Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Millal laekub esimene vanemahüvitis?09.09.2016

Tere.
Kas olen õigesti aru saanud, et kui dekreet kestab 05.09.2016 -22.01.2017, siis esimene emapalk laekub 08.02.2017?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Jah, vanemahüvitist makstakse iga kuu 8. kuupäeval alates rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast. Kui ema ei saanud rasedus- ja sünnituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist.
 

Küsimus: Mis proportsioonis võin tulumaksu arvestamisel korteri müügitulust maha arvata ostuhinna?08.09.2016

Tere
Müüsin 1/2 (oma osa) teisele kaasomanikule ja saadud tulust pean tasuma tulumaksu. Kas müügihinnast saab ostuhinnana maha arvata kogu korteri ostuhind või ainult pool st minu osa? Korter sai ostetud kroonide eest umbes 12 aastat tagasi.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinnisvara müügitulust saab maha arvata summa, mille müüja korteriosa soetamisel tegelikult maksis. Pole oluline, kuidas omand on kaasomanike vahel jaotatud.
 

Küsimus: Kas kolhoosiosakute eest erastatud korteri müügist saadud tulust peab maksma tulumaksu?07.09.2016

Tere!
Müüsin kolhoosiosakute eest 1994. aastal erastatud korteri. See oli ka minu tegelik elukoht rahvastikuregistri järgi. Kas pean saadud rahast maksma ka tulumaksu? Kuu varem müüsin kaasomandis olevast korterist 1/2 osa (minu osa) teisele kaasomanikule. Korter oli soetatud pangalaenuga, mida võrdselt tasusime. Samuti osalesin igakuiselt haldus- ja kommunaalkuludes, sest kasutasin elamiseks ka seda pinda. Sissekirjutust sinna aga ei omanud. Kas selle osa müügist pean maksma tulumaksu? Mõlemad tehingud said teostatud umbes ühe kuu jooksul.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sissekirjutus ei ole määrav eluaseme määratlemisel. Inimesel võib olla ka mitu eluaset. Kahe aasta jooksul saab maksuvabalt müüa ainult ühe eluaseme. Seega tuleb valida, kummalt müügilt tulumaks tasuda. Kolhoosiosakute eest erastatud korteri soetamismaksumus on null ja tulumaks tuleb tasuda kogu müügitulu pealt. Kaasomandisse ostetud korteri ostuhinna saab müügitulust maha arvata.
 

Küsimus: Kui ettevõtte aastaaruanne on esitamata ja 6 kuud teatest saab mööda, kas siis on veel mõtet aruanne esitada, et jätkata?06.09.2016

Tere!
Kui ettevõtte aastaaruanne on esitamata ja 6 kuud teatest saab mööda, kas siis on veel mõtet aruanne esitada, et ettevõttega edasi toimetada või on asi lukus ja sundlõpetamine kindel?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Aruande esitamata jätmine võib (kuid ei pea) kaasa tuua registrist kustutamise kas sundlõpetamisega või ilma selleta.

Kui äriiühing ei ole kuue kuu jooksul alates seaduses sätestatud tähtaja möödumisest (st aasta jooksul pärast aruandeaasta lõppu) majandusaasta aruannet esitanud, siis saadab registripidaja talle hoiatusmääruse.

Kui hoiatusmäärusel märgitud tähtaja jooksul ikka pole majandusaasta aruannet esitatud, võib registripidaja avaldada Ametlikes Teadaannetes teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ja kutsuda äriühingu võlausaldajaid teatama oma nõuetest äriühingu vastu ja taotlema likvideerimismenetluse korraldamist.

Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul (alates selle teate avaldamisest) esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad või osanikud ise ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada.

Seega on oluline esitada aruanne kuue kuu jooksul Ametlikes Teadaannetes teate ilmumise päevast. Pärast seda võib asi keeruliseks minna.
 

Küsimus: Kas laada ajal tasulise parkimise korraldamine MTÜ poolt kohaliku omavalitsuse üldkasutataval maal on seadusega kooskõlas?31.05.2016

MTÜ-ga korraldame laada, kus müüakse käsitöötooteid, aiasaaadusi, vanavara jne. Toimub ka toitlustamine MTÜ liikmete ja välja valitud toitlustajate poolt. Laada korraldame kohaliku omavalitsuse poolt selleks otstarbeks tasuta kasutusse antud üldmaa sihtotstarbega kinnistutel, millest ühel on laadaplats kuid teisel korraldame laadale tulijate sõidukitele tasulist parkimist. Kas tasulise parkimise korraldamine MTÜ poolt kohaliku omavalitsuse üldkasutataval maal laada ajal on OK ja seadusega vastuolu ei ole kui kohalik omavalitsus ise ei esita mingeid pretensioone?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Mittetulundusühing, nagu iga teinegi isik, võib tegeleda ettevõtlusega (tingimusel, et see ei muutu tema põhitegevuseks ja tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks).
 

Küsimus: Kas kaasomandi lõpetamisel väljaostmise teel peab rahalise kompensatsiooni saanud pool maksma tulumaksu?31.05.2016

Kas kaasomandi lõpetamisel väljaostmise teel peab rahalise kompensatsiooni saanud pool maksma tulumaksu?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei pea. Füüsilise isiku maksustatava tuluna saab käsitada üksnes sellist sissetulekut, mis tekib tulu saamise eesmärgil toimuva majandustegevuse tulemusena. Kaasomandi lõpetamine ei ole selline majandustegevus. Kui kaasomandi lõpetamisel, on omandi saaja kohustatud teistele kaasomanikele nende osad välja maksma, st hüvitama neile tema kasuks tehtud kulud. Selline hüvitis ei ole füüsilise isiku maksustatav tulu.
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse käibemaksu 2014-2016, kui FIE ei ole käibemaksu arvestanud, kuis EMTA arvates tekkis kohustus 2014?31.05.2016

Tere!
EMTA on tuvastanud, et FIE´l on tekkinud käibemaksukohuslus alates 2014.a. FIE ei ole esitanud arveid + käibemaks.
Küsimus: kuidas toimub periood 2014 - 2016.a. käibemaksu arvestus?
Teine küsimus: Kui FIE on 2014.a. kohta esitanud abikaasaga ühise deklaratsiooni ja EMTA on abikaasale enammakstud tulumaksu tagastanud. 2015.a. on FIE ja abikaasa esitanud eraldi deklaratsioonid ning nüüd hoiab abikaasale tagastamisele kuuluvaid vahendeid kinni, viidates, et seda ei ole võimalik tagastada seni, kui 2014.a. FIE käibemaksuga ei ole selgus majas. Kas selline nõue on põhjendatud ja õiguspärane? 2015.a. deklaratsioonid on esitatud ju eraldi.
Kolmas küsimus: Kas FIE üleandmine nt OÜ-le tähendab ka kohustuste, ehk võimaliku käibemaksu tasumise kohustuse üleminekut? Või eelnimetatud käibemksu nõude puhul on tegemist äriühingu ettevõtlusega mitteseotud kuludega ja nende tasumisega kaasnevad muud maksukohustused, nt tulumaks vmt?

Parimat

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

1. Käibemaksuga on kõik selge. Kui ettevõtja jättis oma maksukohustuse õigeaegselt registreerimata, siis võib maksuhaldur seda teha tagasiulatuvalt. Maksukohustuslane peab tegema maksuarvestuse tagantjärele, st arvestama käibemaksu, millest on võimalik maha arvata sisendkäibemaks. Kui maksukohustuslane seda suuda, siis peab maksuarvestuse tegema maksuhaldur ja määrama maksuotsusega tasumisele kuuluva maksusumma ja intressid.
2. Arvan, et tegu on šantaažiga. Kui maksuhaldur viivitab enammakstud maksusumma tagastamisega, siis peab ta viitama ka vastavale seadusesättele. Sellist sätet ei ole olemas. Enammakstud maksusumma tagastamise tähtaja lõpuni on veel aega ja küllap maksuhaldur oma kohustuse täidab.
3. Ettevõtte üleminekuga teisele ettevõtjale kaasneb lisaks ettevõtluses kasutatud varade ka kõigi õiguste ja kohustuste, sh maksukohustuste üleminek. Mingeid muid kohustusi ei kaasne.
 

Küsimus: Kas Läti ja Leedu ettevõtetele on vajalik saata ka postiga paberarved kui need on eelnevalt saadetud juba e-postiga?31.05.2016

Kas Läti ja Leedu ettevõtetele on vajalik saata ka postiga paberarved kui need on eelnevalt saadetud juba e-postiga?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

See sõltub kokkuleppest. Kui arve vormis pole kokku lepitud, siis tuleb teha nii, nagu ostja soovib.
 

Küsimus: Kas uuesti lapseootele jäädes enam emapalka ei saa, kui lapsehoolduspuhkusel olles lõppes tähtajaline tööleping?25.05.2016

Töötasin tähtajalise töölepinguga ja läksin lapsehoolduspuhkusele. Tööleping lõppes puhkusel olles. Millised õigused mul on, kui sooviks teist last? Emapalka ja dekreet siis ilmselt ei ole?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sünnitushüvitist saab ainult töötajana ravikindlustatud naine sünnituslehe alusel. Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult.

Vanemahüvitisele on õigus last kasvataval vanemal, kes on Eesti alaline elanik. Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele last kasvataval emal. Mittetöötaval emal tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist ning vanemahüvitist makstakse lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele sellel vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Kui mittetöötav ema sünnitusele eelneval aastal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu ei saanud, siis on hüvitise määr 2016 aastal 390 eurot kuus. Kui ema sünnitusele eelneval aastal töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla palga alammäära, siis makstakse vanemahüvitist 430 eurot kuus.
 

Küsimus: Kas kinkelepinguga korteri omandi üleminekul peab korteri võõrandaja maksma tulumaksu?13.05.2016

Tere,
Olen hetkel korteri omanik, kuid soovin seda kirjutada kinkelepingu teel teise inimese nimele. Kas kinkelepingu teel korteri omaniku vahetusest tekib mulle kui võõrandajale mingeid kohustusi? Olen sellel aastal müünud juba ühe korteri, seega tekkis küsimus, kas kinkelepingu teel omanikuvahetusest saab mulle tekkida tulumaksukohustus?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei saa. Maksustatakse korteri müügist saadud kasu, mis on müügihinna ja soetamismaksumuse vahe. Kinkija võib võõrandamisest saada kahju, kuid mitte mingil juhul kasu.