Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Milline on kontoriruumis lubatud maksimum temperatuur ja õhuniiskus?08.01.2015

Tere, tavaliselt on probleemiks, et töökohas on liiga niiske või külm, minul aga vastupidi, tundub, et temperatuur on 25+ kraadi ja õhk väga kuiv, millised on neid parameetreid puudutavad seadused? Kelle poole pöörduda? Lisaks minuga samas nurgas 2 inimest kütavad tuba elektripuhuriga ja kannavad pakse tekke öeldes, et on külm (neil mingi haigus ma arvan).

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kahjuks ei ole enam selliseid õigusakte, mis reguleeriks kohustulikku sisekliimat. Olemas on vaid soovituslikud normid, millest tööandja võiks lähtuda tääkoha sisekliima loomisel.
Töötervishoiu - ja tööohutuse seaduses on vaid õeldud, et sisekliima peab olema sobiv arvestades tehtavat tööd, ruumis olevaid kuttekehi, seadmeid jms, mis mõjutab ruumi sisekliima parameetreid.
Sisekliimat reguleerivad soovitused on toodud: Eesti standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“. Näiteks on büroos suve miinumumtemperatuur 20 kraadi ja talve maksimum 26 kraadi. Suhteline õhuniiskus peaks jääma 25-60 % vahele.
Kui tööandja ei ole valmis töökeskkonda parandama, on ainuke võimalus kohaliku Tööinspekstiooni poole.
 

Küsimus: Kas seadusega on keelatud rasedal öösel töötada?06.01.2015

Kas seadusega on keelatud rasedal öösel töötada?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Seadusega ei ole rasedal öötöö tegemine otseselt keelatud. Mõistlik oleks öötööst loobuda just enda ja areneva lapse tervise hoidmise mõttes.
Siit leiate määruse "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks" (https://www.riigiteataja.ee/akt/13290413)
 

Küsimus: Millist turvavarustust peaksin kandma, kui ehin kaubanduskeskuses 10m kõrgusel kuuske?16.12.2014

Tere
Ehin kuuski ostukeskuses. Kuna olen päris kõrgel 9-12 meetrit, siis küsimus selline, millist turvavarustust pean kandma (olen tõstukiga, ise tõstukit ei juhi st et oleme tõstukis kahekesi).

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Ajutist kõrgtööd reguleerib määrus Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, 4. peatükk
AJUTISEKS KÕRGTÖÖKS ETTENÄHTUD TÖÖVAHENDITE KASUTAMINE(https://www.riigiteataja.ee/akt/692896).

Kui töötate korvtõstukis üle 2 m, on soovituslik (ei ole kohustuslik) kasutada ka kukkumiskaitsevahendeid (turvarakmed sobivate köite ja kinnitusvahenditega nt http://www.kukkumiskaitse.ee/ee/).
Oluline on ka see, et tõstukijuht liigub kooskõlas korvtõstukis viibijaga ning korvis töötav inimene ei upita end üle kaitsepiide.

Tervirades,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas töötervishoiuarst võib ka pikendada olemasolevat tervisetõendit või saab seda teha üksnes perearst?08.12.2014

Tere!
Lasteaiatöötajatele annab tervisetõendi välja perearst. Meil on plaanis korraldada kõigile töötajatele töötervishoiuarsti vastuvõtt. Kas tema võib ka pikendada olemasolevat tervisetõendit? Nimelt 2015 aastal peab enamus meie kollektiivist pikendama oma tervisetõendit (2 aastat täis) ja samas käime ka töötervishoiuarsti juures, topelt kontroll ja kulu ka...
Aitäh vastamast!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Lasteaiakasvataja tervisetõend ning töötajale läbi viidav töötervishoiualane tervisekontroll (mille puhul väljastatakse tervisekontrolli otsus vt https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703) on nõutav erinevate seaduste alusel (töötervishoiualane tervisekontroll Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja kasvataja Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel), seega need on eraldiseisvad dokumendid ning nende tervisekontrollide läbiviimise eesmärgid on erinevad. Töötervishoiualane tervisekontroll tuvastab töötaja tänase tervise seisundi ning võimalikud tööst tingitud haigestumised/tervisekahjustused nt staažika lasteaiatöötaja puhul on üsna levinud kuulmislangus.
Kahjuks ei ole võimalik neid dokumente kattuvalt koostada, kuna mõlemale on nõuded ja eeldused erinevad.
Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas kooli õpetajana tööle minnes piisab perearsti tervisetõendist?10.11.2014

Kui ma lähen kooli õpetajana tööle, siis kas on vaja teha põhjalikke terviseuuringuid ja milliseid või piisab perearsti tervisetõendist?
Tänan!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööohutusalaselt (vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele) ei ole Teil vajalik läbida eelnevat (enne tööle asumist) tervisekontrolli, kuna Teie töö ei ole kõrgendatud riskiga (nt on kõrgendatud riskiga töötaja lendur, politseinik). Vastavalt Töötajate tervisekontrolli korrale (https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703) peab tööandja Teid 1 kuu jooksul arvates tööle asumisest suunama tervisekontrolli omal kulul.

Võibolla on tervisetõend nõutud mõne teise seaduse alusel, mis ei seondu töötervishoiu- ja tööohutusega.

Parimat soovides!
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kes otsustab, kas töö käigus selja nihestamine on tööõnnetus?28.08.2014

Tere,
Kui tõmban töö käigus endal nn selja paigast ära või nihestan selga nii, et enam eriti liikuda ei saa, kas siis on tegemist tööõnnetusega? Töö iseloom on selline, et on vaja tirida raskeid asju.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tegu on tööõnnetusega, kuna tööülesannete täitmisel tekkis Teil kehavigastus.
Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lõige 1 on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014079

Täpsemalt võib lugeda tööõnnetuse käsitlemise kohta veel siit:
https://www.riigiteataja.ee/akt/12950663
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja peab viibima 8 tundi päevas ruumis, kus puuduvad aknad ja ventilatsioon?15.07.2014

Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja peab istuma/viibima 8 tundi päevas ruumis, kus puuduvad aknad ja igasugune ventilatsioon, ruum on lisaks veel esimesel korrusel ja sinna "tungivad" keldrist tulevad aroomid - kanalisatsioonitorude leke, kassid, rotid jne. Puuduvad ka elementaarsed sanitaartingimused. Vett ei ole, värsket õhku ei ole. Töö iseloom on pidev arvutiga töötamine. Ruum umbes 10 ruutmeetrit, lisaks arvutile veel printer. Valgustuseks traadi otsas rippuv pirn. Talvel külmaga on ruum väga külm, suviste kuumade ilmadega, aga on väga lämbe. Mida saaks töötaja ette võtta oma töötingimuste parandamiseks, kui tööandja seda ei tee?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööandja on kohustatud looma töötajale tervist hoidva töökeskkonna ning ennetma töötaja haigestumist (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 12 ja § 13 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014079)). Tööandja peab tegema töötajaga koostööd parema töökeskkonna loomisel.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 on töötajal õigus:
1) nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi;
2) pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate usaldusisiku ja tegevuskohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust;
3) keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule;
4) õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.

Lisaks on töökeskkonnale (valgustus, ventilatsioon jms) esitatud nõuded toodud määruses „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/12843344).

Kokkuvõtvalt soovitan Teil pidada veel läbirääkimisi tööandjaga. Juhul kui tööandja ei taga Teile ohutuid ning tervisthoidvaid töötingimusi on Teil õigus kindlasti pöörduda kohaliku tööinspektsiooni poole.
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda kutseliselt autojuhilt digitaalset arstitõendit?14.07.2014

Olen huvitatud, kas tööandjal on õigus nõuda kutseliselt autojuhilt digitaalset arstitõendit?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt liiklusseadusele läbib mootorsõidukijuht üldjuhul tervisekontrolli iga 10 aasta järel, teatud juhtudel lähtuvalt terviseseisundist peab terviskontrolle läbima iga 5 aasta järel.
Eeldame, et Teie peate tervisekontrolli läbima liiklusmeditsiini komisjonis.
Tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele teostab tegevusloa alusel tegutseva tervishoiuteenuse osutaja juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon (edaspidi liiklusmeditsiini komisjon).
Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisetõendi andmed tuleb perearstil või liiklusmeditsiini komisjonil edastada Maanteeametile reaalajas tervise infosüsteemi kaudu.
Sõidukijuhil on võimalus Maanteeameti infosüsteemist teha väljavõtteid ja vajadusel need edastada tööandjale. Ka tööandjal on võimalus kontrollida tema juures tööl olevate sõidukijuhtide tervisetõendite kehtivust Maanteeameti infosüsteemi kaudu.

Vastuse koostas Priit Siitan
 

Küsimus: Mida teha, kui olen tööandja poolt valitud uue liimi suhtes allergiline?26.06.2014

Tere
Olen maaler. Tööandja vahetas välja seinamaterjali kleepimiseks kasutatava liimi. Selgus, et olen selle vastu allergiline. Mida peaks sellises olukorras ette võtma? Kas see on tööandja kohustus materjal välja vahetada või pean tablette neelama hakkama ja edasi töötama? Kelle poole pöörduda selle küsimuse lahendamiseks? Elan Tartus.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Vastus vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (TTOS) (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009)

Tööandja kohustus on ennetada töötaja haigestumist sh vajadust tablette tarvitada tervisliku seisundi parandamiseks, kui tegelikult on võimalik antud riski kõrvaldada või leevendada (TTOS § 12). Tööandja kohustus on läbi viia töökeskkonna riskianalüüs (TTOS § 13). Kui töökeskkonna riskianalüüsi alusel selgub, et töökeskkonnas on allergiat põhjustavad riskifaktorid , tuleb kaaluda ohutumate materjalide kasutamist või materjalide välja vahetamist. Kui tööandja ei soovi materjale välja vahetada või ohutumaid leida, tuleb tagada piisava ja õigete kaitseomadustega isikukaitsevahendite olemasolu (need peab ostma tööandja omal kulul).
Kui tööandja on aga taganud sobivate isikukaitsevahendite olemasolu ning Te ei kanna neid või keha puutub siiski kokku antud liimiga, siis võib olla probleem seal. Samas, kui isikukaitsevahendid ei vasta piisavatele kaitseomadustele, tuleb mõelda isikukaitsevahendite väljavahetamise või ka venilatsiooni tõhustamise peale.
Esmajärjekorras soovitaksin tööandjaga läbirääkimisi pidada allergiat põhjustava liimi väljavahetamise osas ohutuma vastu või asjakohaste isikukaitsevahendite soetamise/tagamise osas. Teil on õigus nõuda nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid ning keelduda ka tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu Teie tervise (TTOS § 14).
Kui Teil on tekkinud juba tervisekahjustus on Teil õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (TTOS § 14). Tervisekahjustuse tekkimise tõestamiseks on vajalikud tervisekontrolli otsused (tööandja on kohustatud teostama töötajale tervisekontrolli töötervishoiu arsti juures, kui töökeskkonna riskianalüüs on tuvastanud riskid, mis võivad tervist ohustada).
Halvimal juhul, kui tööandja ei ole valmis Teile vastu tulema, tasuks kaaluda töökoha vahetamist, et säästa ja hoida enda tervist.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas keevitajal on õigus nägemisprillidele tööandja kulul, sest see töö rikub mu prillid?20.06.2014

Olen keevitaja, töötanud firmas 14 aastat, viimase kahe aasta jooksul on minu nägemine halvenenud +2ni. Küsisin, kas tööandja kompenseerib minu prillid. Vastati, et kompenseeritakse ainult kuvariga töötajale, kuigi keevitamine rikub rohkem silmi kui kuvariga töötamine. Kas ma pean ise muretsema endale lugemisprillid, et tööd teha? Meil töökohas on palju tolmu, lendab sädemeid, kokkupuude metalliga. Miks pean mina oma kallilt ostetud prille töö juures rikkuma, kui need on mul töövahendiks. Ülemus ütles, et ma kasutan prille ka kodus. Ma kasutangi oma prille kodus, aga ma ei taha neid ju tööl ära rikkuda. Kuidas ma saan tööandja poolt omale prillid, kui töövahendid?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Jah, see on tõsi, et nägemisteravust parandavate prillide kompenseerimine on kohustuslik vaid kuvaritöötajate puhul.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 14. Töötaja kohustused ja õigused lõige 5 punkt 6) saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009)

Vastavalt TTOS on tööandja kohustus töötajale korraldada tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures, kui töökeskkonna riskianalüüs on välja toonud, et Teie teostate tööd, mis võib kahjustada Teie tervist. Töötervishoiuarsti ülesanne on hinnata Teie tervist ning tervise halvenemise korral seda ka kinnitada. Tööandjalt hüvitise taotlemiseks on Teil vajalik tõendada dokumentide (silmanägemise kontrolli tulemused) alusel, et Teie tervis (silmanägemine) on halvenenud antud tööandja juures töötades.

Teine võimalus on jõuda tööandjaga kokkuleppele prillide kompenseerimise osas, et vältida tervisekahju hüvitamise protsessi läbimist.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg