Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on ette nähtud mingid nõuded koolitusruumile?24.01.2012

Tere!
Ma ei tea kas ma olen õiges rubriigis, kuid loodan sellegi poolest saada vastuse oma küsimusele.

Käin massaaži kursusel. Kursused toimuvad Tartus ühes koolitusruumis, mis on tehtud kortermajja alumisele korrusele. Koolitusruum on väga väike, silma järgi on mul raske seda hinnata, pakun umbkaudselt 25m2.
Põhiline osa koolitusest on praktiline, ehk siis massaaži laudade peal, siis kirjutamist on vähe.
Kirjutatakse massaaži laudade peal. Toolideks on kokkupandavad klapp-toolid.
Aknaid ruumis lahti teha ei saa, need on kinni teibitud.
Kööginurgaks on rõdu. WC on olemas koos kraanikausiga. Õpilasi on umbes 15-25, olenevalt siis, kas on üks grupp või kaks gruppi koos.
Kas nii väikeses ruumis võib viia õppetööd läbi nii suurele rahvahulgale?
Kas on olemas mingid teatud nõuded koolitusruumidele?

Kui see kõik eelpool kirjeldatu on ebatervislik ning mitte nõuetele vastav, siis kuhu tuleks mul pöörduda edasise kaebusega, et asja hakataks uurima.
Samuti kui on olemas teatud kodulehel kirjas nõuded, siis sooviks ka neid.

Küsin seda kõike sellepärast, et kui meid oli ruumis juba 14 inimest, siis esiteks oli kitsas ning teiseks kohutavalt umbne, eriti kui ei saa teha ruumis lahti ainsat akent ning värsket õhku sai ruumi ainult välisust või siis selle nn. "köök-rõdu" ukt lahti hoides.

Teie vastust ootama jäädes.
Aitäh

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Antud küsimus ei kuulu töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonda ning seetõttu väljub meie pädevusvaldkonnast.
Soovitan Teil pöörduda Tarbijakaitseametisse (http://www.tka.riik.ee) ja saata sinna teabenõue samasisulise kirjaga.

Parimate soovidega ja edu soovides!
 

Küsimus: Kas keevitamine ei olegi tervistkahjustav töö?26.12.2011

Tere.
Miks tänapäeval enam keevitamine pole tervistkahjustav töö? Keevitamisel on ju keevitusgaasid, müra ja vibratsioon. Kas see pole siis tervistkahjustav või?
Nagu meil firmas, kõik keevitajad ühes ruumis, mõelge mis kopsud teevad. Kui mõni töökotta tuleb, on töökoda sinine seest, keevitusvingust.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Keevitamine on vägagi tervist kahjustav töö, kui töötaja viibib otse keevitusaurude keskel. Kui töötaja teostab keevitamist, on oluline luua töökeskkond ja õige tööruum, kus keevitustöid teostada. Ideaalis peab töökojas olema sundventilatsioon, mis tagab saastunud õhu väljatõmbe ruumist ning värske õhu juurdevoolu tööruumi. Kõige efektiivsem oleks saastunud õhk kõrvaldada ventilatsiooni abil juba selle tekkekohas.
Juhul kui tööruumi ei ole võimalik paigaldada nõuetekohast ventilatsiooni, siis tuleks kasutada õhujuurdevooluga keevitusmaske ning keevituskoda võimalikult muust töökeskkonnast eraldada (nt kasutada eralduskardinaid vms). On olemas ka spetsiaalse filtriga keevitusrespiraatoreid, mis kaitseb töötaja hingamisteid (nt 3M FFP2S klapiga keevitus-respiraator, 9925).
 

Küsimus: Kas on mingeid ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?13.12.2011

Olen naine, kes töötab kaupluses nn külmkambris - keskmine temperatuur 6 kraadi, töö sisuks on kauba vastuvõtt ja väljapanek.
Töö vahetustega, 11-12 tunnised vahetused, pool tundi lõunat. Suurem osa päevast tegelen kaubalaadimisega u 20 kg kastid.
Kas on mingeid piiranguis, ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Raskuste käsitsi teisaldamist reguleerib määrus "Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" (https://www.riigiteataja.ee/akt/84808). Tööandja peab hindama antud määruse Lisa 1 alusel raskuste käsitsi teisaldamise riske töötaja tervisele ning rakendama meetmeid (abivahendid, kaastöötajate kaasamine, õigete raskuste käsitsi teisaldamise tehnikate õpetamine jms) tervisemõju vähendamiseks.
Tööruumide sisekliima norme ei ole õigusaktidega määratletud ja alates 01.01.2010 on tunnistatud kehtetuks Sotsiaalministri 28. detsembri 1995 määrus nr 66 „Tööruumide mikrokliima tervisekaitse normid ja eeskirjad. TKNE-5/1995 “.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lg 4 kohaselt töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi.
Sobiva sisekliima soovituslikud väärtused on esitatud Eesti standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“.
Soovituslik on pidada piisaval arvul (kehtestab tööandja) puhkepause soojas puhkeruumis viibimise võimalusega, et vältida/vähendada terviseriski. Tööks peaksid olema ka tagatud sobilikud külmas töötamise tööriided.
 

Küsimus: Kas tööandja peaks maksma tervisekontrolli tõendi eest?28.11.2011

Ma olen õpetaja. Möödunud aastal mul oli tervisekontroll ja sain kätte tervisekontrolli tõendi, aga tööandja ei maksa. Kas tasub paluda maksta tervisekontrolli tõendi eest sellel aastal?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kui tegu on Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse alusel läbiviidava tervisekontrolliga, siis peab tööandja kandma töötervishoiu kontrolli kulud:
Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13. Tööandja kohustused ja õigused: (1) Tööandja on kohustatud:7) korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Kui soovite veel täpsustusi, vastan meeleldi!