Väikelaevandus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui kiiresti pean registreerima Rootsist ostetud 8,6 m pikkuse väikelaeva?08.05.2015

Ostsin Rootsist eelmisel sügisel 8,6m väikelaeva ja tekkis küsimus, kui kiiresti ma pean ja kas ma üldse pean registreerima laeva Eesti registris, kui laev on Rootsi lipu all? Ostu-müügi leping on sõlmitud septembris 2014 eraisikute vahel. Vastavalt Rootsi seadustele ei ole see laev ka Rootsi registris, sest seal alla 10m väikelaevadele on see vabatahtlik.
https://www.transportstyrelsen.se/en/shipping/Register-of-Ships/

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Ahoi,
Vastavalt kohalikule, s.o. EV seadusandlusele on 2,5-24m veesõiduk defineeritud väikelaevana ning samuti on sel registrikohustus, kui liigub Eesti veeteedel. Registrisse ei pea kandma võistlusspordis kasutatavaid ja ennemuistseid aluseid.
Täpsemalt annab teile siiski vastuse Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakond: http://www.vta.ee/struktuur-ja-kontaktandmed/
Väike- ja siseveelaevade osakond
Osakonna üldine e-posti aadress: vslo@vta.ee
Andres KÕND - juhataja
6 205 750
andres.kond@vta.ee

Parimat
 

Küsimus: Kas alla 12 m kogupikkusega laevad, mida kasutatakse kutsetööks, peavad läbima perioodilist tehnoülevaatust?04.09.2014

Kas alla 12 m kogupikkusega laevad, mida kasutatakse kutsetööks, peavad läbima perioodilist tehnoülevaatust? Milline seadus seda reguleerib?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,
Hetkel kehtiva seaduse sätete kohaselt, ei ole tõepoolest vajalik alla 12-meetrise kogupikkusega laeva (mis on väikelaeva registris, mida omakorda haldab Maanteeamet) perioodiliseks ülevaatuseks ette näidata.

Taolise veesõiduki ülevaatust (peale registreerimist) teostatakse vaid juhul, kui:
Meresõiduohutuseseadus:
3. peatükk
MERESÕIDUOHUTUSALANE TEHNILINE JÄRELEVALVE
§ 12. Laeva tehnilise järelevalve korraldamine
(5) Alla 12-meetrise kogupikkusega laevale, välja arvatud reisilaevale, lootsilaevale ja sadamateenuseid osutavale laevale, kohaldatakse väikelaevale kehtestatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

Siiski soovitan pöörduda sama küsimusega Maanteeameti ja Veeteede Ameti poole kui veesõiduk on laevaregistris (haldab Veeteede Amet), kuna sama seaduse kohaselt:
4. peatükk
LAEVA MEREKÕLBLIKKUS JA SÕIDUKÕLBLIKKUS
§ 17. Merekõlblikkuse tunnistus ja sõidukõlblikkuse tunnistus
(21) Merekõlblikkuse tunnistust ja sõidukõlblikkuse tunnistust ei väljastata alla 12-meetrise kogupikkusega laevale. Alla 12-meetrise kogupikkusega laevale väljastatakse iga-aastase ülevaatuse läbimisel tehnilise ülevaatuse kontrollakt.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
 

Küsimus: Kuidas ja mis seadusega on reguleeritud jeti laenutus?07.03.2014

Kuidas ja mis seadusega on reguleeritud jeti laenutus? Kuna jetiga sõiduks on nõutav vastav luba, kas siis ilma vastava loa olemasoluta ei tohigi siis jeti välja laenutada (kuidas siis tänased jetilaenutused toimivad?)

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Osaliselt võib lugeda ilma jetijuhi tunnistuseta jetiga sõitmist ka seaduserikkumiseks, vastavalt seadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/12898613
Siiski võib jeti juhile teha väljaõpet eraldi veesõidukitel, kui instruktoril e. jeti laenutajal on jetijuhi tunnistus (väikelaevajuhi tunnistus seda vasturääkivalt ei luba!). Samuti kui jeti väljarendiks mõeldud ala on mõeldud treeninguteks ja võistlemiseks, on samuti kooskõla seadusandlusega olemas.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge julgelt Veeteede Ameti poole (www.VTA.ee), kelle haldusalasse antud teema kuulub.
Parimat
 

Küsimus: Kus ja millal saaks teha jeti lubasid?08.08.2013

Kus ja millal saaks teha jeti lubasid? Kust selle kohta lähemalt infot saaks?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,

Jetijuhtide koolitajate nimekiri asub jätkuvalt aadressil:
http://www.vta.ee/atp/public/tunnustamisotsused_vaikelaevad_liht.pdf

Lugupidamisega,
Raido Ruse
 

Küsimus: Kas ma võin jetiga sõita väikelaevajuhi lubadega?03.06.2013

Kas ma võin jetiga sõita väikelaevajuhi lubadega?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,

Jetijuhi tunnistus ja väikelaevajuhi tunnistus on tõepoolest erinevad dokumendid.

Nõuded jetijuhile ning jetijuhi tunnistuse vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniministri 31.01.2006 a. määrus nr 11 "Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm" www.riigiteataja.ee/akt/12898613
Määruse § 1 lg 2 sätestab: Määruse nõuded kehtivad Eesti territoriaalvetel ja laevatatavatel sisevetel. Seega on jetijuhi tunnistus siseriiklik dokument.

Nõuded väikelaevajuhile ning väikelaevajuhi tunnistuse vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.08.2005 a. määrus nr 225 "Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm" www.riigiteataja.ee/akt/935575

Meresõiduohutuse seaduse www.riigiteataja.ee/akt/106072012051 § 39 lg 1 sätestab: Jetti võib juhtida vähemalt 15 aasta vanune isik, kellel on jetijuhi tunnistus või kellel on väikelaeva juhtimise õigus.

Juhul, kui Teil on väikelaevajuhui tunnistus, annab see õiguse ka jetti juhtida ning eraldi jetijuhi tunnistust taotleda pole vaja.
 

Küsimus: Kas skuutriga sõitmiseks peavad olema mingid load?08.05.2013

Kas ma võin skuutriga sõita ilma väikelaevajuhi lubadeta?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Vastavalt meresõiduohutuse seadusele:
§ 2. Mõisted
7) jett – kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes;
§ 39. Jeti kasutamise nõuded
(1) Jetti võib juhtida vähemalt 15 aasta vanune isik, kellel on jetijuhi tunnistus või kellel on väikelaeva juhtimise õigus. Jetijuhi tunnistuse väljastab liiklusregistri volitatud töötleja.
(1_1) Jetijuhi tunnistust ei nõuta isikult spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud võistlus- või treeningjeti juhtimisel võistluse või treeningu ajal, kui spordialaliit on talle väljastanud võistluslitsentsi, milles peavad sisalduma vähemalt võistluslitsentsi number, isiku nimi, isikukood, spordiklubi nimi ja registrikood.

Seega, jeti juhtimiseks on vajalik jetijuhi tunnistus, mille küll väljastab Maanteeamet, kuid taotlemiseks vajalik eksam tuleb sooritada jetijuhi väljaõpet korraldava isiku juures.

Lugupidamisega,
Raido Ruse
väikelaevanduse instruktor
 

Küsimus: Millise veesõiduki juhtimiseks on vaja omada väikelaevajuhi pabereid?24.05.2012

Tere!
Millise paadi/kaatri juhtimiseks on vaja teha väikelaevajuhi load? Kas kriteeriumiks on aluse pikkus, kiirus, võimsus vm?
Tänan

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 m2 või mootori võimsus kuni 25 kW, ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast.
 

Küsimus: Kas kõik paadid tuleb registreerida ja mida teha kui ei ole ostudokumente?22.05.2012

Kas tänapäeval peab kõik tavalised paadid (sh purjepaadi) registreerima? Kuidas seda teha, kui ostudokumente pole?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,
Seadus näeb ette, et väikelaev (s.o. veesõiduk pikkusega alates 2,5m kuni 24m) peab olema registreeritud ARK-s.
Viide Riigi Teatajast: Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri - § 4. Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimine.

Registreerimiseelset ülevaatust (esmase registreerimise jaoks Eesti riigis) teostab Veeteede ameti Väike- ja Siseveelaevade osakond või nende poolt tunnustatud isik:
http://www.vta.ee/atp/index.php?id=352
Ülalmainitud osakond saab juhendada ka siis, kui veesõidukil puuduvad dokumendid - sel juhul võib abi olla sobivast tüübikinnitusest.

Kui veesõiduki ostudokumendid puuduvad, peate siiski kuidagi tõendama, et olete antud veesõiduki omanik.

Lugupidamisega,
Raido Ruse
 

Küsimus: Kas veesõiduki juhile määratud karistused mõjutavad ka tava mootorsõiduki juhtimisõigust?22.05.2012

Tere,
Lugesin internetist, et väikelaeva või muu veesõiduki juhil võib ühes liitris väljahingatavas õhus olla alkoholi kuni 0,4 milligrammi või ühes grammis veres kuni 0,8 milligrammi.
Kas need tingimused kehtivad ka praegusel hetkel?
Kas politsei poolt "vee peal" määratud karistused (näiteks juhtimisõiguse piiramine vms) mõjutavad ka tava mootorsõiduki juhtimisõigust - ehk võetakse ära ka autojuhi load?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,
Kehtiva seadusandluse kohaselt loetakse alkoholijoobeks, kui alkoholisisaldus väikelaeva juhi veres ületab 0,8 promilli ning jeti puhul ei ole lubatud antud veesõidukit juhtida kui alkoholisisaldus jetijuhi veres ületab 0,2 promilli.
Riigiteataja viide 1:Väikelaevade kasutamise nõuded - § 3. Väikelaeva juhile väikelaeva kasutamisel esitatavad nõuded (lõige (2) punkt 1))
Riigiteataja viide2: Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm - § 3. Jetijuhile jeti kasutamisel esitatavad nõuded (lõige (2) punkt 1))

Praegusel hetkel puudub täpne info, kas kodaniku tavaliikluse rikkumiste nimistusse lisanduvad ka liiklusrikkumised, mis on toimunud liigeldes veeteedel. Sellekohast infot omab kindlasti Politsei- ja Piirivalveamet.
Samas ei ole käepärast fakte/pretsedenti, mille kohaselt oleks piiratud kodaniku juhtimisõigus ka maanteeliikluses, kui tema juhtimisõigus väikelaeva juhtimiseks on mingil põhjusel peatatud.

Lugupidamisega,
Raido Ruse