Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas võita üks kuu aega, et eelmise karistuse tähtaeg ära oodata?09.08.2017

Tere.
Sain 05.08 ilma juhilubadeta sõidu eest trahvi, kuna 06.09 saab mul vana karistus läbi, kas oleks võimalik ka pikendada 05.08 saadud trahvi nii, et saaks juhiload kätte. Trahvi saades öeldi, et on võimalik pikendada protsessi 15 päeva peale otsuse kätte saamist, kuhu poole ma peaks pöörduma või mis ma peaksin tegema, et võita aega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusotsuse tähtaegne vaidlustamine peatab otsuse jõustumise.
 

Küsimus: Kes on süüdi, kui parklas auto tagurdab otsa 3-aastasele jalgrattaga üksinda sõitvale lapsele?09.08.2017

Tervist,
Kui parklas auto tagurdab otsa 3-aastasele jalgrattaga üksinda sõitvale lapsele, siis kas süü on mõlemapoolne kuna seadus ütleb, et alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ja õuealateel või on süü üksnes autojuhil, kuna ei veendunud manöövri ohutuses. Ning millisel osapoolel on õigus esitada kahjunõue? Kas jalgratturil, viga saanud jalgratta eest või ka autojuhil rikutud stange eest? Mingeid õueala märke pole ja isegi kui oleks, kas laps tohiks siis ikkagi parklas sõita?
Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jagatud vastutuse küsimus liiklusõnnetuse korral kerkib juhul, kui kahjulik tagajärg saabus mitme isiku kohustuse rikkumise tagajärjel või ka juhul, kui tagajärje eest vastutavad seadusest tulenevalt mitu isikut. Autojuht, kui suurema ohu allika valdaja vastutab üldjuhul alati põhjustatud tagajärje eest ja seda isegi juhul, kui ta ei ole tagajärje põhjustamises süüdi. Samas võib kahjustatud isikule makstavat hüvitist vähendada, kui kahju tekkis kahjustatud isiku enda tegevuse tagajärjel või ohu tüttu, mille eest kahjustatud isik vastutab, võidakse kahjuhüvitist vähendada ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist.

Alla 14-aastase isiku poolt tekitatud kahju eest vastutavad tema vanemad sõltumata oma süüst. Seega tuleb vanemate vastutuse tuvastamiseks esmalt tuvastada, kas lapse käitumine põhjustas kahju. Viibimine keelatud kohas ei pruugi olla automaatselt kahju põhjuseks. Küll tuleb hinnata, kas vanemate järelevalve oleks võimaldanud kahju ära hoida või selle ulatust vähendada. Seda saab hinnata liiklusõnnetuse tehiolude pinnalt.
 

Küsimus: Kas pean tegema ka autokoolis uuesti teooria eksami, kui sain karistada punase fooritulega ristmiku ületamise eest?13.06.2017

Tere,

Sain trahvi punase fooritule ajal ülesõitmise eest (30.aprill), mille tasusin koheselt. Kuna olen alles vahtralehe sõitja siis on plaan teha suvel ära ka lõppastme koolitus. Kas pean tegema ka autokoolis uuesti teooria eksami?
Uurisin karistusregistrit (e-toimik) kuid puudus märge mingisuguse trahvi kohta.

Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui esmase juhiloa omanikul on kehtiv karistus liiklusnõude rikkumise eest, siis ta peab esmase juhiloa vahetamisel peale lõppastme koolituse läbimist tõepoolest sooritama edukalt liiklusteooria eksami.

Miks karistusregister olemasolevat karistust ei näita, ma kommenteerida ei oska. Kontrollida võib, kas tegemist ei olonud hoiatustrahviga, mis ei ole karistus ja mida karistusregistrisse ei kanta.
 

Küsimus: Kas üldmenetluse koostamise aeg on piiritletud, mis aja jooksul peab politsei üldmenetluse lõpetama?08.06.2017

Kas üldmenetluse koostamise aeg on piiritletud, mis aja jooksul peab politsei üldmenetluse lõpetama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoasjas üldmenetluse läbiviimise aeg on piiratud väärteo aegumistähtajaga. Üldjuhul on väärteo aegumistähtajaks kaks aastat.
 

Küsimus: Kas sõltlaseks tunnistatud isikult võib konfiskeerida load?06.06.2017

Tere, kas poolt kannabinoolidest sõltlaseks tunnistatud isikult võib konfiskeerida esmased (vahtralehega) B-kategooria juhiload? Kui ei, siis kas võib juhtuda, et esmaste juhilubade aegumisel takistab see juhilubade saamist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ilmselt peate juhiloa konfiskeerimise all silmas juhtimisõiguse äravõtmist või juhiloa kehtetuks tunnistamist. Juhtimisõiguse saab ära võtta karistusena süüteo eest ning need süüteoid, mille eest juhtimisõigfuse ära võtmine on võimalik, on loetletud liiklusseaduses ja karistusseadustikus. Kui juhtisite autot kanepijoobes, siis on tegemist kuriteoga ja sellise teo eest võib karistusena ka juhtimisõiguse ära võtta. Kui joovet ei esinenud ja tegemist oli pelgalt kannabinoidide olemasoluga organismis, siis ei ole tegemist süüteoga, mille eest seadus näeks ette võimaluse juhtimisõigust piirata.
Samas sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, mille kohta on olemas arsti hinnang, et isik ei ole võimeline hoiduma sellises seisundis mootorsõiduki juhtimisest, on absoluutne meditsiiniline takistus, mis välistab juhi terviseseisundi vastavuse kehtestatud nõuetele. Sellise diagnoosi korral ei väljastata isikule tervisetõendit mootorsõiduki juhtimiseks.
 

Küsimus: Kas ja kuidas on võimalik kontrollida karistuse kehtivust ja aegumist juhilubade tegemise piirangu korral?06.06.2017

Tere,
Mul on juhilubade tegemise piirang.
Kas ja kuidas on võimalik kontrollida karistuse kehtivust ja aegumist? Kas selleks peab arki minema, või on see ka interneti teel võimalik?

Tänan vastamast!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Igaühel on võimalus oma karistusandmeid karistusregistrist kontrollida e-toimiku vahendusel. www.e-toimik.ee. Autentimine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil.
 

Küsimus: Kuidas eristada, kas tee mahasõit on ristmik, ühtegi liiklust reguleerivat märki ka ei ole?15.05.2017

Kas Pirita tee 20 (Laferme keskus) maja kõrvalt üles suunduva tee mahasõit on ristmik? See tee ei ole parkla ega õueala, ühtegi liiklust reguleerivat märki seal ka ei ole.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ei tunne seda kanti peast kahjuks. Ristmiku mõiste on antud liiklusseaduse §s 2 p-s 68 ja selle kohaselt on ristmik samatasandiliste sõiduteedega teede lõikumisel moodustunud ala. Teatud teede lõikumised ei moodusta ristmikku (parkla, õueala, puhkekoha, teega külgneva ala juurdesõidu tee teega piirnemise ala või selliste kohtade juurdesõiduteede teedega lõikumise kohti. Kas konkreetsel juhul on tegemist ristmikuga või mitte, tuleb hinnata faktiliste andmete alusel.
 

Küsimus: Kas ARK eksamile minnes A kategooria lube taotlema, on mõni seaduslik võimalus ka ise eksamit sooritatav ratas kohale toimetada?11.05.2017

Tervist!
Kas ARK eksamile minnes A kategooria lube taotlema, on mõni seaduspärane õigus ka ise eksamit sooritatav ratas kohale toimetada? Ehk, et ise eksamile sõita mootorrattaga, mille lube veel esialgu ei ole? (On olemas A1 ja A2 - mis ilmselt ei ole siinkohal olulised).
Lisaks, kui olulist rolli mängivad sõidueksamile minnes tagumise istuja iste ja jalatoed, samuti numbrimärgi tuli (kas piisab kui on pisike hele tuluke, või on mingid parameetrid)? Ilmselt kohustuslik?

Vabandan, kui küsimused olid korduvad.
Parimat

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuniks Teile ei ole veel A-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust antud, siis selle kategooria mootorsõidukiga Te ise eksamile kohale sõita ei saa. Eksamisõidul tõendab samas Teie õigust nimetatud sõidukit juhtida nõuetekohaselt vormistatud sõidueksamikaart või liiklusregistri andmed. Saate oma mootrratta kohale toimetada kas haagisel või toimetab selel kohale keegi, kes omab vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Eksamisõidul kasutatav A-kategooria mootorsõiduk peab vastama järgmistele tingimustele lisaks neile seadusest tulenevatele tingimustele, mis mootorsõidukitele teel liiklemiseks kehtivad:

A-kategooria:
Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW.
Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast.
Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud
on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.
Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,25 kW/kg.
 

Küsimus: Kas autokooli eksameid võib teha kui on kehtiv lubadeta sõitmise karistus?11.05.2017

Tere

Lugesin läbi juhilubade tegemise piiranguid käsitlevad küsimused ning saan aru, et juhilube ei saa kätte anda enne ühe aastast karistusaja lõppu (lubadeta sõidu pärast).
Aga kas tohin sõita autoga autokoolis? Kas võin teha autokoolis sõidueksamit? Ja sõidutundides osaleda? Või on igasugune selline tegevus keelatud kuni aasta möödumiseni? Ehk kas võin hakata uuest lube tegema enne aasta möödumist, nii et arki eksamid teen kohe pärast tähtaega ja load käes parimal juhul nädal pärast aasta möödumist? Või pean ootama autokooliga (sõidueksam, paar sõidutundi) seni kuni aasta möödas?
Jällegi, saan aru, et ARKist mulle lube mitte mingil juhul enne aasta möödumist ei anta. Aga kas autokoolis võib (sõidu)eksameid teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus autokoolis õppimise ja sõidukoolituse võtmise osas kehtiva karistuse olemasolul takistusi ei tee. Õppesõidul tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart (LS § 96 lg 4).
 

Küsimus: Kuidas on reguleeritud eraparklates puuetega inimeste parkimise korraldamine?08.05.2017

Kui liiklusseadus ütleb et:
§ 166. Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemise ja neid teenindavate sõidukite parkimise korraldamine
Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimist ning liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist korraldab kohalik omavalitsus.

Siis kas pole eraparklates erafirmade poolt puuetega inimeste parkimiskohtade loomine seadusega vastuolus ja eksitav?

Lisaks on eraparklates ja linnas puuetega inimeste parkimiskohtade märgistamisel kasutatud täpselt samu värve. ehk eraparklates võiks puuetega inimeste kohad olla märgistatud siis mingi muu värviga?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt tagab liikluse korraldamise teeomanik (LS § 6 lg 4). Sama käib parkimise korraldamise kohta (LS § 186 lg 3). LS §s 166 sätestatut tuleb eelkõige vaadelda järgnevate normide kontekstis. Ilmselt sekkub KOV küsimusse ka seoses näiteks arendatavate kaubanduskeskuste parkimisalade planeeringuga jms.