Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kes peab inimest teavitama, et ta lubade kättesaamiseks peab läbima koolituse ja tegema eksami?05.10.2016

Võeti 3 kuuks load ning midagi ei mainitud järelkoolitustest ja uutest eksamitest. Nüüd lubade järgi minnes arki ja veel ise sinna sõites alles 3 kuud hiljem selgus, et ei saa enne koolitust juhilube. Kas on õigus politseil trahvi tehes mitte teavitada inimest? Ja ka arki töötaja ei teavitanud, andis lehe, millega pidin 3 kuu pärast load tagasi saama. Oleks teadnud, oleks enne juhilubade kätte saamist koolitused ja eksamid ära teinud või otsust edasi kaevanud. Kuna lisaks rahatrahvile oli see 3 kuuks load lisakaristus. Nüüd nagu koolitused ja muu lisab ajakulu 3 kuu asemel 5-6 kuu pikkuseks ja ka rahaliselt läheb ainuüksi koolitus 230 eurot. Lisaks koolituse kohad asuvad 200 km kaugusel. Kas on neil õigus? Minu meelest ei peaks ma enam tegema neid mida ei mainitud ja 3 kuud oodatud load peaksin lihtsalt tagasi saama.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhtimisõiguse taastamise tingimused ja kord ei ole üldiselt väärteo eest määratava karistuse osa. Seetõttu ei sisaldu karistusotsus ka infot juhtimisõiguse taastamiseks ette nähtud toimingute kohta. Sellise info sisse kirjutamist karistusotsusesse ei näe ette ka väärteomenetluse seadustik. Ilmselt on seaduseandja eeldanud, et mootorsõiduki juht, olles eelnevalt läbinud vastava koolituse ja väljaõppe, on üldjuhul juhtimisõiguse saamise ja taastamise regulatsiooniga tutvunud ja sellest teadlik. Üldiselt tulebki juhilt eeldada liiklusalaste õigusaktide tundmist, sh liiklusseadusest tulenevat juhtimisõiguse taastamise tingimusi ja korda.
 

Küsimus: Kas õuealal kehtib liigeldes parema käe reegel?05.10.2016

Kas õuealal kehtib liigeldes parema käe reegel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jah, sõidukijuhtide vahel kehtib õuealal liigeldes "parema käe reegel" juhul, kui sõidukord ei ole reguleeritud liikluskorraldusvahenditega.
 

Küsimus: Kuidas vähendada lisakaristust juhtimisõiguse peatamise korral, kuna ilma autota jääb maal elu seisma?30.09.2016

Tere!
Kas oleks võimalik vähendada lisakaristust juhtimisõiguse peatamise korral (4 kuud), rahatrahv on makstud? Probleem selles, et transpordiühendus on kehv, et laps ei jõua kooli õigeks ajaks ja ma ei ole kuritahtlik liiklusreeglite rikkuja, leht on puhas.

Aitäh vastuse eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtuvälise menetleja otsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul arvates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus oli kohtuvälise menetleja juures menetlusalusele isikule kättesaadav või kiirmenetluse otsuse korral 15 päeva jooksul arvates kiirmenetluse otsuse menetlusalusele isikule kätteandmisest. Kui need vaidlustamise tähtajad on möödunud, siis on otsus jõustunud ja otsust saab vaidlustada vaid juhul, kui kohus ennistab kaebuse esitamise tähtaja. Muid võimalusi lisakaristuse tähtaja lühendamiseks ei ole.
 

Küsimus: Kas selgitaksite esmase juhiloa saamise tingimusi (15. peatüki sätestatud karistused)?29.09.2016

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse juhul, kui:
varem ei ole olnud auto juhtimisõigust või on mootorratta või traktori juhtimisõigus ja soovite omandada täiendavalt auto juhtimisõigust ning ei ole karistatust liiklusseaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või ei ole karistatust karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või ei ole korduvalt karistatud liiklusseaduse 15. peatükis sätestatud väärtegude eest, välja arvatud punktis 3 nimetatud rikkumised.

Siin tekib küsimus: 15. peatükk - kas ei tohi olla korduvalt ühe ja sama paragrahvi järgi karistust?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Selge õiguspraktika selles küsimuses küll puudub, kuid olen seaduse mõttest ise aru saanud selliselt, et LS § 106 lg 1 p 5 rakendamiseks peab tegemist olema ühe ja sama väärteokoosseisu täitmise eest korduva karistamisega.
 

Küsimus: Kui kauaks jääb juhtimisõiguseta sõidu eest väärteokaristus karistusregistrisse?29.09.2016

Tere!
Sain juhtimisõiguseta väärteo korras kahel korral karistada, trahve õigeaegselt pole ma ära maksnud. Esitasin kohtutäiturile avalduse väärteokaristuste asendamise kohta ning kohus otsustas määrata aresti asemel ühiskondlikku tööd mille ma olen ära teinud. Kui kauaks jääb märge karistusregistrisse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusregistri seaduse kohaselt hakkab väärteo eest mõistetud või määratud karistuse 1 aastane kustumistähtaeg kulgema peale ÜKT tundide ära tegemist, kui karistus on asendatud ÜKT-ga.
 

