Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui KÜ juhatus võttis ilma üldkoosoleku otsuseta vastu otsuse muuta maja renoveerimise projekti?05.02.2018

KÜ juhatus võttis vastu otsuse, muuta maja renoveerimise projekti oma algatusel ja nüüd ei taha seda muudatust üldkoosolekul hääletamisele panna. Juhul kui annad juhatuse projekti muudatuse tegemise eest (muudeti üldkoosolekul hääletatud projekti) kohtusse, siis juhatus kutsub enne kohut kokku üldkoosoleku (erakorralise) ja juhul kui üldkoosolek ikka hääletab muudatuse poolt, kas see on õiguspärane ja kes kannab kohtukulud?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu juhatusel ei ole sellistes küsimustes iseseisvat otsustusõigust. Projekti muutes võttis juhatus endale riski mis seisneb selles, et kui üldkoosolek nende tegevust tagantjärele heaks ei kiida, siis tuleb juhatusel korteriomanikele tekitatud kahju hüvitada.
Kui korteriühistu juhatus keeldub muudetud projekti üldkoosolekuga kooskõlastamast, siis tuleks kaaluda kohtu poole pöördumist, eemärgiga tuvastada juhatuse otsuse tühisus.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 29 lg 2 kohaselt lahendatakse korteriühistu organi otsuse kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue kohtus hagita menetluses. Hagita menetluses kannavad menetluse osapooled oma kulud ise.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas ühes majas saab olla kaks korteriühistut?02.02.2018

Tere.
Meil on 12 korteriga ridaelamu, mis asub ühel kinnistul. Ridaelamul on kaks tiiba, kus mõlemas osas on 6 korterit. Kas oleks mingigi võimalus moodustada ühe korteriühistu asemel kaks selliselt, et korterid 1-6 oleks üks ühistu ja 7-12 teine? Sellisel kujul nagu on praegu, on lihtsalt võimatu eksisteerida kahjuks, korterid 1-6 ei tee koostööd (ei maksa arveid jne).

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, ridaelamute eraldi majandamiseks tuleks jagada krunt kaheks, lõpetada omasolevad korteriomandid, ning moodustada siis uute kruntide baasil uued korteriomandid.
Krundi jagamine toimub kohaliku omavalitsuse otsusega. Olemasolevate korteriomandite lõpetamiseks ja uute moodustamiseks peavad kõik korteriomanikud vastava notariaalses vormis tahteavalduse tegema.

Kui eeltoodud protsessi läbiviimine ei ole võimalik, siis ei ole muud võimalust, kui nõuda kohustust mittetäitvatelt korteriomanikelt korteri võõrandamist. Sellise õiguse sätestavad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse paragrahvid 32 ja 33.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ saab minu korteri sundvõõrandada, kuigi arved on makstud aga keegi seal ei ela?01.02.2018

KÜ tahab minu korterit sundvõõrandada, arved on makstud ja keegi seal ei ela. Mida teha?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi võõrandamisnõude saab esitada ka teistel alustel, kui võlgnevus korteriühistu ees.

Korteriomandi ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 32 kohaselt saab seda teha, kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka.
Lisaks majanduskulude maksmisele kohustub korteriomanik täitma KrtS §-s 31 sätestatud kohustusi. Samuti ei tohi tema, tema pereliikmed ja külalised häirida oma tegevusega teiste korteriomandite teostamist - korteris tuleb hoida nõuetekohast temperatuuri, mitte tekitada tavapärasest elutegevusest suuremat müra, hoida reaalosas ja üldruumides puhtust, jne.

Eeltoodud kohustuste täitmise korral puudub korteri võõrandamisnõude esitamiseks alus, ning sellist otsust ei pea korteriomanik täitma.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas ühistu juhatusel on õigus kehtestada kohustus ühistu liikmetel ühistu parklas oma auto ümber lund koristada?27.01.2018

Tere, kas ühistu juhatusel on õigus kehtestada kohustus ühistu liikmetel ühistu parklas oma auto ümber lumekoristus? Täpsustuseks, et pole isiklikke parkimiskohti.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kirjeldatud kohustust ei saa korteriühistu juhatus panna, eeldusel, et korteriomanik võimaldab parkimiskoha (ohutut) puhastamist. Eelkõige tähendab eeltoodu, et korteriomanik peab parklakoha selle koristamise ajaks vabastama.

Olukorda reguleerib korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 31 lg 1, mille kohaselt on korteriomanik kohustatud:
- hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud;
- taluma mõjusid, mis jäävad käesoleva lõike punktis 1 nimetatud piiridesse.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mida teha, et KÜ telliks korterelamule energiamärgise?27.01.2018

Nõudsin, et KÜ telliks korterelamule energiamärgise, möödunud on kuu ja KÜ pole märgist tellinud, mida teha?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 35 kohaselt otsustavad korteriomanikud energiamärgise tellimise üldkoosolekul lihthäälteenamuse alusel. Seega tuleks juhatusele teha ettepanek panna vastav punkt korteriomanike üldkoosoleku päevakorda.

Juhul, kui korteriomanike enamus ei soovi korterelamule energiamärgist tellida, siis on selle otsuse vaidlustamine komplitseeritud, kuna ehitusseadustiku § 67 kohaselt on kasutusloaga kortermaja puhul energiamärgis vajalik vaid juhul, kui hoone või selle eraldi kasutatav osa võõrandatakse tasu eest.
Eeltoodust tulenevalt oleks korteriomanike üldkoosoleku otsuse vaidlustamisel põhiküsimuseks: kas korteriomanikud, kes oma korterit ei müü, peavad osalema energiamärgise saamiseks vajalike kulude kandmises?
Minu isiklik arvamus on, et korterelamu energiamärgise olemas olu vajab varem või hiljem iga korteriomanik, mistõttu peab korteriühistu selle tellima.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas minul kui korteriomanikul on õigus näha algdokumente, mille alusel koostati mulle KÜ arve?27.01.2018

Tere,
KÜ esitas arve, kus ainult kütte summa (80 eurot) on eelmise kuuga (50 eurot) võrreldes päris kõrge (vahe 30 eurot). Küsisin KÜ käest, et palun näidake kütte arvet ja rehkendust/tabelit, kuidas raamatupidaja arvutas, et selline kütte summa on arvel. Vastuseks sain ainult et "küttearve ei ole valesti arvutatud ja küttekulu ongi alates novembrist kallim, sest kütteõli kallines maailmaturul ning lisandus uus aktsiis. Küte kallines 20%. Lisaks on olnud väga niisked ilmad, millega soojuse kaod on kohati suuremad kui külmade ja kuivade ilmadega."
Kas minul kui korteriomanikul on õigus näha alg dokumente (nt.kütte kohta) mille alusel koostati mulle KÜ arve? Kas see nn. väide "kütteõli kallines maailmaturul" st. tavainimesele, et küte tõusebki üle 20%?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 45 lg 1 kohaselt on korteriomanikul õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega.

Kuni korteriühistu juhatus ei võimalda arve aluseks olevate kuludokumentidega tutvuda, seni annab KrtS § 40 lg 3 korteriomanikule õiguse vastavate kulude kandmisest keelduda.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas tasub osta korterit, millel pole kasutusluba ja ehitisteatist?24.01.2018

Tere

Oleme huvitatud ostmaks korterit millel hetkel pole kasutusluba ja pole esitatud kasutusteatist. Ehk seletate need terminid lahti. Kuidas taolises olukorras toimida?
Kas tohime seal elada?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kasutusteatise ja kasutusloa küsimust reguleerivad ehitusseadustiku paragrahvid 47 kuni 57.
Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul.

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.
Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa või -teatise puudumine ei keela korteris elamist. Selle puudumise peamine õiguslik tagajärg on kindluse puudumine selles, et korteri ümberehitamisel on järgitud kõiki seadustega kehtestatud eeskirju ning kolmandatel isikutel puuduvad seoses sellest tulenevad nõuded.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas on kõik seaduslik, kui kortermaja köetakse juba paar kuud tsentraalselt aga ehitisregistris muudatusi tehtud pole?24.01.2018

Kortermaja köetakse juba paar kuud tsentraalselt. Ehitisregistris muudatusi tehtud pole, kas on kõik seaduslik?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, küttesüsteemi ümberehitamisest informeeritakse kohalikku omavalitsust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Eeltoodust tulenevalt tuleks vastuse saamiseks, kas kortermaja küttesüsteem on ehitusseadustiku mõistes seaduslikult ümber ehitatud, pöörduda kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialisti poole.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mida on seadusandja silmas pidanud korteriomanike kokkuleppe tingimuste arvestamise all?20.01.2018

Tere
Kas 01.01.2018 kehtima hakanud Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 40 lõikes(2) toodud korteriomanike kokkuleppe tingimuste arvestamise all on mõeldud kõigi korteriomanike kokkulepet või tegemist on häälteenamusega, et jagada majanduskulusid sama paragrahvi lõikes(1) sätestatust (oma kaasomandi osa suurusest) erinevalt.
Ehk kui väiksemad korteriomandi omanikud soovivad, et nt üldelektri jagamine toimuks nende kaasomandi osa suurust arvestades, kuid suuremad korteriomandi omankikud soovivad, et see jaotus toimuks korterite arvu järgi ja neile kuulub üle poole häältest ja kaasomandi osadest. Kas §40 lõige 1, lõige 2 kaitsevad väiksemate korteriomanike huvisid, kuna kokkulepet ei ole erinevate osapoolte vahel?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 40 lg-s 2 on korteriomanike kokkuleppe all silmas peetud kõikide korteriomanike vahel sõlmitud kokkulepet. Kui kokkulepe kulude jagamise kohta puudub, siis võib kulude jagamist reguleerida põhikirjaga, mille vastuvõtmiseks piisab üldkoosolekul osalevate korteriomanike 2/3 häälteenamusest. Põhikirja punkt, mis paneb korteriomanikele kohustusi seaduses sätestatust erinevalt, on kehtiv, kui see ei kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve ja on kooskõlas hea usu põhimõttega.

Küsimuses toodud üldelektri näite puhul annab seadus õiguse väikeste korterite omanikele, öeldes, et eelkõige võib põhikirjaga ette näha, et tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasub korteriomanik pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule (KrtS § 40 lg 2 teine lause).

Kokkuvõttes lubab korteriomandi- ja korteriühistuseadus jagada kulusid põhikirja alusel vastavalt kaasomandi suurusele või korteri kulumõõturite näitudele. Mistahes muu kulude jagamise viis eeldab kõikide korteriomanike vahel sõlmitud kokkulepet.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kelle vastutusalasse kuuluvad korteri põranda sees olevad keskküttetorud?20.01.2018

Korteri magamistoas lekib radiaatoritoru põranda sees. Majal on kaugküte. Kortermaja küttesüsteem peaks seaduse järgi kuuluma kaasomandisse ning olema KÜ vastutusalas. KÜ juhatus väidab, et kuna küttetorul on kollektor vahel, siis seega kõik torud mis lähevad kollektorist edasi korterisse, on korteriomaniku vastutusalas. Kuna kollektori
kaudu on võimalik korter eraldi kortermaja küttesüsteemist välja lülitada ning see teisi kortereid ei mõjuta. KÜ juhatuse täpne vastus oli selline: Korteris on põranda sees korteri torud. Need ei ole ühistu omad ja ka põranda
konstruktsiooni ülemine kiht on korteri oma (põranda kihid: all on õõnespaneel, siis on vill ja siis on pealisbetoon).
Pealisbetoon on korteri osana defineeritav nagu ka parkett. KÜ omad on magistraalid, mis tulevad kuni korteri küttekollektorini. Kollektor ja torud sealt edasi korteri piirides on korteri omand.
Kelle vastutusalasse selline asi läheb, kas KÜ või korteriomaniku?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, alates 01.01.2018 reguleerib küsimust korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 4 järgmiselt:
(1) Eriomandi ese (kuni 31.12.2017 oli terminiks reaalosa) on ruumiliselt piiritletud eluruum või mitteeluruum ning selle juurde kuuluvad hoone osad, mida on võimalik eraldi kasutada ning mida saab muuta, kõrvaldada või lisada kaasomandit või teise korteriomaniku õigusi kahjustamata või hoone välist kuju muutmata.
(2) Eriomandi eseme hulka võib eluruumi või mitteeluruumi koosseisus kuuluda ka püsiva markeeringuga tähistatud garaažiosa.
(3) Eriomandi esemeks ei ole hoone ja selle osad ega hoone püsimiseks või ohutuse tagamiseks või korteriomanike ühiseks kasutamiseks vajalikud seadmed ka siis, kui need asuvad eriomandi esemeks oleva hoone reaalosa piires.
(4) Maatükk ning hoone osad ja seadmed, mis ei ole ühegi eriomandi ese ega ole kolmanda isiku omandis, on korteriomandi kaasomandi osa esemeks.

Eeltoodud regulatsioonist lähtudes - küttesüsteem on hoone osa ; korteri sisene küttesüsteem on korteriomanikele vajalik kaasomandi säilitamiseks ; küttesüsteem ei ole märgitud ühegi korteriomandi osaks ega antud kolmanda isiku omandisse - kuulub ka korterisisene küttesüsteem kaasomandi eseme hulka.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