Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas puu omanikul tekib tsiviilvastutus, kui täis elujõus puu kukub tugeva tuulega naabri aiale?07.11.2018

Kui täis elujõus puu kukub tugeva tuulega naabri aiale, siis kas tekib puu omanikul tsiviilvastutus? Kui jah siis mille alusel? Puu ei ole mäda vaid on nö oma "parimates aastates" ja elujõuline. Lihtsalt tuul oli tugev ja murdis maha.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esitatud küsimusele ei ole ühest vastust, vastus sõltub paljudest üksikasjadest.

Üldiselt võib arvata, et tormi tõttu langenud puu või okste tekitatud kahju eest vastutab kinnistu, millel puu asus, omanik. Erandiks võib olla näiteks olukord, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Tavaline tugev tuul ei ole vääramatu jõud. Võib arvata, et ka tavaline iga-aastane torm mitte. Tähendust võib omada ka see, kas ja kuidas on murdunud puu kinnistu omanik puud hooldanud või kontrollinud selle ohutust.
 

Küsimus: Kelle poole pöörduda, et saada kindlustuse aktsepteeritavat hindamist auto avariieelse turuväärtuse teadasaamiseks?24.10.2018

tere.
Sattusin kevadel liiklusõnnetusse ja lahend tuli sellel kuul. Olen kannatanu pool ja kindlustusselts teatas, et minu sõidukit pole majanduslikult otstarbekas taastada. Seega pakuti sõiduki eest hüvitist ja auto kantakse maha. Probleem selles, et kindlustuse pakutud summa tundub ilmselgelt alla turuhinna. Kas ja kelle poole peaksin pöörduma, kui ma sooviks erapooletut hindamist auto avariieelse turuväärtuse teadasaamiseks nii, et seda aktsepteeriks ka kindlustusseltsid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, selgitage, et Te ei ole hüvitise suurusega nõus. Tooge välja põhjused, miks peaks hüvitis suurem olema.

Kui Te ei jõua summa osas kindlustusandjaga kokkuleppele, siis leppige kindlustusandjaga kokku, kes võiks olla ekspert, kelle arvamust mõlemad pooled aktsepteerivad. Võimalike eksperte võite küsida kindlustusandjalt või ka ise interneti otsingu abil.
 

Küsimus: Kuidas liikluskahju korvamiseks hindu endale soodsamaks ja mõistlikuks saada?23.10.2018

Põhjustasin liiklusõnnetuse kerge joobega ja nüüd pean tasuma kahju. Kahjunõudes on aga paljud asjad kohati ca 8 kordse hinnaga. Kas mul on võimalik neid hindu lasta erapooletult kellegi hinnata, et kas need summad on reaalsed ja kes annaks mulle ka vastava dokumendi mida kindlustusele edastada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui auto juht põhjustab alkoholijoobes liiklusõnnetuse, siis kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju ja nõuab väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi.

On selge, et kahju põhjustaja vastutus ei saa olla tekkinud kahjust suurem. Kui kindlustusandja on kannatanule maksnud tekkinud kahjust suurema hüvitise, siis tagasinõue piirneb tekkinud kahjuga.

Kindlasti on igal alal eksperte, kes erineva kahju suurust oskavad hinnata. Küsimuses ei ole toodud, mis asjad hävisid, kannatada said või oli hoopis tegu isikukahjuga. Seetõttu ei saa väga konkreetset vastust anda. Näiteks, kui kindlustusandja hüvitas sõiduki taastamise kulu, kuid Teie hinnangul oli see mõistlikust taastamishinnast kõrgem, siis leidke internetiotsingut kasutades mõni teenusepakkuja, kes hindab sõiduki remondi maksumust. Näiteks, kui kahjustada sai ehitis otsige ehitise taastusremondi maksumuse hindajat.

Enne, kui hindamise teenuse tellite, rääkige kindlasti kindlustusandjaga läbi. Esitage oma argumendid ja selgitage, miks on Teie hinnangul nõutud summa tegelikust kahjust suurem.
 

Küsimus: Kas kannatanul on õigus minult asendusauto kulu korvamist nõuda?18.10.2018

Toimus liiklusõnnetus, milles olin süüdi. Nüüd nõuab kannatanu minult nädalaks ajaks asendusauto hüvitamist. Isik ei kasuta autot töö jaoks. Kas tal on õigus seda sel juhul nõuda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Asendusauto kulu hüvitamise kohustus sõltub väga paljudest üksikasjadest, eriti juhul, kui sõiduk ei olnud kannatanule vajalik tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks. Näiteks võib kannatanu õigus asendusauto kulu hüvitisele sõltuda sellest, mis on kannatanu liikumisvajadus, kas kannatanu saab mõistlikult liikumiseks kasutada muid alternatiive jne.

Seega ei ole võimalik anda küsimusele – kas kannatanul on õigus asendusauto kulu nõuda – üldist vastust, mis on õige igas olukorras.
 

Küsimus: Kuidas tuleb KÜ-le esitada omavastutuse kompenseerimise nõue?18.10.2018

Tere!

Korteris toimus veekahju KÜ-le kuuluva püstaku veetoru lekkimise tõttu (KÜ on seda ise e-mailis kinnitanud). Saan oma kindlustusandja kaudu kahjud likvideerida, KÜ-l kindlustust ei ole.
Kas saan õigesti aru, et mul on õigus makstav omavastutuse summa KÜ-lt sisse nõuda? Kui jah, siis kas piisab lihtsalt KÜ e-maili teel teavitamisest, tuleb teha selleks mingi nõudekiri vms? Millise maksetähtaja võin märkida?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esitage korteriühistule nõue ehk nõudekiri. Nõudest peab välja tulema, kellelt nõuate, kes nõuab, mis summat nõuab, mille alusel nõuab (õiguslik alus, mis kohustab nõude saajat nõuet tasuma), nõudja nõudeõigus, et just Teil on nõudeõigus (näiteks olete vara omanik, mis kahjustada sai). Märkige mõistlik maksetähtaeg ehk aeg, mille jooksul mõistliku asjaajamise korral korteriühistu saab nõude rahuldada. Nõude võite esitada e-postiga, sel juhul pange nõudekirjale digitaalne allkiri. Kindlasti saage nõude saaja kinnitus nõudekirja kättesaamise kohta.
 

Küsimus: Kas kindlustusandja võib kompenseerimisest keelduda, kui kannatanu autol puudus tehnoülevaatus?03.10.2018

Tere
Kas liiklusõnnetuse põhjustaja või tema kindlustusandjal on võimalik keelduda kahju hüvitamisest, kui liiklusõnnetuses osalenud kannatanu sõidukil puudus avarii hetkel kehtiv tehnoülevaatus?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üksnes asjaolust, kas kannatanu sõiduki tehnoülevaatus kehtis või mitte, ei sõltu liikluskindlustuse hüvitise maksmine, st üksnes tehnoülevaatuse olemasolu ei oma tähendust kahju hüvitamisel.

Kui õnnetus toimus osaliselt või täielikult seetõttu, et kannatanu sõiduk ei olnud tehniliselt korras, siis vähendab kindlustusandja vastavas ulatuses kindlustushüvitist, st võtab arvesse kannatanu enda osa kahju tekkimises või kahju suuruses.
 

Küsimus: Kas kindlustusseltsil on õigus nõuda juhilt hüvitis kui avarii põhjustati rendiautoga?29.09.2018

Tere
Aprillis toimus liiklusõnnetus parkimisplatsil, kus sõiduk (rendiauto) mida juhtis minu poeg, sõitis otsa pargitud autole. Poeg lahkus liiklusõnnetuse toimumiskohalt, kuna ise ei ole seda märganud. Tema suhtes oli algatatud täitemenetlus, mille käigus kohtuotsusega oli määratud trahv. Kindlustusselts, kus rendiauto oli kindlustatud, hüvitas teise inimese kahjustatud auto eest remonditasu ja nõuab selle minu pojalt tagasi. Kindlustusselts viitab, et sõiduki valdajaks oli minu poeg, kuid tegelikult auto omanik on hoopis rendifirma. Rendifirmaga sõlmitud lepingus oli määratud juhi omavastutus. Kas kindlustusseltsil on õigus nõuda hüvitis pojalt ja kuidas seda saab vaidlustada?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandjal, kes on hüvitanud kahju põhjustaja eest tema tekitatud kahju, on tagasinõude õigus kahju põhjustaja vastu liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel. Muu hulgas on kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt. Asjaolu, et kahju põhjustati rendiautoga, tähendust ei oma.

Praktikas on väga harvad juhud, kus inimene ei märka või saab väita, et ei märganud liiklusõnnetuse põhjustamist. Kui sündmuskohalt lahkumise eest on määratud trahv, siis võib arvata, et ta on õigusvastaselt ja süüliselt sündmuskohalt lahkunud.

