Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas taotleda luba riigist lahkumiseks katseajal?19.12.2018

Olen kuriteo eest saanud tingimisi karistuse, käitumiskontrolli rakendatud ei ole. Kohtuistungist on meeles, et riigist lahkumiseks (kuni 14 päeva) pean saama loa. Kuhu peaksin pöörduma selle loa küsimiseks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Antud küsimusega pöörduge palun Justiitsministeeriumi poole
 

Küsimus: Kas lubade tegemine võib edasi lükkuda ka alaealisena alkoholi tarbimise või suitsetamise eest?19.12.2018

Tere!
Sain hiljuti kõik ARK-i eksamid tehtud, kuid vanuse tõttu veel lube kätte ei saa. Küsimus tekkis selles, et kui on teada, et kehtivate rikkumistega eksamitele ei lasta, siis kas kui ma nüüd peaksin saama trahvi nt punase tulega üle tee minnes(jalakäijana) pikeneb lubade saamine ka aasta võrra? Kas see võib pikeneda ka alaealisena alkoholi tarbimise või suitsetamise eest?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ükski Teie poolt mainitud rikkumine ei mõjuta Teile juhtimisõiguse andmist.
 

Küsimus: Kuidas hiljem kindlaks teha, kes see politseinik oli, kui liiklusõnnetuse blanketil ei ole andmeid tema kohta?19.12.2018

Toimus liiklusõnnetus, juhid ei olnud ühel meelel süüdlase osas ja kutsuti kohale politsei. Kohapeal täitis politseinik "Liiklusõnnetuse teade" blanketi. Seal on koht - tunnistajad: nimed, aadressid, telefonid. Kas sinna peab politseinik oma andmed märkima? Tema on ju antud olukorras tunnistaja? Kui blanketil ei ole andmeid politseiniku kohta, kuidas seda hiljem kindlaks teha, kes oli see politseinik? Vaja on seda selgituste saamiseks, blanketi täitmisel esineb ka muid vigu-puudujääke.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tunnistajana käsitletakse eeskätt seda isikut, kes õnnetuse toimumist pealt nägi, politseiametnik näeb üksnes tagajärgi ja ei oma seetõttu tõenduslikku teavet sündmuse toimumise enda kohta. Kindlustus või ka Teie ise võite vajaduse korral pöörduda PPA poole järelepärimisega väljastada sündmuskohal õnnetuse osalistel blankette täita aidanud ametniku nimi.
 

Küsimus: Kas selline aine on eestis ebaseaduslik - 1A-LSD?19.12.2018

Kas see aine on eestis keelatud, kui mitte kasutada söömiseks.
Kas tuleb pahandusi, kui tellida teisest riigist eesti vabariiki?

1A-LSD / ALD-52

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Pöördusin antud küsimusega ise Ravimiameti poole ja nende seisukoht/vastus on järgnev:
aine ALD-52 (1-Acetyl-LSD) on uus psühhoaktiivne aine, mis võib ohustada inimeste tervist ja elu. Käesolevalt aine Eestis narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ei kuulu, küll aga lisatakse see sinna peatselt, mis tähendab, et aine ALD-52 käitlemine keelustatakse täielikult. Aine sisseveol Eestisse peatatakse saadetis tõenäoliselt Maksu- ja Tolliameti poolt ning saadetakse analüüsi, et kindlaks teha, mis ainega on tegu. Juhime tähelepanu, et toimeaineid (pulbrilisel kujul) postiga saata ei tohi. Neid tohib saata vaid ravimite tootmiseks, valmistamiseks või teaduslikel eesmärkidel ning selleks on tarvis taotleda Ravimiameti eriluba. Ravimiseaduse kohaselt ei ole lubatud toimeaineid eraisikul isiklikuks otstarbeks soetada, see kehtib ka reisilt kaasavõetavate pulbriliste ainete kohta.
 

Küsimus: Kas esmase juhiloa omanik peab kasutama "vahtralehte"?19.12.2018

Nii liiklusseadusest kui ka siinsetest varasematest küsimustest loen välja vaid, et nn "vahtraleht" on kohustuslik vaid piiratud juhtimisõigusega juhile. Kusagil pole juttu esmase juhiloa omanikest. Nii, et kas esmase juhiloa omanik peab kasutama "vahtralehte"?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv

§ 95. Piiratud juhtimisõigus
(4) Autol, mida juhib piiratud juhtimisõigusega juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

§ 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine
(3) Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Seega vastavalt LS § 106 lg 3 peab ka esmase juhiloa omanik asetama nähtavale kohale algaja juhi tunnusmärgi ehk "vahtralehte"
 

Küsimus: Palun selgitust, kas TLS § 91 3 alusel saab töölepingu lõpetamisel töötuskindlustushüvitist?07.12.2018

Kas saab TLS § 91 3 alusel töölepingu lõpetamisel töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töölepingu seaduse § 91 lõike 3 alusel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.

Inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui tema viimane töösuhe enne töötuna registreerimist on lõppenud töölepingu seaduse järgmiste sätete alusel:
- töötasu vähendamine töö mitteandmise korral (§ 37 lõige 5);
- töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel (§ 80);
- töölepingu ülesütlemine katseajal (§ 86);
- töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu ja töövõime vähenemine (§ 88 lõike 1 punktid 1 ja 2);
- koondamine (§ 89);
- tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu (§ 91 lõige 2);
- töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis ( § 107 lõige 2).
 

Küsimus: Kas mul on ravikindlustus, kui töötan osalise tööajaga ja töötasu on 350 eurot, sest sot.maks on 115,50, mitte nõutud 155,10?29.11.2018

Kui ma töötan osalise tööajaga ja töölepinguga ja minu töötasu kuus on 350 eurot, kas mul on siis ravikindlustus, sest sot.maks 33% selle palga pealt oleks 115,50, mitte nõutud 155,10?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustusele on õigus üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval töötaja.

Oma ravikindlustuse kehtivust saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas palka mitte saava osaühingu juhatuse liikmena on mul peale lapsehoolduspuhkust on õigus töötuskindlustushüvitisele?17.11.2018

Tere
Olen oma osaühingu juhatuse liige, tasu selle eest ei saa. Viibin hetkel lapsehoolduspuhkusel. Kas peale lapsehoolduspuhkust on mul õigus töötuskindlustushüvitisele? OÜ tegevus on peatatud alates lapsehoolduspuhkusele jäämise ajast.
Ette tänades,

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud äriühingu juhatuse liige

Teil on igal ajal õigus esitada töötuna arvelevõtmise avaldus, kui Te otsite tööd, soovite tööle asuda ja soovite oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi.

Töötuna arvelevõtmise avaldust on võimalik esitada:
- kas isiklikult töötukassa kohalikus esinduses tööpäevadel
- või e-töötukassas ööpäevaringselt: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login

Äriühingu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine);
- äriühingu juhatuse liikmena ei saa juhtimistasu.

Töötuskindlustuse seaduse alusel ei ole töötuskindlustusega kindlustatud isik, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kellele ei laiene töölepingu seadus.
See tähendab, et äriühingu juhatuse liikmele makstud tasudelt ei maksta töötuskindlustusmakseid, mistõttu ei teki ka töötuskindlustushüvitise määramiseks vajalikku töötuskindlustusstaaži.

Töötuskindlustusstaaži arvestatakse töötamise registrisse kantud töötamise perioodide alusel. Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse iga kalendrikuu eest, sõltumata selles kuus töötatud päevade arvust.

Seetõttu peab äriühingu juhatuse liige olema töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul äriühingu juhtimise kõrvalt töötanud ka töölepingu või töövõtulepingu alusel vähemalt 12 kuud
ja viimase töösuhte lõppemise põhjus peab vastama töötuskindlustushüvitise maksmise tingimusele.
 

Küsimus: Kas ka töötutoetuse määramine nullib sarnaselt töötuskindlustuse määramisega kindlustusstaaži?09.10.2018

Tere! Kas ka töötutoetuse määramine nullib sarnaselt töötuskindlustuse määramisega kindlustusstaaži?
Tänan

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötutoetuse väljamaksed ei ole seotud töötuskindlustusstaažiga.
Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm) kalendrikuus on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast (164,61).
Töötutoetuse päevamäär 2018. aastal on 5,31 eurot, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtule pöördumiste vahele jäävate päevade eest tagasiulatuvalt.
 

Küsimus: Kui mind oktoobris koondatakse, kas siis augusti tööseisaku palgata olek mõjutab hüvitist?19.09.2018

Tere.
Tööandja saatis augusti algul meiliga teate ajutisest tööseisakust. Septemberi algul tuli aga teade koondamisest. Sooviks teada, et kui mind oktoobris koondatakse, kas siis arvestatakse ka need kaks kuud, mil palka ei saanud, keskmise töötasu hulka mis makstakse lõpparvena?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud Pille-Mari

Koondamise korral makstakse koondatud isikule erinevaid hüvitisi.
Tööandja peab töölepingu lõpetamisel maksma ühe kuupalga ulatuses koondamishüvitist ( + väljateenitud töötasu + kasutamata puhkuse eest hüvitis).
Tööandja makstava koondamishüvitise arvutamine toimub töölepingu seaduse alusel kehtestatud tingimustel, mille kohta saab selgitusi jagada tööinspektsioon: jurist@ti.ee

Töötukassa kaudu makstakse töötuna arvelevõetud isikule töötuskindlustushüvitist: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine).
Hüvitise suuruse arvutamiseks leitakse kõigepealt Teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Arvestuse aluseks on viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmaksed (maksuameti andmete alusel). Üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagatakse arvuga 270 ning tulem ongi Teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Ühe kalendripäeva keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse Teile viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset (nt koondamishüvitused, lähetustasud, haigustoetused, sünnituspuhkuse ja emapalk jne). Ka neid kuid ei arvestata, millal Teile töötasu üldse ei makstud.
Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele.