Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas see on lubatud, et hävinenud palkmaja asemele pakub kindlustus puitkarkassmaja?12.06.2018

Tules hävines palkmaja täielikult. Kindlustatud oli maja taastamisväärtuse peale. Kindlustusselts pakub aga moodulmaja hinda taastamisväärtuseks (puit karkass maja) mis pole sugugi võrreldav palkmaja hinnaga. Kas selline tegutsemisviis ei ole pisut ühepoolne. Minu käest pole keegi küsinud millises majas ma elada tahaksin. Suure hoone puhul ulatub hinna vahe kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Võrreldav seik siia: kuni avariini sõitsin mersuga siis peale avariid kindlustus arvab, et piisab sapakast küll!
Teine küsimus on turuväärtuse vähenemise kohta. Päästeameti kinnitusel maja hävines täielikult ja taastada pole seal midagi. Kuidas saab olla, et maja väärtus oli ikkagi veel 45000.- eurot. Esitasin ka järelpärimise (hindamis akti kohta) kahjukäsitlejale kuid ei ole veel vastust saanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise üldreeglid on võlaõigusseaduses. Kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud üksikasjalikum kahju suuruse hindamise metoodika. Kuna kindlustuslepingu üksikasjad ei ole teada, siis ei ole võimalik Teie küsimusele ammendavalt vastata.

Üldiselt tuleb hoone kahjustumisel maksta hüvitis, mis kulub hoone taastamisele õnnetuse eelsesse seisu. Hinnangu, kas hoone jäänuseid saab kasutada või tuleb plats puhtaks teha, teeb ehitusasjatundja.

Kokkuvõtvalt – oodake ära kindlustusandja vastus. Uurige, kas kindlustusandja vastus läheb kokku kindlustuslepingus kokku lepituga. Kui olete jätkuvalt seda meelt, et kindlustusandja otsus on vale, siis püüdke kindlustusandjaga läbi rääkida. Selgitage kindlustusandjale oma seisukohti. Kui Te kokkuleppele ei saa, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas on võimalik sõiduki omanikuvahetusel üle kanda ka kindlustus?12.06.2018

Sõiduki omanikuvahetusel kindlustuse üle kandmine uuele omanikule. Kuidas teha ja on see võimalik?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse leping läheb sõiduki omaniku vahetumisel automaatselt üle uuele omanikule. Sõiduki omandanud isik asub automaatselt kindlustusvõtja kohale alates tema omanikuks registreerimisest liiklusregistris. Üksikasjad vt siit https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5iduki-omaniku-muutumine.

Ka sõidukikindlustuse leping läheb vastavalt võlaõigusseaduse § 494 sõiduki omandajale automaatselt üle.
 

Küsimus: Kes korvab kahju kui süüdlasel juhil puudus vastav juhiluba?06.06.2018

Tere,
Toimus avarii, kus süüdi olnud osapoolel puudus juhiluba ja auto oli firma nimel. Kannatada said mõlemad autod tugevasti.
Kas kindlustus korvab kahjud (auto remondi) mõlemale osapoolele? Ja kellelt hiljem nõutakse raha tagasi ja millises ulatuses?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui juhiloata autojuht põhjustab liiklusõnnetuse, siis tema juhitud auto liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab õnnetuse teise osapoole kahju. Selle kahju nõuab kindlustusandja hiljem juhiloata autojuhilt kogu makstud hüvitise ulatuses tagasi.

Selle auto, mida juhiloata liiklusõnnetuse põhjustaja juhtis, kahju liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita. Seda kahju võib nõuda sõidukikindlustuse kindlustusandjalt, kui sel sõidukil oli vabatahtlik sõidukikindlustuse leping. Samas tuleb arvestada, et sõidukikindlustuse lepingus võib olla kokku lepitud, et hüvitist vähendatakse, kui kahju põhjustab juhiloata juht.
 

Küsimus: Kas tagasinõuet saab ka osamaksetega tasuda ja kas lisandub intress?01.06.2018

Tere.
Toimus avarii, mina jäin süüdi. Kindlustus oli aegunud 10 päeva ehk siis kindlustust mul polnud. Saan aru, et kindlustus maksab kannatanule kulud kinni ja nõuab mult selle hiljem tagasi. Küsimus on, kas tagasimakset saab ka osamaksetega teha ja kas lisandub intress?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuseta autoga põhjustatakse kahju, siis hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja kannatanule kahju ja nõuab hiljem hüvitise kahju tekitajalt või kindlustuskohusega isikult tagasi.

Tavaliselt saab kindlustusandjaga kokku leppida, et tagasinõuet saab tasuda osade kaupa. Sellisel juhul võib, aga ei pruugi, kindlustusandja küsida intressi. Suhelge kindlustusandjaga, et tagasinõude maksmises kokku leppida.
 

Küsimus: Kas see läheb liikluskindlustuse alla kui elukaaslane tagurdas koduhoovis minu autoga minu teisele autole sisse?23.05.2018

Elukaaslane tagurdas koduhoovis seisvale autole otsa. Mõlemad autod minu nimel ja kindlustatud. Kas liikluskindlustus katab kahjud (ei ole kaskot)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Sellega kindlustatakse kahju, mida sõiduki valdaja tekitab sõidukiga kolmandale isikule. See tähendab, et kahju tekitaja ei pea teistele sõidukiga tekitatud kahju hüvitama oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja.

Kui Teie elukaaslane kahjustab Teile kuuluva autoga (auto A) Teile kuuluvat teist autot (auto B), siis vastutab Teie elukaaslane Teie ees kahju eest, mis tekkis mõlema auto kahjustumisest. Auto A liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab Teie elukaasal eest Teile auto B kahjustumisest tekkinud kahju. Auto A kahjustumisest tekkinud kahju peate nõudma oma elukaaslaselt.

Kui kahju ei olnud märkimisväärne, siis hinnake olukorda, kas maksab kahju hüvitamist kindlustusandjalt nõuda – kui kindlustusandja hüvitab kahju, siis tõuseb sellest tingituna tulevikus liikluskindlustuse makse nii Teie elukaaslasel, kui ka Teie sõidukil.
 

Küsimus: Kas väiksest avariist võin ka mõni aeg hiljem kaskokindlustuse pakkujale teatada?22.05.2018

Tere!
Kallakul vajus esimene auto mulle peale, kuid kuna tal oli konks, siis tekkis autole väike kahjustus. Saime omavahel kokkuleppele, et kahju põhjustaja teeb autole ise remondi. Teoorias see kokkulepe veel peab kuid asi venib hirmsasti. Sooviksin teada, et kuna kohe liikluskahjust ei teatanud, siis ilmselt seda enam teha ei saa (juhtumist on möödas 1,5 kuud) kuid kui minu autol on lisaks ka kasko, kas siin on ka viivitamata teavitamise nõue? Samas on olemas juhtumist pildid, kontaktid, elektroonilised vestlused jms, mis tõendavad, et vastaspool võttis vastutuse.
Tänan!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõue teavitada kindlustusandjat kindlustusjuhtumist on üldine ja tuleb võlaõigusseadusest, vt § 448 lõige 1. Kindlustusandja vabaneb hüvitise maksmise kohustusest, kui kahjust teatamise kohustust on tahtlikult rikutud, vt võlaõigusseaduse § 449.

Vaatamata ülaltoodule – esitage nõue esmalt kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandjale. Kui see kindlustusandja kahju hüvitamisest keeldub, siis esitage nõue oma sõidukikindlustuse kindlustusandjale.
 

