Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas lisaks parkimistingimustele reguleerib eraparklas parkimist veel mõni seadus?01.03.2019

Tere
Parkisin eraparklas väljaspool tähistatud parkimiskohta ning mulle määrati leppetrahv parkimisnõuete eiramise eest. Kas lisaks parkimistingimustele reguleerib eraparklas parkimist veel mõni seadus, just tähistatud parkimiskohtade osas või tuleb lähtuda ainult parkimistingimustest?
Parkimistasu oli makstud.
Parkimistingimustes on sätestatud: Sõidukijuht on kohustatud parklat ja parkimiskohta kasutama järgides sõidukijuhi hoolsuskohustust ning lähtuma paigaldatud viitadest, märkidest ja Operaatori juhistest.
Antud parklas ei ole parkimiskorraldust reguleerivaid märke ega viitasid, v.a. teekattemärgistus. Kas teekattemärgistus langeb mõne tingimustes nimetatud tingimuse alla ja kas oleks alust vaide esitamiseks?
Loomulikult saan ma aru et väljaspool tähistatud parkimiskohti ei ole ilus parkida, kuid maksan parkimise eest selles parklas kuutasu alusel ja vabasid parkimiskohti ei olnud, ei ole ka mõistlikul kaugusel asuvat teist parklat mida saaks sama kuutasu alusel kasutada ning sõiduk ei takistanud kuidagi parklas liiklust ega parkimiskohtadele sõitmist ega sealt väljumist, seega leian et määratud leppetrahv on ülekohtune.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimus taandubki sellele, kuidas sisustada tingimustes kasutatud mõisteid "viit, märk ja Operaatori juhis". Kui märk ja Operaatori juhis võiksid olla mõisted, mille üle vaidlust ehk ei teki, siis "viida" puhul vaidlus välistatud ei ole. VÕS § 29 lg 7 kohaselt tuleb lepingus sõnale antud tähenduse osas lähtuda tähendusest, mis on enam kooskõlas lepingu eesmärgi ja olemusega. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse üldjuhul sõnale antud tavalisest üldlevinud tähendusest. Eesti keele seletava sõnaraamat selgitab sõna "viit" tähendust järgmiselt: viit on
(teed, suunda) osutav, juhatav tähis. ▷ Liitsõnad: suuna|viit, tee|viit, ülekäiguviit; koha|viit, siirdeviit; raamatuviit. Võimalik, et vaidlusaluse küsimuse kontekstis võidakse teekattele märgitud parkimiskohti käsitleda kohaviidana.

Samuti on tingimustes viidatud vajadusele järgida sõidukijuhi hoolsuskohustust. Sõidukijuhi hoolsuskohustused (käitumisjuhised) tulenevad muuhulgas ka liiklusseadusest. LS § 21 log 4 p 4 kohaselt ei ole lubatud parkida teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval. Seega tuleb hinnata, kas väljaspool teekattemärgistust parkimine on ette heidetav, kui hoolsuskohustuse rikkumine.

Küll võib leppetrahvi nõue olla vastuolus VÕS § 6 ja 7 kohase hea usu ja mõistlikkuse põhimõttega, kui sõiduk väljapool parkimiskohti parkides ei ohustanud ega takistanud liiklust ja parkimistasu oli makstud. See on faktiliste asjaolude hindamise küsimus.
 

Küsimus: Kas 3-aastast lubade keeldu saaks kuidagi lühendada?28.02.2019

Mure on selles, et mul oli 2016 aastal rikkumine. Rolleriga 50 cc joobes juhtimine maal. Sellel pole juhilube vaja. Minu viga oli selles, et olin joobes. Asi läks kohtusse ja määrati 1000 eurot trahv. Võeti ära ka roller. Nüüdseks olen teinud läbi autokooli. Kuid arki ei saa 3 aastat selle rikkumise pärast. Kas võiks olla mingi kergendav asjaolu millega saaksin pöörduda kohtu poole paludes see nõue ennetähtaegselt viia arhiivi. Ka tean seda, et põhiseadusega läheb see vastuollu kuna kahte karistust ei tohi ühe kuriteo eest määrata. Tehti trahv võeti roller ära 3ndaks ei lasta lube teha. Kuna see polnud võimas mootorsõiduk, mis läheb mopeedi valdkonda ja ma olen oma tegudest aru saanud, siis kas kohus võtaks seda menetlusse. Kasvõi sellel määral, et lühendada seda aega aastani. Aitäh.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiv seadus paraku ei näe ette võimalust lühendada karistusandmete arhiivi kandmise tähtaegasid. Küsimus on pigem LS § 106 lg 1 p 4 kohase piirangu põhiseaduspärasuses. Olen selle kohta esitanud äsja päringu õiguskantslerile ja peale sealt vastuse saamist on mõeldav ka kohtumenetluse läbimine mõne konkreetse kaebuse pinnalt. Seega võite ca 30 päeva pärast minuga ühendust võtta, kui õiguskantsleri seisukoht huvitab ja on huvi asjaga edasi tegeleda. Kontaktandmed asuvad kodulehel www.sirk.ee
 

Küsimus: Kuidas käituda juhul, kui politsei keeldub seadusevastaselt pargitud sõidukit eramaalt teisaldamast?28.02.2019

Tere!
Kuidas käituda juhul, kui politsei keeldub seadusevastaselt pargitud sõidukit teisaldamast, vastates, et nemad eramaalt sõidukite teisaldamisega ei tegele? Sõiduk on mitmeks kuuks pargitud parklasse, mille sissesõidule on paigaldatud sissesõidukeelu märk koos teisaldamist tähistava liiklusmärgiga.

Ette tänades,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 92 lg 5' kohaselt on eratee omanikul õigus nõuda sõiduki teisaldamist sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt ning lõikes 2' sätestatud juhtudel politseiasutuselt. LS § 92 lg 2 p 7 kohaselt võib sõiduki teisaldada, kui see on pargitud teisaldamist tähistava märgiga märgistatud alale õigusvastaselt. Seega on eratee omanikul õigus teisaldamist nõuda. Kui politsei keeldub teisaldamisest, tuleb neilt nõuda kirjalikku ja põhjendatud vastust. Seda saab siis teha eraldi teabenõudega või saates kirjaliku avalduse õigusvastaselt pargitud sõiudki kohta koos taotlusega selle teisaldamiseks.
 

Küsimus: Kas vanglakaristus aegub kui ma ei ole seda täitma asunud?28.02.2019

Kas vanglakaristus aegub kui ma ei ole seda täitma asunud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vanglakaristuses seisneva otsuse täitmine aegub a) viie aasta möödumisel esimese astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest või b) kolme aasta möödumisel teise astme kuriteo asjas tehtud otsuse jõustumisest.

Samas tuleb silmas pidada, et otsuse täitmise aegumine peatub ajaks, mil isik hoiab kõrvale talle mõistetud karistuse kandmisest. Kõrvalehoidmine peab üldjuhul olema teadlik ja aktiivne tegevus karistuse täitmisele asumise vältimises. Näiteks, kui kohtuotsuses ei ole vangistuse kandmisele asumise aega märgitud ja ka vangla ei saada kutseid karistuse täitmisele asumiseks, ei saa vangistuse kandmisele mitteilmumist pidada selle kandmisest kõrvalehoidumiseks. Kui aga kohtuotsuses on määratud vangistuse kandmisele ilmumise aeg ja isik ei ilmu vangistust kandma, siis saab põhimõtteliselt rääkida ka kõrvalehoidmisest.
 

Küsimus: Kas peale ÜKT tundide tegemist saan Maanteametisse minna eksamile?20.02.2019

Tere
mulle määrati liitkaristusena ÜKT tunnid mille saan tehtud 2019 juulis. Kas peale seda saan Maanteametisse minna eksamile? Kriminaalhooldaja ütles, et ei tohiks üldse probleeme tekkida lubade tegemisel. Ja maanteameti infotelefonile helistades öeldi, et saan eksamile minna kui ÜKT tunnid on tehtud. Mida nüüd uskuda?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastuse andmiseks on vaja teada, milliste süütegude eest liitkaristust kohaldati. Karistatus teatud liiklusalaste süütegude eest võib olla takistuseks juhiloa saamisele karistuse kehtivuse ajal. Kuritegude puhul kehtib karistus 3 aastat peale ÜKT tundide ärategemist. Väärtegude puhul 1 aasta.
 

Küsimus: Kas venna autoga sõitmiseks peab mul olema volitus?19.02.2019

Tere. Kui ma sõidan vanema venna autoga ja pole tehnilisse passi kasutajaks märgitud ja ka elukoht on meil sama, kas siis peab olema ka volitus?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui registreerimistunnistus on kaasas, ei ole Eesti piires sõitmiseks volikirja vaja. Sõltumata sellest, et Te ei ole registreerimistunnistusele kasutajana märgitud.
 

Küsimus: Kas kaks korda purjus ja lubadeta sõidu eest saadud krim karistuse järel on järgmine selline tegu väärtegu?15.02.2019

Tere
Jäin kaks korda purjus peaga autoroolis vahele ja puudusid juhiload. Esimesel korral sain tingimisi vanglakaristuse ja teist korda pandi mind vangi. Nüüdseks olen ennetähtaegselt vabanenud ja olen kriminaalhoolduse all. Kas praegusel juhul kui sõidan ilma juhilubadeta kaine peaga, kas esimene kord väärtegu? Kas need kaks korda millest oli krim asi, neid ei arvestata? Muidu seaduse järgi 3 kord ilma lubadeta sõit on automaatselt krim asi! Aga kui praegu jään vahele, kas siis pole krim asi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KarS § 423' koosseisu täitumise osas ei ole põhimõtteliselt vahet, kas eelnevad karistused on määratud/mõistetud väärtegude eest või kuriteo eest. KarS § 63 lg 1 kohaselt, kui isik paneb toime ühe teo, mis vastab mitmele eri süüteokoosseisule, siis määratakse või mõistetakse talle karistus seadusesätte alusel, mis näeb ette raskema karistuse. KarS § 3 lg 5 kohaselt, kui isik paneb toime teo, mis vastab väärteo- ja kuriteokoosseisule, karistatakse isikut üksnes kuriteo eest. Eeltoodust tulenevalt neeldub väärtegu kuriteo eest mõistetavas karistuses.

Seega, kui varasemad karistused mõisteti KarS § 424 eest ning teoga kaasnes juhtimisõiguseta sõit, mis on väärtegu, siis ülalkirjeldatud printsiipe silmas pidades on õiguslikult karistus määratud üksnes KarS § 424 kohaste kuritegude eest ning karistatus juhiloata sõidu eest puudub. Seda, millised karistusandmed on konkreetsete tegude kohta fikseeritud, saab kontrollida karistusregistrist.

Samas ei julge ma garanteerida, et norme on võimalik tõlgendada ka viisil, mile kohaselt hõlmab kuriteo eest mõistetud karistus ka väärteos sisalduva etteheite ja on võimalik väite, et karistus hõlmab nii kuriteo kui ka väärteo. Minule teadaolevalt asjakohast praktikat käsoleval ajal ei ole ning seega ei saa välistada ka ülaltoodud arvamusest erinevaid lahendeid, kui sarnane vaidlus peaks kohtusse jõudma. Seega ei julge ma välistada täielikult riski, et vaidluse tekkides võivad reaalsed lahendused olla ka sellised, mille kohaselt järgnev juhtimisõiguseta sõit toob kaasa juba ka kriminaalvastutuse. Rahulikuma elu huvides ei soovita riskida ega sõidukit ilma juhtimisõiguseta juhtida.
 

