Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Eestist ja mujalt Euroopast ostetud kasutatud DVD filmide müük nn järelturul on lubatud?06.05.2019

Kas Eestist ja mujalt Euroopast ostetud kasutatud DVD filmide müük nn järelturul on lubatud? Kuidas suhtuda DVD karpidele kirjutatud hoiatustesse, mis keelavad filmi või plaadi edasimüümise ja levitamise? Kas antud juhul rakendub Autoriõiguse seaduse § 62(4), millega levitamisõigus pärast esmamüüki lõpeb?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Filmide kohta on Autoriõiguse seaduses eraldi säte, millest tuleb lähtuda. § 731 ütleb, et filmi esmasalvestuse tootjal on ainuõigus lubada ja keelata:
1) filmi originaali või selle koopia otsene või kaudne, ajutine või alaline, osaline või täielik reprodutseerimine mis tahes vormis või mis tahes viisil;
2) filmi originaali või selle koopia levitamine üldsusele;
3) filmi originaali või selle koopia rentimine või laenutamine;
4) filmi originaali või selle koopia üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad filmi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.
 

Küsimus: Kuidas peaksin tõestama tekkinud kahju, kui rentnik taastas puudulikult välja monteeritud köögimööbli?06.05.2019

Tere,
Tähtajalise rendilepinguga rentnik lammutas omavoliliselt minu köögimööbli ja asendas selle enda omaga. Minu detailid viskas õue ja need riknesid. Esitasin talle nõude köögimööbel taastada ja midagi ta tegi, aga see ei ole samaväärne.
Milliste dokumentidega ma peaksin nüüd tõestama tekkinud kahju? Kui kaua on mul aega nõude esitamiseks peale ruumide üle andmist?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Teil on võimalus esitada kahju hüvitamise nõuet. Kui asja on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige asja parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise. Kui asja parandamine on asja väärtusega võrreldes ebamõistlikult kulukas, tuleb maksta hüvitist, mis vastab uue samaväärse asja soetamiseks tehtavatele mõistlikele kulutustele. Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai.
 

Küsimus: Kas osaühingu osa kinkelepingu tingimus on õiguslik, et lepingu pooled ei saa lepingust taganeda?03.04.2019

Tere. Osaühingu osa kinkelepingu notariaalaktis on kirjas tingimus, et lepingu pooled ei saa lepingust taganeda kinkelepingust taganemiseks võlaõigusseaduses ette nähtud alustel.
Kas see tingimus on õiguslik ja kehtiv?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,

Kinkelepingust taganemine on lubatud eelkõige juhul kui kingisaaja oma (seaduslikku) õigust kasutades läheb vastuollu kinkija poolt kinkimisel soovitud eesmärkidega. Sellist taganemise võimalust välistada ei saa. Ülejäänute lepingust taganemise aluste välistamine kinkelepingus on küll võimalik.
 

Küsimus: Mida ette võtta kui ehitaja ei tule ahju korda tegema, isegi viga möönis aga ei anna näole, leping ka olema?03.04.2019

Tere. Erafirma ehitas ahju, kuid ignoreerib ahjul tekkinud puuduste kõrvaldamisest. Olemas ka leping, mis teda selleks kohustab, lepingus ka märgitud 5 a garantii. Alguses käis korra ka kohapeal, tegi fotod lahtistest kividest koldes, möönis, et vale segu kasutatud, kivid tuleb uuesti kinnitada, lubas tulla, kuid 2 kuud tuleb. Pole minu e-kirjadele, telefoni kõnele ja sms vastanud. Millised võimalused on minul lepingu poolelt nõuda lepingu täitmist. Kas ongi ainult tsiviilkohtusse pöördumise võimalus

Lugupidamisega,

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Antud juhul töö ilmselgelt ei vasta lepingutingimustele ja Teil on õigus nõuda töö parandamist või uue töö tegemist. Kuna töövõtja ei vasta Teile, uue töö tegemine või parandamine on loomulikult võimatu. Seega lahendus oleks paranduste või uue töö tegemine omal kulul ja siis juba Teie poolt sellele kulutatud raha nõudmine võlgnikult. See on võimalik kas maksekäsu kiirmenetluses või tavapärases hagimenetluses.
 

Küsimus: Kui kingin alaealisele korteri, kas siis see võib minna tema vanemate võlgade katteks?28.03.2019

Soovin alaealisele (korteri) kinkelepingu teha. Alaealise lapsevanemal on aga kohtutäituri poolt nõuded peal. Kas need laienevad ka alaealisele lapsele, ehk siis kohtutäitur saab selle pöörata lapsevanema sissenõudeks?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Korter hakkab kuuluma lapse omandisse, mitte tema vanemate omandisse. Lisaks senikaua kuni korteriomanik on alaealine, selle korteriga seotud tehinguid saavad (vanemad kui seaduslikud esindajad) teha vaid kohtu eelneval nõusolekul. Seega kohtutäituri nõue korterile ei laiene.
 

