Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis alusel saab perearst keelduda juhtimise tervisetõendist, kui seni olen juhtinud ja eriarstid ei näe probleemi?20.09.2016

Mis õigustel on perearstil võimalik keelduda tervisetõendi pikendamistest, kui varem rasketele diagnoosidele, sclerosis multiplex ja emakavähi 1 staadium, vaatamata 30 a. staažile pole liikluses probleeme olnud, kuigi mul viimastel aastatel ise käia pole enam võimalik olnud, kuid jalgade ja käte muus liikumises autoga sõites pole probleeme, ning ei anta isegi käsijuhtimisega auto juhtimiseks tervisetõendit. Mu vähi opi arst ütles, et selleks keeldumiseks pole alust, soovitas tasuliste perearstide juurde minna, kuid - ? Siin keegi advokaat väitis, et vaid oma perearst võib anda. Mul aga tervis nüüd aina paraneb, isegi nägemine kontrollides osutus normaalseks juba jne.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Nõuded mootorsõiduki juhi terviseseisundile, samuti juhi terviseseisundi kontrolli tingimused ja kord on kehtestatud Vabariigi Valituse 16.06.2011.a määrusega nr 80 "Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud". Kui mootorsõidukijuhil on diagnoositud meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul ei ole mootorsõiduki juhtimine lubatud, siis ilmselt pole abi ka arsti vahetamisest.

Tervishoiuteenuse kvaliteeti saab lasta hinnata tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonil. Infot komisjoni poole pöördumise võimaluste ja protseduurireeglite kohta saab Terviseametist.
 

Küsimus: Kui juhtida võimsamat sõidukit, kui juhitunnistus lubab, kas seda käsitletakse kui lubadeta sõitu?16.09.2016

A2 kategooriaga võib juhtida liiklusseaduse paragrahv 93 lg.3 p.2 nimetatud tingimustele vastavat sõidukit. Kui juhtida neile tingimustele mitte vastavat sõidukit (võimsamat), siis mis liiklusseaduse paragrahvi järgi juht vastutab politsei poolt karistamisel? Kas tõlgendatakse seda kui juhtimisõiguseta juhtimist või muu liiklusseaduse rikkumisena (ls paragrhv 242 lg.1) Ootan huviga vastust, ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sellele küsimusele on selles mõttes üheselt keeruline vastata, kuivõrd puudub asjakohane ühene kohtupraktika ja õigusnorme saab soovi korral tõlgendada kaheti. Ühelt poolt keelab LS § 94 lg 1 juhtida mootorsõidukit, mille kategooria juhtimisõigust isikul ei ole. Teiselt poolt on kohus näiteks piiratud juhtimisõiguse (LS § 95) kohta öelnud, et vaatamata juhtimisõiguse olemasoluks vajaliku tingimuse (juhi kõrval vähemalt 2 aastase staažiga juhiloa omanik) mitteesinemisele, ei ole tegemist juhtimisõiguse keelu rikkumisega, vaid nn muu rikkumisega LS § 242 lg 1 järgi.
 

Küsimus: Kas laps on süüdi, kui ülekäigurajal sõitis poiss autole küljelt sisse?16.09.2016

9-aastane poiss lähenes rattaga ülekäigurajale, aeglustas ja nähes, et auto samuti aeglustas, siis arvas poiss, et teda lastakse läbi ja jätkas sõitu. Paraku autojuht ei näinud ratturit üldse ja kiirendas, rattur sõitis autole külje pealt sisse. Auto omanik nõuab tekitatud kahjude hüvitamist. Eeskirjade järgi on autojuhil õigus, aga mis variandid oleksid lapsevanematel oma last kaitsta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ammendavat vastust konkreetse kaasuse pinnalt siiski kahjuks anda ei saa, kuivõrd iga liiklusõnnetus ja selles osalejate tegevused vajavad detailset analüüsi. Väga laias plaanis vastutab mootorsõiduki juht enda poolt tekitatud kahju eest ka siis, kui ta ei ole kahju tekitamises süüdi. Inimesel, kes on näiteks liiklusõnnetuse tagajärjel saanud tervisekahjustusi, on õigus nõuda talle tekitatud kahju, sh mittevaralise kahju, hüvitamist. Seega, kui poiss sai liiklusõnnetuse tagajärjel tervisekahjustusi, siis on võimalik autojuhi nõude vastu seda tema nõue. Nõuete lahendamine sõltub küll kahjujuhtumi asjaoludele antavast hinnangust, kuid sellises positsioonis pole välistatud ka kompromissini jõudmine.

Samas ei saa autojuht kahju hüvitamist nõuda lapselt, seega last ei ole majanduslikkus mõttes vaja kaitsta. Kahjunõude saab esitada lapsevanemate vastu võlaõigusseaduse § 1053 alusel.
 

Küsimus: Kas autol võib katusel olla takso plafoon kui seal pole kirjas takso ja ma ei osuta teenust?09.09.2016

Tere
Kas autol võib katusel olla takso plafoon kui seal pole kirjas takso ja ma ei osuta teenust?
Aitäh.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Nõuded taksol nõutavale plafoonile on kehtestatud majandus- ja taristuministri 25.09.2015.a määrusega nr 118, mille § 1 kohaselt peab taksol kasutatav plafoon olema sõiduki katusel risti sõidusuunaga, sisevalgustusega ja selle esiküljel peab olema trükitähtedega kirjutatud ainult sõna „TAKSO” minimaalse tähemärgi kõrgusega neli sentimeetrit. Seega, kui plafoonil ei ole kirja "TAKSO", siis ei ole põhjust plafooni pidada ühistranspordiseaduse § 64 lg-te 3 ja 4 kohaseks taksotunnuseks. Taksotunnuseid ei või ÜTS § 64 lg 5 kohaselt paigaldada sõidukile, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti.

Samas tuleb silmas pidada, et mootorsõidukile tohib paigaldada vaid selliseid valgustus. ja valgussignalisatsiooniseadmeid, mis on lubatud õigusaktidega (majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011.a määrus nr 42., lisa 1 kood 201). Sõiduki katusele paigaldatavad valgussignalisatsiooniseadmed on käsitletavad kood 224 kohaste valgusreklaamseadmena ning nende paigaldamisel tuleb järgida samuti kehtestatud nõudeid.
 

Küsimus: Kas asfaldile märgitud maja/korteri nr on piisav märgistus, et seal loata parkija auto teisaldada?09.09.2016

Meil on isiklikud parkimiskohad, mis notariaalse lepinguga kuuluvad korterite juurde, märgistatud suurelt valge värviga maja + krt. Kui ei austata omandiõigust ja võõras pargib seal, kas on õigus tellida teisaldamine?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõiduki teisaldamise õiguslikud alused tulenevad liiklusseaduse §st 92. Sõiduki teisaldamise võib tellida, kui sõiduk on pargitud:
1) nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
2) nii, et see kahjustab teed või haljasala;
3) selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
4) puudega inimese sõiduki parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
5) kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud parkimiskohtades;
6) õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav sõiduk garaaži sissesõidul;
7) teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
8) ühissõidukirajale.

Eraparkimiskohtade puhul tuleb kõne alla eelkõige punkt 7, st olukord, kus liikluskorraldusvahenditega on kehtestatud parkimine vaid parkimiskoha omanikule ning keelu eirajaid on liiklusmärgiga hoiatatud sõiduki teisaldamise võimalikkusest.
 

Küsimus: Kas eelnev telefoni teel ühistu esimehe poolt hoiatamine on aluseks, et kukkunud lumest tekkinud nõuet vaidlustada?31.05.2016

Tere!
Ühistu katuselt kukkus lumi auto kapotile. Autol oli kasko, mis hüvitas omanikule kahju. Kasko nõuab ühistult kahju sisse. Ühistu esimees tegi autoomanikule personaalse hoiatuse telefoni teel maksimaalselt 48 tundi enne õnnetust. Autoomanik reageeris ja liigutas autot ühe meetri, mis kahjuks ei olnud piisav. Hoiatussilti väljas ei olnud. Kas see personaalne hoiatus telefoni teel oleks argument, et seda nõuet vaidlustada?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kinnistu ja hoone omanikul on kohustus kõrvaldada hoone katuselt lumi, jääpurikad jms varisemisohtlikud esemed. Nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral vastutab saabunud kahju eest kinnistu või hoone omanik, kui ta ei tõenda, et ta ei olnud kahju tekitamises süüdi. Kehtiva õiguse kohaselt eeldatakse süü olemasolu.

Seega peaks praegusel juhul ühistu selleks, et vastustada esitatud kahjunõuet, tuvastama, et ta kinnistuomanik oli teinud kõik mõistliku ja eeldatava, et kahju tekkimist vältida. Olukorras, kus peale suulise hoiatuse saamist parkis sõidukiomanik küll sõiduki ümber, kuid ebapiisavalt, võib siiski arvata, et kinnistu või hoone omanik ei olnud teinud kõike endast olenevat, et kahju saabumist vältida. Tulnuks kontrollida, kas sõiduki uus asukoht on piisav kahju ärahoidmiseks või tõkestada sõidukitele parkimisvõimalus ohtlikus kohas.

Samas loob kehtiv seadus võimaluse vähendada kahju saanud isikule makstavat kahjuhüvitist kahjustatud isikust lähtuva sellise riski või asjaolu võrra, mis soodustas kahju tekkimist. Sõltuvalt sellest, milline oli ühistu esimehe poolt edastatud personaalne hoiatus, selle sisu ja kuidas seda tõendada õnnestub, võib esineda alus kahjuhüvitise vähendamiseks.
 

Küsimus: Mis vahe on autol ja sõiduautol liiklusseaduse mõistes?27.05.2016

Liiklusseadus ütleb, et auto tagaistmel, v.a sõiduauto tagaistmel tohib täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla 12-aastane laps tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik autos olevad istekohad on hõivatud.
Küsimus on, et mis vahe on autol ja sõiduautol (seaduse alguses olevatest mõistetest see ei tule kuidagi välja)? Mille poolest neid eristatakse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Auto on LS § 2 p 3 kohaselt sõitjate või veose veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eratööde tegemiseks ettenähtud vähemalt neljarattaline mootorsõiduk , mille valmistajakiirus ületab 25 km/h. Autod on seega üldjuhul kõik ka tavamõistes autona mõistetavad mootorsõidukid - nii sõiduautod, bussid kui ka veoautod. Sõiduauto seevastu on kitsam kategooria ning LS § 2 p 71 tähenduses mõistetakse sõiduauto all sõitjate vedamiseks ettenähtud autot, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta (B-kategooria sõiduk).
 

Küsimus: Kas ma pean aasta ootama, et eesti juhilube teha, sest sain trahvi kuna välismaal tehtud load olid aegunud?27.05.2016

Elasin Austraalias, tegin seal load, eelnevalt eesti load puudusid, tulles Eestisse hiljem tagasi, tahtsin ümber vahetada, öeldi, et vaja Austraalia arkist veel mingeid pabereid lisaks plastik kaardile, aga siin olles neid väga keeruline ja aeganõudev saada. Siis mingi aeg ma sellega edasi ei tegelenud. Kümneid kordi peatati kinni, polnud kunagi mingeid probleeme, aga ükskord oma hooletuse tõttu olid load ära aegunud ja sain trahvi. Siis tegin kiirelt autokooli ja autokooli eksamid ära, läksin arki ja seal ei lasta eksamitele. Kuigi liikluspolitseinik trahvi koostamisel arvas, et need ei tohiks segada minu Eesti lubade saamist kuna mul ju tegelikult on juhtimisõigus olemas, aga mitte Eesti riigis.
Küsimus siis olekski, et kas ma nüüd ei saagi teha aasta juhilube Eestis? Kui politseis küsimas käisin, ei olnud seal kedagi pädevat mulle vastamas ja jutust tuli välja, et ma põhimõtteliselt ei saa ainult arki minna, aga kui mul on teise riigi load olemas, võin sõita. Ja isegi kui oma elukaaslase määran arkis sõiduõpetajaks võin ka sõita, mis on minuarust täiesti ebanormaalne ja soosib uusi rikkumisi, kuna töö sõltub sellest.
Lisaks on mul tehtud igasuguseid koolitusi, võin sõita kõikide rataslaaduritega ise sõitsin kaevandustes 24000 t laaduritega, see ei ole küll tehtud arkis, aga riiklikult tunnustatud.

