Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Tööinspektsioon saab nõuda eraisikult turvatrakside kasutamist eramaja katusetöödel?21.02.2014

Kas Tööinspektsioon saab nõuda turvaköite- ja trakside kasutamist eramaja katuse vahetamisel, kui töid teostatakse omaniku poolt.
Tänud

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööinspektsioon saab kontrollida vaid Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega sätestatud nõudeid. Nõuded kohaldatakse tööandjale, kelle juures töötavad töölepingulised töötajad või tegu on FIEga.

Antud seaduses on toodud välja ka tööinspektori kohustused ja õigused: § 26. Tööinspektori kohustused ja õigused
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060

Kui töötate katusel täiesti tavalise eraisikuna ning puudub igasugune seotus mõne tööandjaga tööde teostamisel, siis ei saa antud turvavahendite kandmist eraldi nõuda või sanktsioone rakendada.
 

Küsimus: Kas tööl toimunud jala väänamine on tööõnnetus või võib tööandja tõesti selle minu "lõunapausile" vormistada?07.02.2014

Töö tegemine oli pooleli ja õigel ajal lõunale minna ei saanud. Väljusin oma kabinetist poole ühe paiku. Soovisin minna oma otsese ülemuse juurde. Libastusin trepil. Suutes ennast püsti ajada, suundusin puhkeruumi, kus oli kolm töökaaslast. Üks nendest andis mulle sügavkülmast külmunud jäätisepaki. Panin selle jalale. Lootes, et valu annab järele suundusin oma tööruumi. Veidi hiljem, kella ühe paiku käisin oma ülemust otsimas. Mõne tunni möödudes mõistsin, et asi läheb hullemaks. Otsesele juhile koheselt teatada ei saanud, kuna tema tööruum oli kinni ja sekretär selgitas, et teda ei tohi segada, teeb tööd. Teatasin siis kui selgus, et ilma esmaabisse pöördumiseta valu ei möödu. Kiirabi viis mind teise tasandi esmaabisse ja seal paigaldati jalale kips. Tegemist on rebenditega.
Kaastöötajate esitatud seletustes on kellaajad ebamäärased ja vastukäivad. Üks nendest väidab, et kell oli 12.25 ja teine, et 12.30 ning kolmas 12.15 paiku. Tema kella ei vaadanud, aga umbes sel kella ajal nad söövat. Tavapäraselt, kui teistega väljas söömas käime, on nad kaugelt peale lõunat veel puhketoas, seega ei usu ma seletuste kellaaegasid. Majast ma lõuna ajal ei väljunud (kell 12.00-12.30) viibisin kolmanda töökaaslasega juteldes puhkeruumis seni kui jalal külma hoidsin.
Nüüd väidab tööandja, et tegemist oli lõuna vaheajaga ja vormistas akti ja tunnistas juhtumi mitte tööõnnetuseks.
Kuidas käituda ja kui tõeselt saab võtta ebamääraseid kellaaegu? Kas on mõtet pöörduda tööinspektsiooni poole avaldusega, et vaidlustada ostus?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 alusel on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus, mis juhtus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvestataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.
Teie selgituse kohaselt oli Teil töö ajal vaja minna oma otsese ülemuse juurde ja libastusite trepil, mille tagajärjel saite vigastada. Selle selgituse alusel võime väita, et tegemist on tööõnnetusega, sest see juhtus tööajal ja oli seotud töökohustuste täitmisega. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lg (1) alusel selgitab tööõnnetuse asjaolud ja põhjused uurimine, mille viib läbi tööandja ning milles hääleõigusega peab osalema töökeskkonnavolinik. Tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks tööandja selgitab välja, kas õnnetusjuhtum oli põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.
Teie kirjast selgub, et tööandja ei tunnistanud Teiega juhtunut tööõnnetuseks ja vormistas selle kohta akti. Õnnetusjuhtumi asjaolude uurimisel ja tunnistajate hilisemal küsitlemistel on tihti nii, et tunnistajate poolt pakutakse toimumise aja kohta erinevaid aegu. Teiega toimunu puhul on oluline fakt, et see juhtus trepil otsese ülemuse juurde minnes, mitte tunnistajate poolt pakutud erinevaid võimalikke tööõnnetuse toimumisaegu.
Soovitan Teil pöörduda Tööinspektsiooni poole, sest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 26 alusel on Tööinspektsioon kohustatud teostama järelevalvet tööõnnetuste uurimise üle.

Vastuse koostas Hr Priit Siitan.
 

Küsimus: Mis temperatuuri peab tööandja tsehhis tagama?21.01.2014

Tere, Mis temperatuur peab olema tsehhis, et inimene võib tööd teha? Tsehhis on 12 kraadi ja ülemust ei huvita, et töölised külmetavad.
Kas on mingi seadus ja võimalik midagi ette võtta.
Ette tänades

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Käesoleval ajal ei ole kahjuks tööandjale ühtegi kohustuslikku sisekliimaga seotud õigusakti.

Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060) ütleb -
§ 6. Füüsikalised ohutegurid
(4) Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi.

Varasemalt juhinduti alltoodud määrusest:
Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5/1995 kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/25048

Lisaks on olemas ka soovituslikud standardid.

Kui probleem jääb kestma, soovitan kindlasti pöörduda kohalikku Tööinspektsiooni (www.ti.ee).
 

Küsimus: Mille alusel arvestatakse ja kes maksab tööõnnetuse korral töövõimetuslehe hüvitise?13.01.2014

Olin tööõnnetuse tagajärjel töövõimetuslehel. Detsembri algus 2013 - 5. jaanuar 2014. Soovin teada kuidas, mille alusel arvestatakse töövõimetuslehe hüvitis? Kas seda peab maksma tööõnnetuses kannatanud isikule ettevõte või haigekassa? Mis aja jooksul on neil kohustus see teostada?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt ravikindlustusseadusele maksab Haigekassa kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust 100 protsenti tööõnnetuse tagajärjel tekkinud haigestumise või vigastuse korral. Sellisel juhul on õigus saada haigushüvitist töövõimetuslehel märgitud töökohustuse täitmisest vabastuse teisest päevast.
Kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse, lähtudes Maksu- ja Tolliameti esitatud kindlustatud isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu andmetest. Kindlustatud isiku kalendripäeva keskmine tulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal kindlustatud isikule arvestatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Teie puhul võetakse aluseks 2012.aasta kalendripäeva keskmine tulu.
Vastavalt tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise korrale, on tööandja kohustatud tööõnnetuse uurimise läbi viima hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse toimumist. Uurimine lõpeb vormi kohase tööõnnetuse raporti vormistamisega. Tööandja koostab raporti kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb temale. Raporti teised eksemplarid esitab tööandja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja kannatanule 3 tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.
Kui Haigekassale esitatakse tööõnnetuse põhjusega väljastatud töövõimetusleht, esitab Haigekassa Tööinspektsioonile päringu tööõnnetuse kohta kinnituse saamiseks.
Haigekassa poolt makstakse ajutise töövõimetuse hüvitis välja 30 kalendripäeva jooksul, alates tööõnnetuse kohta kinnituse saamist.

Vastuse koostas hr Priit Siitan.
 

Küsimus: Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest ning mitu tundi vahetuse jooksul?16.12.2013

Tere!
Kuna pakute võimalust, siis ka küsin. Võimalusel ka viited seadusandlusele (punkt 4 kindlasti).
1. Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest (filter)?
2. Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest (kompressor)?
3. Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest ning mitu tundi vahetuse jooksul 08.00-17.00?
4. Kas tööline tohib täismaskiga, millel on ainult filter, teha tööd ohtlikus keskkonnas või on filtriga mask ainult ajutine kiirlahendus?
5. Kas tööline tohib teha pidev-tööd kompressoriga ühendatud maskiga millel ei ole sundõhk vaid klapiga. Ning millised on ajalised mõõtmed.
6. Milliselt ja kuidas on Eestis seadusandlusega määratletud, etteantud biogaasi tehase nn reaktori puhastus. PS! mitte tehnoloogiline kirje vaid seadusandlik eelkõige. ST jäätmed on vastavalt jäätmeseadusele aga just töökorralduslik osa. Plahvatusoht, mürgine, õhku pole jne (tehnoloogiline kirje on sarnane kerge kütuse, lahustite jne mahutite puhastusele).