Küsimus: Mis aja jooksul pean esitama pretensiooni müüjale, kui peaks avalduma ostetud korteri varjatud puudused?28.03.2019

Tere
Ostis korter (10 aastat vana maja). Kui tekib varjatud puudusi, siis mis on tähtaeg, mille jooksul maksimaalselt saan pretensioone nende kohta esitada, kui on selge, et müüja pidi olema varjatud puudusega nö kursis? Kas 2 või 3 aastat? Paluks viidet paragrahvile.

Ette tänades

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Müügilepingust tulenevad nõuded aeguvad TsÜS § 146 lg 1 ja VÕS § 227 esimese lause järgi kolme aasta jooksul korteri üleandmisest.
 

Küsimus: Kas endine töötaja tohib kasutada tööl tehtud objekti fotosid kui "enda tehtud tööd"?05.03.2019

Tere.

Avastasime, et endine ehitaja kasutab ehitusobjektil tehtud pilte kui "Tehtud tööd" reklaamina. Kas tal on õigus kasutada enda tehtud pilte, võõrast varast, ilma omaniku loata?

Ette tänades,

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,

Teose loomisel tekivad autoril isiklikud ja varalised õigused. Isiklikud õigused on näiteks õigus esineda teose autorina, teha teoses muudatusi ja otsustada teose avalikustamise üle. Varalised õigused on näiteks õigus teha teosest koopiaid, neid levitada ja esitada – sisuliselt käituda viisil, mis võimaldab teosest tulu teenida. Tööandjale lähevad üle ainult varalised õigused teosele, mis on loodud tööülesannete piires. Antud juhul on tegemist isiklike õigustega (töötaja avalikustab oma tööd nagu enda tehtud töö) ehk esineb teose (töö) autorina. Isiklikud õigused ei lähe tööandjale üle ja seega töötajal on õigus pilte avalikustada.
 

Küsimus: Kas kinkimisel pankrotis isikule võib minu kingitus minna pankroti võlgade katteks?05.03.2019

Tere,
Soovin kinkida maad ja osa maamajast isikule, kes tasub veel 1 aasta üksikisiku pankrotist tulenevaid võlgasid. Kas kinkimisel isikule võib see minna ka pankroti võlgade katteks? Kas peaksin ootama, kui kõik pankroti võlad on tasutud ja pankrot kuulutatud lõppenuks?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,

Kui on välja kuulutatud pankrot, siis antud juhul Teie kingitus läheb pankroti võlgade katteks. Parem oleks ikkagi oodata, kuni pankrotimenetlus on lõppenud ja kõik võlad tasutud.
 

Küsimus: Kas rendileandjal on õigus nõuda lepingu allkirjastamist, kui ei ole selget ja ühemõttelist viidet lepingu liigile?05.03.2019

Tere!
On soov sõlmida rendileping (ruumi kasutamiseks). Rendileandja pakkus mulle sõlmimiseks lepingu, kus ei ole kirjas, et tegemist on Rendilepinguga.
Kas rendileandjal on õigus nõuda minult lepingu allkirjastamist, kui ei ole selget ja ühemõttelist viidet lepingu liigile?
Kas rendileandjal on õigus lepingusse sisse viia lepingupunkt, millega tal on õigus nõuda minult trahvi, mis ületab pea 5 korda renditasu?
Ette tänades!

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,

Lepingu nimetuse puudumine ei too endaga kaasa lepingu tühisust. Rendileandjal on küll õigus sellise punkti lisamiseks, aga tuleb silmas pidada, et leppetrahv peab olema mõistlik. Ebamõistlikku leppetrahvi saab vähendada. Ei oska praegu öelda, kas antud juhul see on mõistlik või mitte, kuna renditasu ei ole teada. Kui renditasu on näiteks 500 eurot kuus, siis 2 500 eurot leppetrahvi saab küll lugeda ebamõistlikult suureks leppetrahviks.
 

Küsimus: Kas nimevahetuse korral on vaja esitama avalduse ka nime muutmiseks kinnisturaamatus, et tulevikus müügil probleeme ei oleks?05.03.2019

Tere
Nüüdseks eksabikaasaga sai võetud ühine korterilaen ja soetatud korter Tallinnas. Eelmise nädala lõpus jõustus meie lahutus, võtsin tema perekonnanime enda omast maha (varem oli sidekriipsuga lisatud minu perekonnanimele). Küsimus järgmine - kas muude dokumentide vahetuse hulgas peaksin ka esitama avalduse nime muutmiseks kinnisturaamatus? Kas korteri müügi korral võib tekkida probleeme kui kinnisturaamatus on minu perekonnanimi jäänud peale lahutust muutmata? Kas pank võib teha laenu sissenõude kohe kui selgub nimevahetuse tagamaa?
Millised on minu võimalused kui eksabikaasa keeldub lahusvara müümisest (abiellumisel sai tehtud lahusvara leping? Ent korterilaen on ühiselt võetud ning ma olen kinnisturaamatusse kantud.)?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Ei ole vaja muuta. Isikukood, mille järgi tuvastatakse isikusamasust on ju samaks jäänud. See asjaolu, et Teie perekonnanimele oli varem sidekriipsuga lisatud veel üks perekonnanimi ei mängi suurt rolli.