Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis summa loetakse pandimaja käibeks, kas ainult intressid või kogu tagastatud laenu summa?02.11.2016

Tere. Mis loetakse pandimaja käibeks? Kas ainult intressid või kogu tagastatud laenu summa?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pandimaja osutab teenust, mille sisuks on raha tasu eest kasutada andmine (intressiga laen). Laenu tagatiseks annab laenuvõtja pandi. Pandimaja võtab pandi arvele tagastamisele kuuluva võõra varana. Laenu andmisest käivet ei teki. Käive tekib siis, kui laenu kasutamine lõpetatakse, st raha tagastatakse koos intressiga. Käive võrdub intressiga. Kui laenu ei tagastata, muutub pant pandimaja varaks ja selle realiseerimisel tekib käive kogu müügisumma ulatuses.
 

Küsimus: Kas on kindel, et ma ei kaota sünnitusega seotud toetustes, kui sünnitan 2017 ja jaanuarist ütlen ühe töökoha üles?01.11.2016

Kas olen õigesti aru saanud, et kui sünnitan juunis 2017, siis erinevad raseduse ja sünnitusega seotud rahalised hüvitised/toetused arvutatakse 2016. kalendriaasta (jaanuar-detsember) sissetulekute alusel? Kui see on nii, siis kas võin olla kindel, et kui 2017. aasta jaanuarist ühe asutusega töölepingu lõpetan (ei jätka tööd kahes asutuses, jään tööle vaid ühte asutusse), ei mõjuta sellest tulenev väiksem kuusissetulek raseduse ja sünnitusega kaasnevaid/seotud hüvitisi, kuna väiksem sissetulek on alates uuest (2017) kalendriaastast?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Jah, nimetatud hüvitisi arvutatakse eelmise kalendriaasta (antud juhul 2016. a) sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute alusel. Vanemahüvitise saamise perioodil saadud muude sissetulekute, sh töötasu võrra vähendatakse vastava kuu vanemahüvitise summat.
 

Küsimus: Kas tohin ettevõttele üürida korteri, kui olen ettevõtja ja mul Tallinnas elamispinda ei ole?27.10.2016

Olen ettevõtja, ei oma Tallinnas elamispinda. Kas tohin ettevõttele üürida korteri?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Igaüks tohib korterit üürida. Edasine kulude arvestamine ja võimalik maksustamine sõltub sellest, kuidas korterit kasutama hakatakse.
 

Küsimus: Kuidas vormistada korter minu ettevõtte nimele ja mis mulle maksude osas sellega kaasneb?27.10.2016

Tere!
Mul on isiklik korter (laenuvaba), mis on antud minu enda ettevõttele (olen ettevõtte ainuomanik) lepinguga tasuta kasutamiseks. Ettevõtte põhitegevus on elamispinna väljarentimine eraisikutele. Soovin nüüd selle korteri anda tasuta päriseks oma firmale, s.t. et see oleks ka kinnisvararegistris firma nimel. Kuidas mul oleks kasulikum seda teha ja kas sellega kaasneb ka mulle kui eraisikule mingeid maksukohustusi? Elan ja töötan Soomes, mu firma on registreeritud Eestis.
Kas raamatupidamises võtan korteri arvele käibevarana ja 0 EUR soetusmaksumusega?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korteri kinkimine ei too kinkijale kaasa mingeid kohustusi, sõltumata sellest kes on korteri saaja. Kui äriühingul on kavas korterit kasutada oma ettevõtluses pikemat aega, siis tuleb see arvele võtta põhivarana, soetamismaksumusega 0 eurot.
 

Küsimus: Kas pärast Tööinspektsiooni pöördumist töötaja ja tööandja vahelise kokkuleppe korral makstakse tasu (maksude mõttes) nagu töötasu?20.10.2016

Kui töötaja on pöördunud Tööinspektsiooni poole peale töösuhte lõppemist (koondamine) ja töötaja ja tööandja jõuavad kokkuleppele töötajale makstava tasu osas, kas makstav tasu töötajale tuleb maksustada nagu tavaline töötasu või on selles osas mingeid erandeid?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Koondamishüvitiselt ei maksta töötuskindlustuse makset, muus osas toimub maksustamine nii, nagu tavalise töötasu puhul.
 

Küsimus: Mis juhtub, kui vanemahüvitise ajal endale juhatuse liikme tasu edasi maksan?19.10.2016

Tere.

On tekkinud mõned küsimused. Töötan põhikohaga ning lisaks on mul väike firma, kus maksan endale juhatuse liikme tasu ning ühele töötajale töötasu.
Jään dekreeti 19.12.16.(eeldatav TA 28.01.16)
- Kas dekreedi lehe pean lisaks põhitöökohta esitamisel vormistama ka enda firmas? Või võetakse rahade arvestamiseks siiski MTA 2015 a sotsiaalmaksu andmed ja enda firmas see eraldi vormistamine vajalik ei ole?
- Kas aastast 2017 on mõistlik lõpetada endale juhatuse liikme tasu maksmine, et Maksuamet ei esitaks küsimusi ja päringuid, seni kuni kestab vanemahüvitis. Mis juhtub aga juhul, kui ma endale juhatuse liikme tasu edasi maksan?
Kas on mingeid "nüansse" mida ma veel teadma peaksin?

Aitäh

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Nii sünnitus- kui ka vanemahüvitis arvestatakse kõigi eelmisel kalendriaastal saadud, sotsiaalmaksuga maksustatud tulude alusel. Hüvitatakse 100 % sellistest tuludest. Arvan, et tasub kaaluda, kas sünnitushüvitise arvutamise alusena on soodsam 2015. või 2016. aasta. Sünnitushüvitise kohta vt https://www.haigekassa.ee/et/sunnitushuvitis . Vanemahüvitise kohta vt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/vanemahuvitis/ . Vanemahüvitise saamise perioodil saadud muude sissetulekute võrra vähendatakse vastava kuu vanemahüvitise summat. Arvan, et oleks mõistlik kasutada tasuta nõustamisteenust, pöördudes näiteks Pelgulinna sünnitusmaja sotsiaaltöötaja poole, kes aitab leida vastuseid kõigile asjasse puutuvatele küsimustele, selgitab seadusandlust, väljastab vajalikke tõendeid ja informeerib sünnitusjärgsetest formaalsetest tegevustest (toetuste ja hüvitiste taotlemine, avaldused jms), vt http://www.synnitusmaja.ee/osakonnad/naise-tervis/noustamine/sotsiaaltootaja/ . Kuna oma firma juhatus on olukorrast niigi teadlik, siis pole vaja sünnituslehte sinna esitada.
 

Küsimus: Kuidas vähendavad palgata puhkuse päevad puhkuse päevade arvu?06.10.2016

Tere!
Kui soovin kalendriaastas võtta 5 palgata puhkuse päeva, siis tean, et väheneb korralise puhkuse päevade arv. Palun öelge, kuidas arvutada, mitu päeva see on?
Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Saadaolev korraline puhkus = põhipuhkuse päevade arv/päevade arv aastas x töötatud päevade arv. Antud juhul: 28/365x360=27,6 päeva. Võib ka nii arvutada: töötaja teenib iga kuuga ca 2,33 puhkusepäeva (28/12). Antud juhul väheneb korraline puhkus 0,4 päeva võrra (2,33 x 30/5 ). Kuna puhkust mõõdetakse päevades, siis 5-päevane palgata puhkus korralise puhkuse pikkust ei mõjuta.
 

Küsimus: Milliseid protsesse tuleb läbida, et CE märgisega komponentidest kokku pandud valgusteid tohiks müüa?04.10.2016

Pöördun teie poole kuna olete antud portaalis õigusvaldkonnas ainuke, kellel oli märgitud ettevõtlus üldisemalt. Loodan, et saate mind mu küsimuses aidata või suunata.

Ettevõte soovib toota puidust välisvalgusteid. Ettevõte ostab LED riba ja toiteploki näiteks Bauhofist. Nii LED riba IP67 kui toiteplokk IP67 on CE märgisega ja lisaks muude vajalike märgistustega (neid on varem juba järelikult testitud). Ettevõte ühendab jootmise teel vaid LED riba toiteploki külge ning süvistab LED riba puidu sisse. Elektriseadmete (sh valgustite) turule toomiseks on aga vajalik CE märgis. Kas ei piisa sellest, et elektrikomponendid (toiteplokk ja LED riba) on juba vastavate märgistustega? Kas pärast nende ühendamist on vaja teha nõuetele (madalpingedirektiiv) vastavushindamine?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kirjeldatud puidust välisvalgusti on toode, millele laienevad kõik elektriseadmete tootmisele ja turustamisele kehtestatud nõuded, sh peab see kandma ettenähtud märgiseid (CE, tootja j m teave). Elektriseadme tootja on kohustatud tagama, et toode vastab kõikide asjakohaste õigusaktide nõuetele (sh ohutus, katsetamine, dokumentatsioon jm). Asjakohasteks õigusaktideks on EL direktiivid, sh madalpingedirektiiv, seadused, sh elektriohutusseadus ja toote nõuetele vastavuse seadus j m. Elektriseadmete turujärelevalvet teostab Tehnilise Järelevalve Amet, kelle poole tuleks pöörduda üksikasjaliku teabe saamiseks (http://www.tja.ee/e-teenused/)
 

Küsimus: Mis maksuerinevused mul tekivad, kui kunstnikuna annetan muuseumile (tulumaksusoodustusega ühingule) oma teose?30.09.2016

Eestis on näiteks muuseume, millised on sinna nimekirja kantud ja millised ei ole. Kui soovin kunstnikuna annetada muuseumile oma teose (näitkes KUMU), siis millised erinevused mulle tekivad maksude koha pealt ja kas üldse? Maksuametist olen saanud vastuse, et kinkimise puhul võrdub see omatarbesse võtmisega (fie) ja lisatakse tulumaks turuväärtusele.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tulumaksusoodustusega ühing deklareerib maksuametile kõigi annetajate isikuandmed ja annetuste summad. Maksuamet kannab saadud andmed füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsiooni ja arvestab annetuse summad maksustatavast tulust maha. Mahaarvamise piirmäär on 1200 eurot. Maha ei saa arvata riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, sh muuseumile tehtud annetusi. Jutt omatarbesse võtmisest ja sellega seonduvast jääb mulle täiesti arusaamatuks.
 

Küsimus: Kas käibemaksukohustuslaseks peab registreerima, kui ainus käive on USA kliendiga aga käive ületab 16000 eurot?27.09.2016

Tere.
Eestis registreeritud osaühing osutab teenust ainult USA ettevõtetele, kelle kliendid on ka USA-st. Aastane müügikäive ületab 16000. Saan aru, et USA firmale esitatud arvetele ei pea käibemaksu lisama, aga kas käibemaksukohustuslane peab ikka olema, sest müügikäive ületab 16000?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Välisriigi ettevõtjatele teenuse osutamisega tekib ettevõtjal 0-määraga maksustatav käive. Kui ettevõtja kogu maksustatav käive on 0-määraga maksustatav, siis ei pea ta end maksukohustuslasena registreerima, sõltumata käibe suurusest.