Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas korteriomaniku poolt sama kuupäeva ajalehega koos tehtud foto veenäidust on piisav tõendus?08.10.2021

Tere.
Küsimus veemõõtjate kontrolli õiguse osas.
Korterelamu igas korteris on 2 veepüstakut, kokku 4 (nelja) veemõõtjaga.
Korteriomanikud esitavad ühistule elektroonsel teel veenäidud, piltide lisamine ei ole kohustuslik.
Ühistule said paar kuud tagasi igakuiselt esitatud 4 veemõõtja näidud, neist kaks näitu (ühe püstaku sooja ja külma vee näidu) fikseeris nädal aega peale näitude esitamist korteriühistu palgaline raamatupidaja kommunaalarvel valesti, kusjuures kahju oli ühistu suunaline, ehk siis minu esitatud numbrid olid näidatud väiksemad (Kokku oli vahe 6m3). Saatsin nii raamatupidajale, kui ühistule e-kirja, kus palusin näidud korrektseks teha, kahju saab eelkõige ühistu ise. Kirju edastasin korduvalt, kuid raamatupidaja väitis, et arvet ringi teha ei ole võimalik ning ühel hetkel liitus temaga ühistu, kes väitis, et ma olen esitanud väiksemad numbrid kui eelmisel kuul. Kontrollisin, selle konkreetse püstaku kahes näidu osas valesid näite esitanud varasemalt ma ei olnud. Ühistul puudub kummastaval põhjusel oskus lugeda e-kirjade tausta, päiseid (väljastatud aeg). Mis seal ikka, pakkusin juurde maksmise võimalust, kuid mind kuulda ei ole võetud.
Täiendav probleem kerkis üles nüüd teise püstaku (teised kaks veemõõtjat) näitude osas - olen viimased paar kuud edastanud neid muutumatuna, kuna varasemalt on tekkinud sisse viga ning makstud on pikalt ette (tegelikud näidud väiksemad). Selgitasin ühistuile, et tarbimist ei ole nii kaua, kui näidud jõuavad järele reaalse tarbimise tagajärjel nende näituteni, mis on ekslikult veel varasemalt ühistule edastatud ning et raamatupidaja ei peaks tegema tasaarveldust, jätan need numbrid muutmata niikaua, kui tegelik tarbimine järele jõuab, edastasin ka piltide näol väljavõtte sellest konkreetsest püstakust. Nii piltide pealt kui ka fotode metaandmete põhjal on võimalik tuvastada, et need pildid ei ole tehtud mingil muul ajahetkel, kui konkreetselt vaidluse tekkimise järgselt need tegelikkuses tehtud said. Piltidelt on võimalik tuvastada, et tegelikult on kahe veemõõtja näidud kokku ca 10m3 väiksemad, kui juba arvel olevad numbrid ning mida ma ei soovinud muuta eelpool toodud põhjusel, mida ka ühistule selgitasin.
Peale nädalast mõtlemist soovib ühistu siiski veemõõtjate näitudega isiklikult kohapeal tutvuda. Lisan juurde, et ühistu on nimetatud korteris ca paar kuud varem isiklikult viibinud veetoru vahetuse juures kogu protsessi käigus, on seega kursis korteri planeeringuga, mööbli paigutusega vms. ning ei ole alust väita, et puudub võimalus tuvastada pildistatud veemõõtjate tegelik asukoht.
Tekib kaks küsimust, esiteks, olen piltide saatmise tõestanud veemõõtjate kulu ning loen solvavaks, et minu saadetut ei usuta (kahe veemõõtja puhul, teise kahe puhul pildimaterjali ei lisanud, kuna seal oli minu poolne soov, et ühistu fikseeriks suuremad numbrid, kui nad ekslikult arvele olid väljatoonud hoolimata asjaolust, et olin õigeaegselt need näidud edastanud). Kas tegemist võib olla mõne põhiõiguse või hea tava riivega?
Teiseks, kas korteriomaniku poolt fotomaterjalina või videona (konkreetne korter tõestatav, nt sama päeva ajaleht kõrval) fikseeritud veenäitude edastamise saab lugeda piisavaks ning ei anna alust ühistule siseneda täiendavaks kontrolliks korteriomaniku korterisse?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteri veenäidu esitamise näol on tegu korterelamu tavapärase majandustegevusega, millega seotud küsimusi lahendavad korteriomanikud lihthäälteenamusega. Kui korteriomanikud, ei ole veenäiduga seotud küsimust eraldi otsusega (sh põhikirjaga) reguleerinud, siis vastutab veenäidu kogumise eest korteriühistu, sh annab seadus talle õiguse siseneda veenäidu kontrollimiseks korterisse. Selle õiguse annab korteriühistule korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 31 lg 1 p 3, mille kohaselt peab korteriomanik võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas 4 korteriga maja küttesüsteem koos ahjudega kuuluvad kaasomandisse?08.10.2021

Tere. Kortermaja nelja korteriga. Kas maja küttesüsteem koos ahjudega kuuluvad kaasomandisse? Probleemiks majas iga aastane korstnapühkimise teenuse jagamine, kuna üks korteriomanikest eemaldas oma korterist registri järgse kütteelemendi, ning paigaldas kooskõlastamata KOV ja majaelanikega õhksoojuspumba.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse paragrahv 4 lõige 4 kohaselt on kaasomand maatükk ning hoone osad ja seadmed, mis ei ole ühegi eriomandi ese ega ole kolmanda isiku omandis. Sama seaduseparagrahvi lõige 3 kohaselt ei ole eriomandi esemeks hoone ja selle osad ega hoone püsimiseks või ohutuse tagamiseks või korteriomanike ühiseks kasutamiseks vajalikud seadmed ka siis, kui need asuvad eriomandi esemeks oleva hoone reaalosa piires.
Eeltoodust lähtudes kuulub küttesüsteem koos ahjudega korteriomandi kaasomandi eseme koosseisu, kuna tegu on nii ühiseks kasutamiseks vajaliku hoone osaga ning see on oluline ka ohutuse tagamise seisukohast.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas uue juhatuse volitused hakkavad kehtima valimisest või hetkest kui muudatus on sisse viidud äriregistrisse? 04.10.2021

Tere
Meil toimusid uue juhatuse valimised, kohapeal koostati protokoll, mis jäi protokollija kätte. Mis hetkest hakkavad kehtima uue juhatuse volitused, kas valimisest või kui muudatus on sisse viidud äriregistrisse? Kui kiiresti pärast üldkoosolekut on vaja muudatustest teada anda registrile? Meil on hetkel koosolekust juba nädal möödas ja midagi pole juhtunud?
Kas on mingi ajaline tähtaeg, millal vana juhatus peab andma üle kõik dokumendid ja ligipääsud? Tänud

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kui korteriomanike üldkoosolek ei otsusta teisiti, siis jõustuvad uue juhatuse volitused alates üldkoosoleku otsusest. Koosoleku protokoll peab olema tehtud korteriomanikule kättesaadavaks 14 päeva jooksul. Seda, kas registrikande tegemiseks esitab avalduse vana või uus juhatus, seadus ei reguleeri, samuti, mis aja jooksul tuleb anda üle dokumentatsioon. Siiski tuleb mõlemad toimingud teha ilma viivituseta, esimesel võimalusel.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas ja mida saab ette võtta korteriühistu kui üks elanikest suitsetab oma korteris ja see tekitab teistele naabritele muret?20.09.2021

Tere. Kas ja mida saab ette võtta korteriühistu kui üks elanikest suitsetab oma korteris ja see tekitab teistele naabritele muret? Hooletu suitsetamine on olnud Päästeameti statistika kohaselt 2020. aastal kõige suurem tulekahjude põhjustaja kortermajades. Samuti on Päästeamet oma kortermajade tuleohutuse juhistes selgelt väljendanud, et siseruumides ei tohi suitsetada. Samuti liigub suitsuving trepikotta ning naaberkorteritesse läbi hoone konstruktsioonide ja ventilatsioonitorustiku. Naabriteks on väikelapsed, kelle tervis on sigaretisuitsu tõttu eriti kergesti kahjustatav.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 31 lg 1 p 1 kohaselt on korteriomanik kohustatud hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
Kui suitsuhais levib korterelamu konstruktsioonide kaudu teistesse korterelamus asuvatesse korteritesse, on korteris suitsetamise näol tegu KrtS § 31 lg 1 p 1 mõistes õigusvastase tegevusega, sõltumata sellest, kas korteriomanike üldkoosolekul on selles küsimuses otsuse teinud või mitte.
Korteris suitsetamisega kaasnevast probleemist tuleb korteriomanikku teavitada ning paluda tal korteris suitsetamine lõpetada. Juhul, kui korteriomanik jätkab korteris suitsetamist (ning suitsuhais levib teistesse korteritesse), siis lubab KrtS § 32 algatada tema suhtes korteri võõrandamisprotsessi.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas võib sisse nõuda korteriühistult hallituse tekke ekspertiisi ja selle hallituse kõrvaldamise kulud?15.09.2021

Tegu 40-aastase kortermaja ülemise korrusega. Remont koos akende vahetusega korteris tehtud 8 aastat tagasi. 2 aastat tagasi hakkasid tekkima esimesed märgid hallitusest toa välisnurkades kohtades kus välisseintes samuti nurgad. Korduvalt sai korteriühistule teada antud probleemist nii telefoni kui ka maili teel. Hoolimata kõigest ei osutanud ühistu mingit huvi antud probleemi vastu. Omapoolselt sai poes olevate vahenditega tehtud hallitustõrjet nurkades. Suvel peale korteri müüki uute omanike soovil sai tellitud hallituse kohta ekspertiis mis tuvastas, et hallitus on tekkinud külmasildade tõttu nurkades ning probleem on korterist väljaspool. Ühistu poole uuesti pöördudes tuli vastuseks, et korteris oli mööbel paigutatud liialt nurka seina äärde ning seetõttu nurgad hallitasid. Antud nurkades polnud peale ühe riiuli mis seinast eemal miskit. Korteris pesu ei kuivatatud, igapäevaselt sai õhutatud ja kasutusel olid ka niiskusekogujad.
Hetkel on lisaks tellitud ekspertiisi kuludele teostatud nurkades ka tapeedi eemaldus, hallituse tõrje ning tapeedi vahetus. Kas on õigus teostatud tööde kulude kompenseerimist nõuda korteriühistult?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteris leviv hallitus ei ole kooskõlas korteriomanike huvidega, millest tulenevalt on korteriomanikul on õigus nõuda probleemiga tegelemist. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt tuleb probleemist teavitada korteriühistu juhatust või siis tõstatada teema korteriomanike üldkoosolekul.

Korteriühistu vastu kahjunõude esitamine on õigustatud juhul, kui:
- korteriomanikud (korteriühistu) on kaasomandi eseme korrashoiukohustust rikkunud;
- korteriühistu poolne kohustuse rikkumine ei ole vabandatav;
- korteriühistu vastu nõude esitanud korteriomanik on saanud kahju;
- korteriomaniku kahju on hõlmatud rikutud kohustuse kaitse-eesmärgiga;
- rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos.

Olukorras, kus kahjustatud korteriomanik peab kaasomandi eseme omanikuna tagama, et kaasomandi ese oleks sellises korras, et sellest ei tekiks kahju, tuleb lisaks eeltoodule hinnata kahjustatud korteriomaniku osa kahju tekkimises. Selle tegemisel väärivad kõrgendatud tähele panu korteri remondi käigus tehtud kaasomandi eseme muudatuste korrektsus ja korteriomaniku informeerimiskohustuse täitmine.

Kokkuvõtvalt vastutavad korteriomanikud korteriühistu kaudu tekkinud kahju eest juhul, kui kaalutluse tulemusena saadakse kõikidele eelnimetatud küsimustele vastus jah.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas ühistu võib sätestada põhikirjas, et garaaži võib üürile anda üksnes kõigi teiste nõusolekul?13.09.2021

Tere,
Garaažiühistu muudeti mitteeluruumi korteriühistuks, nüüd uus ühistu põhikiri.
Ja selles on sellised punktid:
Korteriomaniku õigused ja kohustused:
Omanikul on õigus:
vabalt võõrandada ja pärandada tema omanduses olevat korterit koormata
korterit asjaõigusega (p2.4, p3.2.11);
Ja teine punkt on selline:
Mitteeluruumide rendile andmise otsustab
Ühistu juhatus kooskõlastatult kinnistu 100% korteriomanikega.
Küsimus selline, et kui garaaži boksi ehk mitteeluruumi omanik
tahaks nüüd oma omandit üürile anda, kas siis seda teha ei tohiks?
Kas selline piirang on ikka õiguspärane?
Või on selline ühistu punkt sisuliselt õigustühine ja garaaži boksi omanik siis ikkagi võib vabalt hallata oma omandit temale sobival moel ja sealhulgas seda siis ka välja üürida või rendile anda vastavalt vajadusele või soovile?
Tänan vastamast, lugupidamisega garaaži boksi omanik.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomaniku õigused on sätestatud korteriomandi - ja korteriühistuseaduse (KrtS) §-s 30, mis ütleb muuhulgas, et korteriomanikul on õigus kasutada korteriomandi eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga. Ükski seadus ei keela korteriomaniku õiguseid eriomandi eset välja üürida.
Seda, mil määral saavad korteriomanikud omavahelisi suhteid reguleerida põhikirjaga, sätestab omakorda KrtS § 17 lg 2, mille kohaselt võib korteriühistu põhikirjaga ette näha tingimusi, mis ei ole vastuolus seadusega ega eriomandi kokkuleppega. Kui põhikirja säte on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut. Kui põhikirja säte on vastuolus eriomandi kokkuleppega, kohaldatakse kokkuleppes sätestatut.
Eeltoodust tulenevalt on tühine põhikirja punkt, mille kohaselt peavad korteriomandi eriomandi väljaüürimiseks andma nõusoleku kõik korteriomanikud.

Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas leida probleemile lahendus, kus korter on külm ja ühistu ei tegele torude probleemiga?13.09.2021

Aastaid (kaugelt üle 5a) kestnud probleem, et 1 korter majas on külm ja ühistu keeldub püstiku torusid vahetamast, tõesta kuidas tahad, et asi peab olema korruste vahelistes torudes (torud on originaalid ilmselt, kuskil 60-ndatest). Samas ei vasta KÜ ka ühelegi kirjale, kus küsida, et kas ja millal torude vahetus toimub või hakkame tasaarveldust tegema - pole aus võtta täishinda, pluss ma pean elektriga juurde kütma, pluss ma ei saa korterit sellisena müüa kandmata märkimisväärset rahalist kahju.
Elanik tahab selle teema lõpetada nii, et ei peaks enam tegelema. Mida ta saab teha üldse peale kohtusse mineku?
Tohib ta kutsuda mõne firma tegema püstikutorude vahetust, kui majal on haldustteenust pakkuv firma olemas? Kui ei, siis millise paragrahvi alusel seda keelata saab?
Kui see variant ära langeb, mis on kohtu jaoks pädev tõestusmaterjal, et sundida neid puudus kõrvaldama ja/või suruda läbi tasaasrveldusnõue? Kuidas elanik saab tõestada veenvalt, et tal ei ole lihtsalt kujutlusvõime liiga hea ja KÜ tegelikult ka ignoreerib?
Üldse - mida siis teha kui nii on? Olukord on suht ahistav ja alandav elaniku jaoks.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, küsimuses kirjeldatud olukord, kus korteriühistu ei suuda või ei taha küttesüsteemi nõuete kohaselt korras hoida, on reguleeritud korteriomandi ja korteriühistuseaduse §-s 37. Selle kohaselt on korteriomanikul õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike ja korteriühistu nõusolekuta ning ta võib nõuda korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist. Sama õigus on ka korteriühistu juhatusel, kui töödega viivitamine tekitaks kaasomandi esemele olulist kahju.
Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mida teha kui äsja ostetud korterisse sajab katuselt vesi sisse ja ühistu ei liiguta suurt midagi?06.09.2021

Tere!

Ostsime perega korteri maale, kus 8 korteriga kortermaja. Nüüd selle vihmase ajaga tuleb välja, et maja katus ei pea, tänu millele jääb meil remont tegemata vannitoas, koridoris ja wc kuna paneelide vahelt jookseb kõik sisse.
Ühistu pole veel koosolekut teinud ja olen uurinud, et juba eelmine aasta novembris hakati uurima ühistuliikmete käest, et millal pannakse uus katus aga siiani ei ole miskit liigutatud, kuna kellelgi rohkem seda probleemi ei ole kui ainult 2 korteril.
Kelle poole peaks selle murega pöörduma (päris nii ikka ei taha, et aastase lapsega elada kus vesi sisse jookseb, tekib niiskus ja lõpuks hallitus) või mis võimalused mul oleks, kas ise endal peakohalt katus ära vahetada?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, katuse korrashoidmine ja remont on korteriomanike ühine kohustus. Selle kohutuse täitmine toimub üldjuhul korteriühistu kaudu (vt KrtS § 34 lg 2). Alustada tuleks korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumisest, mida saab teha korteriühistu juhatus. Juhul, kui korteriühistul puudub juhatus, mis on kuni 10 korteriga kortermaja puhul lubatud, siis kutsub korteriomanike üldkoosoleku kokku koosolekust huvitatud korteriomanik. Kui korteriomanike üldkoosolek ei langeta otsust katuse kordategemiseks, siis on igal korteriomanikul õigus teha seda ise ning nõuda seejärel korteriühistult kulutuste hüvitamist (vt KrtS § 37 lg 1).

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas kõrvalsissekäigu naaber võib ilma loata minu akna alla oma auto laadima panna?16.08.2021

Tere
Elan kortermajas 1. korrusel ning kõrvalsissekäigu naaber pargib oma elektriauto iga päev, nüüdseks üle kuu, minu akna alla laadima. Luba pole keegi minult küsinud, ei korteriühistu ega auto omanik. Kas tal on õigust minu akna alla parkida? Oleks ta pidanud luba küsima minult?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanike kaasomandis olevat maatükki saavad kõik korteriomanikud kasutada vastavalt selle kasutusotstarbele. Eraldi luba selleks korteriomanik küsima ei pea.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Milline peab olema nõusoleku vorm, kui KÜ 1. korruse korterite omanikud soovivad rajada KÜ maale terrassid?21.06.2021

Milline KrtS või AÕS sätted kohalduvad allkirjeldatud juhtudel ning milline peab olema nõusoleku andmise vorm:

a) KÜ 1. korruse korterite soov rajada akna-alusele kü ühisomandi maale terrassid;


b) kerge, 2x2m mängumaja toomine ühistu aeda. Kulud kataksid üksnes vabatahtlikud huvilised.

Kas mõlemad juhud on otsuse langetamise mõttes sarnased või erinevad?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, mõlemad küsimused alluvad samale regulatsioonile, milleks on KrtS § 38 lg 1: Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemist ei saa otsustada tavapärase valitsemise raames, vaid selleks on vaja korteriomanike kokkulepet.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