Tööõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas mõista § 16, kuidas saab töötaja laste korral oma puhkust valida?13.11.2017

Ei saa väga hästi aru § 16:

4) vanemale, kes kasvatab 7-10-aastast last, - lapse koolivaheajal;

Kas töötaja saab puhkust endale sobival ajal lapse koolivaheajal, kui ta kasvatab 7-10-aastast last või siis, kui ta kasvatab 7-10-aastast last ning lisaks lapse koolivaheajal kui laps on alaealine (alla 18a.)?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 69 lg 7 p 4 annab vanemale, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, õiguse kasutada põhipuhkust lapse koolivaheajal.

Lisaks selgitame täpsemalt põhipuhkuse andmise põhimõtteid. TLS § 69 lg 2 kohaselt koostab tööandja puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul ehk 31. märtsiks. Puhkuste ajakavasse märgitakse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. Kui puhkuste ajakavasse on märgitud muud seaduses ettenähtud puhkused, siis antakse need vastavalt ajakavale. TLS § 69 lg 1 kohaselt määrab põhipuhkuse aja tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. Samas tähele tuleb panna, et TLS § 68 lg 5 kohaselt antakse põhipuhkust osadena üksnes poolte kokkuleppel. Seega kui tööandja soovib puhkuse ajakavas määrata põhipuhkuse aega, siis saab ta seda teha kui põhipuhkust antakse ühes osas. Kui soovitakse põhipuhkust jagada osadeks, nt 14 + 7 + 7 + 7 kalendripäeva, siis selleks on tarvis saavutada töötajaga kokkulepe. Puhkuste ajakava koostamisel tuleb silmas pidada TLS § 69 lg 7 märgitud isikuid, kellel on õigus nõuda põhipuhkust endale sobival ajal (nt vanemad, kes kasvatavad seitsme- kuni kümneaastast last). Seega puhkuste graafiku koostamise ajal tuleb TLS § 69 lg-s 7 nimetatud isikutel oma põhipuhkuse soovitud aegadest teada anda. Tööandja peab neid arvesse võtma, seda nii juhul kui töötajad soovivad põhipuhkust ühes osas või mitmes.

Kui puhkuste ajakava on koostatud, siis seda saab muuta üksnes poolte kokkuleppel (TLS § 69 lg 4). Nt kui TLS § 69 lg-s 7 nimetatud isikud (nt lapsevanem, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last) ei ole oma põhipuhkuse kasutamise soovitud aegadest ajakava koostamisel teada andnud ning ajakava on kinnitatud, siis hiljem saavad töötajad, sh TLS § 69 lg-s 7 nimetatud töötajad puhkuste ajakavas kinnitatud puhkuste aegu muuta üksnes tööandja nõusolekul.

Kui puhkuste ajakava ei ole 31. märtsiks koostatud või mõni puhkus pole märgitud puhkuse ajakavasse, siis teatab töötaja puhkusele jäämisest 14 kalendripäeva ette (TLS § 69 lg 3).

Lisaks põhipuhkusele on lapsevanemal õigus lapsepuhkusele. TLS § 63 lg 1 kohaselt on lapse emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last või kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. TLS § 64 lg 1 kohaselt on lapse emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui samal ajal soovib üks töötaja ka õppepuhkust?13.11.2017

Kas tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui samal ajal soovib üks töötaja ka õppepuhkust ning teine töötaja tavalist põhipuhkust? Kui on õigus keelduda, siis mille alusel peab tööandja valima kummale õppurile ta õppepuhkuse annab? Kas selle järgi, kes teavitas enne? Nii mina kui teine õppur on õppepuhkuse soovist teavitanud ette kaks kuud varem. Töötajaid on kollektiivis kokku 14.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 67 lg 1 kohaselt on töötajal õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses (edaspidi TäKS) ettenähtud tingimustel ja korras.

Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest järgmisel juhtudel:
1) Töötaja ei ole õppepuhkusele jäämisest teavitanud 14 kalendripäeva ette. Töötaja peab õppepuhkusele jäämisest teatama 14 kalendripäeva ette kirjalikus vormis kui õppepuhkus ei ole märgitud puhkuste ajakavasse (TLS § 69 lg 3, TäKS § 13 lg 6).
2) Töötaja soovib õppepuhkuse päeva või järjestikuseid õppepuhkuse päevi kasutada üksnes töötaja puhkepäevadel (TäKS § 14 lg 1). Näiteks kui töötaja tööpäevad on E-R, kuid ta soovib õppepuhkust kasutada üksnes L ja P, siis on tööandjal õigus keelduda. Samas kui töötaja kasutab õppepuhkust E-P (selle aja sisse jäävad nii tööpäevad kui vabad päevad), siis õppepuhkuse andmisest keelduda ei saa.
3) Töötaja õpingud on peatunud akadeemilise puhkuse tõttu. Tööandjal on õigus nõuda õppeasutuse teatist tasemeõppes osalemise kohta. Õppeasutuse teatises tehakse märge akadeemilisel puhkusel viibimise kohta. Erandiks on siis olukorrad, kus õpilane saab akadeemilisel puhkusel viibides läbida osasid aineid. Sellisel juhul õppepuhkuse andmisest ja tasu maksmisest keelduda ei saa (TäKS § 13 lg 2).
4) Tööandja võib õppepuhkuse katkestada või edasi lükata ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Hädavajaduse all peetakse silmas nt veeõnnetust, kus on tööandja varale kahju tekkimise oht. Hädavajadus ei ole teise töötaja asendamine, sest kahju tekkimise ohtu tööandja varale ei ole. Lisaks ei ole tegemist ettenägematu olukorraga (TäKS § 14 lg 2, TLS § 69 lg 5).

Seega asjaolu, et mitu töötajat soovib samal ajal kasutada (õppe-, põhi-, lapse-, isa- vm) puhkust, ei saa olla aluseks puhkuse andmisest keeldumiseks. Kui õppepuhkus ei ole märgitud puhkuste ajakavasse, teatab töötaja kirjalikult puhkusele jäämisest 14 kalendripäeva ette. Kui tööandjal puudub seadusest tulenev aluse puhkuse andmisest keeldumisest, siis jääb töötaja vastavalt avaldusel märgitule puhkusele.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas on õige, et sama eksimuse eest peetakse kinni tulemuspalk, aga eri töötajatel on see ju erinev summa?13.11.2017

Tere. Soovin teada, kas minu tulemuspalka tohib minult ära võtta, kui ma eksisin tööülesannete täitmisel? Sisekontroll tuvastas, et ma ei kraadi grillvorste nõuete kohaselt grillil ja mind tuleb karistada. Asutuses on üle 50 bensiinijaama ja on minusuguseid eksijaid veelgi. Ent tulemuspalk on igal teenindajal erinev, minu puhul on summaks üle 150 euro, mõnel 100 eurot ja mõnel veelgi vähem. Leian, et mulle on liiga tehtud. Kas tohib ühe ja sama eksimuse eest olla karistus tulemustasu ära võtmisega nii erinev. Juhataja laiutab ainult käsi ja ütleb, et nii ongi. Karistus üks aga summad inimestel erinevad, ära siis tee lisamüüki nii innukalt. Mida vähem teenid, seda vähem saab ka kinni pidada.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töötasu võib koosneda erinevatest komponentidest (tunnitasu, protsentuaalne tasu käibelt, tükitöötasu jne). Töötasu erinevate komponentide, nt lisatasu ja tulemustasu puhul tuleb hinnata, kas makstav lisa-/tulemustasu on tööandja ühepoolselt määratav preemia või on tegemist töötasu osaga. Tööandja poolt ühepoolselt määratava lisatasuga on tegemist nt jõulupreemia maksmisel, mida makstakse üks kord aastas ja mille maksmist või mittemaksmist võib tööandja ühepoolselt muuta. Töötajal ei ole igakuiselt õigus nõuda tööandja poolt ühepoolselt makstavat preemiat.

