Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas FIE sünnitoetuse ja emapalga maksmise süsteem on sama kui palgatöötajal?20.09.2016

Tere,
Palun abi FIE maksunduses. Kas FIE saab sünnitoetust ühekordselt või mitte, jutt käib siis 320 eurost? Kui FIE on maksnud avansilisi makseid vaid ettenähtud summas, kas ta saab siis emapalka miinimumulatuses 18 kuud? Kuskil ei leia, kas on samasugune süsteem kui palgatöötajal. Kui fiel on maksuvõlg, kas ikka emapalka makstakse?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sünnitoetus on ühekordne riiklik toetus, mida makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suurus on 320 eurot ja sellele on õigus igaühel. Sünnitoetusi maksavad ka paljud omavalitsused. Vanemahüvitis arvutatakse kõigile nende eest või nende endi poolt tasutud isikustatud sotsmaksu järgi ja kui sel alusel arvutatud tulu on miinimumpalgast väiksema, võetakse aluseks miinimumpalk. FIE vanemahüvitise arvutamise aluseks on majandustegevusest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal FIE poolt tegelikult makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatis.
 

Küsimus: Kas on võimalik saada vanemate eluasemelt maamaksuvabastust?20.09.2016

Tere,
Minule kuuluvas majas elab pensionärist ema, ise elan teises linnas ja kasutan oma eluaseme maamaksuvabastust seal. Praegu maksan ema maja eest 300€ maamaksu aastas. Kas on mingit seadusest tulenevat võimalust ka ema eluasemelt maksuvabastust saada ilma, et peaks maja uuesti ema nimele tagasi registreerima?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kodualuse maa maksuvabastus kehtib ainult maaomanikule, tingimusel, et sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Muid võimalusi ei ole.
 

Küsimus: Kas meremees peab Eestis maksma maksud, kui ta töötab Suurbritannia lipu all oleval laeval?19.09.2016

Töötan Suurbritannia lipu all oleval laeval. Sammuti asub ka tööandja Suurbritannias ja palk laekub sealt. Elan eestis, kuid viibin aastas 7-9 kuud merel. Kas pean Eestis tasuma laekunud palgalt maksud?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Eesti ja Suurbritannia maksulepingu kohaselt maksustatakse rahvusvahelise mere- ja õhutranspordi operaatori poolt oma töötajale makstud tasu operaatori asukohariigis, antud juhul Suurbritannias, olenemata kõigist muudest asjaoludest, sh elukohast, tööperioodi pikkusest jne.
 

Küsimus: Kas eesti käibemaksukohuslane maaklerfirma peab soome kliendile arve esitamisel lisama käibemaksu?14.09.2016

Tere,

Kas Eesti käibemaksukohuslasest ettevõte (maaklerfirma, kes vahendab teenuseid, ise ei oma kinnisvara) peaks lisama korteri (üüri/müügi) vahendusteenusele käibemaksu juhul kui vahendatav korter asub Eestis, aga vahendustasu maksja ja teenuse saaja on Soome käibemaksukohuslasest ettevõte?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Vahendusteenuse käive tekib reeglina selles riigis, kus vahendatava tehingu käive. Seega on Eestis asuva korteri võõrandamise vahendusteenuse käibe tekkimise koht Eesti ja see maksustatakse Eesti standardse maksumääraga (20%), sõltumata sellest, kas korter müüakse maksuvabalt või maksustatult või sellest, kes on korteri ostja või sellest, kes maksab vahendustasu.
 

Küsimus: Kas reklaamklippide filmimisel kohale tellitud toitlustus on normaalne kulu või on seal mingid maksuerisused?14.09.2016

Tere,
firma tegeleb reklaamklippide valmistamisega Eestis. Selleks kasutatakse statiste ja võttemeeskonda eestist ja välismaalt. Kuna võttepäevad on pikad ja enamjaolt puudub võtteplatsi läheduses söömise võimalus, tellitakse võtteplatsile cateringi teenus töötajate toitlustamiseks. Ettevõte tasub cateringi teenuse eest arve alusel. Kas ja kuidas see maksustakase? Või on see siiski tavapärane otseselt ettevõtlusega seotud kulu?

Tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

See on tavaline ettevõtluse kulu, mida ühegi maksuga ei maksustata.
 

Küsimus: Millal laekub esimene vanemahüvitis?09.09.2016

Tere.
Kas olen õigesti aru saanud, et kui dekreet kestab 05.09.2016 -22.01.2017, siis esimene emapalk laekub 08.02.2017?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Jah, vanemahüvitist makstakse iga kuu 8. kuupäeval alates rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast. Kui ema ei saanud rasedus- ja sünnituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist.
 

Küsimus: Mis proportsioonis võin tulumaksu arvestamisel korteri müügitulust maha arvata ostuhinna?08.09.2016

Tere
Müüsin 1/2 (oma osa) teisele kaasomanikule ja saadud tulust pean tasuma tulumaksu. Kas müügihinnast saab ostuhinnana maha arvata kogu korteri ostuhind või ainult pool st minu osa? Korter sai ostetud kroonide eest umbes 12 aastat tagasi.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinnisvara müügitulust saab maha arvata summa, mille müüja korteriosa soetamisel tegelikult maksis. Pole oluline, kuidas omand on kaasomanike vahel jaotatud.
 

Küsimus: Kas kolhoosiosakute eest erastatud korteri müügist saadud tulust peab maksma tulumaksu?07.09.2016

Tere!
Müüsin kolhoosiosakute eest 1994. aastal erastatud korteri. See oli ka minu tegelik elukoht rahvastikuregistri järgi. Kas pean saadud rahast maksma ka tulumaksu? Kuu varem müüsin kaasomandis olevast korterist 1/2 osa (minu osa) teisele kaasomanikule. Korter oli soetatud pangalaenuga, mida võrdselt tasusime. Samuti osalesin igakuiselt haldus- ja kommunaalkuludes, sest kasutasin elamiseks ka seda pinda. Sissekirjutust sinna aga ei omanud. Kas selle osa müügist pean maksma tulumaksu? Mõlemad tehingud said teostatud umbes ühe kuu jooksul.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sissekirjutus ei ole määrav eluaseme määratlemisel. Inimesel võib olla ka mitu eluaset. Kahe aasta jooksul saab maksuvabalt müüa ainult ühe eluaseme. Seega tuleb valida, kummalt müügilt tulumaks tasuda. Kolhoosiosakute eest erastatud korteri soetamismaksumus on null ja tulumaks tuleb tasuda kogu müügitulu pealt. Kaasomandisse ostetud korteri ostuhinna saab müügitulust maha arvata.
 

Küsimus: Kui ettevõtte aastaaruanne on esitamata ja 6 kuud teatest saab mööda, kas siis on veel mõtet aruanne esitada, et jätkata?06.09.2016

Tere!
Kui ettevõtte aastaaruanne on esitamata ja 6 kuud teatest saab mööda, kas siis on veel mõtet aruanne esitada, et ettevõttega edasi toimetada või on asi lukus ja sundlõpetamine kindel?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Aruande esitamata jätmine võib (kuid ei pea) kaasa tuua registrist kustutamise kas sundlõpetamisega või ilma selleta.

Kui äriiühing ei ole kuue kuu jooksul alates seaduses sätestatud tähtaja möödumisest (st aasta jooksul pärast aruandeaasta lõppu) majandusaasta aruannet esitanud, siis saadab registripidaja talle hoiatusmääruse.

Kui hoiatusmäärusel märgitud tähtaja jooksul ikka pole majandusaasta aruannet esitatud, võib registripidaja avaldada Ametlikes Teadaannetes teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ja kutsuda äriühingu võlausaldajaid teatama oma nõuetest äriühingu vastu ja taotlema likvideerimismenetluse korraldamist.

Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul (alates selle teate avaldamisest) esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad või osanikud ise ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada.

Seega on oluline esitada aruanne kuue kuu jooksul Ametlikes Teadaannetes teate ilmumise päevast. Pärast seda võib asi keeruliseks minna.
 

Küsimus: Kas laada ajal tasulise parkimise korraldamine MTÜ poolt kohaliku omavalitsuse üldkasutataval maal on seadusega kooskõlas?31.05.2016

MTÜ-ga korraldame laada, kus müüakse käsitöötooteid, aiasaaadusi, vanavara jne. Toimub ka toitlustamine MTÜ liikmete ja välja valitud toitlustajate poolt. Laada korraldame kohaliku omavalitsuse poolt selleks otstarbeks tasuta kasutusse antud üldmaa sihtotstarbega kinnistutel, millest ühel on laadaplats kuid teisel korraldame laadale tulijate sõidukitele tasulist parkimist. Kas tasulise parkimise korraldamine MTÜ poolt kohaliku omavalitsuse üldkasutataval maal laada ajal on OK ja seadusega vastuolu ei ole kui kohalik omavalitsus ise ei esita mingeid pretensioone?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Mittetulundusühing, nagu iga teinegi isik, võib tegeleda ettevõtlusega (tingimusel, et see ei muutu tema põhitegevuseks ja tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks).