Äriõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Fie-na peab enda töö eest saadud tulu kõik panema oma enda arvelduskontole?07.05.2014

Kas Fie-na peab enda töö eest saadud tulu kõik panema oma enda arvelduskontole? Mis saab kui ei pane?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

FIE võib oma rahalisi vahendeid hoida ka sularahas. Arvelduskonto olemasolu ja selle kasutamine pole kohustuslik.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas teise osaniku käest saada tagasi osaühingu seadmed või tasu nende kasutamise eest?07.05.2014

Osaühingus A on kaks osanikku, osalusega 50/50. Osaühingul olemas seadmed, vara, aga majandustegevust ei toimu. Kokkuleppele lõpetamise, jagunemise, väljaostmise suhtes ei ole jõutud. Nüüdseks üks osanikest kasutab osaliselt osaühingu seadmeid teises, tema ainuomandis olevas osaühingus B.
Esitatud pretensioonidele ja teise osaniku vastuväidetele vastab, et tema kasutab temale osaluse alusel kuuluvat vara ja keeldub vara omanikuks olevale OÜ-le A seadmete kasutamise eest maksmast.
Kuidas sellisel juhul osanikku korrale kutsuda?
Kuidas sisse nõuda seadmete omanikule tekitatud kahju seadmete kulumi, kasutamise jne. eest?
Kas osaühing A seadmete kasutamine (omavoliline) osaühing B poolt loetakse ka osaühing A majandustegevuseks, kui seadmed on teise osaühingu kasutuses ja sisuliselt rendil?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Äriühingul on alati enda vara ning äriühingule kuuluv vara ei kuulu äriühingu omanikele. Osanike varaks on üksnes osaühingu osad. See tähendab, et äriühingu vara kasutamist korraldab äriühingu juhatus. Kui üks osanik soovib, et osaühingu vara oleks tema kasutuses, peab selle võimaldamise ja tingimused määrama juhatus. Kui juhatuse luba pole, võib õiguslikult olla tegemist äriühingu vara omastamisega äriühingu osaniku poole, mis on kriminaalõiguslikult karistatav tegu.

Seega soovitan esitada seadmete valdaja vastu nõude seadmete tagastamiseks ja seadmete kasutamisega tekitatud kahju hüvitamiseks. Kui seadmeid ei kasutata, on OÜ A juhatusel võimalik esitada kuriteokaebus prokuratuuri või hagi kohtusse.

Kui OÜ A seadmete kasutamise eest tulu ei saa, siis OÜ-l A majandustegevus puudub.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas prokuristi kannet äriregistrist kustutada?29.04.2014

Seoses töötaja lahkumisega, kes oli ettevõtte prokurist, on vajalik vabastada töötaja prokuristi kohalt ning et kanne äriregistrist kustutataks. Mida ma peaksin selleks edasi tegema, kuhu pöörduma? Saan aru, et vajalik on osanike otsus, kuid kuidas vormistada, kuhu saata, kas on vajalik veel mingi avaldus, jne.jne. jne?! Ei ole varasemalt selle teemaga kokku puutunud ning ei tahaks midagi valesti toimetada. Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Isiku prokuristi kohalt tagasikutsumiseks ehk prokuura tagasivõtmiseks peab osaühingu osanike koosolek (kui OÜ-l on nõukogu, siis nõukogu) võtma vastu vastava otsuse ja esitama äriregistrile avalduse prokuristi kustutamiseks äriregistrist (ÄS § 168 lg 1 p 9 ja § 19). See toimub ettevõtjaportaali vahendusel (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) või notari juures.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas saan ennast FIE-ks registreerida, kui kohtutäitur on mu konto arestinud?24.04.2014

Sooviks teada, kui oleks soov registreerida ennast FIE-ks, aga kohtutäituri poolt on enda konto arestitud, kas siis saan üldse FIE-ks registreerida või kuidas selle asjaga lood on?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kohtutäituri poolt Teie arvelduskonto arestimine ei takista FIE-ks registreerumist, kuid võib samas tekitada probleeme FIE-na tegutsemisel. Probleem seisneb selles, et FIE ei ole juriidiline isik ehk FIE vara pole Teie varast eraldi. Seega saab kohtutäitur arestida ka vara (tulu), mida Te teenite FIE-na.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Millal ja kuidas tasutakse osa võõrandamislepingu sõlmimisel müüdava/ostetava osa eest?10.04.2014

Millal ja kuidas tasutakse osa võõrandamislepingu sõlmimisel müüdava/ostetava osa eest? Kas osa eest on võimalik tasuda sularahas: müüb praegune osanik ja ostab uus osanik, kes hetkel on tegutsenud ettevõttes prokuristina ja nende vahel on arveldatud sularahas enne kui minnakse notarisse. Või peab see sularaha tehing leidma aset notari silme all? Või tuleb siiski tasuda panga kaudu? Teiseks, kui osa suurus on 2500 eurot, siis milline oleks nn õiglane hind osa müügiks. Arvestades asjaolu, et müüja osanik on olnud ettevõtte tegevuses passiivne ja ostja (praegu prokurist) on panustanud ettevõtte toimimisse? Kas müüa tuleb kindlasti vähemalt sama suure summaga kui on osa väärtus, või võib see kokkuleppel olla ka väiksem? Tänan vastuse eest.

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Osa hind on poolte kokkuleppe küsimus ja see sõltub eelkõige OÜ majanduslikult olukorrast (vaadatakse ettevõttele kuuluvat vara, rahavooge ja kasumit). Maksejõuetu OÜ 2500 EUR osa väärtus võib olla nt 1 EUR, suurt kasumit teeniva OÜ osa väärtus aga 2500 EUR-st ka sadu või tuhandeid kordi suurem.

Osa eest tasumine on samuti poolte kokkuleppe küsimus ning seadus seda ei reguleeri. Kõige turvalisem on tasuda raha notari deposiiti ehk pärast lepingu allkirjastamist teeb notar ise müüjale ülekande. Sellega kaasnevad samas lisakulud. Tasu maksmise vorm sõltub eelkõige selles, palju pooled teineteist usaldavad.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas Eesti seadusandlus võimaldab osakapitali suurendamist läbi kindlustuse?08.04.2014

Tere. Olen uurinud erinevatest asutustest ja püüdnud leida vastust järgnevale küsimusele.
Osakapitali suurendamine ettevõttes on võimalik läbi rahaliste sissemaksete ning läbi mitterahaliste vahendite. Mitterahalised vahendid on kinnisvara, seadmed, aktsiad jne.
Poola ja Läti seadusandlus lubab suurendada osakapitali läbi kindlustuse. Kas Eesti seadusandlus üldse võimaldab osakapitali suurendamist käsitledes kindlustust kui sellist? Millised võimalused on osakapitali suurendamiseks kasutades mitterahalisi vahendeid ?
Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Läti ja Poola õigust ma ei tunne, kuid Eesti äriseadustiku kohaselt võib mitterahaliseks sissemakseks olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet (§ 142 lg 1). Teie küsimusest küll täpselt ei selgu, kuidas toimuks osakapitali suurendamine kindlustusega, kuid olen seisukohal, et tegemist ei oleks ilmselt õigusega, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Osakapital peab koosnema varast, mida makseraskuste korral on võimalik müüa, et võlausaldajate nõuded rahuldada.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas OÜ juhatusel on võimalik allkirjastada majandusaasta aruanne osanike koosolekut kokku kutsumata?08.04.2014

Tere,
Kui OÜ juhatus ei kutsugi osanike koosolekut kokku, vaid allkirjastab selle ilma koosolekuta, ehk siis osanike poolse kinnituseta, kas selline asi on võimalik?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tehniliselt on see võimalik, kuna majandusaasta aruandele ei tule ettevõtjaportaalis lisada osanike koosoleku otsust, millega majandusaasta aruanne kinnitati. Majandusaasta aruande peavad allkirjastama üksnes juhatuse liikmed. Õiguslikult on aga tegemist rikkumisega, kuna majandusaasta aruanne peab olema enne esitamist osanike poolt kinnitatud. Sellise rikkumise eest vastutab juhatus.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas OÜ ainuosanik peab endaga sõlmima ka mingi juhatuse liikme lepingu või piisab üksnes tasu ülekandmisest pangakontole?08.04.2014

Tere!
Olen ainuosanik ja ainuke juhatuse liige. Sooviksin nüüd endale ka OÜ-st sissetulekut saada. Seda aga juhatuse liikme tasu vormis. Nagu mulle soovitati, ei pea ma säärases "ühemeheettevõttes" kirjalikku käsunduslepingut vormistama, vaid piisab ainult tasu maksmise otsusest.
Kas säärane otsus peab aga kajastuma kuskil kirjalikus vormis, või piisab lihtsalt nt igakuisest pangaülekandest enda arvele selgitusega juhatuse liikme tasu? NB! Tegu pole suure summaga arvestades töö mahtu (juhatuse liikme töömaht siis!) + ettevõtte käivet.

Tänades,

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Soovitan vormistada kirjaliku ainuosaniku otsuse juhatusele (ehk Teile) tasu maksmise kohta (otsuse tekst ei pea olema pikk). Selle otsuse alusel arvestab Teie raamatupidaja ka väljamaksmisele kuuluva summa ning tasu pealt makstavate maksude suuruse.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Mis kriteeriumi põhjal kohus määrab või jätab osaniku juhatusse määramata?08.04.2014

Tere,
Kahe osanikuga ettevõttel mõlemal 50% osalus. Üks osanik kuulub juhatusse, teine mitte. Kui nüüd kohtu kaudu soovib osanik, kes end ise taandas juhatusest, sinna tagasi saada, siis mis võetakse kohtus aluseks, et kas ta ennistatakse juhatusse või mitte?
Tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Juhatuse valimine toimub osanike koosolekul. Olukorras, kus OÜ-l on kaks osanikku, kelle osad on võrdsed, peavad osanikud kokku leppima, kes saab juhatusse. Hetkel jääb arusaamatuks, millisel alusel on kohtusse hagi esitatud. Seega pole võimalik ka täpsemalt vastata.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kes kinnitavad osaühingu majandusaasta aruande, kas osanikud või tegevjuhtkond?04.04.2014

Tere,
Osaühingul on kaks osanikku, 50-50 %, üks osanik on juhatuse liige, teine ei ole. Äriseadustik § 168 ütleb, et majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotus kuulub osanike pädevusse, raamatupidamise seadus § 25 on kirjas, et majandusaasta aruande kinnitab tegevjuhtkond ehk siis juhatus. Kes siis?
Tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Majandusaasta aruande koostamise eest vastutab juhatus, kuid selle kinnitab üldkoosolek. Seega juhatus peab tagama, et majandusaasta aruanne oleks õigeaegselt koostatud ning seejärel kutsuma kokku osanike koosoleku, kus majandusaasta aruanne kinnitatakse.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee