Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Miks ei leia õigusaktist liiklusmärkide 38 ja 39 kujutist?25.10.2017

Tere
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele on riigiteatajas seletatud ja joonistatud peaaegu kõik liiklusmärgid ära, aga ma pole leidnud märk 38 ja 39 kujutist. Kas siis need ei kehti?
Kui ringtee ühel sissesõidul on 331 (sissesõidu keeld) ja teisel pool 384 (parkimiskeelu ala) va valdaja loal. Kui 394 (parkimiskeelu ala lõpp) märki pole, kas siis 384 ala on lõputu või on 384 kehtetu kuna valesti paigutatud?
Kui sinna 384 alale on joonitud parkimiskohad, kas seal siis ei tohi parkida, kuna liiklusseadus § 14. (5) ütleb : Liiklusmärgi ja teemärgise nõuete vastuolu korral peab juhinduma liiklusmärgi nõudest. Või võib seal igal pool parkida kui on valdaja luba (mulle kuulub mõtteline osa sellest valdusest).

Aitäh Teile

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Saan asjast aru selliselt, et MKM määruse nr 12 ("Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" § 10 lg-d 1 ja 2 sätestavad üldiselt mõjualamärgi ja selle lõpu märgi nö liigi e. põhja. Mõjuala märk omandab sisu üksnes koos sellele kantud muu märgikujutisega (ärgid 381 jj). Tühi ristkülik ei loo kellelegi õiguseid ega kohustusi. Ilmselt sel põhjusel on piirdutud üksnes kirjeldusega ega ole pilti peetud vajalikuks õigusaktis eraldi välja tuua.

Konkreetse situatsioonikirjelduse osas jään vastuse võlgu, kuna situatsiooni kommenteerimiseks pean nägema reaalset olukorda. Kui LM-ga 38 tähistatud alal on üksnes üks sissesõit, siis alalt väljumisel paigaldatakse ala lõpu märk. Kui mitu sissesõitu, siis need peavad olema samuti ala alguse ja lõpu märgiga täistatud. Parkimiskohad näitavad alal parkimiskohtasid, kus vastavalt ala märgile kantud selgitusele võivad parkida territooriumi valdaja luba omavad autod. Jteele joonistatud parkimiskoht ei muuda alal kehtestatud parkimispiirangut. Alal kehtestatud liikluskorda muudab üksnes alale paigaldatud teine liiklusmärk (§ 10 lg 3).
 

Küsimus: Kas lubade tegemisel on aluseks juba 2000. aastal läbitud autokool?17.10.2017

Tere,
Olen ära kaotanud autokooli tunnistuse, autokoolis käisin aastal 2000. Seda autokooli enam ei eksisteeri. On olemas tõend kuhu on märgitud, mis ajavahemikus käisin autokoolis ning et selle eest on makstud. Kuidas peaksin edasi toimima? ARK ei väljasta lube ilma tunnistuseta.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kardan, et selles olukorras ei jää muud üle, kui minna uuesti kooli. Arvestades, et varasemast autokoolist on möödunud 17 aastat, siis oleks uue koolitusprogrammi läbimine igati tervitatav, kuna vahepealsel ajal on ka liiklusõiguse regulatsioon muutnud ning toonased tarkused võivad ajale jalgu jääda.
 

Küsimus: Kas trahv jääb ikka kehtima, kui juhilubade saamise hetkeni oli otsus vaidlustatud ja nüüd juhiload olemas?17.10.2017

Autokooli lõpetanud noormees jäi lubadeta sõiduga vahele, väärteoasja otsusega määrati trahv. Vaidlustas trahvi kohtus, kohus nõudis lisadokumente (sissetuleku puudumise kohta) kuid neid ta ei esitanud. Selle aja jooksul jõudis noormees teha riikliku sõidueksami ja saada kätte juhiload.
Kuna juhilubade saamise hetkeni oli otsus vaidlustatud ja nüüd juhiload olemas, siis kas see määratud trahv jääb ikkagi kehtima?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Peale väärteo toimepanemist saadud juhiluba (juhtimisõigus) ei muuda varasemat rikkumist olematuks. Seega trahv jääb kehtima. Sõltuvalt asjaoludest võidakse juhtimisõiguse saamist käsitleda karistust kwergendava asjaoluna.
 

Küsimus: Millal juba ei tohi autoga sõita ja millal pean load ARK viima, kui juhtimisõigus võeti ära?12.10.2017

Mul võeti 4 kuuks b-kategooria juhtimisõigus ära 9.10.17, millal juba ei tohi autoga sõita ja millal pean load ARK viima? Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt tuleb juhtimisõiguse keelu järgimisel lähtuda otsuse jõustumisest. Otsus jõustub, kui seda ei ole enam võimalik vaidlustada. Vaidlustamise tähtajad algavad väärteootsuste puhul päevast, mil otsus on menetlusalusele isikule kohtuvälise menetleja juures kättesaadav. Üldjuhul on otsuse jõustumise aeg märgitud ka otsusele endale. Juhiluba tuleb Maanteeametisse viia 5 päeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.
 

Küsimus: Kas saan sooritada registris eksami, kui vaidlustan lubadeta sõidu trahviotsuse?12.10.2017

Sain väärteomenetluse otsuse seoses juhtimisõiguseta sõiduki juhtimise eest. Otsuses oli rahatrahv 500€, eelmisi rikkumisi polnud ja kuna rahaline olukord ei võimalda selle tasumist, siis kas mul oleks õigus see kohtus vaidlustada lootes väiksemat rahatrahvi? Ning kuna otsus jõustub 13.10 ning ARK-i sõidueksam oleks 16.10 kas mul oleks võimalik see teostada kui ma olen kohtule vaidluse esitanud seoses rahatrahvi vähendamisega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Määratud trahvi ajatamist võib koos otsuse vaidlustamisega taotleda kohtult küll. Samuti saab trahvi tasumise ajatamist taotleda kohtuväliselt menetlejalt. Samas otsuse täitmise peatab üksnes kaebuse esitamine, seega, kui on soov otsuse jõustumist kuni juhtimisõiguse saamiseni edasi lükata, siis on ainukene viis sellist tulemust saavutada esitada kaebus kohtule.
 

Küsimus: Kas olen kohutatud tasuma välismaal saadud kiiruskaamera trahvi, kui sain võõrkeelse trahviteate, millest aru ei saa?12.10.2017

Tervist.
Sõitsin 2017. aasta märtsis Prantsusmaal kiiruskaamerasse. Augustis on välja saadetud sealt selle kohta prantsuskeelne trahv, mille sain nüüd oktoobris kätte ja mida lugeda ei oska. Kas olen kohustatud seda trahvi maksma?
15.08.2016 välja tulnud Eesti Ekspressi uudises kirjutatakse, et see on sisuliselt vabatahtlik.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Paljuski südamestunnistuse asi. Õiguslikust vaatepunktist ei ole välisriigis määratud trahv otsetäidetav, vaid selleks tuleb läbida siseriiklik otsuse tunnustamise menetlus. Minule teadaolevalt ei ole selliseid menetlusi välisriigi kaameratrahvide puhul veel läbi viidud Eestis. Küll ei julge välistada ega prognoosida probleeme, mis võivad tekkida näiteks kord tagasi Prantsusmaale minnes, kui peaks miskil põhjusel tuvastatama ja kokku viima isik ja maksmata trahv. Võimalike tagajärgede osas infot ei ole.
 

Küsimus: Kas ühiskondlikku kasulikku tööd on võimalik asendada raha maksmisega?05.10.2017

Tere
Kas ühiskondlikku kasulikku tööd on võimalik asendada raha maksmisega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiva õiguse järgi sellist võimalust ei ole. ÜKT tegemata jätmine viib üldjuhul reaalse vangistuse või arestini.
 

Küsimus: Millal algab "uus parkimine", ehk kui palju peab olema auto liikunud, et loetaks uueks parkimiseks?04.10.2017

Tere!
Koostati väärteoprotokoll, sest väidetavalt olen kella keeranud ning autot liigutanud vaid 10cm. Tõestusmaterjaliks märja ilmaga tehtud pildid rehvist parkimise alguses ning tunni pärast mil uus parkimisaeg märgitud.
Küsimus on - mis hetkeks saab parkimist vaadelda kui uut parkimist, kas selleks on mingi teatud vahemaa mille pean läbima, et võiksin samale parkimiskohale tagasi parkida ning märkida uue parkimisaja?
Kas selliste tõenditega on alust koostada väärteoprotokoll kui mina saan väita, et olen sõitnud ringi ümber kvartali ja alustanud siis uut parkimist, mis on lubatud. Ning kas tegelikult on see vajalik või algaks uus parkimine lihtsalt ka auto liigutamisel uuele parkimiskohale? Seda enam, et pole ka märgistatud täpsed parkimiskohad?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus sellist olukorda väga detailselt ei reguleeri. Parkimine liiklusseaduse tähenduses on sõiduki seismajätmine kauemaks, kui on vajalik sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks. Kas sõiduki liigutamine 10 cm või 1 m või "n" meetrit katkestab senise parkimise või mitte, seadus otseselt ei ütle. Ilmselt peab selles osas selguse tooma kohtupraktika. Kui me räägime konkreetsest parklast, siis minu hinnangul parkla kasutamise seisukohast ei lõpeta sõiduki asukoha liigutamine parkla piirides parkimist e. parkimisõiguse kasutamist e. teenuse tarbimist. Selles mõttes loen mina parkimisõiguse kasutamise lõpetamiseks siiski parklast väljumist (ka siin leiaks ilmselt vaidlusruumi). Kas konkreetsel küsitud juhul liikus sõiduk parkla piires või tegi tiiru ümber kvartali, tuleb selgitada olemasolevate tõendite pinnalt.
 

Küsimus: Millest see võib olla, et viimasest vahelejäämisest on üle aasta, aga mnt.ee lehel näitab, et on kehtiv karistus?04.10.2017

Mul on lubade keeld peal (viimasest vahelejäämisest on üle aasta) siiski näitab mnt.ee lehel, et on kehtiv karistus. Aga nüüd on mul vaja lubade olemasolu, et täita tööülesandeid, muidu mind vahetatakse välja, ehk vallandatakse. Kas läbi kohtu saaks taotleda kuidagi keelu tühistamist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt tuleb kontrollida, kas karistuse täitmisest on möödas 1 aasta (väärtegude korral). Kui karistuse täitmisest (trahvi tasumisest) on üks aasta möödas, kuid karistusregister ei ole karistusandmeid arhiivi kandnud, siis tuleb karistusregistrile esitada avaldus/taolus karistusandmete arhiivi kandmiseks. Kui aga karistus on kandmata (trahv osaliselt või täielikult tasumata), siis on tegemist kehtiva karistusega ja karistust arhiivi ei kanta.
 

Küsimus: Kuidas peab vormistama volituse, et ettevõtte autoga üle piiri venemaale sõita?29.09.2017

Tere,

Sõiduauto registreerimistunnistusele on omanikuks kantud minule kuuluva ettevõtte (osaühingu) nimi. Olen selle firma ainus juhatuse liige ja minu enda nimi ei ole registreerimistunnistusele kantud. Soovin sõita antud sõiduautoga Venemaale ja piiril esitan politseiametnikule osaühingu poolt minu nimele vormistatud sõiduki kasutamise volikirja, mis on kinnitatud firma pitsati ja minu allkirjaga. Minu küsimused oleksid järgmised:

1) Kas politseiametnikul on õigus nõuda piiril minult sõiduki kasutamise kirjalikku nõusolekut, mille allkirja õigsus on ametlikult Maanteeameti või notari poolt kinnitatud? Politseiametnik viitab LS § 88 lõikele 4 ja sama seaduse § 89 lõikele 2, põhjendades piirilt tagasisaatmist sellega, et minu nimi ei ole kantud registreerimistunnistusele ja volikiri ei ole ametlikult või notariaalselt kinnitatud.

2) Kui minu poolt esitatud volikiri (mis on allkirja ja firma pitsatiga kinnitatud) ei ole ametlikult kinnitatud dokument, siis millise õigusaktiga on lahti seletatud, mida tähendab dokumendi „ametlik kinnitamine“ ja millise õigusaktiga on sõiduki kasutamise volikirja allkirja õigsuse ametlikuks kinnitajaks määratud Maanteeamet?

3) Kas ettevõtte juhatuse liikmena saaksin ma piiril mõne muu dokumendiga tõestada, et olen antud ettevõtte juhataja ja ma ei peaks piirilt sõitma tagasi sadu kilomeetreid selleks, et kinnitada Maanteeametis oma sõiduki kasutamise volikirja? Politseiametnik väidab, et tal puudub ligipääs Äriregistris olevatele isikuandmetele ja et ta pole ka kohustatud tõestama või välja selgitama minu rolli või õigusi antud ettevõttes.

Äriregistrisse on minu ettevõtte põhitegevusalaks kantud „kaubavedu maanteel“ ja muudeks tegevusaladeks on märgitud „veokite rentimine ja kasutusrent“.

Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

1) Jah, politsei- ja piirivalveametnikul on õigus nõuda sellist kirjalikku sõiduki kasutamise nõusolekut.

2) Ametlik kinnitamine ja MNT pädevus selles:

Haldusmenetluse seadus

§ 22. Ametlik kinnitamine
(1) Ametlik kinnitamine on allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse kinnitamine haldusorgani poolt.

Maanteeameti põhimäärus

§ 18 Ameti büroo ja põhiülesanded

11) sõiduki omaniku allkirja ametlik kinnitamine kirjalikul nõusolekul mootorsõiduki ja selle haagise kasutamiseks.

3) Selliseks muuks dokumendiks on sõiduki registreerimistunnistus, kus olete märgitud kasutajana. Muid variante kehtiva õiguse kohaselt ei ole, kuna seadus nõuab konkreetses vormis vormistatud või
kinnitatud dokumendi esitamist.

Üldjuhul on igas maakonnas olemas MNT teenindusbüroo või notar, kus vormistada reg.tunnistuse muudatus (sh MNT e-teeninduses) või kinnitada/tõestada nõusolek sõiduki kasutamiseks. Seega sadu kilomeetreid ehk pole tarvis tagasi sõita.