Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise suurust mõjutab lapsehoolduspuhkuse ajal võlaõigusliku lepingu alusel saadud tulu?22.11.2016

Lapsehoolduspuhkuse ajal töötada ei tohi, kuna kaotad garantiid koondamise korral. Minu näitel on vahe 7-kordne ja olen sattunud oma viieliikmelise pere haldamisel suurtesse raskustesse. Kui lapsehoolduspuhkuse ajal ei tööta, määratakse töötuskindlustus lapsehoolduspuhkusele eelnenud töötasude järgi. Kas töötuskindlustushüvitise suuruse määramist lapshoolduspuhkusele eelnenud töötasude järgi võiks mõjutada kui lapsehoolduspuhkuse ajal teenust osutatakse mõne muu võlaõigusliku lepingu alusel?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Lapsehoolduspuhkuse ajal pole töötamine keelatud ja garantiid koondamise korral ei kao kuhugi. Koondamishüvitis arvutatakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksa töötamise kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale tasusid välja makstud. Seega hakkab lapsehoolduspuhkuse ajal teenitav tasu töötuskindlustuse suurust mõjutama alates neljandast töökuust (need ei pruugi olla järjestikku). Seni on hüvitise ainsaks aluseks enne puhkust teenitud tasud. Muu võlaõigusliku lepingu alusel tehtud väljamaksetelt peab tellija/tööandja samuti tasuma täiendavat töötuskindlustusmakset , mis on ette nähtud hüvitiste maksmiseks koondamise ja tööandja maksejõuetuse korral. Seega lähevad ka võlaõigusliku lepingu alusel tehtud väljamaksed kindlustushüvitise arvutamisel arvesse.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise suuruse arvestamise aluseks on lapsehoolduspuhkuse aja lisatasu + vanemahüvitis?21.11.2016

Tere
Olen lapsehoolduspuhkuselt naasnud isa, kes koondati peale lapsehoolduselt naasmist, kuna polnud pakkuda samaväärset töökohta. Lapsehoolduspuhkusel olles tegin seadusega lubatud piirides samas ettevõttes konsultandina miinimumtasu (355€ bruto) eest kaastööd, millest teavitati ka Sotsiaalkindlustusametit. Töösuhe lapsehoolduspuhkuse ajal sõlmiti töölepingu lisana. Sotsiaalkindlustusametilt sain 1,5 aasta jooksul vanemahüvitist. Töötukassa poolt töötuskindlustushüvitise määramisel aga võeti aluseks miinimumtasu (355€) jättes arvestamata mulle samal perioodil tasutud vanemahüvitise. Vanemahüvitis on ju hüvitis saamata jäänud töötasu eest, mida tuleb käsitleda kui töötasu. Kas töötuskindlustushüvitise määramisel peaks olema keskmise töötasu arvestamise aluseks lapsehoolduspuhkuse ajal töötamise lisatasu(355€) + vanemahüvitis? Töökoht arvutas minu koondamishüvitised lapsehoolduspuhkusele jäämise eelset töötasu arvesse võttes.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Koondamishüvitist arvutatakse töötaja üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasu alusel vastavalt töötuskindlustuse andmekogu andmetele. Antud juhul oli töötasu 355 eurot. Pole oluline, kas see summa oli miinimumpalgast suurem või väiksem. Vanemahüvitist ei saa võrdsustada töötasuga, töötuskindlustusmakseid sellelt ei arvestata. Vanemahüvitise ainsaks eesmärgiks on eelmise aasta keskmise sissetuleku säilitamine lapsehoolduspuhkuse esimese 435 päeva jooksul. Tööandja võib hüvitist maksta ka rohkem, kui Töötukassa on otsustanud.
 

Küsimus: Kas dekreedi ajal tohib muud tulu saada, näiteks tuludeklaratsioonijärgset rahatagastust?17.11.2016

Tere!

Küsimus selline, jään dekreeti 6.jaanuar ja tulemas on tuludeklaratsioon, kust peaksin raha tagasi saama, kas dekreedi ajal tohib muud tulu saada?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Arvesse läheb 2016. aastal teenitud tulu. Pole oluline, millal see laekub. Rasedus- ja sünnituspuhkuse ajaks väljastatava sünnituslehe alusel makstav hüvitis asendab saamata jäävat töötasu. Kui naine teenib sünnituspuhkuse ajal palgatulu, siis pole midagi vaja hüvitada ja sünnitushüvitist ei maksta. Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad sissetulekud (näit dividend, üüritulu, enammakstud tulumaksu tagastus jm) ei puutu asjasse
 

Küsimus: Kas tohin saada dekreedi ajal madalapalgaliste toetust?17.11.2016

Tere! Lähen dekreeti jaanuaris, kuid tuludeklaratsiooni ja madalapalgaliste toetuse taotlemine jääb dekreedi aja sisse ja rahad võivad tulla sammuti ajal kui olen dekreedis. Kas neid rahasid arvestatakse ka nagu sissetulekut ja kas tohin neid üldse saad? Pärast pean haigekassale dekreedirahad tagasi maksma kuna sain dekreedi ajal sissetulekut?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel igale töötajana ravikindlustatud naisele. Sünnitushüvitist arvutatakse sünnitusele eelneva kalendriaasta (antud juhul 2016. a) sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute alusel. Need andmed saab haigekassa maksu- ja tolliametist. 2017. aasta tulu ja sotsiaalmaks sinna arvestusse ei lähe. Pole oluline, millal te 2016. a tuludeklaratsiooni esitate ja millal hüvitis laekub. Õigus sünnitushüvitisele kaob juhul, kui naine saab sünnituslehel viibimise ajal töötasu.
 

Küsimus: Millised aruanded peaks KÜ raamatupidaja üle andma, et raamatupidamine saaks jätkaval raamatupidajal korrektselt jätkuda?15.11.2016

KÜ raamatupidamist on seni teostanud juhatuse liige, kes on nüüd juhatuse liikme kohalt tagasi kutsutud. Valitud on uus raamatupidaja, kuid eelmine soovib vaid dokumendipaki üle anda ning ei pea vajalikuks ka mitte vahebilanssi.
Millised andmed ning aruanded (ning millise õigusnormi alusel) peaks varasem raamatupidaja siiski üle andma, et raamatupidamine saaks korrektselt jätkuda ning alustaval raamatupidajal ei lasuks kohustust varasema töö eest?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Raamatupidamise ja selle üleandmise reeglid kehtestatakse juhatuse poolt raamatupidamise sise-eeskirjaga. Kui reegleid pole, tuleb leppida sellega, mida pakub senine raamatupidaja. Tõenäoliselt on tal lisaks algdokumentidele pakkuda ka raamatupidamisregistrid (pearaamat jt). Kui jooksev raamatupidamine on lausa tegemata, siis saab uus raamatupidaja arvepidamise korda teha, tuginedes mittetulundusühingute registrile esitatud viimasele majandusaasta aruandele ja raamatupidamise algdokumentidele. Kui juhatus peab vajalikuks näiteks vahearuannete koostamist, siis tuleb selle teenuse osutamises senise raamatupidajaga eraldi kokku leppida.
 

Küsimus: Kas minu mehe esimese lapse ema saab takistada meie lapse sünni järgselt õigust 2. lapse tulumaksusoodustuse kasutamist?15.11.2016

Tere,
meile sünnib järgmisel aastal laps. Minu abikaasal on eelmisest suhtest laps, kes elab emaga. Ta on oma ema ainus laps. Kuna peale meie lapse sündi on minu abikaasal 2 last, siis kas tal on õigus taotleda tuludeklaratsiooniga 2. lapse puhul enam makstud tulu tagastust? Kas tema esimese lapse ema saab seda (seaduslikult) takistada?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse isikule, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last. Täiendava maksuvaba tulu deklareerimist ei saa keegi takistada. Kui teie peres seni lapsi ei ole ja abikaasa esimest last peab üleval tema ema, siis pole kellelgi õigust täiendavale maksuvabale tulule.
 

Küsimus: Kui Eestis töötanud ja teise samba pensionimakseid tasunud välismaalane saab riigist lahkumisel selle raha välja võtta?08.11.2016

Tere
Eestis töötaval välismaalasel on samuti kohustus maksta II pensionisamba makseid. Kui see välismaalane otsustab Eestist püsivalt lahkuda, mis saab II pensionisamba maksetest? Kas on õigus saada see raha tagasi peale lahkumist?
Katkeb ka elamisluba, ID-kaart, sest kaob registreeritud alaline elukoht Eestis.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Inimese pensionikontole inimese enda ja riigi poolt kantud raha eest omandab kontoomanik pensionifondi osakuid. Neid väärtpabereid saab ta realiseerima hakata Eestis kehtivasse vanaduspensioniikka jõudmisel, sõltumata sellest, kus inimene sel ajal elab või milline on tema suhe Eesti riigiga.
 

Küsimus: Mis summa loetakse pandimaja käibeks, kas ainult intressid või kogu tagastatud laenu summa?02.11.2016

Tere. Mis loetakse pandimaja käibeks? Kas ainult intressid või kogu tagastatud laenu summa?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pandimaja osutab teenust, mille sisuks on raha tasu eest kasutada andmine (intressiga laen). Laenu tagatiseks annab laenuvõtja pandi. Pandimaja võtab pandi arvele tagastamisele kuuluva võõra varana. Laenu andmisest käivet ei teki. Käive tekib siis, kui laenu kasutamine lõpetatakse, st raha tagastatakse koos intressiga. Käive võrdub intressiga. Kui laenu ei tagastata, muutub pant pandimaja varaks ja selle realiseerimisel tekib käive kogu müügisumma ulatuses.
 

Küsimus: Kas on kindel, et ma ei kaota sünnitusega seotud toetustes, kui sünnitan 2017 ja jaanuarist ütlen ühe töökoha üles?01.11.2016

Kas olen õigesti aru saanud, et kui sünnitan juunis 2017, siis erinevad raseduse ja sünnitusega seotud rahalised hüvitised/toetused arvutatakse 2016. kalendriaasta (jaanuar-detsember) sissetulekute alusel? Kui see on nii, siis kas võin olla kindel, et kui 2017. aasta jaanuarist ühe asutusega töölepingu lõpetan (ei jätka tööd kahes asutuses, jään tööle vaid ühte asutusse), ei mõjuta sellest tulenev väiksem kuusissetulek raseduse ja sünnitusega kaasnevaid/seotud hüvitisi, kuna väiksem sissetulek on alates uuest (2017) kalendriaastast?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Jah, nimetatud hüvitisi arvutatakse eelmise kalendriaasta (antud juhul 2016. a) sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute alusel. Vanemahüvitise saamise perioodil saadud muude sissetulekute, sh töötasu võrra vähendatakse vastava kuu vanemahüvitise summat.
 

Küsimus: Kas tohin ettevõttele üürida korteri, kui olen ettevõtja ja mul Tallinnas elamispinda ei ole?27.10.2016

Olen ettevõtja, ei oma Tallinnas elamispinda. Kas tohin ettevõttele üürida korteri?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Igaüks tohib korterit üürida. Edasine kulude arvestamine ja võimalik maksustamine sõltub sellest, kuidas korterit kasutama hakatakse.