Tänan.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Punktidele 1-4 puuduvad õiguslikud nõuded ja alused, kahjuks ei saa ma punkti nr 5 küsimusest täpselt aru. Punkti nr 6 ei kuulu kahjuks minu pädevusvaldkonda. Vastuse aitas koostada isikukaitsevahendite maaletooja.
Tööpäeva vältel on soovituslik tööprotsesside vahele teostada ka puhkepause, puhta ja värske õhuga keskkonnas.
Vastused allpool, vastavalt küsimuste numbritele:
1. Kui on õiged filtrid siis kogu töövahetuse aja.
2. Kogu töövahetuse. Peab olema ainult kindel, et hingamiseks kasutatakse õlivaba suruõhku.
3. Vaata vastust nr. 1.
4. Tööline võib teha ohtlikus keskkonnas tööd täismaskiga juhul kui filter on valitud vastavalt tooteohutus kaardile. Nii nagu ikka siingi sama asi, et kõigepealt tuleb kasutusele võtta üldkaitse vahendid.
Ohutut tööd soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas töökohale on seaduse järgi ka mingi mõistlik temperatuur ette nähtud?09.12.2013

Mis peaks olema istuval tööl temperatuuriks? Hetkel termomeeter näitab temperatuuriks 20 kraadi (mis tundub normaalne). Kuid tuuletõmbuse tõttu on reaalne temperatuur ca 16-17 kraadi. Mis peaks olema õige temperatuur?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Kahjuks käesoleval ajal ei ole enam kehtivat määrust, mis kohustab tööandjat teatud töökeskkonna temperatuure järgima.
Mitte kehtiv määrus on siiski praeguse ajani üheks aluseks/soovituseks töökeskkonna temperatuuride järgimisel:
Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5/1995 kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/25048
Vastavalt ülalmainitud määrusele võiks kontoris olla külmal aastaajal pidevalt 20-24 kraadi sooja.

On olemas ka soovituslik standard: EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Antud standard soovitab tavakontoris 20-24 kraadi sooja (talve periood).
 

Küsimus: Kas tööohutus/töökaitse spetsialist oleks pidanud ka töötajatega vestlema, et töötingimustest aru saada?08.11.2013

Tere
Pöördun jälle Teie poole.
Eelmine küsimus-vastus
http://www.vastused.ee/loe/sotsiaalne-turvalisus/tootervishoid-ja-tooohutus/5297/kuidas-lahendada-tool-tervisele.html

Täna, 08.11.2013 võin öelda, et olukord on sama. Meil käis kohal küll tööohutus/töökaitse spetsialist. Kasu sellest aga ei olnud, kuna ta käis aprillis, kui oli üsna soe. Lisaks oli tema tulek ette teada. Kas nii on üldse õige? Siis ei näe kunagi täit tõde. Kummaline oli ka see, et see daam vestles vaid tööandjaga ja mina talle oma talvist muret kurta ei saanud. Jah, ma nüüd plaaningi töölepingu erakorralist ülesütlemist, kuna olin jaanuaris kopsupõletikus selle külmetamise tagajärjel. Aga see ei lahenda veel olukorda, järgmine töötaja on samas olukorras.

Lisaks huvitab mind ka see, kas mul on võimalik midagi ette võtta selles osas, et töö on kahjustanud minu tervist. Peale selle kopsupõletiku põdemist, on bronh ja kops nii nõrk, et köha on väga kerge tulema. Ometi ei põdenud ma enne seda talvist haigust kunagi külmetushaigusi ja köha ja nohu olid mulle tundmatud asjad.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööinspektoril on õigus tööandjat ette teavitada enda tulekust.

