Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Lätis minu kui auto kasutaja poolt saadud kiiruse ületamise trahv võib auto omanikule probleeme tekitada?30.08.2017

Tere
Käisin aasta lõpus Lätis autoga, mis ei olnud minu nimel. Nüüd tuli auto omanikule sealt kiiruse ületamise eest trahv. Kas sellised rikkumised kajastuvad ka kuidagi Eestis? Kas autoomanikul tuleb sellest nüüd Eestis mingeid probleeme? Aitäh!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Eesti registris see ei kajastu ja siin trahvide määramisel lähtutakse ikkagi meie territooriumil kehtivatest seadustest ning Eesti politsei poolt määratud eelnevatest karistustest. Küll aga soovitan seadusekuulekal kodanikul Läti politsei poolt määäratud trahvi õigeaegselt tasuda.
 

Küsimus: Kas pean juhiloa taotlemisel sooritama teooriaeksami, kui jäin algaja juhina vahele naastrehvidega sõiduga keelatud ajal?30.08.2017

Tere,

Olen veel algaja juht, olen läbinud lõppastme koolituse, hetkel on 23. kuu täitumiseni veel aega. Eelmise aasta kevadel sain väärteokaristuse naastrehvidega sõitmise eest keelatud ajal (LS§242 lg1). Kas see tähendab, et pean juhiloa taotlemisel sooritama teooriaeksami?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusseadus § 106 lg 5 ütleb, et kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist. Kui kevadel toimunud rikkumise eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödas üks aasta, ei ole karistus enam kehtiv ja liiklusteooriat uuesti sooritama ei pea.
 

Küsimus: Mida teha, kui minu metsas teistest eemal olevast majas on hakanud mööda jalutama inimene, kellega me ei ole läbi saanud?30.08.2017

Elan asulast umbes 3 km eemal metsas ja nüüd on hakanud üks inimene iga päev mu majast edasi-tagasi koeraga mööda käima. See häirib mind (koerakontsert jne). Olen talle soovitanud, et ehk ta keeraks enne mu maja ümber, kuid ta keeldub ja ütleb vastu, et tal on täielik õigus käia kus tahab, sest pole erateega tegemist. Tegemist on inimesega, kes on mind enne mõnitanud ja solvanud, sellepärast ma ei taha tema lähedust. Teiste vastu pole midagi. Kas mul on mingit õigust kodurahule või mida teha, kui rääkimine ei aita?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kuna isik ei riku sellise jalutamisega seadust ja Teie territooriumile ei sisene, siis selleks, et nõuda temalt teise marsruudi valimist seetõttu, et tema koer haugub või (kui ma õigesti aru saan) ka Teie enda koer võõrast looma märgates haugub, ei ole alust. Koera haukumine on tavapärane heli. Kui isik pahatahtlikult peatub pikemaks ajaks Teie territooriumi ees ning soovib sellega kaasneva lärmiga Teid häirida, siis võiks pöörduda piirkonnakonstaabli poole.
 

Küsimus: Kas politsei võib tunnistamisel telefoni ära võtta ja küsida telefoni parooli ning minna sellega teise ruumi?30.08.2017

Kas politsei võib tunnistamisel telefoni ära võtta ja küsida telefoni parooli ning minna sellega teise ruumi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kõik tegevused isikule kuuluva tehnikaga fikseeritakse vastavas protokollis ning enne seda selgitatakse tegevuse eesmärki ja seaduslikku alust. Kui seda ei ole tehtud ning Teile tundub, et Teiega on käitutud seadusevastaselt, esitage kaebus politsei sisekontrollibüroole.
 

Küsimus: Kas lähenemiskeeldu saab taotleda üksnes kohtu kaudu?30.08.2017

tere. Kas lähenemiskeeldu saab taotleda üksnes kohtu kaudu?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Saab ka kriminaalmenetluse raames, kuid see oleneb siis juba väga konkreetselt sellest juhtumist.
 

Küsimus: Kas politseis on lubatud ametnikel kasutada anti-depressante?30.08.2017

Kas politseis on lubatud ametnikel kasutada anti-depressante?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Politseinikel on kohustuslik tervisekontroll iga kahe aasta järel. Selle käigus kontrollitakse tema nägemist, kuulmist, südametööd, hingamist, verd, kopse ja üldist terviseseisundit. Kui isik tarvitab retseptiravimeid, on ta kohustatud nendest tervisekontrollis rääkima. Kokkuvõttes annab arst hinnangu, kas politseiametniku tervis vastab ettenähtud nõuetele või mitte. Kui on näiteks märke tervisenäitajate langemise kohta, võib arst määrata uue tervisekontrolli aja enne kahe aasta täitumist.

Oma tervisliku seisundi heaolu eest vastutavad töötajad ise. Kui nad tunnevad, et ei ole võimelised oma tööd tegema ajal, mil tarvitavad anti-depressante, on neil õigus pöörduda arsti poole ja võtta haiguspuhkust. Samuti on iga juhi kohustus enda alluvad, kes tööl juhivad autot, kannavad relva, enne vahetuse algust üle vaadata ja kui on märke, et inimese tervisliku seisundi tõttu ta oma igapäevaülesandeid sel päeval 100% täita ei suuda, tuleb leida töötajal ja ülemusel lahendus. Võibolla saab ta teha sel päeval sisetööd või võtab haiguspäeva ja läheb koju.
 

Küsimus: Kas ravikindlustuse saab tudeng kui läheb õppima Tallinna Majanduskooli mittestatsionaarsesse õppesse?29.08.2017

Kas ravikindlustuse saab tudeng kui läheb õppima Tallinna Majanduskooli mittestatsionaarsesse õppesse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel Eesti alalistest elanikest üliõpilastel. Õppevorm ei ole oluline.

Ise saab oma ravikindlustuse kehtivust kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas töötukassa võtab töötuna arvele palgatöötaja kes on ka mitteaktiivne äriühingu juhatuse liige?18.08.2017

Tere.
Palun selgitage, et kas riigikohtu 11.05.2017 otsuse põhjal töötukassa võtab töötuna arvele ja määrab töötutoetust kui taotleja on mitteaktiivse äriühingu juhatuse liige, kes ei ole saanud ega saa töötasu või dividende. Taotleja on samal ajal paralleelselt olnud aktiivsel palgatööl teises ettevõttes - tööstaaž 3 aastat. Samas tööleping lõpetati omal soovil.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Omal soovil töösuhte lõppemise järel ei saa äriühingu juhatuse liiget töötuna registreerida.
Vastavalt Riigikohtu 11.05.2017 otsusele saab erandkorras töötuna registreerida ja maksta töötuskindlustushüvitist ka äriühingu juhatuse liikmele, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) tema töötasult on tasutud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul, mis tähendab, et tal on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka töölepinguga töötamine ja töötasu, millelt maksud makstud;
2) tema viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel:
nt koondamine (TLS § 89), katseaja (§ 86) või tähtajalise (§ 80) töösuhte lõppemine, samuti töösuhte lõppemisel tööandja algatusel TLS § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu)
või 2 (töövõime vähenemine) alusel.
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.
Registreeritud töötu, kes on samal ajal äriühingu juhatuse liige, võib töötuna arvel olla seni, kuni talle makstakse töötuskindlustushüvitist.
 

Küsimus: Kas on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui ma loobun alternatiivina pakutavast töökohast?17.08.2017

Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui praegu asendan lapsehoolduspuhkusel olevat ametnikku ja nüüd tema tööle naasmisel pakutakse mulle uut tööd (uus tööleping) samas asutuses teises osakonnas, aga ma loobun sellest? Hetkel olen ametnik, aga uuel kohal oleksin töötaja (uuel töökohal ei ole sama eriala ja palk on väiksem).
Kas võin paluda koondamist või see ei kehti sellisel juhul, kui tööandja pakub uut tööd?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud ametnik

Kui Te töötate lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendajana, siis see on tähtajaline töösuhe, mille lõppemise järel on Teil õigus töötuna arvelevõtmise korral taotleda töötuskindlustushüvitist.
Kas võtate vastu Teile pakutava töö või mitte, selle valiku peate ise tegema.
 

Küsimus: Kas tänase praktika alusel registreeritakse töötuks palgatöölt koondatud kuid väikefirma omanikku?10.08.2017

tere!
Riigikohus tühistas 1.05.2017 sätted mis ei lubanud töötuks registreerida palgatöölt koondatud kuid isikliku väikefirma juhatuse liikmeks olevat isikut. Vastav artikkel siin: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/riigikohus-tunnistas-pohiseadusvastaseks-juhatuse-liikmete-tootuhuvitisest-ilma-jatmise?id=78183358 . Palun infot, kas tänaseks on ka tegelik praktika juhatuse liikmena Äriregistris kirjas olevata (tasu mittesaavate) isikute töötuks registreerimises muutunud, ehk kas tänase praktika alusel selliseid isikuid registreeritakse töötuks ja neile märatakse töötuhüvitis?
Tänud kiire vastuse eest!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel ei registreerita töötuna inimest, kes on äriühingu juhatuse liige.
Kuid vastavalt Riigikohtu 11.05.2017 otsusele saame erandkorras töötuna registreerida ja maksta töötuskindlustushüvitist ka äriühingu juhatuse liikmele, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) tema töötasult on tasutud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul, mis tähendab, et tal on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka töölepinguga töötamine ja töötasu, millelt maksud makstud;
2) tema viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel: nt koondamine (TLS § 89), katseaja (§ 86) või tähtajalise (§ 80) töösuhte lõppemine, samuti töösuhte lõppemisel tööandja algatusel TLS § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu) või 2 (töövõime vähenemine) alusel. Omal soovil (§85) või poolte kokkuleppel (§79) töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.
Registreeritud töötu, kes on samal ajal äriühingu juhatuse liige, võib töötuna arvel olla seni, kuni talle makstakse töötuskindlustushüvitist.