Kui lisatasu/preemia/tulemustasu on tasu töö tegemise eest, siis üldjuhul on tegemist töötasu osaga. Töötasu ei saa tööandja ühepoolselt vähendada ega muuta. Lisaks võib vastavasisulise näite tuua Riigikohtu lahendist nr 3-2-1-118-10, kus Riigikohus on asunud seisukohale, et tööandja (k.a ühepoolselt) kinnitatud tulemustasu maksmise juhend on tööandja kehtiva palgakorralduse osa ja see muutub töölepingu osaks.

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 12 kohaselt saab töölepingu tingimusi, eelkõige töötasu, tööülesandeid, töötamise asukohta ja töökoormust, muuta üksnes poolte kokkuleppel. Seega tööandja võib igal ajahetkel teha töötajale ettepanekuid töötasu muutmiseks, kuid töötajal on õigus otsustada, kas ta nõustub tööandja ettepanekutega või mitte. Töötaja võib teha ka omapoolseid ettepanekuid. Kui töötaja keeldub, siis on tööandjal kohustus jätkata töötasu maksmist endistel tingimustel.

Lisatasu/tulemustasu maksmisel peavad olema väga selged kriteeriumid. Nt kui on kokku lepitud, et nt müües vähemalt 1000 euro eest tooteid, teenib töötaja 1% kasumist. Kui töötaja vähemalt 1000 euro eest tooteid ei müü, siis kehtestatud tulemustasu õigust saada ei ole. Samas kui kõik kriteeriumid tulemustasu saamiseks on täidetud, siis seda vähendada ei tohi.

Seega konkreetse vastuse andmiseks tuleb hinnata, milline on kokkulepe tulemustasu osas, millised on kehtestatud kriteeriumid. Seejärel tuleb hinnata, kas tegemist on töötasu vähendamisega TLS § 12 mõistes või ei ole töötaja täitnud kõiki tulemustasu saamise kriteeriumeid. Meelevaldne (tulemus)tasu vähendamine ükskõik, millise rikkumise korral kui tasu saamise kriteeriumid on täidetud, ei ole lubatud.

Kui töötaja eksib millegi vastu oma tööülesannete täitmisel, siis on tööandjal õigus töötajat kirjalikult hoiatada.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Mis õigused mul on takistamaks, kui üks kolleeg pressib mulle külla?13.11.2017

Tere!
Kolleeg avaldab juba pikemat aega survet, et tahab mulle külla tulla, ütleb, et tuleb ja kõik. Mis õigused on mul selle takistamiseks?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Igaühe kodu on põhiseaduse § 33 kohaselt puutumatu. See tähendab seda, et kellegi eluruumi ei tohi ilma eluruumi valdaja nõusolekuta siseneda (v.a seaduses sätestatud juhud, nt kriminaalmenetluse käigus). Kuna Teie külastamiseks Teie kodus on kolleegil tarvis Teie luba, siis olukorras, kus Teil puudub soov, et kolleeg Teid külastaks, tuleb anda eitav vastus. Kuna kolleegi külla kutsumine või vastupidi selle keelamine, on Teie enda otsus, siis tuleb oma otsusest teada anda selgelt ja arusaadavalt. Selge ning eitava vastuse andmine on Teie õigus takistamaks kolleegil Teid külastamast.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas mul on õigus kasutada 03.-05.01.2018 kogu 2018. aastaks ettenähtud lapsepuhkust 3 päeva?08.11.2017

Tere! Jään teise lapsega 30 päeva enne sünnitust dekreeti alates 06.01.2018. Olen hetkel täiskohaga tähtajatu lepinguga tööl. Esimene laps on 7-aastane. Kas mul on õigus kasutada 03.-05.01.2018 kogu 2018. aastaks ettenähtud lapsepuhkust 3 päeva?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 63 lg 1 kohaselt on emal või isal õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last.

TLS ei sätesta, kas lapsepuhkuse peaks kasutama ühes osas (3 päeva järjest) või ühe päeva kaupa. Tegemist on eesmärgipärase puhkusega – eesmärk on anda vanemale rohkem aega lapsega koos veetmiseks. Kuigi töötaja ei pea andma tööandjale selgitusi puhkuse kasutamise kohta, siis on eelkõige töötaja enda otsustada, kuidas ta lapsepuhkuse päevad kasutab/veedab. Ühtlasi tähendab see seda, et töötaja võib lapsepuhkust kasutada nii ühes osas kui järjest.

Vastupidiselt põhipuhkusele, kus töötaja teenib põhipuhkust vastavalt töötatud ajale, siis lapsepuhkuse puhul ei ole puhkuse kasutamine ja välja teenimine seotud töötatud ajaga. Nt kui töötaja asub tööle poole aasta pealt, on tal sellegipoolest õigus kasutada kogu kalendriaasta eest ette nähtud lapsepuhkus (samas kui töötajal on ühe aasta jooksul järjestikuselt mitu tööandjat, siis ei saa ta iga tööandja juures kasutada kolme lapsepuhkuse päeva, vaid saab kasutada 3 lapsepuhkuse päeva terve kalendriaasta jooksul).

Tähele tuleb siiski panna, et töötajal on kohustus puhkusele jäämisest ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva kirjalikus vormis (TLS § 69 lg 3).

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas õpetajal oleks mõistlik puhkus enne dekreeti välja võtta?07.11.2017

Tere, töötan täiskoormusega õpetajana tähtajatu töölepinguga. Sünnitustähtaeg on 30. juuni 2018, dekreeti 30 päeva enne sünnitustähtaega. Puhkus ettenähtud suvel 56 kalendripäeva. Kas mul oleks mõistlik puhkus enne dekreeti välja võtta?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Kui võtate kogu puhkuse enne rasedus- ja sünnituspuhkust välja, peate arvestama, et kasutate puhkust rohkem kui välja teenite ja jääte tööandjale n-ö võlgu selle. See tähendab seda, et töösuhte lõppemisel peate enamkasutatud puhkuse eest saadud puhkusetasu tööandjale tagasi maksma. Seega Teie enda otsustada - kas puhkate kogu puhkuse ära ja jääte tööandjale võlgu või kasutate tööandjaga kokkuleppel osa puhkusest, mille reaalselt sel aastal välja teenite ning võlga ei teki.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas mul on õigust saada puhkuserahad, kui puhkust mul olnud ei ole ning nüüd kirjutasin lahkumisavalduse?03.11.2017

Tere!
Nimelt ametlikult olin tööl alates jaanuarist ning lahkumisavalduse andsin oktoobri alguses ehk leping pidi lõppema 31.oktoobril. Aga selle aja sees oli mul n.ö puhkus, mis pole otseselt kuskil kajastatud vaid tööandjaga omavaheline suuline kokkulepe (puhkus oli 2 nädalat).
Kuid tekkis küsimus, kas mul on nüüd lepingu lõppemisega õigus küsida ka puhkuserahasid? või kuidas sellega lood on?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas. Seega kui Teil on kasutamata põhipuhkust, tuleb see tööandjal töösuhte lõppemisel puhkusehüvitise näol hüvitada.

Kui kasutasite puhkust, aga tööandja ei maksnud puhkusetasu, siis tuleb kõigepealt selgeks teha, kas kokkulepitud puhkus oli tasuline või tasuta. Kui kasutasite tasustatud puhkust, aga tööandja puhkusetasu ei maksnud, siis on Teil õigus nõuda tööandjalt saamata jäänud puhkusetasu ja võimalik, et ka puhkusehüvitist. Arvestuslikult teenib inimene (kes ei ole mh kasutanud tasustamata puhkust) kümne kuuga ligikaudu 23 puhkusepäeva, seega kui sellest ainult 14 puhkusepäeva ära kasutasite, jääb Teil töösuhte lõppemisel puhkusejääk, mis tuleb tööandjal hüvitada.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kuidas aru saada, milline lepinguline suhe mul on, olen nagu palgatöötaja samas lepingut ei ole?31.10.2017

Tere!
Hakkasin ettevõttes tööle 1.08.16. Olen koolitaja. Mulle pakutakse erinevaid koolitusi, mis toimuvad kas tööandja ruumides või klientide (õpilaste) ruumides. Ma ei pea pakutud koolitusi vastu võtma kui ma ei soovi. Tasu makstakse iga kuu 15ndal kuupäeval eelneva kuu jooksul toimunud koolituste eest.
Ühtegi lepingut pole minuga sõlmitud, esimestel kuudel ma küsisin seda aga kuna tasu kanti alati õigel kuupäeval ja õiges summas, siis “unustasin” lepingu.
Kuna suvel tööd kaks kuud ei olnud, siis ei makstud ka makse, mis tähendab, et mul puudub hetkel ravikindlustus (öeldi, et see hakkab kehtima novembrist/detsembrist. Mis tuleneb VÕS’i seadusest. See on mulle arusaadav aga kas sotsiaalmaksu on võimalik hajutada kuude peale, kuna osadel kuudel on see suur ja teistel väiksem või peangi sellega leppima, et osadel kuudel mul ravikindlustus puudub?
Üks küsimus on mul ka seoses lepinguga - kas ettevõte saab kajastada EMTA’s, et meil on VÕS leping kui tegeliku ei ole ühtegi sellist lepingut moodustatud/allkirjastatud? Milline töösuhe meil tegelikult on?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Enne lepingu sõlmimist on kõige olulisem kindlaks teha, millistele kriteeriumitele töö vastab ja vastavalt sellele valida sobiv leping. Üldjuhul tehakse tööd töölepingu alusel. Eraisikud ja juriidilised isikud võivad osutada ka teenust, nt käsundus- ja töövõtulepingu alusel. Teenuse osutamise lepinguid reguleerib võlaõigusseadus, töölepingut TLS.

TLS § 1 lg-d 1 ja 2 toovad esile töölepingu põhikriteeriumid:
- töö kui järjepideva protsessi tegemine (töötaja ja tööandja seovad end töölepinguga ning tekib ootus töötaja/töö olemasoluks pikemaks ajaks);
- tööd tegeva isiku allutatus tööd andva isiku juhtimisele ja kontrollile, st töötaja kohustus järgida tööülesannete täitmisel tööandjalt saadud korraldusi ning tööandja õigus kontrollida töötaja kohustuste täitmist (tööandja määrab ära töö tegemise koha, aja ja viisi);
- töö eest perioodilise tasu maksmine (TLS § 33 lg-st 1 tulenev kohustus maksta töötasu vähemalt korra kuus).
- töötamine tööandja ruumides ja tööandja töövahendite kasutamine.
Töösuhtega ei ole tegemist juhul, kui tööd tegev isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev (TLS § 1 lg 4). Töö tellijale on kõige olulisemaks kriteeriumiseks töö lõpptulemus, st töö tellijal ei ole oluline aeg ja koht, kus töö sooritatakse.

Kohtud on mitmel korral leidnud, et töölepingu ja võlaõigusliku lepingu olulisemaks erinevuseks on teenust osutava isiku alluvuse määr tööd andvale isikule. Kui isik on oma tegevuse korraldamisel vabam ja saab ise määrata, kuidas ta täpselt teenust osutab, pidades samal ajal kinni teise lepingupoole juhistest, on tema sõltuvusaste võrreldes töölepinguga väiksem ning tegemist saab olla võlaõigusliku suhtega.

Kui teise lepingupoole tegevuseks on nt käsitöö tootmine, siis on temaga võimalik sõlmida nii tööleping kui töövõtuleping. Töölepingu sõlmimine tuleb kõne alla olukorras, kus töötaja töötab tööandja ruumides, tööandja vahenditega, allub tööandja korraldustele, sh töökorraldusreeglitele, töötab graafiku alusel ja saab perioodilist tasu. Töövõtulepingu sõlmimine tuleb kõne alla olukorras, kus isik osutab teenust, nt valmistab käsitööehteid kindlaks kuupäevaks oma ruumides ja oma vahenditega ning kokku on lepitud töö kriteeriumites.

Teie kirjeldatud olukorras on olemas nii töölepingu kui võlaõigusliku lepingu tunnused. Seetõttu tuleb eelkõige hinnata alluvusemäära, s.t kui suures osas on Teil õigus ise on töökorralduse ja töö sisu osas otsuseid teha.

Nii tööleping kui võlaõiguslik leping tuleb kajastada töötamise registris. Töötaja ja tööandja peavad omavahel jõudma selgusele, millise lepingulise suhtega on tegu. Kui tööandja leiab, et tegemist on võlaõigusliku suhtega, kuid töötaja, et tegemist on töölepinguga, siis on töötajal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole töösuhte tuvastamise nõudega. Töövaidluskomisjon või kohus saab anda hinnangu, millise lepingulise suhtega on tegu. Nii töölepingu kui võlaõigusliku lepingu puhul ei muuda kirjaliku lepingu puudumine lepingulist suhet kehtetuks. Lepingulist suhet tõendavad muuhulgas kirjavahetused, pangakonto väljavõte jms. Samas tuleb märkida, et suulise lepingute puhul on konkreetseid kokkuleppeid oluliselt keerulisem tõendada.

Sotsiaalmaksu maksmise küsimustes palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas ma ei tohi minna sama valdkonna firmasse tööle, kuna palju aastaid tagasi sõlmisin konkurentsipiirangu lepingu?30.10.2017

Tere
Sai palju aastaid tagasi firmaga sõlmitud ingliskeelne konkurentsipiirangu leping. Tahaks küsida, kas ma tõesti ei tohi nüüd minna mõnda sama valdkonnaga tegeleva firma juurde tööle? Ise ma ei valda inglise keelt, kirjutasin sellele alla kuna oli vaja tööd.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 24 kehtestab konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivuse tingimused peale töösuhte lõppu. Tegemist on eelkõige kokkuleppega. Konkurentsipiirangus, mis kehtib peale töösuhte lõppemist võib kokku leppida nii töölepingus kui eraldi dokumendis. Samuti võib teha seda enne töösuhte algust, töösuhte kestel või selle lõppemisel.

TLS § 24 lg 1 kohaselt kehtib pärast töölepingu lõppemist kohaldatav konkurentsipiirangu kokkulepe üksnes juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele
1) see on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada. Kui see on ruumiliselt (geograafiline ulatus), ajaliselt (kehtivuse aeg) ja esemeliselt (kokkuleppe objekt) mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud;
2) see on sõlmitud kirjalikult;
3) tööandja maksab töötajale konkurentsipiirangu kokkuleppest kinnipidamise eest pärast töölepingu lõppemist igakuist mõistlikku hüvitist.
4) see on sõlmitud kuni üheks aastaks arvates töölepingu lõppemisest.

Seega selleks, et välja selgitada, kas töötaja ja tööandja on sõlminud kehtiva konkurentsipiirangu juba töölepingut sõlmides, tuleb hinnata konkurentsipiirangu vastavust eelnevatele tingimustele. Kui konkurentsipiirangu kokkulepe ei vasta kõigile tingimustele, siis on tegemist tühise kokkuleppega. Kui konkurenstipiirang vastab eelnimetatud tingimustele, siis on tegemist kehtiva piiranguga, millest tuleb töötajal kinni pidada. Kui töötaja ei soovi piirangust kinni pidada, siis tasub tööandjaga sellel teemal läbirääkimisi pidada.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas ülemus võib lisada tööülesandeid juurde ilma kokkuleppeta?30.10.2017

Mul on kindel leping koos tööülesannetega ja nüüd kui vallad ühinevad, tahab valla raamatupidaja lasteaia direktorile üle anda PRIA piima aruandluse. Kuna meie direktor ei tea sellest eriti midagi, siis otsustas ilma minuga läbi rääkimata mulle selle üle anda. Kuna mina töötan köögis ja tegelen söögiga, siis direktor ütles, et kuna ma tegelen söögiga, siis tuleb mul see üle võtta, mina vastu, et mul puudub raamatupidamise oskused ja mina seda vastutust endale ei võta, siis lubati mulle käskkiri teha ja kui siis ka ei võta, siis tehakse lahti. Küsisin veel, et mis oleksid need ülesanded, mis mul juurde tulevad, siis vastati mulle, et ega tema ei tea sellest midagi. Kas mul on õigus sellest keelduda ja kas direktoril on õigus mind selle eest töölt lahti lasta?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu kirjalikus dokumendis lepivad töötaja ja tööandja kokku tööülesannetes (töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 3). Tööülesannete kirjeldus võib sisalduda ka ametijuhendis, mis on töölepingu lahutamatu osa. Tööandja on kohustatud kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi (TLS § 28 lg 2 p 1). TLS § 15 lg 2 p 1 kohaselt teeb töötaja kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. Seega töötajal on kohustus täita neid tööülesandeid, milles on kokku lepitud ja mis tulenevad töö iseloomust. TLS § 12 kohaselt saab töölepingu tingimusi, sh kokkulepitud tööülesandeid muuta üksnes poolte kokkuleppel. Samas iga tööülesanne ei pruugi sisalduda ametijuhendis, vaid võib tuleneda töö iseloomust. Kui töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud uutes tööülesannetes, siis TLS § 17 lg 1 kohaselt peab tööandja korraldus olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesandega. Vastasel juhul on töötajal õigus sellest keelduda.

Kokkulepe tööülesannete muutmiseks võib olla nii suuline kui kirjalik. Seega tööandja võib töötajale alati teha ettepanekuid tööülesannete muutmiseks, kuid töötajal ei ole kohustust nõustuda. Töötaja võib uute tööülesannete pakkumise puhul pidada tööandjaga läbirääkimisi.

Selgitame lisaks töösuhte lõppemise aluseid. Tööandja saab töösuhte lõpetada üksnes põhjuse olemasolul. Töötaja keeldumine töölepingu muudatusest ei ole alus töölepingu lõpetamiseks. Tööandja saab töösuhte üles öelda ainult järgmistel alustel:
1) TLS § 86 lg 1 alusel katseaja tulemuste mittetäitmise tõttu. Tööandja peab põhjendama, millistele katseaja eesmärkidele töötaja ei vastanud.
2) TLS § 88 lg 1 p 1-2 alusel erakorraliselt töötaja töövõime vähenemise tõttu. Üljuhul on selleks töötaja töölt eemal viibimine haiguse tõttu vähemalt neli kuud või arstitõendi esitamine, milles nähtub, et kokkulepitud töö on töötajale vastunäidustatud.
3) TLS § 88 lg 1 p 3-8 alusel erakorraliselt töötaja rikkumise tõttu. Töötaja rikkumine on nt vargus, joobes peaga tööle tulemine, konkurentsikeelu rikkumine jms.
4) TLS § 89 lg 1 alusel erakorraliselt majanduslikel põhjustel (koondamine). Koondamine saab toimuda siis kui töö ümberkorraldamise, töömahu vähenemine või töö lõppemise tõttu ei ole anda kokkulepitud tingimustel tööd.

Kui tööandja ütleb töösuhte töötajaga ühel eelnimetatud alustest üles, siis on töötajal õigus 30 kalendripäeva jooksul alates ülesütlemisavalduse saamisest pöörduda töövaidluskomisjoni poole ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõudega ning nõuda lisaks hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Tööandja peab töövaidluskomisjoni tõendama ülesütlemise aluseks olevate asjaolude toimumist kirjalike tõenditega (s.h eelnevat hoiatamist ja rikkumise olemasolu ja raskust).

Teie kirjeldatud olukorras võib teatud tingimustel tulla kõne alla töölepingu ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel (koondamine). Nt valdade ühinemisel toimub töö ümberkorraldamine, mile käigus nt kaks ametikohta liidetakse ning seetõttu ei ole töötajale enam kokkulepitud tingimustel tööd anda. Samas tuleb rõhutada, et iga töötaja keeldumine tööandja ettepanekutest (nt tööülesannete muutmine, töötasu vähendamine) ei pruugi olla alus koondamiseks. Igat olukorda tuleb vaadelda eraldi, kas kõik tingimused koondamiseks on täidetud.


Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).