Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on mingeid ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?13.12.2011

Olen naine, kes töötab kaupluses nn külmkambris - keskmine temperatuur 6 kraadi, töö sisuks on kauba vastuvõtt ja väljapanek.
Töö vahetustega, 11-12 tunnised vahetused, pool tundi lõunat. Suurem osa päevast tegelen kaubalaadimisega u 20 kg kastid.
Kas on mingeid piiranguis, ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Raskuste käsitsi teisaldamist reguleerib määrus "Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" (https://www.riigiteataja.ee/akt/84808). Tööandja peab hindama antud määruse Lisa 1 alusel raskuste käsitsi teisaldamise riske töötaja tervisele ning rakendama meetmeid (abivahendid, kaastöötajate kaasamine, õigete raskuste käsitsi teisaldamise tehnikate õpetamine jms) tervisemõju vähendamiseks.
Tööruumide sisekliima norme ei ole õigusaktidega määratletud ja alates 01.01.2010 on tunnistatud kehtetuks Sotsiaalministri 28. detsembri 1995 määrus nr 66 „Tööruumide mikrokliima tervisekaitse normid ja eeskirjad. TKNE-5/1995 “.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lg 4 kohaselt töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi.
Sobiva sisekliima soovituslikud väärtused on esitatud Eesti standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“.
Soovituslik on pidada piisaval arvul (kehtestab tööandja) puhkepause soojas puhkeruumis viibimise võimalusega, et vältida/vähendada terviseriski. Tööks peaksid olema ka tagatud sobilikud külmas töötamise tööriided.
 

Küsimus: Kas tööandja peaks maksma tervisekontrolli tõendi eest?28.11.2011

Ma olen õpetaja. Möödunud aastal mul oli tervisekontroll ja sain kätte tervisekontrolli tõendi, aga tööandja ei maksa. Kas tasub paluda maksta tervisekontrolli tõendi eest sellel aastal?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kui tegu on Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse alusel läbiviidava tervisekontrolliga, siis peab tööandja kandma töötervishoiu kontrolli kulud:
Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13. Tööandja kohustused ja õigused: (1) Tööandja on kohustatud:7) korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Kui soovite veel täpsustusi, vastan meeleldi!