Küsimus: Kes hüvitab uue auto registreerimise kulud?22.05.2018

Tere!
Juhtus liiklusõnnetus, kus olin kannatanu. Minu auto läks mahakandmisele ning vastaspool hüvitas auto turuväärtuse. Ostsime uue auto, mis polnud Eestis arvel ja tegime kulutusi, mida ilma õnnetuseta poleks tekkinud ehk otsesed kulud olid esmane registreerimine Eestis ja numbrimärkide väljastamine. Samad kulutused tegime ka hävinud auto ostmisel.
Vastaspoole kindlustus pakub hetkel hüvitist vaid kolmandiku summast, tuues põhjuseks, et nemad lähtuvad hüvitamisel Eesti registris oleva sõiduki omanikuvahetuse riigilõivust. Kas mul on õigus nõuda vastaspoolelt eelmainitud autosoetuse kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud ja selle asemel on võimalik taassoetada samaväärne sõiduk, siis hõlmab kahju hüvitis samaväärse sõiduki soetamiseks tehtavaid mõistlikke kulutusi. Sõiduki puhul on nendeks kulutusteks tavaliselt sõiduki ostuhind ja registreerimise kulu.

Kui uut samaväärset sõidukit ei ole võimalik soetada, siis hüvitatakse vaid hävinud sõiduki väärtus.

Kui Teil oli võimalik soetada samaväärne sõiduk, mis juba oli Eesti liiklusregistris, siis hüvitatakse sõiduki omaniku vahetuse riigilõiv. Kui samaväärset sõidukit Eestist soetada ei ole võimalik, siis hüvitatakse sõiduki Eestis esmaregistreerimise riigilõiv.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustusandjal on kohustus teavitada liikluskindlustusvõtjat liikluskindlustuse lõppemisel?20.04.2018

Kindlustus oli oma nimele tehtud, auto omanik võttis auto registrist maha ilma mind teavitamata ja kindlustus läks ka kohe. Kas liikluskindlustusandja oleks pidanud mind teavitama, et kindlustus on maha võetud, kuna tegemist oli minu nimel kindlustusega tollele autole?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusel ei ole kohustust teavitada kindlustusvõtjat liikluskindlustuse lepingu lõppemisest, kui leping lõppeb automaatselt sõiduki ajutisel kustutamisel liiklusregistrist. Mõistlik on eeldada, et sõiduki omanik teavitab ise kindlustusvõtjat sõiduki ajutisest kustutamisest.
 

Küsimus: Kuidas teada saada, miks mu auto liikluskindlustus on nii ebanormaalselt kalli?19.04.2018

Tere,

Mul on vana auto 2007a. Ford Mondeo. Minu liikluskindlustuse makse on ebaloomulikult suur. Sooviks teada saada, miks nii?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse maksed erinevad seltsiti ja teeninduskanalite lõikes märkimisväärselt. Esmalt võrrelge eri seltside hindasid. Kõige mugavamalt saab liikluskindlustuse hindasid võrrelda LKF-i kalkulaatoris, vt www.lkf.ee/kalkulaator.

Liikluskindlustuse hinna määrab iga kindlustusandja ise. Seega täpse vastuse, miks makse selline on nagu ta on, saate vaid kindlustusandja käest. Asjaolud, millest liikluskindlustuse makse suurus tavaliselt sõltub on loetletud siin https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/liikluskindlustuse-kindlustusmakse. Sõiduki vanusest liikluskindlustuse makse tavaliselt ei sõltu.
 

Küsimus: Kas ebaselge süü korral võib juhtumiga tegelemine üle minna teisele kindlustusseltsile?12.04.2018

Kuna teise autojuhi kindlustus saatis minule seltsile täna juhi seletuskirja, kus ta ei tunnista end 100% kahju põhjustajaks, siis minu kindlustus ei saa kahju edasi käsitleda ja nüüd sellega tegeleb teise autojuhi selts. Kas seadus lubab nii teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuse juhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kannatanu tavaliselt valida, kas nõuda kahju hüvitamist:
- kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (ehk oma kindlustusandja) või
- kahju põhjustaja kindlustusandjalt

Erandina ei hüvita oma kindlustusandja kahju, kui kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Seega, kui esitasite liikluskindlustuse lepingu alusel nõude oma kindlustusandjale ning peale seda selgus, et asjaolud ei ole selged, siis on õige, et seda juhtumit käsitleb edasi teine kindlustusandja.