Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas peaks käituma, kui karistus on ikka registris kirjas ja lube teha ei saa, kuigi peaks kõik juba korras olema?21.04.2017

Joobes peaga mootorsõiduki juhtimine, promille oli 0,84. Sai üldkasulikku tööd 360 tundi ja trahvi. Kõik sai tehtud ja makstud veel enne tähtaega. Asi toimus 2014a. Samal ajal käidi autokoolis. Kohtus öeldi, et aasta pärast saad uuesti lube teha. Aga siiamaani on ARK-s punane ja kehtiv karistus. Kui pikk see karistus on või kas on kuskil klõps tegemata jäetud. Karistuste alt vaadates ei näita isegi seda, et üldkasulik töö on tehtud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KarS § 424 kohase kuriteo eest mõistetud karistus kustub, kui karistuse täitmisest (üldkasuliku töö puhul selle rategemisest ja katseaja möödumisest) on möödunud 3 aastat.
 

Küsimus: Kust leida hoiatamismenetlusel väära info tõttu vaidlustamise alus?19.04.2017

Leidsin kojamehe vahelt kirjaliku hoiatamismenetluse MUPO poolt, kus auto number ei vasta minu auto omale. Ma vaidlustan selle vastavalt VTMS § 54 ülaindeks 5 järgi, kuid kust leida ebakorrektselt täidetud dokumendile alus või nõue - menetluse rikkumine vms?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kirjaliku hoiatamismenetluse otsuse vaidlustamise protseduur sõltub sellest, kas vaidlustaja on sõiduki omanik ja juht või on omanik või vastutav kasutaja keegi teine isik. Viimasel juhul tuleb esmalt otsus vaidlustada motiivil, et sõidukit juhtis teine isik ning ära näidata, kes juhtis. Seejärel koostatakse uus otsus sõidukit juhtinud isikule. Olukorras, kus sõiduki number on ebaõige, tuleb see faktilise asjaoluna lihtsalt kaebusesse kirjutada koos väitega, et tegemist on võõra sõidukiga. Samas, kui tegemist on menetlejapoolse eksitusega numbri kirjutamisel ja õiguskorda rikkunud sõiduk on tuvastatav, võib menetleja põhimõtteliselt eksituse uue trahviotsusega korrigeerida. Vaidlus taandub sellisel juhul faktiliste asjaolude tuvastamisele e. asjaolu tuvastamisele, milline sõiduk õiguskorda rikkus.
 

Küsimus: Kas teed peab andma juht, kes sõidab parkimiskohalt välja või juht, kes sõidab pakimiskohtade vahelisel teel?19.04.2017

Tere

Tekkis väike segadus, kes kellele peab parklas teed andma. Situatsiooni näiteks oleks: parkimiskohalt välja tagurdav (või siis nina ees välja sõitev) auto, samal ajal sõidab teine auto parkimiskohatade vahelisel teel ette parkimiskohalt välja sõitvale autole. Kummal autojuhil on tee andmise kohustus? Kas peab jälgima parema käe reeglit?

LS § 49 lg 1 kohaselt ei tohi juht ohustada ega takistada teist liiklejat, vajaduse korral tuleb kasutada teise isiku abi. Seega kehtiva õiguse kohaselt peab tagurdamisel ohutuse tagama eelkõige just tagurdav juht.
Kas saan õigesti aru, et igal juhul, ei ole vahet kas nina ees või parkimiskohalt välja tagurdav auto peab andma teed parkimiskohatade vahelisel teel sõitvale autole ning mitte juhinduma sellises juhul parema käe reeglist?

Segadust võib tekitada olukord, kus parkimiskohalt välja sõitev juht võib pidada parkimiskohtade kõrvalt kulgevat teed parkla koosseisu kuuluvaks ja juhindub seetõttu "parema käe reeglist".

Kuid siiski lähtudes LS, milline on õige käitumine? Kas teed peab andma juht, kes sõidab parkimiskohalt välja või juht, kes sõidab pakimiskohtade vahelisel teel?

Saan aru, et kehtib ka nö "viisakus reegel" lasta autol parkimiskohalt välja sõita ning siis parkmiskohtade vahelisel teel oleval juhil teekonda jätkata.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Praktikas on sellised juhtumid lahendatud valdavalt selliselt, et oma sõidu ohutuses veendumise kohustus on parkimiskohalt liikumist alustaval juhil, et ta ei ohustaks teisi teel liikujaid (LS § 33 lg 2 p 8). Sõnaselget teeandmise kohustust osundatud normist välja küll ei loe, kuid kohtud on sellises situatsioonis käsitlenud mõistet "mitte ohustama" samatähenduslikuna mõistega "andma teed". Parema käe reeglile tuginemine selles situatsioonis ei ole minu arvates õige.
 

Küsimus: Kas see on normaalne, et helkuri eest saadud trahvi tõttu ei saa aasta aega registrikeskuses eksamile minna?19.04.2017

Sain helkuri eest trahvi esimest korda ja ei lasta ark eksameid tegema. Kas üks aasta helkuri pärast on normaalne?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmakordselt juhtimisõigust taotleval isikul ei tohi olla kehtivaid karistusi teatud rikkumiste eest. Üldjuhul on tegemist raskemate liiklusalaste süütegudega. Samas näeb LS § 106 lg 1 p 5 ette, et isik ei tohi olla korduvalt karistatud mistahes muude liiklussüütegude eest, mis on sätestatud LS 15.peatükis. Helkurikohustuse rikkumine kuulub jalakäijale etteheidetavate tegude alla ja vastutus on sätestatud LS §s 259. Sellise rikkumise eest ühekordse karistuse olemasolu juhiloa taotlemist ja saamist ei takista. Soovitan kontrollida oma karistusandmete õigsust e-toimiku kaudu karistusregistrist.
 

Küsimus: Kas on võimalik kusagilt jälgida ka mis kuupäeval karistus kehtetuks muutub?19.04.2017

Kas on võimalik kusagilt jälgida ka mis kuupäeval karistus kehtetuks muutub? Mõni aasta tagasi juhtimisõiguseta sõiduki juhtimise eest karistati mind rahatrahviga ning nüüd on huvi teada millal see kehtetuks muutub. Kui ma maksan ära selle nüüd siis hakkab 1a jooksma, kuid võib olla ka nii, et ta kustub varem ära kui makstes.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Oma karistuste seisu saate vaadata e-toimiku kaudu karistusregistrist. E-toimik - logite sisse - valite ülevalt menüüst "karistusregister" - siis päring enda kohta - ja edasi juhendab teid juba keskkond ise.

Väärteoasjas määratud karistus kustub ühe aasta möödudes karistuse täitmisest e. rahatrahvi puhul trahvi tasumisest, aresti ja lisakaristuse puhul nende ärakandmisest.
 

Küsimus: Kas saan teha AM-kategooria juhilube ja juhtida motorollerit, kui olen saanud karistada autoga lubadeta sõidu eest?11.04.2017

Tere
Sain kriminaalkorras karistada alkoholijoobes ilma lubadeta autoga sõites, ning tingmisivangistuse katseajaga. AM-kategooria sõidukit võib juhtida enne 1993a 1.jaanuari sündinud isikud ilma AM-kategooria lube omamata, peale seda kui sain kriminaalkorras karistada autoga sõites pidas politsei kinni ka motorolleriga sõites ja kuna ma olen 1993 august sündinud ei tohi ma tegelikult sõita, koostati väärteoprotokoll. Siit ka küsimus, kas mul on võimalik praegusel hetkel teha AM-kategooria juhilube ja juhtida motorollerit?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 105 loetleb need nõuded, millele peab vastama AM-kategooria (mopeed) juhtimisõigust taotlev isik. Muuhulgas ei tohi isikul olla karistatust karistusseadustiku 23.peatükis sätestatud liiklussüüteo eest (sinna kuulub ka mootorsõiduki joobes juhtimine). Seega omades karistust mootorsõiduki juhtimise eest alkoholijoobes, ei saa te enne karistuse kustumist endale ka AM-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. KarS § 424 järgi mõistetud katseajaga vangistus kustub, kui katseaja lõppemisest on möödunud 3 aastat.
 

Küsimus: Kas ma ei saagi juhendaja tunnistust, kui sain karistada asja eest, millega võidakse ära võtta ka juhiluba, kuigi mul ei võetud?05.04.2017

Tere
Kas minu on õigus taotleda juhendaja tunnistus kiirusületamise eest. Esitasin küsimuse maantee ametile ja nende vastus oli, et ei ole õigust. Saadan Teile nende vastuse
Liiklusseaduse § 109 lg 2 p 2 kohaselt isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida mootorsõidukit sõidupraktika saamise eesmärgil teise isiku (edaspidi juhendaja) juuresolekul järgmistel tingimustel:
2) juhendajal ei ole kehtivat karistust mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu. See tähendab, et kui liiklusseaduse säte, mille kohaselt oli isik karistatud, näeb ette juhtimisõiguse äravõtmist, kuid juhtimisõigust ei võetud ära, siis see karistus läheb ikkagi arvesse ning juhendaja tunnistust ei saa taotleda enne karistuse kustumist karistusregistrist.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jah, kui isikul on kehtiv karistus sellise süüteo eest, mille eest seadus näeb ette võimaluse juhtimisõiguse äravõtmiseks, kuid reaalselt ei ole isikut sellise karistusega siiski karistatud, ei vasta selline isik mootorsõiduki juhi juhendaja suhtes kehtestatud nõuetele ning ta kvalifitseerub peale karistuse kustumist (väärteo korral 1 aasta peale karistuse ära kandmist).
 

Küsimus: Kas vahtralehtedega tohib töötada B-kategooria sõidukiga?05.04.2017

Kas vahtralehtedega tohib töötada B-kategooria sõidukiga?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase juhiloa omajale ei ole takistusi B-kategooria sõiduki kasutamisel töökohustuste täitmisel.
 

Küsimus: Kas saaksin pääseda ÜKT-ga, sest tingimisi karistus pööratakse vangistuseks, kuna jäin lubadeta sõidu eest taas vahele?28.03.2017

Tere, Mul kriminaalhooldus peal (lubadeta sõidu eest). Sain 1 aasta kriminaalhooldust ja kui seadust rikun, siis on 4 kuud vangistust. Nüüd 2 päeva tagasi tekkis mul olukord, kus jäin uuesti vahele: Kas oleks mingit muud võimalust? Mul on vaja trahvid maksta, sain Soome tööle. Kas mul oleks võimalik ÜKT'd teha või on veel variante.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sama küsimusega on juba otse minu poole pöördutud. ÜKT on nn viimane õlekõrs, mis võib reaalsest vangistusest päästa. Kas ja millised on reaalsed võimalused, saab hinnata peale konkreetse olukorraga ja juhtumi asjaoludega tutvumist.
 

Küsimus: Kas ATV-ga mis ei ole registris või on registreeritud MS2 kat. sõidukina võib liigelda avalikel teedel?28.03.2017

Tere!
Kas ATV-ga mis ei ole registris või on registreeritud MS2 kat. sõidukina võib liigelda avalikel teedel? Viimasel ajal on Auto24 portaalis ATV-de müügikuulutustes hakatud väitma, et võib aga max kiirus 25km/h ja sõidukil peaks olema aeglase sõiduki märk.
Näiteks:
http://www.mototehnika.ee/used/2489245
http://www.mototehnika.ee/used/2485533
Räägitakse liikurmasinast millele taha kinnitatud aeglase sõiduki tunnusmärk ja kiirusepiirangust 25km/h.
Liiklusseadus ütleb ju et MS2 maastikusõidukiga võib ainult teed risti ületada, silda ületada ja talvel kui tee teistele sõidukitele läbimatu siis võib sõita maastikusõidukiga. Liikurmasinate all mõistetakse eritöö masinaid ja muruniidukeid. ATV justkui ei kuulu sinna hulka.
Seni võib liikluses osaleda ATV-dega mis arvel T5,T3 või L7e kat. sõidukina.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Pean vastama, et mul puudub teadmine, mida müügikuulutuse ülespanija 25 km/h kiirusepiirangu ja teel liikumise seose vahel silmas on pidanud. Võimalik, et tegemist on traktorina registreeritud sõidukiga, millele on registreerimisel seatud kiirusepiirang 25 km/h. Käesoleva keskkonna formaat ei võimalda teha süvaanalüüsi nn ATV registreerimise võimaluste kohta. Soovitan sama küsimusega pöörduda Maanteeameti Liiklusregistri poole.