Tagasinõude vaidlustamiseks tuleb Teie pojal läbi mõelda, millele tuginedes ta on seisukohal, et tagasinõue ei ole õige. Peale seda tuleb kindlustusandjale esitada vastuväide ja oma seisukohti selgitada. Kui kokkuleppele ei jõuta ning Teie poeg on jätkuvalt seda meelt, et tagasinõue ei ole õige, saab püüda vaidlust lahendada liikluskindlustuse lepitusorganis, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas kindlustusseltsil pole kohustust teha ekspertiisi ja saab keelduda lihtsalt 2 foto põhjal?29.09.2018

Toimus veeavarii, põhjustaja ülemise korruse naabri veetorustik. Kindlustusselts keeldub kahju hüvitamast, tuues ettekäändeks halva ehituskvaliteedi. Millised dokumendid peab kindlustuseselts antud juhtumi menetlemisel täitma? Mulle esitati e-kiri, ühe lausega "kahju ei hüvitata, kuna tegemist halva ehituskvaliteediga" kas see ongi kõik?
Eeldan, et vormistatakse kohapeal käinud "eksperdi" ülevaatus akt ja selle põhjal koostatakse lõplik akt, kus tuuakse välja mis põhjusel antud kahju hüvitatakse või mitte.
Olen küsinud kogu dokumentatsiooni, mille peale esitati kohapeal tehtud fotod, kindlustuspoliis, 4 e-kirja.
Kas kindlustusseltsil pole kohustust teha ekspertiisi? Otsus tehakse lihtsalt fotode põhjal? Kuidas üldse saab halba ehituskvaliteeti tuua põhjenduseks, kui toimus veeavarii? Avarii tulemusena kukkusid maha keraamilised plaadid. Kui plaadid seisavad 10 a seinas, kas siis on tegu halva ehituskvaliteediga või mitte? Kui plaat kukub ära avarii hetkel, kas siis saab üldse hakata menetlema, paigalduse head või halba paigaldust?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab selgeks tegema hüvitise maksmise kohustuse ja kahju suuruse. Nende asjaolude selgekstegemiseks ei ole tingimata tarvis eraldi dokumendina vormistatud eksperdihinnangut. Kindlustusandja peab oma otsust põhjendama.

Arvestades Teie küsimuse üksikasjalikkust, soovitan kindlustusandjaga läbi rääkida. Kui kokkulepet ei saavuta ning olete jätkuvalt arvamusel, et kindlustusandja otsus ei ole õige, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kui kindlustus korvab kannatanule kahjud, siis kas kindlustus nõuab minult kahjude hüvitamist?27.09.2018

Tere. Põhjustasin tagurdades parkivale autole sisse sõites õnnetuse. Kui kindlustus korvab kannatanule kahjud siis kas kindlustus nõuab minult kahjude hüvitamist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Teie liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab Teie eest kannatanule tekitatud kahju, siis tavaliselt ei esita kindlustusandja tagasinõuet. Teie vastutus ongi kindlustatud ehk Te olete selle eest kindlustusmakset maksnud, et kindlustusandja Teie eest kahju hüvitab.

Liikluskindlustuse seaduses on sätestatud erijuhud, mil kindlustusandjal on õigus kahju tekitajale või kindlustuskohustusega isikule tagasinõue esitada. Näiteks võib kindlustusandja esitada tagasinõude, kui põhjustaja oli joobes. Samuti võib kindlustusandja esitada tagasinõude siis, kui kahju tekitaja lahkus kahju sündmuskohalt sellest nõuetekohaselt teavitamata või vormistamata.
 

Küsimus: Kas kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kahju, mis tekib, kuna sõidukit ei saa kasutada?27.09.2018

Liiklusõnnetus toimus septembri keskpaigas, kus liiklusreegleid eirates sõideti teisele autole ette. Avarii põhjustaja võttis süü omaks (mitte õnnetuse järgselt kohe, sest sai kehavigastusi, vaid hiljem). Mõlemal juhil on kehtiv liikluskindlustus. Kahju põhjustaja kindlustusandja ei tegele juhtumiga enne, kui juhtumi menetlemine politseis lõpeb (teatati, et otsuse jõustumiseni on aega novembrikuuni). Kas selle aja jooksul sõiduki mitte kasutamisest põhjustatava kahju hüvitab keegi? Ei ole ju mõistlik, et isik sõidukit mitme kuu jooksul kasutada ei saa.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita kahju, mis tekib sellest, et juhtumis kahjustada saanud autot ei saa kuni selle parandamiseni kasutada.

Kindlustusandja peab tegema otsuse kahju hüvitamise kohta kohe, kui on selleks vajalik teave, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul nõude esitamisest. See tähtaeg lükkub edasi, kui kindlustusjuhtumi kohta on algatatud tsiviilkohtu-, kriminaal-, väärteo- või lepitusmenetlus ja menetluses tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus kahju hüvitamise kohustuse olemasolu või ulatuse seisukohalt. Kindlustusandja peab selgitama, mis asjaoludel on oluline tähtsus.

Kui sõiduk oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks, saab kahju tekitajalt nõuda kahjuhüvitisena samaväärse sõiduki kasutamise kulusid kahjustatud sõiduki parandamise või uue muretsemise aja jooksul.