Tervisekahjustuse korral peaksite kõigepealt pöörduma töötervishoiuarsti poole, kes teeb selgeks, kas tegemist on kutsehaigusega. Töötervishoiuarsti poolt pandud kutsehaiguse diagnoos tähendab seda, et töötervishoiuarst on välja selgitanud ja leidnud seosed töökeskkonnaohutegurite mõjude ja terviseprobleemide vahel. Kutsehaiguse tuvastamise järel on töötajal ametlikule uurimisele ja lõppjäreldustele tuginedes õigus nõuda töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes tööandjalt töötaja tervisele tekitatud kahju hüvitamist. Vastavalt Võlaõigusseadusele on kahju hüvitamise nõudeaeg 5 aastat tekkinud kahju tuvastamise hetkest.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas hiljem on võimalik eelmisest töökohast taotleda hüvitist, kui töö rikkus tervist?23.10.2013

Tere.
7 aastat töötasin puidufirmas, kus olid rasked ja vettinud prussid, mis oli pakki vaja panna. Unustasin ka selle ütelda, et olen naine ja kui tööle läksin, siis olin 20-aastane. Nüüd olen sealt küll ära tulnud, kuid sain sealt tugevad seljavalud. Olen olnud enne kuude kaupa hoolduslehel kui ka nüüd, kui olen uues töökohas. Küsimus oleks mul selline, kas mul on võimalik taotleda vanast töökohast endale hüvitist või mingeid rahasid?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Siin on raske täpselt vastata, sest osa olulisi andmeid on puudu, mis tuleks vastamisele kasuks.
Kas kutsehaigus on diagnoositud (kui seda ei ole, ei ole alust ka hüvitise nõudmisel)? Teil on võimalik pöörduda Hiiul asuvasse Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskusesse.
Kas Teil on kutsehaigus diagnoositud, kui jah siis millal? Hüvitise nõudmisel on aegumine. Millal Te töötasite tervistkahjustaval tööl?
Lisaks: hüvitise nõudmise aluseks on ka töövõimekaotus, kas see on Teile määratud?

Vastuse koostamisel oli abiks Hr Priit Siitan.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kes tööandja peab maksma tervisetõendi eest?14.10.2013

Tere.
Töötan kokana, kohustuslik on käia iga 2 aasta tagant tervisekontrollis, kus väljastatakse tervisetõend. Kas selle eest maksan mina või peab maksma tööandja?
Tänud ette

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kokkuvõtlikult: selle eest peab tasuma tööandja.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 (Tööandja kohustused lg 1 p 7) korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Mida peaksin ette võtma, kui katusetöödel puutun iga päev kokku mürgiste gaasidega?11.09.2013

Teeme katusetöid pea igapäevaselt, jalad on nii haiged, et ei saa enam rahulikult puhata ega istuda, et ei peaks ennast liigutama. Arsti juurde ei julge ka enam minna, sealt ei tule tarka vastust ikka. Kui olen seljaga käinud, siis öeldakse ikka, et fastum gel.
Paigaldame ka sbs pigikatuseid, mis peaks olema suht mürgine töö, sest sealt eraldub kogu aeg suitsu ja seda me sisse hingame. See suits on hakanud mu kopsudele valu tegema. Eelmine aasta kopsuröntgen midagi ei tuvastanud. Kas keegi selliseid töid ka üldse jälgib, et töö oleks inimese jaoks ohutu?
Pigi sisaldab kantserogeene (vähkitekitavaid ühendid) ja pole ma kunagi näinud, et keegi hoitakas selliste tööde eest.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Esmalt küsiksin, kas Teie tööandaja korraldab Teile töötervishoiu tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures? Tervisekontrolli korraldamine on tööandja kohustus, kui tervisekontrolli vajadus selgub töökeskkonna riskianalüüsist (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) §13 lg 1 punkt 7 https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060).
Teil on õigus pöörduda ka Hiiul asuvasse kutsehaiguste keskusesse, et selgitada välja tööst põhjustatud tervisehäired ning saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (TTOS § 14 lg 5 punkt 7).

Tööandjate poolsete tööohutusnõuete täitmist jälgib Tööinspektsioon. Samas on Teil õigus teha Tööinspektsiooni märgukiri tööandjast, kes ei täida tööohutusalaseid nõudeid töötajate tervise hoidmise suhtes (isikukaitsevahendite andmine, puhkepauside korraldus jms).

Loodan, et Teil oli vastusest kasu!