Parimate soovidega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest peaks Austraalias väljastatud juhiluba Eestis kehtima (vt info MNT kodulehel: http://www.mnt.ee/index.php?id=10752 ).

Austraalia on Genfi 1949.a Konventsiooni osalisriik. Sellise riigi juhiloa saab Eesti juhiloa vastu vahetada peale liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamist. Kui aga juhiluba ei ole vahetatud 5 aasta jooksul peale sellel märgitud kehtivusaja lõppemist, tuleb uuesti taotleda juhtimisõigust ja esmast juhiluba. Seega, kui Austraalia juhiloa kehtivusaja lõppemisest ei ole veel möödunud 5 aastat, siis juhtimisõiguseta sõidu eest määratud karistus ei tohiks mõjutada juhiloa vahetamist. Kui aga 5 aastat on möödunud, siis paraku ei saa juhtimisõigust omandada enne, kui karistus on karistusregistrist kustutatud.
 

Küsimus: Kuidas tõendada, et auto teelt väljasõit oli tingitud tee libedusest ja mittevastavusest?27.05.2016

Tere
Tee libeduse tõttu sõitis auto teelt välja ja sai kahju. Kes peab tõendama, et tee ei vastanud seisundinõuetele ja kuidas? Millise seadusepügala järgi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Erinevates menetlustes on erinevad tõendamisreeglid. Süüteomenetluses peab süüdistav pool e. riik tõendama, et isik on süüteo toime pannud.

Tsiviilmenetluses peab kumbki pool omi väiteid ise tõendama. Kui Teie väide on, et kahjujuhtum toimus tee seisundinõuetele mittevastavuse tõttu, siis peate ka ise omi väiteid tõendama.

Tee seisundinõuetele vastavust/mittevastavust saab tõendada liiklusõnnetuse ajal esinenud faktiliste asjaolude kaudu. Selleks peaksid teeolud olema õnnetuse järgselt fikseeritud. Võimalik on koguda tee hoolduse kohta andmeid ka tee hoolduse eest vastutavalt isikult.

Kunagise teeseaduse sätted sisalduvad praegu ehitusseadustikus. Tee seisundinõuded on sätestatud eraldi õigusaktiga "Tee seisundinõuded" ning mis on kättesaadav ka Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
 

Küsimus: Kust saab adekvaatse info juhtimisõiguse äravõtmise ja kehtimise tähtaja kohta?27.05.2016

Kuidas arvestada aega juhtimisõiguse ära võtmisel, kui appellatsiooni taotlemise aeg (7 päeva) möödus ja tollest päevast veel kümme päeva hiljem saabus otsus ark-i? Seadus näeb ju ette, et alates kohtuotsuse kätte saamisest. Poolte kokkuleppel ka karistused jne. Olen kuulnud ka info mitte kattumist eri andmebaasides. Kust abi otsida, millest lähtuda? Tööandjat ka teavitati, et alates seadusega kooskõlas olnud kuupäevast oleks pidanud juhtimisõigus kehtetu olema.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtuotsusega mõistetud juhtimisõiguse keeld hakkab kulgema kohtuotsuse jõustumisest, mitte kohtuotsuse jõudmisest liiklusregistrisse või sellesse asjakohase kande tegemisest. Seega tuleb keelu kestust arvestada siiski kohtuotsuse jõustumise aja järgi.