Tööõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus küsida palgatõusu tagasiulatuvalt alates juunist, nagu on lepingus, et palk vaadatakse üle juunis?18.10.2018

Töölepingus on kirjas, et palgad vaadatakse üle juunikuus, sellel aastal vaadati palgad üle oktoobris ning palgatõusu arvestatakse alates novembrist. Kas mul on õigus küsida palgatõusu tagasiulatuvalt alates juunist?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töötasu on kokkuleppeline. See tähendab, et töötaja ja tööandja võivad töötasu puhul kokku leppida neile sobivates tingimustes. Samas ühepooselt töötasu muuta, sh vähendada või suurendada ei saa. Töötaja võib tööandjale teha igal hetkel ettepaneku töötasu tõsta, kuid tööandja võib sellest keelduda. Samamoodi võib tööandja teha töötajale igal ajahetkel ettepaneku töötasu vähendada, kuid töötajal on õigus sellest keelduda.

Kui töötaja ja tööandja on jõudnud kokkuleppele, siis kokkuleppe üks osa on see, millal uus töötasu kehtima hakkab. Kokkulepe või lubadus, et palgad vaadatakse juunikuus üle, ei võrdsustu kokkuleppega töötasu alates juunikuust tõsta. See on üksnes kokkulepe/lubadus, et töötasu vaadatakse üle ning alustatakse töötajatega läbirääkimisi töötasu suuruse ja muutmisaja üle. Läbirääkimiste protsess ei ole garantii, et lõpptulemus on uus kokkulepe. Läbirääkimised võivad lõppeda ka kokkulepet saavutamata. Seetõttu saate Te teha tööandjale üksnes ettepaneku, et kõrgem töötasu hakkaks kehtima tagasiulatuvalt juunikuust. Tööandjal on õigus Teiega läbirääkida, Teie ettepanekust keelduda või sellega nõustuda.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas mul õigus koondamisele kui tööandja ei saa pakkuda mulle minu vana töökohta tagasi ja kui muu töö ei sobi?18.10.2018

Tere. Olen hetkel veel lapsehoolduspuhkusel. Enne LHP-le jäämist töötasin kaupluses pagarina (tööaeg 7-18.30 graafiku alusel ja hiljem 7-15.30 E-R ehk "pealejooksja"). Soovin naasta tööle ning teavitasin ka tööandjat. Soovisin kellaajaliselt 8-16.30, kuid vastuseks sain, et ta peab üldse uurima millist tööd ja kas üldse on tööd sellise ajaga pakkuda. Kas sellisel juhul on mul õigus koondamisele kui tööandja ei saa pakkuda mulle minu vana töökohta tagasi ja kui muu töö, mis neil on pakkuda ei sobi?

Ette tänades

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). Seega koondamiseks peavad täidetud olema samaaegselt kaks tingimust. Esiteks peab ettevõttes olema toimunud töö ümberkorraldamine (nt kaks ametikohta liidetakse, toimub osakondade struktuuri muudatus vms) või väheneb töömaht (nt koolis väheneb õpilaste arv, tellimuste arv on oluliselt vähenenud vms) või töö lõpeb muul juhul (nt uue infotehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtuga ei ole tarvis teatud ametikohta vms). Teiseks peab eelnimetatud olukord kaasa tooma selle, et töötajale ei ole kokkulepitud tingimustel tööd anda. Olulised kokkulepitud tingimused on mh töötasu, töökoormus, töötamise asukoht, tööülesanded.

Seetõttu tuleb esmalt hinnata, kas tööandjal on pakkuda Teile kokkulepitud tingimustel tööd. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata tööülesannetele. Töö algus- ja lõpu kellaaegu on tööandjal õigus ühepoolselt muuta, kui see tuleneb ettevõte vajadustest. Tööülesandeid, tasu, koormust ja asukohta tööandja ühepoolselt muuta ei saa. Kui tööandjal on pakkuda Teile tööd natukene erineval kellaajal kui varasemalt, kuid võimalus on pakkuda samasuguseid ülesandeid, tasu, koormust ja auskohta, siis ei ole tegemist koondamissituatsiooniga.

TLS § 89 lg 3 kohaselt peab tööandja enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel ja tööandja pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Tööandja korraldab vajaduse korral töötaja täiendusõppe või muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Teise töö pakkumisest võib töötaja keelduda. Sellisel juhul toimub peale teise töö pakkumist koondamine.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas tööandja peab koolitusel oleku aja eest maksma palka?12.10.2018

Tere. Olukord on selline: Töötan ühes turvafirmas turvamehena. Tööle minnes tehti minuga tähtajaline leping (4kuud), sest turvaseadus ütleb, et 4 kuu jooksul tuleb töötajal omandada turvakvalifikatsioon, muidu edasi töötada ei tohi. Minu tööandja saadab mind oktoobris turvakoolitustele, et omandada turvakvalifikatsioon. Olen kuulnud, et kui tööandja saadab kuskile kohustuslikele koolitustele peab tööandja ka selle eest palka maksma ja koolituse jaoks vajaminevad kulud katma. Kas minu tööandja peab maksma mulle palka päevade eest mil olen turvakoolitusel? Mainin veel ära, et elan ise Tartus, kuid koolitused toimuksid Tallinnas.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 28 lg 2 p 5 kohaselt on tööandjal kohustus tagada töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuv koolitus ning kanda koolituskulud ja maksta koolituse ajal keskmist töötasu.

See on tööandja koolituskohustus. Siinkohal on silmas peetud koolitusi, mis teenivad tööandja ettevõtte huve. Nt kui võetakse tööle klienditeenindaja, siis tööandja tagab talle esmase väljaõppe, vajadusel kliendisuhtluse, müügioskuste jms koolitused. Kui koolituskohustus tuleb seadusest (nt tervishoiuteenuse kvaliteedi nõuete määrusega on tervishoiutöötajatele kehtestatud nõue läbida aastas 60 tundi tööalast koolitust, veoautojuhtidel on seadusest tulenev kohustus läbida iga viie aasta järel täienduskoolitus jne), siis on see samuti koolitus TLS § 28 lg 2 p 5 mõistes ning see tuleb tööandjal hüvitada. TLS § 28 lg 2 p-s 5 sätestatud koolitusel oldud aeg loetakse tööaja hulka. Ühtalasi tähendab see seda, et selle aja eest makstakse töötasu.

Turvaseaduse § 27 lg-s 3 nimetatud turvatöötaja põhiõpe, mis kestab vähemalt 50 tundi, on tööandja jaoks oluline koolitus, mille järel on oodata töötajalt olulist panust. Samas on tegemist koolitusega, milleta töötaja nimetatud tööd teha ei saa ja tegemist on ettevõtte huvidest lähtuva koolitusega.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kuidas arvestada kuu normtunde, kui olen mõne päeva puhkusel?12.10.2018

Tere.
Selle aasta novembris on 176h norm töötunnid. Mul on novembris nelja-päevane puhkus. Töötan 12h vahetustes. Mitu tundi on sel juhul mul novembris tööaega?
Aitäh

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Kui töötaja viibib novembris planeeritud puhkusel ning tööajakava on koostamata, siis tuleb lähtuda töökoormusest ehk arvestuslikult töötundide arvust päevas. See tähendab seda, et kui töötaja töötab täistööaja alusel, siis tema arvestuslik töötundide arv päevas on 8 ja nädalas 40. Selle järgi leitakse ka töötaja igakuine tööajanorm. Novembris on 22 kalendaarset tööpäeva (E-R, v.a riigipühad). Nortundide arv on täistööajaga töötajal novembris 22 × 8 = 176.

Kui täistööaja alusel töötav töötaja viibib põhipuhkusel nt E-N, siis tema tööajanorm väheneb novmebris 176 – 4 × 8 = 144 tundi. Kui töötaja viibib põhipuhkusel nt N-P, siis tema tööajanorm väheneb novembris 176 – 2 × 8 = 160. Seega töötaja normtundide arv oleneb sellest, mitu põhipuhkuse päeva langeb kalendaarsetele tööpäevadele.

Töötaja tegelik tööpäeva pikkus on oluline siis, kui tööajakava on juba koostatud. Oletame, et käes on novembrikuu, tööajakava on koostatud, töötaja käib selle alusel tööl, kuid haigestub ootamatult 16-19.11 (R-E) ning jääb haiguslehele. Tööajakava alusel oleks ta pidanud olema tööl R 12 tundi, L 12 tundi, P 12 tundi, E vaba. Sellisel juhul vaadeltakse juba koostatut tööajakava ning töötaja tööajanorm väheneb novembris järgmiselt: 176 – 12 – 12 – 12 = 140.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas teise tööga peab nõustuma, kui see ei ole seotud eelnevate tööülesannetega, kuid eeldab tähtajalise lepingu muutmist?12.10.2018

Sõlmisin tööandjaga (riigiettevõte) tähtajalise töölepingu 8 kuuks, konkreetse töö tegemiseks (tegu ei ole töövõtulepinguga). Lepingus on kirjas väga konkreetsed tööülesanded, milleks mind tööle võeti. Kuu möödudes ei ole tööandjal kokkulepitud tööd enam pakkuda (vajaduse äralangemisega). Tööandja ei soovi mind koondada vaid üritab tagasiulatuvalt muuta lepingut, pakkudes ka sel juhul teatud kompensatsiooni. Lepingu muutmisega ma ei nõustunud. Samas käin tööl, kuid töö puudub. Kuna tööandja peab töötajale pakkuma teist tööd seoses sellega: Kas teise töö pakkumisega peab nõustuma, kui see ei ole seotud eelnevate tööülesannetega, kuid eeldab tähtajalise lepingu muutmist? Kas kokkulepitud töö puudumise korral, võib pidada seda tööandja poolseks lepingu oluliseks rikkumiseks ja lõpetada omal algatusel töösuhe ja nõuda TVK kaudu hüvitise väljamaksmist lepingu tähtaja ulatuses?
Ette tänades!

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu kirjalikus dokumendis lepivad töötaja ja tööandja kokku tööülesannetes (töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 3. Tööülesannete kirjeldus võib sisalduda ka ametijuhendis, mis on töölepingu lahutamatu osa. TLS § 15 lg 2 p 1 kohaselt teeb töötaja kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. Seega töötajal on kohustus täita neid tööülesandeid, milles on kokku lepitud ja mis tulenevad töö iseloomust. TLS § 12 kohaselt saab töölepingu tingimusi, sh kokkulepitud tööülesandeid muuta üksnes poolte kokkuleppel. Samas iga tööülesanne ei pruugi sisalduda ametijuhendis, vaid võib tuleneda töö iseloomust. Kui töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud uutes tööülesannetes, siis TLS § 17 lg 1 kohaselt peab tööandja korraldus olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesandega. Vastasel juhul on töötajal õigus sellest keelduda.

Kokkulepe tööülesannete muutmiseks võib olla nii suuline kui kirjalik. Seega tööandja võib töötajale alati teha ettepanekuid tööülesannete muutmiseks, kuid töötajal ei ole kohustust nõustuda. Töötaja võib uute tööülesannete pakkumise puhul pidada tööandjaga läbirääkimisi. 

Lisaks töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitule vaadeltakse ka pooltevahelist praktikat. Toome siinkohal selgitava näite. Töölepingus on kokku lepitud ühtedes tööülesannetes, kuid mõne aja pärast palub tööandja töötajal hakata täitma hoopis muid tööülesandeid. Töötaja asubki uusi ülesandeid täitma. Olukord, kus töötaja täidab uusi ülesandeid kestab pool aastat. Töötaja ei ole poole aasta jooksul teada andnud, et antud korraldus talle ei sobi. Poole aasta pärast on töötaja ja tööandja vahel arusaamatus ja töötaja viitab töölepingus kokkulepitud tööülesannetele ja keeldub ülesannete täitmisest, mida ta on juba pool aastat teinud. Siinkohal on pooled oma käitumisega märku andnud, et kokkulepe uute tööülesannete täitmiseks on sõlmitud (töötaja on täitnud ülesandeid pika perioodi vältel ning ei ole märku andnud, et see talle ei sobi). Kuna kokkulepe on sõlmitud, siis uuesti endiste tööülesannete täitmiseks tuleb saavutada uus kokkulepe TLS § 12 alusel. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 lg 4 kohaselt loetakse vaikimist või tegevusetust tahteavalduseks, kui vaikimine või tegevusetuses tuleneb seadusest, isikute kokkuleppest või nendevahelisest praktikast.

Seega antud juhul tuleb selgitada, millised on praegused tööülesanded, milles Te olete kokku leppinud (kas suuliselt, kirjalikult või pooltevahelise praktikaga) ning seejärel pidada läbirääkimisi uute tööülesannete üle. Kui Teile ei sobi tööandja ettepanek uute tööülesannete osas, siis on keeldumisest mõistlik teada anda kirjalikult, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Kui töötaja keeldub uutest tööülesannetest, siis on tööandja kohustatud jätkama töö andmist endistel tingimustel. Tööandja ei saa ühepoolselt kehtivat töölepingut, sh selle lisasid, muuta. Tööandja poolt uue ametijuhendi koostamist koos uute tööülesannetega saab lugeda tööandjapoolseks ettepanekuks, millest töötajal on TLS § 12 alusel õigus keelduda.

Samasugune reegel kehtib ka siis, kui ettevõttes on koondamise olukord. TLS § 89 lg 3 kohaselt peab tööandja enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel ja tööandja pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Tööandja korraldab vajaduse korral töötaja täiendusõppe või muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid.

TLS kommenteeritud väljaandes (lk 151-152) selgitab seaduselooja, et teise töö pakkumise kohustuse eesmärk on anda töötajale võimalus jätkata töötamist sama tööandja juures. See eesmärk on täidetud, kui töötajale pakutakse sobivat tööd. Töö pakkumine ei saa piirduda üksnes töötaja erialase töö pakkumisega. Vältimaks töölepingu lõppemist, tuleb tööandjal kaaluda ka võimalust pakkuda töötajale muud tööd, mida ta on võimeline tegema. (Riigikohtu 8. novembri 2001. a otsus nr 3-2-1-104-01, Riigikohtu 2. veebruari 2012. a otsus nr 3-2-1-152-11. ). Seetõttu võib pakutav töö olla nt väiksema töötasu ja/või koormusega. Teise töö pakkumine ei pea olema samaväärne. Näiteks olukorras, kus koolis on vähenenud õpilaste arv aj tööandjal ei ole töötajale pakkuda enam täiskoormusel tööd, on mõistlik, et tööandja pakub töötajale väiksema koormusega tööd. Sellisel juhul on nii koormus kui töötasu üldjuhul oluliselt väiksemad. Teise töö pakkumisest võib töötaja keelduda. Sellisel juhul toimub peale teise töö pakkumist koondamine.

Kui tööandja ei täida oma kohustusi, siis võib kõne alla tulla töötajapoolne töölepingu erakorraline ülesütlemine, kuid see eeldab eelnevat kirjalikku hoiatamist. See tähendab seda, et töötaja annab tööandjale teada, et antud olukord ei ole aktseteeritav ning töö jätkuval mitteadmisel kaalub töötaja töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandja rikkumiste tõttu.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas ettevõte saab lõpetada tegevuse enne minu dekreedi algust ja mind koondada ettevõtte tegevuse lõpetamise tõttu?12.10.2018

Tere

Olen lapseootel ning soovin oma olukorrast tööandjale teada anda umbkaudu 3 kuud enne dekreeti asumist. On tõenäoline, et selle teadaande tõttu lõpetab ettevõte tegevuse. Kas ettevõte saab lõpetada tegevuse enne minu dekreedi algust, kui olen teavitanud, et lähen dekreeti ja mind koondada ettevõtte tegevuse lõpetamise tõttu?
Kui ettevõte lõpetab tegevuse, kas mul on siiski õigus teenitud puhkusepäevade hüvitamisele isegi, kui ettevõtte finantsolukord ei võimalda rahaliste hüvitiste väljamaksmist?

Jään Teiepoolset vastust ootama!

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse § 93 lg 1 kohaselt ei või tööandja töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

Seega kui tööandja lõpetab tegevuse, siis on võimalik koondada ka töötaja, kes on rase. Väljateenitud, kuid kasutamata ja aegumata põhipuhkus tuleb tööandjal töötajale lõpparve osana välja maksta, olenemata ettevõtte majanduslikust olukorrast või töösuhte lõppemise alusest.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas tööandja saab mind koondada kui rase olen?12.10.2018

Olen hetkel lapsehooldus puhkusel, lapse vanus 1,3 kuune ja ootan neljandad last. Kas tööandja saab mind koondada praegu kui rase olen? Aga seda töökohta ei eksisteeri pea aasta. Suur kondamine toimus aasta tagasi, siis olin mina rasedussünnituspuhkusel.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

TLS § 93 lg 1 kohaselt ei või tööandja töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

Seega kui ettevõte tegutseb edasi, kuid Teie endist ametikohta enam ei ole ning Te olete rase, siis tööandja Teid koondada ei tohi.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kuidas töötaja varem töölt vabastada kui ta esitas avalduse hilisema tähtajaga enne tööandjat?12.10.2018

Tere!

Kuidas oleks tööandjal võimalik käituda järgmises olukorras:
Töötaja esitab lahkumisavalduse 3.10 ja soovib töölt lahkuda 21.12.
Tööandja sooviks töötaja päevapealt vallandada, kuna töötaja on ebaprofessionaalne ja tööalased oskused on puudulikud.
Kuna töötaja esitas avalduse enne, mis on tööandja õigused ja kohustused?

Tänud

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu ülesütlemisavaldus on ühepoolne tahteavaldus, msi muutub kehtivaks selle kättesaamisega. See tähendab seda, et kui üks pool on teinud kirjaliku avalduse ja teine pool on selle kätte saanud, siis on tegemist kehtiva avaldusega. Teise poole nõusolekut, sh allkirja kehtima muutumiseks tarvis pole. Ühtlasi tähendab see seda, et töösuhe lõpeb avaldusel märgitud töösuhte viimasel päeval.

Kui töötaja on teinud ülesütlemisavalduse 03.10 ja tööandja on selle ka kätte saanud, siis on tegemist kehtiva avaldusega. Kui avaldusel on kirjas, et töösuhe lõpeb 21.12, siis töösuhe lõpebki 21.12. Kuna töösuhe kehtib kuni 21.12, siis selle perioodi sees on võimalik teha uusi ülesütlemisavaldusi. Nt kui tööandja teeb ülesütlemisavalduse 12.10 ja töötaja saab avalduse samal päeval kätte ning avaldusele on märgitud töösuhte viimaseks päevaks samuti 12.10, siis töösuhe viimane kuupäeva ongi 12.10.

Seega nii kaua kuni töösuhe kestab on võimalik esitada uusi ülesütlemisavaldusi ning töösuhe lõpeb kõige varasemal töösuhe lõppemise päeval. Kui töötaja ei nõustu tööandja ülesütlemisavaldusega, siis on tal õigus ülesütlemine 30 kalendripäeva jooksul alates avalduse saamisest vaidlustada.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Milline leping tuleks mul lisa teenimiseks sõlmida teise firmaga, et see ei segaks mingu praegust töölepingut?12.10.2018

Tere! Olen täiskohaga tööl töölepinguga ühe tööandja juures. Töötan peamiselt kodukontoris ja igapäevaselt kulub tööle vähem kui 8 tundi. Vaba aega sooviks aga ära kasutada lisatasu teenimiseks. Olen saanud pakkumise ühest teisest firmast poole kohaga töötamiseks. See firma tegeleb teiste teemadega ehk ei ole kindlasti konkurendiks praegusele töökohale. Minu küsimus on: milline leping tuleks mul sõlmida teise firmaga, et see ei segaks mingu praegust töölepingut? Olen ka mõelnud varianti pakkuda teisele firmale teenust FIEna või luua selleks enda firma. Milline oleks minu jaoks parim lahendus. Ette tänades!

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Lepingu vormi valimisel tuleb lähtuda töö või teenuse sisust. Kui isik teeb ettevõttele tööd, allub tööandja korraldustele, juhistele ja ettevõtte töökorraldusreeglitele, töötab tööandja ruumides ja tööandja vahenditega ning käib tööl tööandja poolt etteantud ajal, nt tööajakava alusel, siis on tegemist töölepingulise suhtega ja sõlmida tuleb tööleping. Tööleping on võimalik sõlmida ka osalise töökoormusega.

Kui osutatakse teenust ning teenuseosutaja on piisavalt vaba tegemaks iseseisvalt teenuse osutamise kvaliteedi ja sisu üle otsuseid, siis saab kõne alla tulla võlaõigusliku lepingu, nt käsundus- või töövõtulepingu sõlmimine.

Enda ettevõtte alt on võimalik teistele ettevõtetele samuti teenust osutada. Oluline on siin silmas pidada, et kui tegemist on tavapärase töösuhtega, mis vastab kõigile töösuhte tunnustele, kui üks ettevõte esitab teisele hoopis arveid, siis võib tegemist olla nn OÜtamisega.

Milline on Teie jaoks parim/õigem lahendus, on keeruline öelda, sest see sõltub eelkõige sellest, milline on tehtava töö/teenuse sisu.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Millistel alustel ja kui pikaks ajaks saab tööandja määrata töölepingus mittekajastatud ülesandeid?12.10.2018

Tere.
Millistel alustel ja kui pikaks ajaks saab tööandja määrata töölepingus mittekajastatud ülesandeid? Kas korduva iseloomu korral saab neid määrata ilma tähtajata või kindlaks tähtajaks või ainult ühekordselt?
Meie klienditeenindusega tegelev ettevõte rajas uue filiaali. Esialgu paikneme veidi kõrvalises kohas (+ puuduvad reklaamid), kuid koht on perspektiivikas. Praegu käib meil vähe kliente ja meie teenistus ei kata kulusid. Need kaetakse ettevõtte teise filiaali tuludega.
Seetõttu soovib ettevõtte juht (suuline ettepanek ilma mingit tasu määramata), et me peaksime tegelema ka ruumide, sealhulgas sansõlme, koristamisega ning oma vabast ajast tooma tanklast ka laoruumi ajutisele kütteseadmele kanistriga kütust. Tähtaeg - kuni hakkame piisavalt teenima, et saaksime koristaja/ ettevõtte palgata.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu kirjalikus dokumendis lepivad töötaja ja tööandja kokku tööülesannetes (töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 3. Tööülesannete kirjeldus võib sisalduda ka ametijuhendis, mis on töölepingu lahutamatu osa. TLS § 15 lg 2 p 1 kohaselt teeb töötaja kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. Seega töötajal on kohustus täita neid tööülesandeid, milles on kokku lepitud ja mis tulenevad töö iseloomust. TLS § 12 kohaselt saab töölepingu tingimusi, sh kokkulepitud tööülesandeid muuta üksnes poolte kokkuleppel. Samas iga tööülesanne ei pruugi sisalduda ametijuhendis, vaid võib tuleneda töö iseloomust. Kui töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud uutes tööülesannetes, siis TLS § 17 lg 1 kohaselt peab tööandja korraldus olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesandega. Vastasel juhul on töötajal õigus sellest keelduda.

Kokkulepe tööülesannete muutmiseks võib olla nii suuline kui kirjalik. Seega tööandja võib töötajale alati teha ettepanekuid tööülesannete muutmiseks, kuid töötajal ei ole kohustust nõustuda. Töötaja võib uute tööülesannete pakkumise puhul pidada tööandjaga läbirääkimisi.

Lisaks töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitule vaadeltakse ka pooltevahelist praktikat. Toome siinkohal selgitava näite. Töölepingus on kokku lepitud ühtedes tööülesannetes, kuid mõne aja pärast palub tööandja töötajal hakata täitma hoopis muid tööülesandeid. Töötaja asubki uusi ülesandeid täitma. Olukord, kus töötaja täidab uusi ülesandeid kestab pool aastat. Töötaja ei ole poole aasta jooksul teada andnud, et antud korraldus talle ei sobi. Poole aasta pärast on töötaja ja tööandja vahel arusaamatus ja töötaja viitab töölepingus kokkulepitud tööülesannetele ja keeldub ülesannete täitmisest, mida ta on juba pool aastat teinud. Siinkohal on pooled oma käitumisega märku andnud, et kokkulepe uute tööülesannete täitmiseks on sõlmitud (töötaja on täitnud ülesandeid pika perioodi vältel ning ei ole märku andnud, et see talle ei sobi). Kuna kokkulepe on sõlmitud, siis uuesti endiste tööülesannete täitmiseks tuleb saavutada uus kokkulepe TLS § 12 alusel. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 lg 4 kohaselt loetakse vaikimist või tegevusetust tahteavalduseks, kui vaikimine või tegevusetuses tuleneb seadusest, isikute kokkuleppest või nendevahelisest praktikast.

Seega antud juhul tuleb selgitada, millised on praegused tööülesanded, milles Te olete kokku leppinud (kas suuliselt, kirjalikult või pooltevahelise praktikaga) ning seejärel pidada läbirääkimisi uute tööülesannete üle. Kui Teile ei sobi tööandja ettepanek uute tööülesannete osas, siis on keeldumisest mõistlik teada anda kirjalikult, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Kui töötaja keeldub uutest tööülesannetest, siis on tööandja kohustatud jätkama töö andmist endistel tingimustel. Tööandja ei saa ühepoolselt kehtivat töölepingut, sh selle lisasid, muuta. Tööandja poolt uue ametijuhendi koostamist koos uute tööülesannetega saab lugeda tööandjapoolseks ettepanekuks, millest töötajal on TLS § 12 alusel õigus keelduda.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).