Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kooli õpetajana tööle minnes piisab perearsti tervisetõendist?10.11.2014

Kui ma lähen kooli õpetajana tööle, siis kas on vaja teha põhjalikke terviseuuringuid ja milliseid või piisab perearsti tervisetõendist?
Tänan!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööohutusalaselt (vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele) ei ole Teil vajalik läbida eelnevat (enne tööle asumist) tervisekontrolli, kuna Teie töö ei ole kõrgendatud riskiga (nt on kõrgendatud riskiga töötaja lendur, politseinik). Vastavalt Töötajate tervisekontrolli korrale (https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703) peab tööandja Teid 1 kuu jooksul arvates tööle asumisest suunama tervisekontrolli omal kulul.

Võibolla on tervisetõend nõutud mõne teise seaduse alusel, mis ei seondu töötervishoiu- ja tööohutusega.

Parimat soovides!
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kes otsustab, kas töö käigus selja nihestamine on tööõnnetus?28.08.2014

Tere,
Kui tõmban töö käigus endal nn selja paigast ära või nihestan selga nii, et enam eriti liikuda ei saa, kas siis on tegemist tööõnnetusega? Töö iseloom on selline, et on vaja tirida raskeid asju.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tegu on tööõnnetusega, kuna tööülesannete täitmisel tekkis Teil kehavigastus.
Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lõige 1 on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014079

Täpsemalt võib lugeda tööõnnetuse käsitlemise kohta veel siit:
https://www.riigiteataja.ee/akt/12950663
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja peab viibima 8 tundi päevas ruumis, kus puuduvad aknad ja ventilatsioon?15.07.2014

Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja peab istuma/viibima 8 tundi päevas ruumis, kus puuduvad aknad ja igasugune ventilatsioon, ruum on lisaks veel esimesel korrusel ja sinna "tungivad" keldrist tulevad aroomid - kanalisatsioonitorude leke, kassid, rotid jne. Puuduvad ka elementaarsed sanitaartingimused. Vett ei ole, värsket õhku ei ole. Töö iseloom on pidev arvutiga töötamine. Ruum umbes 10 ruutmeetrit, lisaks arvutile veel printer. Valgustuseks traadi otsas rippuv pirn. Talvel külmaga on ruum väga külm, suviste kuumade ilmadega, aga on väga lämbe. Mida saaks töötaja ette võtta oma töötingimuste parandamiseks, kui tööandja seda ei tee?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööandja on kohustatud looma töötajale tervist hoidva töökeskkonna ning ennetma töötaja haigestumist (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 12 ja § 13 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014079)). Tööandja peab tegema töötajaga koostööd parema töökeskkonna loomisel.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 on töötajal õigus:
1) nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi;
2) pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate usaldusisiku ja tegevuskohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust;
3) keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule;
4) õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.

Lisaks on töökeskkonnale (valgustus, ventilatsioon jms) esitatud nõuded toodud määruses „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/12843344).

Kokkuvõtvalt soovitan Teil pidada veel läbirääkimisi tööandjaga. Juhul kui tööandja ei taga Teile ohutuid ning tervisthoidvaid töötingimusi on Teil õigus kindlasti pöörduda kohaliku tööinspektsiooni poole.
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda kutseliselt autojuhilt digitaalset arstitõendit?14.07.2014

Olen huvitatud, kas tööandjal on õigus nõuda kutseliselt autojuhilt digitaalset arstitõendit?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt liiklusseadusele läbib mootorsõidukijuht üldjuhul tervisekontrolli iga 10 aasta järel, teatud juhtudel lähtuvalt terviseseisundist peab terviskontrolle läbima iga 5 aasta järel.
Eeldame, et Teie peate tervisekontrolli läbima liiklusmeditsiini komisjonis.
Tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele teostab tegevusloa alusel tegutseva tervishoiuteenuse osutaja juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon (edaspidi liiklusmeditsiini komisjon).
Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisetõendi andmed tuleb perearstil või liiklusmeditsiini komisjonil edastada Maanteeametile reaalajas tervise infosüsteemi kaudu.
Sõidukijuhil on võimalus Maanteeameti infosüsteemist teha väljavõtteid ja vajadusel need edastada tööandjale. Ka tööandjal on võimalus kontrollida tema juures tööl olevate sõidukijuhtide tervisetõendite kehtivust Maanteeameti infosüsteemi kaudu.

