja piirdeaia ja sõidutee-vaheline haljasriba (ilma kõnniteeta) kuulub kinnistu koosseisu (parkimise mõttes)?
Kevadest sügiseni hooldan, riisun seda, talvel roogin lumest ka riba sõidutee äärt. Heakorra nõuete täitmisel on kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: kinnistuga külgnev haljasriba, kõnnitee jm.
Kas minu, kui kinnistu omaniku loata võib seal parkida?
Praegu, talvel olen vaeva näinud ja lumest puhtaks rookinud autovärava-esise sissesõidutee hoovi ja veel ühe koha piirde - aia ääres haljasribal, et minu pojad saaksid koju sõites parkida. Paraku on mitmel ööpäeval juba pargitud kord haljasribale, mille olin lumest rookinud, täna otse sisse-sõidu värava ette.
Milleks on vaja keelavat liiklusmärki, kui LS ütleb, et ..." ei tohi peatuda ega parkida nii, et see sulgeb liikluse hoovi..."

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere. LS § 45 lg 13 kohaselt ei tohi sõidukiga sõita haljasalale või sellel sõidukite liiklemise tagajärjel kujunenud pinnasteele või väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku või -valdaja loata. Selle sätte tähenduses peetakse maaomanikuna silmas ikkagi konkreetse haljasala omanikku. Mitte piirneva kinnistu omanikku, kes võib heakorra normidest tulenevalt omada kohustust oma kinnistuga külgneva kõnnitee puhastamiseks.

Hoovi või garaaži sissesõitu takistava sõiduki võib lasta teisaldada vastavalt LS § 92 lg 2 p-s 6 sätestatule.
 

Küsimus: Kas ühe aastane eksamitele lubamise keeld hakkab kehtima karistuse kandmise algusest?23.01.2019

Tere. Minule määrati 17.01.2018 karistuseks paragrahv 424 alusel 2 aastat kriminaalhooldust ning ÜKT tunnid. Küsimus on, et kas ühe aastane eksamitele lubamise keeld hakkab kehtima sellisel juhul 2020 aasta jaanuarist (karistuse kandmisest) ehk eksamitele pääseksin 2021 aastal?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teie suhtes ei rakendu 1 aastane juhiloa saamise keeld, vaid 2+3 aastane keeld. LS § 106 lg 1 p 4 kohaselt antakse auto ja mootorratta juhtimisõigus isikule, kellel ei ole karistatust KarS 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest. KarS § 424 kuulub 23. peatüki koosseisu. Tegemist on kuriteoga. Isik loetakse karistatuks, kui tal on kehtivad karistusandmed karistusregistris. Karistus kuriteo eest aegub 3 aasta möödumisel otsuse täitmisest. Seega selleks, et karistusandmed sellise kuriteo eest karistusregistrist kustutataks ja isikut saaks pidada karistust mitteomavaks, tuleb kõigepealt ära oodata 2 aastase katseaja möödumine (karistuse täitmise aeg) ja seejärel 3 aasta möödumine (karistuse kustumise aeg). Kokku on seega juhiloa saamise keelu pikkus 5 aastat.

Olen isiklikult seda meelt, et LS § 106 regulatsioon liikluskuritegude puhul ei pruugi olla eesmärgipärane ja proportsionaalne. Täna kehtib seadus aga sellisena.
 

Küsimus: Kas mu trahviotsus tuleb vana või uue süsteemi järgi, kui põhjustasin liiklusõnnetuse jaanuaris 2019?23.01.2019

Põhjustasin liiklusõnnetuse jaanuaris 2019. Kui veebruaris muutub trahvisüsteem ja läheb sissetulekupõhiseks ja väärteomenetluse otsust lubati veebruari lõpuks, siis kas mu trahviotsus tuleb vana või uue süsteemi läbi? Kui uue läbi, kas see on siis vaieldav? Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusõiguses kehtiva põhimõtte kohaselt ei saa raskemat seadust kohaldada tagasiulatuvalt. Seega teo suhtes, mis pandi toime enne seaduse muudatust, mis muudab karistatava olukorra raskemaks, kohaldatakse teo toimepanemise ajal kehtivat seadust.
 

Küsimus: Kuidas saada tänavalt õigesti pargitud autod ära, et nende all olevaid kaevusid hooldada?23.01.2019

Tere
Linna tänaval pargivad autod (mingeid märke ei ole), kuid mul oleks vaja nende autode alt kaevusid puhastada-hooldada. Autod (samad)seisvad seal juba mitu kuud. Kelle poole peaks pöörduma, et saaks neid eest ära kaevude teenindamiseks.
Mupo keeldub, sest pargitakse õieti.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Õiguspäraselt pargitud sõiduki teisaldamise õigust hooldustööde teostamise eesmärgil tõepoolest seadus ei anna. Näen lahendusena seda, et teeomanikult tuleb taotleda teeosa sulgemist või liikluskorralduse ajutist muutmist, kehtestades hooldusalale ajutise peatumiskeelu (näiteks lisatahvliga kuupäevade osas). Kui siis näidatud kuupäeval pargib sõiduk peatumist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonnas, võib sõiduki teisaldada LS § 92 lg 2 p 3 alusel. Linnal peaks sellise skeemiga olema kogemus, sest seda rakendatakse ka suurematel spordiüritustel (näiteks Tallinna Maratoni päeval oli real tänavatel parkimine ja peatumine ajutiselt keelatud).

Kaaluda võib ka teabenõude tegemist liiklusregistrisse, et saada kõnealuste sõidukite omanike andmeid (põhjendatud huvi). Liiklusregistrist omanikuandmete saamine on aga alti olnud keeruline (enamjaolt Maanteeamet ei taha omanike andmeid väljastada).
 

Küsimus: Kas sel aastal võeti nüüd otsus vastu, et vahtralehte kasutama ei pea või peab ikka kasutama?17.01.2019

Kas sel aastal võeti nüüd otsus vastu, et vahtralehte kasutama ei pea või peab ikka kasutama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtivas seaduses on algaja juhi tunnusmärgi kasutamine veel kohustuslik. See plaanitakse muuta vabatahtlikuks, kuid vastav eelnõu on hetkel veel menetlemisel.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui omavalitsus eirab teede projekteerimisnorme ja on teinud ühesuunalise tee kahesuunaliseks?15.01.2019

KOV on kehtestanud kahesuunalise liikluse tänavale, mis projekteerimisnormide järgi võimaldab ainult ühesuunalist liiklust. Märgukirjale KOV sisuliselt ei vasta. Kuhu pöörduda?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus annab isikule, kelle õiguseid haldusorgani tegevus või haldusakt rikub, pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Kas antud konkreetses küsimuses on tegemist õigust rikkuva toiminguga, vajab täiendavat analüüsi.
 

Küsimus: Kas on nii, et kui trahvi ära ei maksa, aegumine on 10 aastat ja siis 3 aastat ei saa, seega ja 13 aastat ei saa lube teha?08.01.2019

Tere. Kohus määras 2015. aastal rahalise karistuse juhtimisõiguseta sõitmise eest, mis on siiamaani täitmata ja käesolevaks ajaks kohtutäituri menetluses. Hetkel juhtimisõigust taotleda ma ei saa, kuna karistusregistris on üks kehtiv karistus mida eelnevalt mainisin. Juhul kui see rahaline karistus jääb täitmata, kas siis saan alles 13 aasta pärast juhilube taotleda? Kohtutäituri käes olevad asjad aeguvad 10 aasta pärast lisaks aegumisest veel 3 aastat? Tundub natuke ebanormaalne aeg. Tuleb nii välja, et inimesel, kellel raha pole trahvi maksmiseks, ei saa juhtimisõigust 13 aastat taotleda, see on keskmisest elueast üks kolmandik juba.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse kehtiv regulatsioon võib juhiloa saamise ja kehtiva süüteokaristuse vallas olla tõepoolest veidi ebamõistlik ja seaduse eesmärki moonutav. Samas seni, kui seadus sellisena kehtib, seda selliselt ka kohaldatakse. Olen ka ise planeerinud esitada õiguskantslerile küsimuse kõnealuse regulatsiooni otstarbekusest, kuid ei ole seni veel mõtet teoks saanud.

Samas tuleb mõista ka asja teist külge - karistuse kandmine ei peagi olema mugav ning selle eesmärk ongi panna inimene nn kitsasse olukorda, et läbi õiguste piiramise viia õigusrikkumise toimepannud inimeseni sõnum normikohase käitumise vajalikkusest. Kuna on mõistetav, et igal isikul ei pruugi olla võimalust karistuse koheseks täitmiseks, on suuremate rahatrahvide/rahaliste karistuste tasumist võimalik ajatada ja sellega 13 aasta pikkust aega tunduvalt lühendada. Ka on rahalise karistuse/trahvi tasumata jäämise korral kohtutäituril võimalik taotleda trahvi asendamist arestiga või rahalise karistuse asendamist vangistuse või üldkasuliku tööga ning need võimalused samuti kiirendavad karistuse täitmist.
 

Küsimus: Kas kindlustus võib minult nõuda hüvitust, kui minu autoga teeb avarii lubadeta juht, kes paraku ei ole süüdi?20.12.2018

Tere
Sõiduki omanik ja liikluskindlustuse võtja olen mina. Keegi teine teeb minu sõidukiga avarii, pole õnnetuses süüdi kuid kuna puudub juhtimisõigus siis peab teisele autole tekitatud kahju kindlustusele hüvitama. Ta ei tee seda. Kas kindlustusel tekib millalgi õigus antud nõuet minult, kui auto omanikult ja kindlustusvõtjalt nõuda?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui juhtimisõigus puudub isikul, kes ei ole liikluskahju põhjustamise eest vastutav (vastutav on teise sõiduk juht), siis ei pea juht, kes kahju ei põhjustanud ega ka tema juhtimisel olnud sõiduki omanik kindlustusandjale midagi tagasi hüvitama, kuna süüdlase juhi sõiduki kahju kindlustus ei hüvita (hüvitatakse üksnes mittesüüdlase juhi sõidukile tekkinud kahju). Juhtimisõiguseta nn kannatanule kahju hüvitamise piirangut ei ole, samuti ei küsita kannatanult midagi tagasi. Tagasinõuet võidakse rakendada üksnes kahju põhjustanud juhi suhtes, kellel puudub kahju põhjustamise ajal juhtimisõigus ja kui kahju tekkimine oli juhtimisõiguse puudumisega põhjuslikus seoses.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda või mida teha, kui süüdistatakse, et minu manöövri tagajärjel sai bussis viga inimene?14.12.2018

Tere, vajaks abi olukorraga, kus linnaliinibussis kukkus naine ja sai viga. Olukorra kirjeldus oleks järgmine. Buss seisis vabaduse väljaku juures peatuses (pole bussitasku vaid peatus ühe sõidurea peal) sees parem suunatuli. (sama rida pöörab pärast peatust paremale) kõrvalt reast oli vaja bussist mööduda ja bussi ette reastuda. Bussi ette reastumisel ei olnud reastumist võimalik lõpule viia ja auto jäi kahe sõiduraja vahele. Siis märkasin, et buss oli liikunud minu poole. Kokkupõrget ei olnud. Hiljem tuli välja, et bussis kukkus naine bussi äkkpidurduse tõttu ja sai raskeid vigastusi. Politseisse kutsutud näitasid nad ka videot kus on näha, et buss liikus koos minuga. Mida mina ei märganud. Ka ei näinud ma bussi suunatuld, samuti ei pannud seda esmalt tähele videost. Nüüd alustas politsei kriminaalmenetlust, kuna inimene sai bussis, mis suutis vaevu liikuma hakata, kukkudes eluohtlike vigastusi. Mida peaks nüüd tegema ja millele tähelepanu pöörama või kuhu pöörduma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul on kriminaalmenetluses või vähemalt teatud osas selles, kaitsja olemasolu kohustuslik. Seda selgitatakse tavaliselt ka uurijate poolt ning kaitsja astumisel protsessi ongi kaitsja Teile selleks inimeseks, kes selgitab Teile teie väljavaateid, võimalusi, õiguseid ja perspektiive. Samas mõistlik on kaitsja leida juba enne uurija juurde minekut, et kokku leppida kaitsetaktika ja saada teada oma väljavaated.

Süüküsimusele antud situatsioonis on praeguses formaadis raske vastust anda, kuivõrd süü küsimuses seisukoha võtmine eeldab ja nõuab kõikide asjas olemas olevate tõendite hindamist. Suures plaanis aga kipub kirjeldatud situatsioonis sageli süüdi jääma ikkagi manöövrit tegev juht, kelle manöövri tõttu bussi juht oli sunnitud järsult pidurdama.

Juhul, kui ka Teie juhtumi puhul peaks süü küsimus lahenema selliselt, siis tuleb eelkõige tähelepanu pöörata menetluse liigile, alternatiivsetele võimalustele, Teid ootavale võimalikule karistusele, samuti kannatanu võimalikele rahalistele nõuetele (kahjuhüvitis). Selles osas on mitmeid momente, mida tuleks teada, et mitte liigkeerulisse olukorda sattuda.

Soovitan tulla konsultatsioonile, et saada tervikülevaade võimalikest stsenaariumitest ja tulevikuarengutest.
 

Küsimus: Kas avarii kannatanu sõiduki kahjud tasub kindlustus või avarii põhjustaja ise, kuna tal puudus tervisetõend?14.12.2018

Toimus avarii, kus auto A oli põhjustaja, kuna sõitis punase tulega foori alt läbi. Auto A juht tunnistab end süüdi. Auto A juhil oli nii kaskokindlustus kui kohustuslik kindlustus, kuid avarii toimumise ajal puudus kehtiv tervisetõend ning seega juhtimisõigus antud hetkel peatatud.
Autot A polnud enam mõtet peale avariid taastada ja kaskokindlustus tegi otsuse, et hindasid auto A väärtuseks enne avariid summaks X, kuid vähendavad väljatasumist 30% võrra, kuna avarii on raske hooletuse tõttu põhjustatud.
Kas avarii teise poole, auto B kahjud tasub kindlustus või need kahjud tuleb tasuda avarii põhjustaja, auto A juht? Sellest, et kehtiv tervisetõend auto A juhil puudus, kindlustusfirma on teadlik.
Ka politsei avas väärteomenetluse antud asjus, kuid nende poolt ei ole veel vastust tulnud.
Tänud ette!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Asjaolu, kas kaskoseltsi poolt kindlustushüvitise vähendamine raske hooletuse tõttu võib olla põhjendatud või mitte, sõltub kindlustustingimustest. Osa seltse sätestavad tingimustes konkreetselt, et täishüvitis makstakse ka raske hooletuse puhul, osadel on raske hooletus aga hüvitise vähendamist või selle maksmisest keeldumist tingivaks teguriks. Foorinõude rikkumist on ka kohtupraktikas peetud raskeks hooletuseks (sõltuvalt asjaoludest).

Kahju saanud sõiduki kahjud tasub igal juhul süüdlase sõiduki kindlustus. Sõltuvalt asjaoludest, võib kindlustusandjal tekkida aga kahju põhjustanud juhi vastu tagasinõue välja makstud kindlustushüvitise ja käsitluskulude suuruses summas. Eelkõige tekkib tagasinõudeõigus juhul, kui juht oli joobes või pudus kindlustus, samuti siis, kui liiklusõnnetus oli põhjustatud seetõttu, et juht ei omanud juhtimisõigust.

Tervisetõendi kehtivusaja möödumisel isiku juhtimisõigus peatub. Liiklusseaduse ja tänase kohtupraktika kohaselt ei võrdsustata juhtimisõiguse peatumist juhtimisõiguse puudumisega. Seega sellisel juhul ei oleks kindlustusandja tagasinõue süüdlase juhi vastu põhjendatud. Kui kindlustus peaks siiski tagasinõude esitama, on põhjust kaaluda nende nõude vaidlustamist.