Küsimus: Kas politseil on õigus auto ainult kahtluse põhjal teisaldada või oleks pidanud antud juhul ikkagi enne joobe kindlaks tegema?12.02.2019

Tere.
Politsei pidas kinni sõiduki, kuna sellel on punased parktuled. Auto sai tee pealt ära aetud parklasse (tegemist oli Kalamajaga, ühesuunaline kitsas tee). Politsei pani juhi puhuma, rikkumist ei ilmnenud, aga neil tekkis kahtlus, et juht võib ikkagi olla joobes. Sellega seoses sundteisaldati auto ja juht toimetati haiglasse. Peale kontrolli ei ilmnenud ikkagi mingit rikkumist, aga auto oli teisaldatud ja terve nädalavahetuse seda kätte ei saanud. Teist juhti ei lubatud autole järgi kutsuda ja Kalamajja parklasse ei lubatud seda samuti jätta. Väidetavalt pidi olema selline uus seadus. Minu küsimus oleks, kas politseil on õigus auto ainult kahtluse põhjal teisaldada või oleks pidanud antud juhul ikkagi enne joobe kindlaks tegema? Kas sellisel puhul on mul kohustus maksta teisaldamise tasu või on mul õigus see vaidlustada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõiduki teisaldamise alused on esitatud liiklusseaduse §s 92 (sageli kutsutakse liiklusseadust "uueks liiklusseaduseks", kuigi selle jõustumisest on möödunud juba üle 7 aasta. Selle paragrahvi lõike 1 kohaselt võib sõiduki valvega hoiukohta teisaldada juhul, kui sõiduki juht on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt ja kui kohapeal puudub võimalus sõiduki üleandmiseks omanikule või valdajale. Seega peab olema juht sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud (selle kohta koostatakse sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus).

Liiklusseaduse § 92 lg 12 kohaselt hüvitab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulud sõiduki juht, omanik või valdaja. Samas LS § 92 lg 13 kohaselt vabastatakse sõiduki juht, omanik või valdaja imetatud kulutuste hüvitamisest, kui tema tegevuses puudus süüteokoosseis. Seega, kui juhi rikkumist ei tuvastata, jäävad sõiduki teisaldamise ja hoidmise kulud riigi kanda.
 

Küsimus: Kas välisriigis võib sõita õppesõidu märkidega?06.02.2019

Tere!
Kas välisriigis võib sõita õppesõidu märkidega? Plaan on Lätti minna. Kas ma saan ainult Eesti-siseselt sõita ja pean piiripeal oma vanemaga kohad ära vahetama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lätis kehtib Läti liiklusnormistik. Millised on sealsed reeglid õppesõidu tegemisega seoses, ma ei tea. Seega enne, kui minna Lätti õppesõitu tegema, soovitan ennast Läti vastavate reegliltega kurssi viia. Kui seda tee, siis jah, pigem vahetada enne Läti territooriumile sisenemist kohad juhiga, kes omab kehtivat juhtimisõigust.
 

Küsimus: Kas võin juhtida A-kategooria sõidukit A2 lubadega, mille massi suhe on 0,2442?05.02.2019

Kui seaduses on reguleeritud, et A2 juhiluba tähendab, et võib sõita kuni 35 kw või massi suhtega 0,2 kw/kg, kas siis ma võin A2 lubadega juhtida sõidukit, mille tühimass on 217 kg (registrimass 400 kg) ja võimsus 53 kw? Suhte saaks 53/217=0,2442. Kas tohib nii ümardada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 93 lg 3 p 2 sõnastus on, et võimsuse ja massi suhe ei tohi ületada 0,2 kilovatti sõiduki massi kilogrammi kohta. 0,2442 kw ületab lubatud piiri 0,0442 kw võrra, seega ei ole lubatud. Seadus ei räägi midagi ümardamisest, mistõttu on sellise võimsusega sõiduki juhtimisel risk, et liiklusjärelevalve teostaja võib sõiduki juhtimist käsitleda juhtimisõiguseta sõiduna.