Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui Läti trahvi tähtaeg on möödas kuna sain selle kätte hilinenult?28.09.2018

Tere
Lätis viibides sain kiiruseületamise eest liiklustrahvi, sündmus on fikseeritud 25.07.2018 kell 23:00 kiiruskaamera. Trahviteade koos fikseeritud sündmuse fotoga saabus sõiduki omanikule postiga 19.09.2018, teates oli kirjas trahvi tasumise ajaks 30 päeva alates otsuse määramisest. Dokumendi pöördel kirjas olevas osas Liiklusseaduse 43.6 § p. (8) sõnastab - "Protokolli otsus saadetakse mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul pärast selle määramist isikule, kellele on määratud haldusrikkumise karistus...".
Ma ei näe saadetud trahviteatel otsuse vastuvõtmise kuupäeva. Kui selleks on kiiruskaamera poolt fikseeritud sõiduki kiiruseületamise fakt 25.07.2018 kell 23:00, siis on igal juhul ületatud nii p.8 määratud 3 päevast saatmise tähtaega (19.09.2018) kui ka määratud trahvi maksmise 30 päevast tähtaega.
Kas trahviteate saatmine hilinenult ja peale tasumise tähtaega on seadusega kooskõlas? Kuidas peaksin käituma?
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lätis saadud trahvi menetlemine ja kätte toimetamine toimub vastavalt Läti seadustele. Läti õigusega minul kogemus paraku puudub. Küsimusi Lätis ja välisriikides saadud trahvide kohta on siinses keskkonnas esitatud korduvalt. Kasutage otsingut ja ilmselt leiate antud vastustest ka enda jaoks täiendavat infot.
 

Küsimus: Kas kannatanu võib keelduda, kui avarii süüdlane on nõus teda auto remondis oleku ajal sõidutama?27.09.2018

Kui liiklusõnnetuse põhjustaja on pakkunud kannatanule tasuta sõidutamist kuniks kannatanu auto on remondis. Kas on aktsepteeritav, et kannatanu keeldub ja rendib auto mille kulud nõuab sisse ikkagi süüliselt?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ma ei julge sellise pakkumise absoluutset välistatust kinnitada. Kõik sõltub asjaoludest ja tingimustest e. sellest, millised on nõude esitaja vajadused ja mil määral sõidutamise pakkumine nendele vajadustele vastab. Küll arvan, et pigem tuleb eelistada kahjujuhtumi eelse olukorra taastamist e. sõiduki võimaldamist. See tähendab, et sõidutamise pakkumise asemel võiks pakkuda sõiduki tasuta kasutamiseks näiteks, kuna selline olukord vastaks rohkem kahju tekitamise eelsele olukorrale.
Aga nagu öeldud, on lõplik lahendus üsna sageli kinni konkreetsetes asjaoludes ja üksikasjades, mis siis vaidluse korral leiavad tuvastamist kohtus ja mille pinnalt kohus vaidluse lahendab. Üldiselt tuleb tõdeda, et kui kahjustatud isikul oli eelnevalt sõiduk ja see oli tema elukorralduseks vajalik, on kohtud rendisõiduki hüvitise kahju põhjustanud isikult ka üldjuhul välja nõudnud. Kulud rendisõidukile peavad olema mõistlikud, vajalikud ja põhjendatud.
 

Küsimus: Mida teha, kui tundub, et avarii süüdlasena pressitakse mult nüüd välja rendiauto kulusid?26.09.2018

Toimus avarii, kus tunnistasin enda süüd. Teine pool oli sõiduki kasutaja mitte omanik (vastutav kasutaja). Kas tal õigus minult nõuda remondi ajaks rendiauto kulusid?
1. isik esitas mulle koheselt rendiauto maksmise nõude. Ei tulnud enne küsimagi kas mul on alternatiive pakkuda.
2. Põhjuseks tõi et tal on vaja autot igaks juhuks kui temast eemal, 10 km (isa juures), elav autistist laps peaks teda (ema) vajama (kui tulevad hirmuhood). Ema kolis 2 a tagasi lapse ja isa juurest ära. Tugineb psühhiaatri selgitustele, kus ei ole kirjas, et laps vajaks pidevat füüsilist järelevalvet. Varajane nooruk käib tavakoolis oma eakaaslastega.
3. Pakkusin hagejale esimest päeva tasuta abi sõidutamaks lapse juurde kui laps seda vajab. Aga hageja keeldus sellest.
Hageja motiiv, lapsega kokkusaamiseks ei ole siiras. Mida saan enda kaitseks teha? Lapse eest hoolitseb isa ja kool suhtleb ka ainult isaga. Ema tugineb ainult psühhiaatri lausele, et kui peaks tekkima ärevuse hood, tuleb nooruk sellest võimalikult kiiresti eemale suunata. Kooli ja klassijuhataja sõnul saab laps kenasti hakkama ja nende hinnangul on tegemist väljapressimisega ja lapse tervisliku seisundiga manipuleerimisega.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist on konkreetse õigusvaidlusega ja siin üldiseid nõuandeid on raske anda. Tuleb kaaluda hageja väiteid ja mõelda, millised vastuväited ja tõendid konkreetses asjas töötaksid.

Üldjuhul on asja kahjustamise korral kahjustatud isikul õigus nõuda samaväärse asja kasutamiseks tehtud kulude hüvitamist, kui asja kasutamine kahjustatud asja remondi või uue muretsemise aja jooksul on isikule vajalik ja kasulik, eelkõige tema majandustegevuses, kutsetegevuses või tööks.

Sellise vajaduse alla võib iseenesest kuuluda ka perekondlik vajadus. Seega tuleb iga juhtumi puhul hinnata, kas ja mil määral on isik õigustatud hüvitist konkreetsete esinevate asjaolude tõttu küsima.
 

Küsimus: Kas liiklusseadus kehtib ka firma territooriumil?25.09.2018

Kas liiklusseadus kehtib ka kinnisel firma territooriumil, kus on aed ja tõkkepuud ning valvuripukta, kus on üleval tõstuki märgid ja jooned maas ja sealt väidetakse mulle, et seal on tõstukitel eesõigus ja neil liiklusseadus ei kehti.
Toodi ka näide, et tõstuk tagurdas rekkale sisse, kes üritas läbi lipsata ja rekkajuht olevat süüdi jäänud, polevat isegi politseist õigust saanud.
Mulle tundus selline asi kahtlane, kuna minu teada kehtib meil liiklusseadus igal pool ja minu teada on meil kõik ka kinnised firmade territooriumid paremakäe reegliga ning mingit tõstukite eesõigust ei saa olla.
Kuidas kommenteerite teie?
Tegemist on siis territooriumiga, kus üks nende töötaja mulle täna nii väitis, et neil on seal tõstukitel eesõigus ja liiklusseadus nende kinnisel territooriumil tema väitel ei kehti.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere. Liiklusseadus kehtib Eesti teedel (LS § 1 lg 1). Ka kinnine territoorium on käsitletav teena, kui see vastab LS § 2 p 81 tunnustele e. kui tegemist on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatisega või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu alaga. Siinkohal ei tähenda "avatud rajatis" seda, et rajatis peaks olema avalik, vaid seda, et rajatisel on võimalik liigelda sõidukitega või jalgsi. Ka tõkkepuuga suletud territooriumil võib olla ette nähtud sõidukite ja jalakäijate liiklus (küsimuses kirjeldatud maa-ala puhul näiteks tõstukid). Teedel korraldatakse liiklust liikluskorraldusvahenditega ning erateel on liikluse korraldajaks teeomanik (LS § 6 lg-d 2 ja 4). Kui küsimuses kirjeldatud teel on liikluskorraldusvahenditega sõidueesõigus antud teatud liiku sõidukitele (tõstukid näiteks), siis ei ole välistatud, et neil ongi alati eesõigus (iseküsimus on, kuidas sellist sõidukiliigi põhist eesõigust liikluskorraldusvahendiga õigesti edastada). Kui aga taolised liikluskorraldusvahendid puuduvad, tuleb juhinduda liiklusseaduses sõidueesõigust käsitletavatest normidest, sh nn parema käe reeglist, kui sõidujärjekord ei ole muul viisil kehtestatud..
 

Küsimus: Kas hoovialal kehtib parema käe reegel või tagurdaja peab alati teed andma?25.09.2018

Kaks autot hakkavad eramajade eest liikuma samal ajal. Auto1 alustab liikumist tagurpidi ja auto2 alustab liikumist edaspidi. Krunte eraldab kivimüür ja mõlemal vaade osaliselt piiratud. Peale kivimüüri põrkavad autod kokku. (Peale kivimüüri tuleb 20 m lõik teed ühiskrundil mida võiks ilmselt lugeda hoovialaks). Kas antud olukorras kehtib parema käe reegel või tagurdaja peab alati teed andma? Või on süü mõlemapoolne?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 49 lg 1 kohaselt ei tohi juht tagurdamisel ohustada teist liiklejat vajadusel tuleb kasutada teise isiku abi. LS § 17 lg 5 p 6 kohaselt peab tagurdav juht andma teed kõigile liiklejatele. Seega on tagurdamise puhul teeandmise kohustus küllaltki üheselt määratletud. Õiguslikult ei näe ma kirjeldatud olukorras asjaolusid, mis võiksid välistada eeltoodud reeglite kohaldumise või annaksid alust teisele juhile vastutuse asetamiseks.
 

Küsimus: Kas on õigus rooli istuda ja liikluses osaleda kui parem jalg on kipsis?20.09.2018

Kas on õigus rooli istuda ja liikluses osaleda kui parem jalg on kipsis?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Konkreetselt kipsis jala kohta seadusest piiranguid ei leia. Samas reguleerivad juhi terviseseisundit mitmed muud sätted. Näiteks kohustab LS § 33 lg 2 p 1 juhti enne sõidu alustamist veenduma, et tema terviseseisund sõidukit juhtida. LS § 70 lg 2 p 3 kohaselt on haigusseisundiks, mille esinemise korral on sõiduki juhtimine keelatud näiteks tugevakujulised liikumispuuded (jäseme kaotus või moone, liigesejäikus või halvatus). Sõltuvalt kipsist võib ka sellega kaasneda jäseme jäikus. LS § 70 lg 1 kohaselt ei tohi juht olla sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist ning käesoleva seadusega või selle alusel kehtestatud nõuete kõrvalekaldumatut täitmist. Seega on kipsi puhul hinnangu küsimus, kas kõnealune terviseseisund takistab liiklusnõuete kõrvalekaldumatut täitmist või mitte. Kui põhjustate kipsis gaasi- ja pidurijala tõttu liiklusõnnetuse, võidakse asuda küll seisukohale, et terviseseisund ei võimaldanud sõiduki juhtimist.
 

Küsimus: Kas Lätis saadud kiiruskaamera trahvi on võimalik Eestis sisse nõuda kui seda ära ei maksa?14.09.2018

Kas Lätis saadud kiiruskaamera trahvi on võimalik Eestis sisse nõuda kui seda ära ei maksa? Näiteks läbi kohtutäituri või mis iganes sunni viisil? Kui jah siis kas seda on tänaseks ka praktiseeritud. Trahvi määr oli 40 EUR ja kiirus 13km/h üle.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Piiriülene täitemenetlus on tänase seisuga puudulik. Teoreetiliselt on mehhanismid olemas, aga praktikas neid ei rakendata. Ka ei kohaldata tunnustamismenetlust trahvidele kuni 70 €.
 

Küsimus: Mis teha, kui leidsin postkastist Läti kiiruskaamera trahvi aga tähtaeg juba möödas?14.09.2018

Tere
Juhtus siis selline halb asi, et käies märtsi lõpus Lätis sai pahaaimamatult kiiruskaamerasse sõidetud (ise ei teadnud sellest midagi) kuid nüüd vaatasin üle pika aja postkasti ja seal ilutses trahv ning maksetähtaeg on läbi. Siit küsimus, mis nüüd saab kas on juba viivis peale tiksunud või kui tasun trahvi kõik laabub?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lätis määratud karistuste või muude karistuslike sunnivahendite täitmine toimub vastavalt Läti Vabariigis kehtivale menetluskorrale. Euroopa Liidu liikmesriigid küll abistavad üksteist rikkujate tuvastamisel ja seetõttu jõuab kiri Lätis määratud trahvi kohta ka rikkuja postkasti, kuid.... trahvi tasumine on kuni sellise trahvi tunnustamiseni Eestis eelkõige siiski trahvitu enda sisetunde küsimus. Millised ebameeldivused Lätis oodata võivad - ei oska paraku öelda. Unerahu tagamiseks on ehk mõistlik trahv ära tasuda. Viivise arvestus peab nähtuma trahviotsuselt. Üldjuhul avalik-õiguslikel trahvidelt viivist ei arvestata. Piiriülene täitemenetlus on tänase seisuga puudulik, mistõttu ka peale täitmiseks antud tähtaja möödumist trahvi tasumisel ei ole ilmselt vaja täitekulude pärast muretseda.
 

Küsimus: Kas väärteo protokolli on mõtet vaidlustada kui koostamise koht ning hiljemalt määratud koht on 1 km võrra erinev?14.09.2018

Kas väärteo protokolli on mõtet vaidlustada kui koostamise koht ning hiljemalt määratud koht on 1 km võrra erinev?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoprotokolli koostamise kohta ja väärteo toiemapanemise koht ei pea kattuma. Väärteoprotokolli saab enne väärteo aegumist koostada mistahes kohas e. ükski menetlusnorm ei nõua, et väärteoprotokoll tuleb koostada väärteo toimepanemise kohas.
 

Küsimus: Kas korduvülevaatust peab samas ülevaatuspunktis tegema?14.09.2018

Tere.
Kui sõidukile määrati korduvülevaatus, siis seadus (Vastu võetud 18.07.2011 määrus nr 77 para 3 lk 4) ütleb et "Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.".
Teised ülevaatusepunktid ei taha selle sõiduki võtta ülevaatusele. Isegi, kui soovid läbida "nagu korralist" ülevaatust.
Aga! Aga, kui möödub 30 päeva, siis teised ülevaatusepunktid on nõus teostama sellele sõidukile "nagu korraline" tehnoülevaatus. Miks nii? Kas "korduvülevaatus" omab tähtaega või kaob kehtivus?
Mul on ebaselge. Kas tohib uuesti läbida korralist ülevaatust, kui määrati korduvat, või ei tohi?

Tänan vastuse eest,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ei oska siinkohal paraku kommenteerida küsimuses kirjeldatud ülevaatuspunktide tegevust - tausta selgitamine vajab täiendavat analüüsi. Mootorsõidukite tehnonõuete kontrollimist reguleeriva MKM määruse kohaselt võib 30 päeva jooksul piirduda üksnes nende sõlmede kontrollimisega, mille tõttu sõiduki korduvale ülevaatusele suunati (teatud juhtudel võib see tähtaeg olla ka mõnevõrra pikem). Peale selle tähtaja möödumist, tuleb kontrollida sõidukit tervikuna e. nagu korralisel ülevaatusel. Vbl sellest tuleneb ka ülevaatuspunktide küsimuses kirjeldatud käitumine.