Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas vähendavad palgata puhkuse päevad puhkuse päevade arvu?06.10.2016

Tere!
Kui soovin kalendriaastas võtta 5 palgata puhkuse päeva, siis tean, et väheneb korralise puhkuse päevade arv. Palun öelge, kuidas arvutada, mitu päeva see on?
Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Saadaolev korraline puhkus = põhipuhkuse päevade arv/päevade arv aastas x töötatud päevade arv. Antud juhul: 28/365x360=27,6 päeva. Võib ka nii arvutada: töötaja teenib iga kuuga ca 2,33 puhkusepäeva (28/12). Antud juhul väheneb korraline puhkus 0,4 päeva võrra (2,33 x 30/5 ). Kuna puhkust mõõdetakse päevades, siis 5-päevane palgata puhkus korralise puhkuse pikkust ei mõjuta.
 

Küsimus: Milliseid protsesse tuleb läbida, et CE märgisega komponentidest kokku pandud valgusteid tohiks müüa?04.10.2016

Pöördun teie poole kuna olete antud portaalis õigusvaldkonnas ainuke, kellel oli märgitud ettevõtlus üldisemalt. Loodan, et saate mind mu küsimuses aidata või suunata.

Ettevõte soovib toota puidust välisvalgusteid. Ettevõte ostab LED riba ja toiteploki näiteks Bauhofist. Nii LED riba IP67 kui toiteplokk IP67 on CE märgisega ja lisaks muude vajalike märgistustega (neid on varem juba järelikult testitud). Ettevõte ühendab jootmise teel vaid LED riba toiteploki külge ning süvistab LED riba puidu sisse. Elektriseadmete (sh valgustite) turule toomiseks on aga vajalik CE märgis. Kas ei piisa sellest, et elektrikomponendid (toiteplokk ja LED riba) on juba vastavate märgistustega? Kas pärast nende ühendamist on vaja teha nõuetele (madalpingedirektiiv) vastavushindamine?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kirjeldatud puidust välisvalgusti on toode, millele laienevad kõik elektriseadmete tootmisele ja turustamisele kehtestatud nõuded, sh peab see kandma ettenähtud märgiseid (CE, tootja j m teave). Elektriseadme tootja on kohustatud tagama, et toode vastab kõikide asjakohaste õigusaktide nõuetele (sh ohutus, katsetamine, dokumentatsioon jm). Asjakohasteks õigusaktideks on EL direktiivid, sh madalpingedirektiiv, seadused, sh elektriohutusseadus ja toote nõuetele vastavuse seadus j m. Elektriseadmete turujärelevalvet teostab Tehnilise Järelevalve Amet, kelle poole tuleks pöörduda üksikasjaliku teabe saamiseks (http://www.tja.ee/e-teenused/)
 

Küsimus: Mis maksuerinevused mul tekivad, kui kunstnikuna annetan muuseumile (tulumaksusoodustusega ühingule) oma teose?30.09.2016

Eestis on näiteks muuseume, millised on sinna nimekirja kantud ja millised ei ole. Kui soovin kunstnikuna annetada muuseumile oma teose (näitkes KUMU), siis millised erinevused mulle tekivad maksude koha pealt ja kas üldse? Maksuametist olen saanud vastuse, et kinkimise puhul võrdub see omatarbesse võtmisega (fie) ja lisatakse tulumaks turuväärtusele.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tulumaksusoodustusega ühing deklareerib maksuametile kõigi annetajate isikuandmed ja annetuste summad. Maksuamet kannab saadud andmed füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsiooni ja arvestab annetuse summad maksustatavast tulust maha. Mahaarvamise piirmäär on 1200 eurot. Maha ei saa arvata riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, sh muuseumile tehtud annetusi. Jutt omatarbesse võtmisest ja sellega seonduvast jääb mulle täiesti arusaamatuks.
 

Küsimus: Kas käibemaksukohustuslaseks peab registreerima, kui ainus käive on USA kliendiga aga käive ületab 16000 eurot?27.09.2016

Tere.
Eestis registreeritud osaühing osutab teenust ainult USA ettevõtetele, kelle kliendid on ka USA-st. Aastane müügikäive ületab 16000. Saan aru, et USA firmale esitatud arvetele ei pea käibemaksu lisama, aga kas käibemaksukohustuslane peab ikka olema, sest müügikäive ületab 16000?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Välisriigi ettevõtjatele teenuse osutamisega tekib ettevõtjal 0-määraga maksustatav käive. Kui ettevõtja kogu maksustatav käive on 0-määraga maksustatav, siis ei pea ta end maksukohustuslasena registreerima, sõltumata käibe suurusest.
 

Küsimus: Kas õige on maksta sisuliselt 6 kuud järjest päevaraha, sest töö käibki riigist riiki?23.09.2016

Tere! Kui juhatuse liige elab välismaal, Eesti firma. Viimased 6 kuud ongi lähetused nii, et üks järgneb teisele. Kas päevarahade maksmine sisuliselt kõik 6 kuud on seadusega kooskõlas? See teeb max normide päevarahade väljamakse ehk päris soliidse summa kuus. Kas on see õige või kuidas on õige kui töö sisu ongi riigist riiki ja vahepeal ka Eestis käimine komandeeringus. Tänud vastuse eest.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Juhatuse liikme ametilähetus algab riigist, kus ta tavaliselt oma ametiülesandeid täidab. Lähetamisel rakendatakse selles riigis kehtivaid tingimusi ja piirmäärasid, sh päevaraha maksuvabastust. Pole vahet, millisesse teise riiki (sh Eestisse) ja kui pikaks ajaks ta lähetusse siirdub ning millised on sealsed lähetamistingimused. Lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise otsuse vormistab juhatus ise.
 

Küsimus: Kas FIE sünnitoetuse ja emapalga maksmise süsteem on sama kui palgatöötajal?20.09.2016

Tere,
Palun abi FIE maksunduses. Kas FIE saab sünnitoetust ühekordselt või mitte, jutt käib siis 320 eurost? Kui FIE on maksnud avansilisi makseid vaid ettenähtud summas, kas ta saab siis emapalka miinimumulatuses 18 kuud? Kuskil ei leia, kas on samasugune süsteem kui palgatöötajal. Kui fiel on maksuvõlg, kas ikka emapalka makstakse?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sünnitoetus on ühekordne riiklik toetus, mida makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suurus on 320 eurot ja sellele on õigus igaühel. Sünnitoetusi maksavad ka paljud omavalitsused. Vanemahüvitis arvutatakse kõigile nende eest või nende endi poolt tasutud isikustatud sotsmaksu järgi ja kui sel alusel arvutatud tulu on miinimumpalgast väiksema, võetakse aluseks miinimumpalk. FIE vanemahüvitise arvutamise aluseks on majandustegevusest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal FIE poolt tegelikult makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatis.
 

Küsimus: Kas on võimalik saada vanemate eluasemelt maamaksuvabastust?20.09.2016

Tere,
Minule kuuluvas majas elab pensionärist ema, ise elan teises linnas ja kasutan oma eluaseme maamaksuvabastust seal. Praegu maksan ema maja eest 300€ maamaksu aastas. Kas on mingit seadusest tulenevat võimalust ka ema eluasemelt maksuvabastust saada ilma, et peaks maja uuesti ema nimele tagasi registreerima?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kodualuse maa maksuvabastus kehtib ainult maaomanikule, tingimusel, et sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Muid võimalusi ei ole.
 

Küsimus: Kas meremees peab Eestis maksma maksud, kui ta töötab Suurbritannia lipu all oleval laeval?19.09.2016

Töötan Suurbritannia lipu all oleval laeval. Sammuti asub ka tööandja Suurbritannias ja palk laekub sealt. Elan eestis, kuid viibin aastas 7-9 kuud merel. Kas pean Eestis tasuma laekunud palgalt maksud?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Eesti ja Suurbritannia maksulepingu kohaselt maksustatakse rahvusvahelise mere- ja õhutranspordi operaatori poolt oma töötajale makstud tasu operaatori asukohariigis, antud juhul Suurbritannias, olenemata kõigist muudest asjaoludest, sh elukohast, tööperioodi pikkusest jne.
 

Küsimus: Kas eesti käibemaksukohuslane maaklerfirma peab soome kliendile arve esitamisel lisama käibemaksu?14.09.2016

Tere,

Kas Eesti käibemaksukohuslasest ettevõte (maaklerfirma, kes vahendab teenuseid, ise ei oma kinnisvara) peaks lisama korteri (üüri/müügi) vahendusteenusele käibemaksu juhul kui vahendatav korter asub Eestis, aga vahendustasu maksja ja teenuse saaja on Soome käibemaksukohuslasest ettevõte?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Vahendusteenuse käive tekib reeglina selles riigis, kus vahendatava tehingu käive. Seega on Eestis asuva korteri võõrandamise vahendusteenuse käibe tekkimise koht Eesti ja see maksustatakse Eesti standardse maksumääraga (20%), sõltumata sellest, kas korter müüakse maksuvabalt või maksustatult või sellest, kes on korteri ostja või sellest, kes maksab vahendustasu.
 

Küsimus: Kas reklaamklippide filmimisel kohale tellitud toitlustus on normaalne kulu või on seal mingid maksuerisused?14.09.2016

Tere,
firma tegeleb reklaamklippide valmistamisega Eestis. Selleks kasutatakse statiste ja võttemeeskonda eestist ja välismaalt. Kuna võttepäevad on pikad ja enamjaolt puudub võtteplatsi läheduses söömise võimalus, tellitakse võtteplatsile cateringi teenus töötajate toitlustamiseks. Ettevõte tasub cateringi teenuse eest arve alusel. Kas ja kuidas see maksustakase? Või on see siiski tavapärane otseselt ettevõtlusega seotud kulu?

Tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

See on tavaline ettevõtluse kulu, mida ühegi maksuga ei maksustata.