Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas haiguslehel viibimine lükkab kuidagi edasi koondamisest etteteatamise tähtaega?20.04.2017

Minule teatati koondamisest 31. jaanuaril 2 kuud ette, st 1. aprillist. 9. martsist tänaseni olen haiguslehel. Kes maksab ja kui kaua on mul õigus saada haigushüvitist?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töötaja haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast.
Kehtiva töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et töösuhe vahepeal lõppeb. Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud isikul õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.


Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Millise aja jooksul tekib ravikindlustuse katkemine tööandja vahetumisel?20.04.2017

Töötan tööandja juures käsunduslepingu alusel alates 01.02.2017, tööandja sotsiaalmaksu maksnud ei ole. Enne töötasin töölepingu alusel ka teise tööandja juures, aga sealse lepingu lõpetasin. Nüüd aga lõppeb 10.05.2017 minu ravikindlustus ära. Kui palun tööandjal hakata tasuma sotsiaalmaksu, kas siis ravikindlustus läheb automaatselt edasi? Ja kui peaks ravikindlustus katkema siis kui kiiresti see uuesti tekib, kui tööandja käsunduslepingu alusel sotsiaalmaksu ära maksab?
Ette tänades ja vastust ootama jäädes!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus). Kui sotsiaalmaksu miinimummäär on täidetud, tekib kindlustuskaitse peale TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks TSD-l väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas töötuna arvel olles osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust?18.04.2017

Tere!

Kas töötuna arvel olles ja töötuskindlustushüvitist saades osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust või siis töötuskindlustushüvitise saamist? Kas võimalik dividenditulu saamine mõjutab kuidagi töötuskindlustushüvitise saamist ja/või suurust?

Tänan vastamast!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui inimene on äriregistri andmete alusel äriühingu juhatuse liige, siis teda ei saa töötuna registreerida või tema töötuna arvelolek lõpetatakse äriregistris juhatuse liikmena registreerimisele eelnevast päevast.
Töötutoetust või töötuskindlustushüvitist makstakse ainult töötuna registreeritud inimesele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmise tingimustele.
Dividenditulu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on töötuna arvel ja täidab individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi.
 

Küsimus: Kas mul tööohutuse spetsialistina on õigust lisatasuks või koondamisel eritingimusi?13.04.2017

Tere, mind saadeti töö juurest läbima töötervishoiu ja tööohutusalast väljaõpet. Tegin selle 24.h koolituse ära ja olen siis tööohutus spetsialist? Sooviks teada, et kas sellega käivad mul kaasas ka mingid õigused, näiteks lisatasu vms ja kas koondamise puhul ka mingeid eritingimusi on? Küsin sellepärast, et läbisin selle koolituse juba ligi 3 aastat tagasi ja selle aja jooksul pole küll midagi tasustatud ega mingeid muid võimalusi pakutud ja nüüd tuli ka koondamiseteade, et kas mul on selles suhtes mingeid õigusi ka või mitte? Aitäh

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kahjuks töökeskkonnaspetsialisti positsiooniga ei kaasne lisatasu või hüvitisi.
Olles töökeskkonnavolinik ehk töötajate esindaja, on Teil õigus teostada antud tööd min 2 tundi nädalas, tööaja sees, keskmise töötasu eest.
Täpsemlat saate lugeda: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016039,Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 16. Töökeskkonnaspetsialist ja § 17. Töökeskkonnavolinik.

Tervitades,
Kristi
 

Küsimus: Mille alusel arvestatakse tööõnnetuse hüvitist, kui eelmisel aastal töötasin 5 kuud?13.04.2017

Olen haiguslehel alates 04.04.2017 tööõnnetuse tagajärjel, küsimus tekkis selles, et palju peaksin saama päeva eest hüvitist, kui maksmisel võetakse aluseks eelmise aasta tulu (3869.24eur). Olen töötanud antud firmas alates 2016a augustist. Kas sellisel juhul jagatakse ka 5 kuu tulu 365ga? Tänud vastamast!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt „Ravikindlustusseaduse“ § 54 lg. 1 maksab Haigekassa kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe kalendripäeva keskmisest tulust 100% tööõnnetuse tagajärjel tekkinud vigastuse korral. Hüvitise arvutamisel võrdub töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Päeva tulu arvestamisel lähtutakse tööõnnetuse hüvitise määraks 100%.
Kui eelmisel aastal oli isiku tulu väiksem kui alampalk (2016.a. 430 eurot kuus), siis leitakse päevatulu kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatisena.
Teie eelmise, 2016.a. tulu oli väiksem kui 2016.a. alampalk, siis Teie jaoks on päevatulu arvutamise aluseks on 430 jagatud 30-ga ehk 14,33 eurot.

Vastuse koostas Priit Siitan.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad saadav dividenditulu, üüritulu, autoritasu?13.04.2017

Tere
Olen töötuna registreeritud isik ja mulle on määratud töötuskindlustushüvitis. Tekkinud on küsimus - kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad töötuskindlustushüvitise saamise perioodil saadav:
1) dividenditulu
2) üüritulu
3) autori- või litsentsitasu

Minu töötuna registreerimisprotsessi käigus küsis konsultant, kas saan muud tulumaksuga maksustatavat tulu. Mis on selle küsimuse eesmärk?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui olete töötukassa klient, siis eelistame vastata konkreetsetele küsimustele e-posti teel - privaatsemalt. Vastan Teie küsimustele, kuna teema võib huvi pakkuda paljudele.

Dividenditulu, üüritulu, autori- või litsentsitasu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on jätkuvalt töötuna arvel ja täidab kokku lepitud tööotsingute tingimusi.

Kui isik asub tööle töölepinguga, võlaõigusliku lepinguga või avalikus teenistuses, siis tema töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse.
Vastavalt autoriõiguse seaduse § 48 lg-le 3 ja lg 4 kohaldatakse olemasoleva teose kasutamise korral autorilepingule võlaõigusseaduses litsentsilepingu kohta sätestatut ning uue teose loomise ja kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses töövõtu kohta sätestatut.

See tähendab, et juba olemas oleva teose kasutamise korral töötuna arvelolekut ega töötuskindlustushüvitise maksmist ei lõpetata.
Uue teose loomiseks tellimuse täitmisel töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse ja töötamine registreeritakse töötamise registris.

Töötukassa konsultant on kohustatud igal kohtumisel saama kinnituse, et töötu ei ole tööle asunud.
 

Küsimus: Kas tööandja näeb töötaja töövõimetuse põhjust, ehk kas sellised andmed on avalikud?31.03.2017

Kas tööandja näeb seda ja kas ta näeb ka miks töövõimetus määratud on?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööandja ei näe ajutise töövõimetuse määramise põhjust.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?31.03.2017

Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna arvelolek lõpetatakse, kui töötu asub tööle või kui ta ise soovib tööotsingud töötukassa kaudu lõpetada.
Töötuna arvelolek lõpetatakse ka siis, kui töötu ei täida tööotsingute tingimusi ja ei pöördu kokkulepitud ajal vastuvõtule.
Töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamine ei ole töötuna arveloleku lõpetamise aluseks.
 

Küsimus: Kas hetkel on Eestis lubatud läbi taxify ja uberi sõiduteenust pakkuda?29.03.2017

Kas hetkel on Eestis lubatud läbi taxify ja uberi sõiduteenust pakkuda?
Väga paljud teevad seda, aga ise lugesin hiljuti postimehest (http://tehnika.postimees.ee/3924001/foto-mida-naeitab-see-autorendifirma-hoiatussonum-oma-juhtidele), et politsei on alustanud kümnete juhtide suhtes menetlust.

Ise ei ole sellega seotud ja ei paku teenust.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Sõidujagamise teenuse pakkumine ei ole praeguste seaduste kohaselt Eestis legaalne tegevus.
 

Küsimus: Mis on elukaaslase karistus, kui ta pani netti üles minust intiimvideo?29.03.2017

Kui minu elukaaslane pani messengeris päeva sündmuseks minust intiim-video ja kõik tema tuttavad, kes on ta sõbralistis, nägid seda ja ma sain ka teatud sõnumeid, et see on seal üleval 24 tundi. Mis ma tegema pean ja mis on tema karistus?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Selleks, et nõu anda, peaksin teadma rohkem informatsiooni. Praegu ei ole teada, kas video Teist oli tehtud Teie nõusolekul või mitte. Kas videos on näha alasti Teid või on see erootiline-pornograafiline materjal? Kas video üleslaadimisele eelnes elukaaslaselt ähvardus või väljapressimine? Kui Te olete täisealine ja see video oli tehtud Teie nõusolekul Teie alasti kehast, kuid avalikustatud ilma nõusolekuta, siis võiks see pigem olla juhtum, kus tuleb pöörduda kohtusse.