Vastuse koostas Priit Siitan
 

Küsimus: Mida teha, kui olen tööandja poolt valitud uue liimi suhtes allergiline?26.06.2014

Tere
Olen maaler. Tööandja vahetas välja seinamaterjali kleepimiseks kasutatava liimi. Selgus, et olen selle vastu allergiline. Mida peaks sellises olukorras ette võtma? Kas see on tööandja kohustus materjal välja vahetada või pean tablette neelama hakkama ja edasi töötama? Kelle poole pöörduda selle küsimuse lahendamiseks? Elan Tartus.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Vastus vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (TTOS) (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009)

Tööandja kohustus on ennetada töötaja haigestumist sh vajadust tablette tarvitada tervisliku seisundi parandamiseks, kui tegelikult on võimalik antud riski kõrvaldada või leevendada (TTOS § 12). Tööandja kohustus on läbi viia töökeskkonna riskianalüüs (TTOS § 13). Kui töökeskkonna riskianalüüsi alusel selgub, et töökeskkonnas on allergiat põhjustavad riskifaktorid , tuleb kaaluda ohutumate materjalide kasutamist või materjalide välja vahetamist. Kui tööandja ei soovi materjale välja vahetada või ohutumaid leida, tuleb tagada piisava ja õigete kaitseomadustega isikukaitsevahendite olemasolu (need peab ostma tööandja omal kulul).
Kui tööandja on aga taganud sobivate isikukaitsevahendite olemasolu ning Te ei kanna neid või keha puutub siiski kokku antud liimiga, siis võib olla probleem seal. Samas, kui isikukaitsevahendid ei vasta piisavatele kaitseomadustele, tuleb mõelda isikukaitsevahendite väljavahetamise või ka venilatsiooni tõhustamise peale.
Esmajärjekorras soovitaksin tööandjaga läbirääkimisi pidada allergiat põhjustava liimi väljavahetamise osas ohutuma vastu või asjakohaste isikukaitsevahendite soetamise/tagamise osas. Teil on õigus nõuda nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid ning keelduda ka tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu Teie tervise (TTOS § 14).
Kui Teil on tekkinud juba tervisekahjustus on Teil õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (TTOS § 14). Tervisekahjustuse tekkimise tõestamiseks on vajalikud tervisekontrolli otsused (tööandja on kohustatud teostama töötajale tervisekontrolli töötervishoiu arsti juures, kui töökeskkonna riskianalüüs on tuvastanud riskid, mis võivad tervist ohustada).
Halvimal juhul, kui tööandja ei ole valmis Teile vastu tulema, tasuks kaaluda töökoha vahetamist, et säästa ja hoida enda tervist.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas keevitajal on õigus nägemisprillidele tööandja kulul, sest see töö rikub mu prillid?20.06.2014

Olen keevitaja, töötanud firmas 14 aastat, viimase kahe aasta jooksul on minu nägemine halvenenud +2ni. Küsisin, kas tööandja kompenseerib minu prillid. Vastati, et kompenseeritakse ainult kuvariga töötajale, kuigi keevitamine rikub rohkem silmi kui kuvariga töötamine. Kas ma pean ise muretsema endale lugemisprillid, et tööd teha? Meil töökohas on palju tolmu, lendab sädemeid, kokkupuude metalliga. Miks pean mina oma kallilt ostetud prille töö juures rikkuma, kui need on mul töövahendiks. Ülemus ütles, et ma kasutan prille ka kodus. Ma kasutangi oma prille kodus, aga ma ei taha neid ju tööl ära rikkuda. Kuidas ma saan tööandja poolt omale prillid, kui töövahendid?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Jah, see on tõsi, et nägemisteravust parandavate prillide kompenseerimine on kohustuslik vaid kuvaritöötajate puhul.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 14. Töötaja kohustused ja õigused lõige 5 punkt 6) saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009)

Vastavalt TTOS on tööandja kohustus töötajale korraldada tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures, kui töökeskkonna riskianalüüs on välja toonud, et Teie teostate tööd, mis võib kahjustada Teie tervist. Töötervishoiuarsti ülesanne on hinnata Teie tervist ning tervise halvenemise korral seda ka kinnitada. Tööandjalt hüvitise taotlemiseks on Teil vajalik tõendada dokumentide (silmanägemise kontrolli tulemused) alusel, et Teie tervis (silmanägemine) on halvenenud antud tööandja juures töötades.

Teine võimalus on jõuda tööandjaga kokkuleppele prillide kompenseerimise osas, et vältida tervisekahju hüvitamise protsessi läbimist.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas tööandja peab tervisekaardi vormistamise kinni maksma?14.05.2014

Eile õhtul helistati töölt ja juhataja ütles, et ma pean täna töötervishoiu arstile minema, sest mul on töö tervisekaart aegunud ja mul aeg kirja pandud juba. Ning väitis, et puhkeruumi stendil on see juba 2 kuud kirjas olnud. Paraku sain mina sellest alles täna teada ning ütlesin talle, et ei saa kahjuks homme sinna minna. Selle peale ütles tema, et siis ma pean ise vaatama, kuidas ma selle ära teen. Ütlesin, et käin siis perearsti juures ja lasen tal selle ära teha. Selle peale ütles ta, et nemad ei maksa tervisekaarti kinni (perearsti täidetud) ja ma pean ise selle kinni maksma.
1) Kas tööandja oleks pidanud varem teavitama sellest, et pean töötervishoidu minema? (või piisas stendil olevast, ise seda tõesti ei näinud).
2) Kui peangi minema perearsti juurde, kas tööandja ei maksa seda kinni (tšeki alusel)?

Ootan huviga vastust!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009) § 13 lõige 1 punkt 7 peab tööandja korraldama tervisekontrolli.
See, kuidas tööandja korraldab toimiva tervisekontrolli mineku on tema otsustada. Teie juhtumi puhul oli tööandja poolne korraldustöö eeldatavasti puudulik.
Vastavalt määrusele Töötajate tervisekontrolli kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703) § 5. lõige 1 viiakse töötajate tervisekontroll läbi tööajal ja tööandja kulul.
Töötervishoiu kontrolli läbimiseks tuleb minna töötervishoiuarsti juurde mitte aga perearsti juurde. Perearst ei väljasta Tervisekontrolli otsust.
 

Küsimus: Kas sellised tingimused on lubatud, kui 12 m2 ilma akendeta ruumis töötavad 2 inimest?30.04.2014

Tere,
Remondijärgselt muutuvad minu töötingimused. Ma pean hakkama tööle kabinetis, kus pole loomulikku valgust (puudub aken) ja ruum on nii umbes 12 m2 suur, mööbliga (2 arvutiga varustatud töölauda, kušett, kapp, vajadusel tuuakse EKG aparaat). Töö on nagu polikliinikus. Toas viibib 8-st 16-ni kaks inimist. Lisaks vastavalt olukorrale veel 1-3 inimest vähemalt 10 tundi nädalas.
Kas sellise töö iseloomu juures on sellised töötingimused seadusega kooskõlas?

Ette tänades!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Töökohale esitatavad nõuded on toodud määruses: https://www.riigiteataja.ee/akt/12843344
Aknad, kui sellised ei ole eraldi nõutud. Tööruumid peavad olema küllaldase kõrguse ja pindalaga, mis võimaldab töötajatel tervist kahjustamata oma tööd teha ning teostada ergonoomiliselt tööliigutusi. Töötaja kohta peab tööruumis olema õhuruumi vähemalt 10 m3 (õhuruumi arvestamisel võetakse ruumi kõrgusest arvesse kuni 3,5 m).
Tavaliselt arvutatakse vastavalt nõutud õhuruumile välja optimaalne töötajate arv tööruumis, kusjuures tuleb arvestada ka muud mööblit.

Loodan, et saite enda küsimusele vastuse.
 

Küsimus: Kas tööandja saab nõuda turvamütside kandmist, kui kõik töötajad on selle vastu?23.04.2014

Tööandja hakkas järsku siseruumides nõudma nn turvamütside kandmist, kuna kuskil kontsernis olla see seaduseks. Millegipärast keeldutakse aru saamast, et siseruumides ja palavaga see praktiliselt võrdub oma tervisega mängimisega. Kas tööandja saab minult seda nõuda ja kuidas saab karistada kui 100 protsenti töötajatest ei ole nõus seda tegema? Tegu on liinitööga.
Tänades

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Teie küsimusele on üsna raske vastata, kuna ei ole teada, millises valdkonnas töötate. Turvamüts võib toiduvaldkonnas olla seotud toiduhügieeni (Toiduseadus) nõuete täitmisega ja muudes valdkondades töötaja otsese tervise kaitsmisega.
Tööandja kohustus on kaitsta töötaja tervist töökeskkonnas esinevate ohutegurite eest ja vajadusel nõuda asjakohaste isikukaitsevahendite kandmist, kui üldiste kaitsemeetmetega ei ole võimalik töötaja tervist kaitsta.
Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060) § 13 lg 1 p 3 peab tööandja korraldama töökeskkonna riskianalüüsi koostamise. Kui töökeskkonna riskianalüüs toob välja ohutegurid, millega seoses on turvamütsi (isikukaitsevahend) kandmine põhjendatud tervise (nt pea) kaitsmise eesmärgil, siis tuleb turvamütse kanda, et vältida tervisekahjustuse teket. Samas kui turvamütsi kandmine tingib keha ülekuumenemise, siis tuleks lisaks reguleerida ka töökeskkonna temperatuuri, et vältida palavuse teket ja keha ülekuumenemist.

Loodan, et saite enda küsimusele vastuse.

Lugupidamisega,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas suveniiripoe töötajal peab olema tervisetõend?10.03.2014

Kas töötajad, kes töötavad suveniiripoes (kaubaks suveniirid, tekstiilid jms ning kinnises pakis maiustused), peavad omama tervisetõendit?
Tänan

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Sellist tervisetõendit nt nagu toitlustuse valdkonnas töötades jms, ei ole Teile vaja.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 7 on tööandja kohustatud korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud. Võimalik tervisemõju peab olema töökeskkonna riskianalüüsi alusel.