Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saada teada piiriületuspunktis seisvate autode omanikud, kuidas nendega kontakti saada?19.05.2017

Tere. Olen tööasjus 1-2 korda nädalas Koidula piiriületuspunktis, kus siis on silma jäänud ammusest ajast seisvad sõiduautod. Kelle poole ma peaks pöörduma, et saaks teada, kellel kuulub 1 või teine masin. Nimelt oleks soov korrastada piiriala ja saades ehk odava hinnaga endale taastamiseks ja kasutamiseks sõiduauto. Paistab seal küll vanu ja uuemaid masinaid, mis juba pikalt seisnud.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Selliseid andmeid omab Liiklusregister. Kui ei usu, et neid Teile väljastatakse. Võite püüda omanike näiteks läbi sotsiaalmeedia otsida.
 

Küsimus: Mis karistus võidakse määrata kui oled vale ülestunnistuse kirjutanud? 19.05.2017

Tere.
Mis karistus võidakse määrata kui oled vale ülestunnistuse kirjutanud?
Vastust oodates.
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistusseadustik: § 320. Valeütlus ja valevanne

(1) Kannatanu või tunnistaja poolt kriminaal- või väärteomenetluses või tsiviilkohtu- või halduskohtumenetluses teadvalt vale ütluse andmise eest või menetlusosalise poolt vande all teadvalt vale seletuse või vande all teadvalt vale vara nimekirja või sissetulekute või kulude arvestuse andmise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 

Küsimus: Kas politsei sõiduk võib mingis olukorras ületada kiirust, ilma, et kasutaks vilkureid ja helisignaali?19.05.2017

Tere, leidsin siin juba sellise teema, aga kahjuks konkreetset vastust seal ei antud. Seega küsiksingi, võtame tavalise politsei patrullauto, kas see tohib mingis olukorras kiirust ületada, ilma, et kasutaks vilkureid või helisignaali?
Näiteks sõidab järgi autole, mille tahab kinni pidada, kiirust ületades ja alles tema juurde jõudes paneb vilkurid peale? Või siis väljakutsele sõit näiteks ületades kiirust 20 km/h, aga ei kasuta vilkureid? Või mõnes muus olukorras? Sooviksin konkreetset vastust, kas on selline olukord olemas?

Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tavalise patrullsõiduki puhul sellist olukorda ei eksisteeri.
LS § 84
(2) Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib avaliku võimu ülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.
[RT I, 12.03.2015, 6 - jõust. 22.03.2015]

(3) Jälitussõiduki juht võib ametiülesannete täitmisel erisignaale kasutamata kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.
 

Küsimus: Kas politsei poolt auto teisaldamise nõudmine on õigustatud, kui juhil puudus üksnes tervisetõendit ja parkla oli 30 m kaugusel?19.05.2017

Tere,
Mul jäi poeg juhtimisõiguseta sõitu eest vahele. Load olemas aga puudus tervisetõend, see on aegunud. Sõitis autoga ja nõuti auto teisaldamist, kuigi parkla oli 30 m kaugusel ja
antud kohas polnud parkimiskeelu ala. Kas nõudmine teisalduseks on õige-õigustatud?
Teile edu soovides!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastava otsuse teeb ametnik kohapeal. Tervisetõendi aegumine peatab juhtimisõiguse kehtivuse, seega puudus Teie pojal antud hetkel juhtimisõigus, mis tähendab et ta ei või autot edasi juhtida (sh ka parkalsse sõita). Auto tee äärde jätmine tekitab võimaliku ohu Teie varale, seega võis politseinik asjaolusid hinnates pidada teisaldamist vajalikuks olukorras kus Teie poeg ei leidnud kedagi, kes autole järgi tuleks.
 

Küsimus: Kas politseil on telefoni võimalik kuulata pealt ka ilma, et kõne käiks?19.05.2017

Kas politseil on telefoni võimalik kuulata pealt ka ilma, et kõne käiks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui puudub kõne siis ei ole midagi pealt kuulata. Seega ei.
 

Küsimus: Kas politseipatrulli ametnik peab ennast esitlema või ametitõendit näitama?19.05.2017

Kui politseipatrull peab tänaval või õuealal kinni inimese seoses helkuriga. Kas peab politseiametnik ennast esitlema või ametitõendit näitama, kui seda küsitakse?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ennast peab tutvustama sobival hetkel. Ametitõend tuleb küsimise peale esitada.
 

Küsimus: Kui väärteo protokollis on mitu väärtegu, siis mille järgi määratakse trahv?19.05.2017

Kui väärteo menetluse seadustiku § 68 alusel võib mitu väärtegu kirjutada ühte protokolli, siis kuidas toimub trahvi määramine? (oletame, et näiteks 3 väärtegu ühes protokollis ja kõigil on erinevad trahvivahemikud, millise väärteo trahvivahemikus ma trahvi saan).

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistus mõistetakse iga väärteo eest eraldi vastavalt KarS § 63 lg 3.

§ 63. Põhikaristuse kohaldamine mitme süüteo eest

(3) Kui isik on toime pannud mitu tegu, mis vastavad mitmele eri väärteokoosseisule, siis määratakse või mõistetakse karistus iga väärteo eest eraldi.
 

Küsimus: Mis tingimustel tasu ja maksude maksmisel saaks osalise ajaga töötaja ravikindlustuskatte?10.05.2017

Töötaja töötab töölepingu alusel osalise tööajaga, kuupalgaga 300 eurot kuus. Tema avalduse alusel ei rakendata tal tulumaksuvabastust vaid arvestatakse tulumaks esimeselt sendilt. See on töötaja ainuke töökoht. Kas tööandjal on kohustus arvestada sotsiaalmaksu min kuumäära alusel (141,90) või õigus arvestada sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud tasult? Siis oleks sots.maks miinimummäärast väiksem. Kas töötajal tekiks siis õigus ravikindlustusele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tänan Teid pöördumise eest.

Ravikindlustusseaduse § 5 kohaselt on õigus ravikindlustusele üle ühekuulise töölepingu alusel töötaval töötajal. Kuidas makstakse sotsiaalmaksu tuleb küsida Maksu-ja Tolliametist.

Töölepinguga töötavatel töötajatel tekib õigus ravikindlustusele töötamise registrisse kantud andmete alusel automaatselt. Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas saab töökeskonnaspetsialisti lisakohustusest loobuda, kuna see pole mu põhitöö ja töötajaid on oluliselt lisandunud?02.05.2017

Tere, olen ettevõttes lisaks tehnikajuhi ametile olnud ka töökeskkonnaspetsialist. Kuna ettevõte on kõvasti kasvanud ja töötajaid on üle kahe korra rohkem (hetkel 123 inimest) kui tööle tulin, siis reaalselt oma põhitöö kõrvalt ei jõua töökeskonnaspetsialisti kohustusi täita. Kuidas saab sellest lisakohustusest loobuda? Minu ametijuhendis ega töölepingus töökeskonnaspetsialisti kohustust kirjas ei ole.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kuna antud töö ei ole Teil töölepingus ega ka ametijuhendis ning antud ülesanne on antud Teile jooksvalt, siis loobumiseks tuleks lihtsalt tööandjat teavitada koos selgitusega ja antud temaatika teemaga läbi rääkida.

Praimat soovides,
Kristi Jõeorg
Riskianalüüs OÜ
www.riskianaluus.ee
 

Küsimus: Kas ma võin kohe peale tööandja pankrotti hakata otsima uut tööd või pean kõigepealt võtma ennast töötuna arvele?24.04.2017

Tere.
Firma läks pankrotti ja ajutine pankrotihaldur lõpetas töölepingu. Kas ma võin kohe hakata otsima uut tööd või pean kõigepealt võtma ennast töötuna arvele, et ei kaoks ära firma pankroti puhul saamata jäänud hüvitised?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Kui Teie tööleping on lõppenud, siis võite kohe hakata uut tööd otsima ja tööle asuda.
Pankrotihüvitis makstakse välja pankrotihalduri taotluse alusel siis, kui kõik vajalikud andmed on esitatud ja kontrollitud. Pankrotihüvitise saamiseks ei pea Te olema töötuna arvel.