Küsimus: Kas on võimalik vaidlustada leppetrahvi, kui parkimisala märki ei ole märgata, eriti veel pimedal ajal?28.09.2016

Tere
Maja ette paigaldatud liiklusmärk algab poolest parkimisalast ja pimedal ajal ei ole seda näha. Lisaks puuduvad ka parklas muud parkmist keelavad märgid. Kas siis on võimalik vaidlustada leppetrahvi. Lisaks oli märgi all kirjas, et parkimitingimused asuvad parklas, siis kuskohas ja kust peaks juht need leidma, kui isegi parkimisala märk jääb pimedal ajal väga pimedasse nurka ja kuna ma olen juba parklas sees, siis ei tule isegi selle peale, et hakata veel otsima seda märki.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Parkimistingimusi kehtestava infotahvli ja liikluskorraldusvahendite märkamise võimalus on faktiküsimus, mida vaidluse korral hindab menetlusosaliste poolt esitatud tõendite alusel kohus. Samas peab liikluskorraldusvahenditega juhile antav teave olema loetav ja selgesti mõistetav. Sama saab öelda ka eraparklates kasutatavate infotahvlite kohta. Seega juhul, kui parkimistingimused ei ole objektiivselt nähtavad, on formaalselt võimalik tugineda vastuväitele, et parkimistingimused ei olnud juhile teatavaks tehtud.
 

Küsimus: Mis juhul on võimalik pooleli jäetud autokooli jätkata?28.09.2016

Autokool on pooleli, võtsin umbes 6 kuud tagasi paberid välja. Kas neid on võimalik jätkata või peab otsast alustama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sellele küsimusele on kompetentne vastama autokool ning vastus sõltub koolituslepingute tingimustest. Õigusaktid ei reguleeri seda, kuidas toimub pooleli jäänud õppetöö jätkamine konkreetses autokoolis. Kehtiva õiguse kohaselt on juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamine. Seega omab tähtsust, kas õpiväljundid on saavutatud või mitte.
 

Küsimus: Millal saan juhiload taastada, kui jäin lubadeta sõiduga vahele teooria ja sõidueksami vahelisel ajal?20.09.2016

Mul võeti ära juhtimisõigus 3 kuuks, kuni 11.august, eksamile mind enne seda ei lastud, kuna öeldi et karistus on kehtiv ja ei saa isegi teooriat teha. Nii sai see aeg täis, tegin teooria ära ja sain ka sõidueksami aja kirja 27.september, aga jäin ilma juhtimisõiguseta vahele 14.september ning sain kiirmenetluses trahvi.
Küsimus on nüüd, et kas ma saan teha ära oma arki eksami ja taastada oma juhtimisõiguse või mitte? Ja kas ma saan midagi ette võtta nt. vaidlustada kohtus oma trahvi, et load taastada? Trahvi osas loen sellist asja, et see jõustub 15 päeva pärast, kui pole midagi makstud, jne aga kas ark lubab mul teha sõidueksami või kas see info jõuab nii kiiresti nendeni?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistus LS § 201 eest (juhtimisõiguseta sõit) ei pikenda juhtimisõiguse äravõtmise tähtaega. Seega ei takista see ka sõidueksami tegemist.
 

Küsimus: Mis alusel saab perearst keelduda juhtimise tervisetõendist, kui seni olen juhtinud ja eriarstid ei näe probleemi?20.09.2016

Mis õigustel on perearstil võimalik keelduda tervisetõendi pikendamistest, kui varem rasketele diagnoosidele, sclerosis multiplex ja emakavähi 1 staadium, vaatamata 30 a. staažile pole liikluses probleeme olnud, kuigi mul viimastel aastatel ise käia pole enam võimalik olnud, kuid jalgade ja käte muus liikumises autoga sõites pole probleeme, ning ei anta isegi käsijuhtimisega auto juhtimiseks tervisetõendit. Mu vähi opi arst ütles, et selleks keeldumiseks pole alust, soovitas tasuliste perearstide juurde minna, kuid - ? Siin keegi advokaat väitis, et vaid oma perearst võib anda. Mul aga tervis nüüd aina paraneb, isegi nägemine kontrollides osutus normaalseks juba jne.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Nõuded mootorsõiduki juhi terviseseisundile, samuti juhi terviseseisundi kontrolli tingimused ja kord on kehtestatud Vabariigi Valituse 16.06.2011.a määrusega nr 80 "Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud". Kui mootorsõidukijuhil on diagnoositud meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul ei ole mootorsõiduki juhtimine lubatud, siis ilmselt pole abi ka arsti vahetamisest.

Tervishoiuteenuse kvaliteeti saab lasta hinnata tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonil. Infot komisjoni poole pöördumise võimaluste ja protseduurireeglite kohta saab Terviseametist.
 

Küsimus: Kui juhtida võimsamat sõidukit, kui juhitunnistus lubab, kas seda käsitletakse kui lubadeta sõitu?16.09.2016

A2 kategooriaga võib juhtida liiklusseaduse paragrahv 93 lg.3 p.2 nimetatud tingimustele vastavat sõidukit. Kui juhtida neile tingimustele mitte vastavat sõidukit (võimsamat), siis mis liiklusseaduse paragrahvi järgi juht vastutab politsei poolt karistamisel? Kas tõlgendatakse seda kui juhtimisõiguseta juhtimist või muu liiklusseaduse rikkumisena (ls paragrhv 242 lg.1) Ootan huviga vastust, ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sellele küsimusele on selles mõttes üheselt keeruline vastata, kuivõrd puudub asjakohane ühene kohtupraktika ja õigusnorme saab soovi korral tõlgendada kaheti. Ühelt poolt keelab LS § 94 lg 1 juhtida mootorsõidukit, mille kategooria juhtimisõigust isikul ei ole. Teiselt poolt on kohus näiteks piiratud juhtimisõiguse (LS § 95) kohta öelnud, et vaatamata juhtimisõiguse olemasoluks vajaliku tingimuse (juhi kõrval vähemalt 2 aastase staažiga juhiloa omanik) mitteesinemisele, ei ole tegemist juhtimisõiguse keelu rikkumisega, vaid nn muu rikkumisega LS § 242 lg 1 järgi.