Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui inimene teeb ebameeldivaid postitusi minu kohta?14.02.2018

Kui inimene teeb postitusi minu nime kohta ning soovin, et ta selle eemaldab, kas ta peab seda tegema või ta ei pea seda tegema, või kas selle inimese konto sulgemine on võimalik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Esimese asjana peate Te ise paluma, et ta selle eemaldaks. Väga palju sõltub siin postituse sisust ja asjaoludes. Kui Teie leiate, et peab eemaldama aga tema leiab, et ei pea eemaldama siis lõpliku otsuse selle kohta saab vastu võtta kohus. Kontot üldjuhul selle tõttu ei suleta.
 

Küsimus: Kas majaomanik võib karistada saada, kui täisealine korraldab majas peo ja seal võib olla alkoholi tarbinud alaealisi?14.02.2018

Tere! Kui täisealine korraldab isa majas peo, kus võib ilmneda olukord, et peole tulevad purjus alaealised või kui tehakse politseile väljakutse, et muusika on liiga vali, siis kas politsei kohale ilmudes võib saada täisealise isa (maja omanik) kriminaalkaristuse?
Või kas politseil on õigus majja sisse tulla, kui täisealine läheb uksele aga mitte majaomanik?
Teie vastust ootama jäädes

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Ei, kriminaalkaristust majaomanik ei saa. Politsei võib siseneda kui on õigusrikkumise kahtlus.
Valdusesse sisenemise puhul ei pea ukse avamijaks olema valduse omanik.
 

Küsimus: Mida peaks ette võtma, et 20 aastat kadunud vend loetaks ametlikult kadunuks?14.02.2018

Tere.
Minu vend on kadunud juba rohkem kui 20 aastad. Ema ja isa tegid avalduse politseisse 1996 aastal, et poeg on kadunud. Ja nii see asi jäi. Paar päeva tagasi saime kirja notarist minu venna nimele (mis ei puutu tema kadumise kohta) (pärimismenetluse teatamine).
Helistasin notarile ja tema ütles, et vend on Eesti registris registreeritud ja elab meie vana koha aadresil. Täitsa jama. Meil pole ühtegi dokumenti, et vend on kadunud või et meie tegime avalduse veel kaugel 1996. aastal.
Mida teha? Minna politseisse, teha uus avaldus? Peab mingi lõpp sellel asjal olema.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Siin oleks Teie emal ja isal mõistlik pöörduda mõne juristi poole ja pidada nõu kuidas edasi käituda. Üks näide on toodud ka siin portaalis: http://www.vastused.ee/loe/oigus/perekonnaoigus/2262/kuidas-peaks-edasi-toimima.html Kadunud isikut ei kustutata registrist.
 

Küsimus: Kui pika aja möödumisest relvaloa kehtetuks tunnistamisest võin tulemuslikult taotleda uut relvaluba?14.02.2018

Relvaluba tunnistati kehtetuks, kuna ei omanud relvakappi pärast teise relva omandamist. Relva omandamisest oli möödunud 1,5 kuud. Kui pika aja möödumisest relvaloa kehtetuks tunnistamisest võin tulemuslikult taotleda uut relvaluba?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Kehtetuks tunnistamisel uuesti taotlemine võib reeglina toimuda karistatuse kustumisel. Erandina sätestab relvaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015018?leiaKehtiv

§ 36 lg 4 p 1

(4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste võib loa andja keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest:
1) isikule, kellele varem väljastatud relvaloa kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui viis aastat ja loa kehtetuks tunnistamine oli tingitud relva kaotsiminekust või relva ja laskemoona hoidmist, kandmist või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõuete rikkumisest;
 

Küsimus: Mis muutub 2018.aastal juhatuse liikme ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korras?02.02.2018

Tere!
Mis muutub 2018.aastal juhatuse liikme ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korras?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Juhatuse liikme ravikindlustuse osas ei toimunud 01.01.2018 muudatusi.

VÕS lepingu alusel töötaval isikul ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2018. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).
VÕS lepingu alusel töötavate isikute ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmete kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Kui sotsiaalmaksu ei deklareerita nõutavas summas, ei ole õigust ravikindlustusele.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Millistel tingimustel saan taotleda ravikindlustust, kui tööle ei saa minna, kuna olen puudega isiku hooldaja?02.02.2018

Tere
Olen puudega isiku hooldaja. Seni maksis minu eest sotsiaalmaksu kohalik omavalitsus. Nüüd ei ole nad enam nõus seda tasuma. Mis võimalused on mul saada ravikindlustust?Tööle ei ole mul võimalik minna.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seaduse alusel on ravikindlustusele õigus isikul, kelle eest makstakse või kes maksavad iseenda eest sotsiaalmaksu, samuti nende inimestega ravikindlustuse seaduse või vastava lepingu alusel võrdsustatud inimestel.

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus.

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu sõlmimise tingimused leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus. Lisaküsimuste korral palume pöörduda info@haigekassa.ee.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku ülesandeid võib asutuses täita sama isik?22.01.2018

Tere!
Kas töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku ülesandeid võib asutuses täita sama isik?
Aitäh!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ei ütle 100% et ei või olla sama isik. Samas on Tööinspekstiooni lähtekoht olnud, et nad ei saa olla samad isikud, kuna tekib huvide konflikt ning töökeskkond ei ole sel juhul täisväärtuslikult juhitid. Vaadeldes ka seadust, siis neil kahel on erinevad rollid töökeskkonna käsitlemisel.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas ongi nii, et kui lapsega sünni järgselt ei sobi tööaeg, siis pean kirjutama lahkumisavalduse ja hüvitist ei saa?11.01.2018

Tere! Töötasin neli aastat ühes firmas ja on ka hetkel kehtiv tööleping. Laps läheb poole aasta pärast lasteaeda ja kahjuks ei sobi enam tööajad. Kuna tööpäevad on pikad ja ka nädalavahetusel ei ole võimalik sinna tagasi minna. Olen aru saanud, et pean kirjutama lahkumisavalduse ise kuna mind koondada ju ei saa. Kas see tähendab seda, et kui ma kirjutan ise lahkumisavalduse siis ma töötukassalt mingit hüvitist ei saa? Samas on töötukassas välja toodud § 79. Töölepingu lõpetamine kokkuleppel millega saab töötukindlustushüvitist. Kindlasti plaan uuesti tööle minna. Lugupidamisega.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Kui Teie töösuhe lõpeb omal soovil või poolte kokkuleppel on Teil töötuna arvelevõtmisel õigus töötutoetusele. Töötutoetuse päevamäär 2018. aastal on 5,31 eurot, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtule pöördumiste vahele jäävate päevade eest tagasiulatuvalt.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (vajadusel perioodi pikendatakse lapsehoolduspuhkuse aja võrra);
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).
Töötaja algatusel (TLS § 85) või poolte kokkuleppel (TLS § 79) töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
 

Küsimus: Kas ettevõte saab taotleda palgatoetust isikule, kes on olnud töötu üle 12 kuu ja kes on ettevõtte üks osanikest?14.12.2017

Tere,
Kas ettevõttel on õigust taotleda palgatoetust isikule, kes on olnud töötu üle 12 kuu ja ei ole ettevõtte, mis palgatoetust taotleb, juhatuse- ega nõukoguliige, kuid on antud ettevõtte üks osanikest?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud tööandja

Palgatoetuse eesmärk on toetada tööandjat pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega inimese, rahvusvahelise kaitse saaja või hiljuti vanglast vabanenud isiku tööle rakendamisel.
Palgatoetuse sihtrühmaks on ka registreeritud töötu, kes on töötuna arvel olnud järjest üle 12 kuu.

Palgatoetuse avaldust saab esitada kas ettevõtte juhatuse liige või volitatud isik. Palgatoetuse tingimustega saate tutvuda töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/palgatoetus
 

Küsimus: Kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus, kui töösuhe lõppes 21. nov 2017 vastastikusel kokkuleppel?30.11.2017

Tere. Töösuhe lõppes 21. nov 2017 vastastikusel kokkuleppel. Kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus? Tänan.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Ravikindlustus kehtib peale töölepingu lõppemsit veel kaks kuud.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa