Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on ette nähtud mingi periood (aasta või kaks) pärast trahvisumma tasumist, mille jooksul ei pääse eksamitele?13.06.2018

Minu sugulane on 20-aastane noormees, kes 2017. aasta augustis jäi eraauto juhina politseile vahele kaks korda (1. korda väikeses alkoholijoobes, 2. korda täiesti kainena) juhilubadeta autojuhtimise süüdistusega. Kogusummas tasub selle eest trahvi 2040 eurot. Noormees ei ole alkohoolik, töötab korralikult ehitusfirmas ja kahetseb siiralt ühest dramaatilisest eluseigast põhjustatud olukorras halvima valiku tegemise pärast. Nüüd küsimused: 1) Kui noormees on trahvisumma täielikult hüvitanud, kas ta saab kohe asuda õppima juhikursustel ja selle lõppedes sooritama juhieksamid? 2) Või on ette nähtud mingi periood (aasta või kaks) pärast trahvisumma tasumist, mille jooksul ei pääse eksamitele? (tal pole kunagi autojuhiluba olnud).
Ette tänuga

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 106 lg 1 sätestab, et juhtimisõigus ja esmane juhiluba antakse isikule, keda ei ole karistatud teatudliigiliste liiklussüütegude eest, sh juhtimisõiguseta sõidu eest. Karistatust arvestatakse karistusregistri andmete alusel. Karistusregistrist kustutatakse väärtegude karistusandmed ära ja kantakse arhiivi, kui karistuse täitmisest on möödunud 1 aasta. Rahatrahvilise karistuse täitmine on trahvi tasumine. Seega ei hakka karistusandmete kustutamise 1 aastane tähtaeg kulgema enne trahvi lõplikku tasumist.

Kiirendamaks lubade tegemiseks sobiva aja kättejõudmist, võib kaaluda trahvi tasumiseks raha laenamist teistest allikatest eesmärgiga maksta trahv koheselt ja korraga ning perioodilisi tagasimakseid teha edaspidi uuele võlausaldajale.
 

Küsimus: Kas soome ajutine juhiluba on pädev eestis?13.06.2018

Kas soome ajutine juhiluba on pädev eestis?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jään vastuse võlgu, kuna ei saa küsimuse pinnalt aru, mida peetakse silmas "ajutise loa" all. Kui luba vastab rahvusvahelistele nõuetele, siis on ta kehtiv. Kui mitte, siis kahtlen tema kehtivuses.
 

Küsimus: Mida seadus ütleb, mul pole lube aga sõidaks õppe eesmärgil väheasustatud teedel ja B kategooria omanik istuks kõrval?06.06.2018

Tere! Kui mul pole lube, aga tahaks proovida sõita enne autokooli minemist. Mida seadus ütleb, kui sõidaks väheasustatud teedel ja keegi, kes omab B kategooria lubasid, istub kõrval? Kas politsei peab kinni ja teeb trahvi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidupraktika saamise eesmärgil sõiduki juhtimine väljapool õppesõidutunde on lubatud üksnes LS § 96 lg 4 kohaselt tingimusel, et isikul oleks kaasas koolituskursuse õpingukaart või tunnistusning sõidukis viibib juhi kõrval LS § 109 lg-s 2 kirjeldatud tingimustele vastav juhendaja. Muul juhul ei ole sõiduki juhtimine teel juhtimisõigust mitteomava isiku poolt lubatud ning sellekohane tegevus võib tuua kaasa väärteo- või kriminaalvastutuse (üstemaatilise rikkumise korral)
 

Küsimus: Kui olen põdrale otsa sõitnud aga kaskot ei ole, kas hagi korras on võimalik kahjude hüvitamist nõuda riigilt, Maanteeametilt vms?06.06.2018

Tere
Kui olen põdrale otsa sõitnud aga kaskot ei ole, siis kas hagi korras on võimalik kahjude hüvitamist nõuda riigilt, Maanteeametilt vms?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Uluk e. metsloom on Eesti õiguse kohaselt peremeheta vara, seega ei ole kedagi, kes uluki poolt põhjustatud kahju eest vastutab. Riik ei ole metsloomade suhtes loomapidaja.

Teoretiseerida saab küll selle üle, kas teeomanikult on võimalik küsida kahjuhüvitist sel alusel, et teeomanik ei taganud ohutut liiklust e. ei olnud tõkestanud metslooma pääsu teele ega hoiatanud juhti sellisest ohust. Selliseid nõudeid minu teada kohtus menetletud ei ole, mistõttu võimalikku lahendit on küllaltki keeruline prognoosida.
 

Küsimus: Kes peaks maksma kinni autole tekitatud kahjud kui jalgrattur on 80-aastane?06.06.2018

Tere
Sõitsin mööda peateed ja kõrvaltänavast sõitis jalgrattur minu autole küljepealt sisse, politsei fikseeris olukorra. Kuna kokkupõrke tagajärjel sai terve auto külg kahjustada siis tekib küsimus kes peaks maksma kinni autole tekitatud kahjud kui jalgrattur on 80 aastane?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teisele isikule põhjustatud kahju eest vastutab kahju tekitaja. Alaealise poolt põhjustatud kahju eest vastutavad tema vanemad, kuid teovõimeline täisealine isik, isegi, kui ta on kõrges vanuses, vastutab enda tekitatud kahju eest ise. Kahjunõude saab esitada kohtusse, kui isik vabatahtlikult tekitatud kahju ei hüvita. Kahju välja mõistvat kohtuotsust on võimalik täita isiku vara arvelt. Seega, kui kahju tekitajal on vara, millele sissenõuet pöörata, võib kohtutäitur sellise vara arvelt kohtuotsusega tunnustatud nõuet täita. Kui isikul aga vara ei ole ja ei ole ka sissetulekuid, millele on võimalik sissenõuet pöörata, siis ei ole välistatud, et kahjustatud isikul puudub oma nõude realiseerimiseks reaalne võimalus. Sellise riski vastu aitab vara kindlustamine.
 

Küsimus: Kuidas saab äriregistrist kustutatud ettevõttele kuulunud auto käsutamiskeeldu registrist kustutada?02.06.2018

Tere!
Firmaautol oli sõiduki käsutamise keelumärge 2011.aastast. 2017.aastal ettevõte kustutati äriregistrist. Kuidas saab käsutamise keelumärge ARK-s kustutada?
Tänan vastuse eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Käsutamise keelumärke kustutamiseks on oluline teada, mis põhjusel ja kelle poolt käsutuskeeld seati. Sellest tulenevalt tuleb siis pöörduda ka vastavasisulise avaldusega käsutuskeelu seadnud ametiasutuse või isiku poole. Keelumärke kustutamise eelduseks on keelumärke seadmist tinginud asjaolude äralangemine.
 

Küsimus: Kas 1993 a sündinul on vaja juhiluba, et mopeediga sõida?31.05.2018

Olen sündinud aastal 1. nov 1993. Kas mul oleks vaja juhiluba, et mopeediga sõida ja kas mul on era-lubasi vaja ka Enduurorattad-le?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 94 (2): AM-kategooria mootorsõidukit (mopeed) võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Seega 1.11.2013.a sündinud isik peab AM kategooria mootorsõiduki juhtimiseks omama vähemalt AM-kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Küsimusest eralubade kohta seoses Enduurorattaga ei saa aru. Kui nn enduuroratas on mootorsõiduk, siis on selle teel juhtimiseks vaja vastava kategooria juhtimisõigust. Ilmselt siis AM, A1, A2 või A, sõltuvalt sõiduki võimsusest.
 

Küsimus: Kas Lätis, Leedus ja Poolas on lubatud sõita esmase juhiloaga?31.05.2018

Kas Lätis, Leedus ja Poolas on lubatud sõita esmase juhiloaga?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmane juhiluba annab selle omanikule samasuguse õiguse juhtida mootorsõidukit nagu püsijuhiluba, piiranguga kiiruse osas. Mul puudub info, et Läti, Leedu või Poola ei pea esmast juhiluba juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks.
 

Küsimus: Kas ilma teiste majaelanikega suhtlemata on võimalik ka kuidagi muudmoodi saada oma auto kasutusse kindel parkimiskoht?30.05.2018

Tere!
Kirjutate ühes vastuses: selleks, et saada endale nimelise (numbrilise) parkimiskoha, peab selleks olema teiste korteriomanike nõusolek. Seega, kui maja ümber on parkimisprobleem, siis tuleb need küsimused lahendada korteriomanike kokkuleppel.
Siit edasi minu küsimus: kas ilma teiste majaelanikega suhtlemata on võimalik ka kuidagi muudmoodi (ükskõik mis viisil, peaasi, et ei peaks kõigi 59 korteriomanike käest eraldi nõusolekut küsima), saada oma korteri/kindla auto kasutusse kindel parkimiskoht?


Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui hoonealune maa ja selle juurde kuuluv maa on omanike kaasomandis, siis saab seda vallata ja kasutada põhimõtteliselt ainult kaasomanike kokkuleppel. Mina näen, et selline kokkulepe võib tuleneda ka ühistu üldkoosoleku otsusest. Eluliselt on ka nii, et seni, kuni ükski kaasomanik nurinat ei tõsta, võib igaüks endale oma isikliku parkimiskoha broneerida. Samas mingit õigust selline broneeritud ja "enda omaks" kuuluatud parkimiskoht sellisel juhul ei anna. Kui keegi teine sellele pargib, siis pole ka alust tema äraajamiseks.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui trahvi maksmisest on aasta möödas, kuid registris ikka üleval ja ei saa lube vahetada?30.05.2018

Tere, Kuigi on aasta möödas trahvi tasumisest täies mahus, näitab mul ikka kehtivat karistust, mille tõttu ei saa pöörduda registrisse, et esmased juhiload ära teha. Kuhu peaksin pöörduma, et see probleem lahenduse leiaks, mul on olemas ka vajalikud dokumendid, et seda tõendada, et see on tasutud 26.02.2017 aasta täies mahus, tegu oli väärteoga, ei olnud kriminaalkaristus.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võite esitada karistusregistrisse taotluse karistusandmete ajakohastamiseks, lisades sellele juurde ka karistusregistris kehtivate, kuid makstud ja sellest üle 1 aasta kaugemate karistuste kandmist kinnitavad dokumendid.