Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas haiguslehel viibimine lükkab kuidagi edasi koondamisest etteteatamise tähtaega?20.04.2017

Minule teatati koondamisest 31. jaanuaril 2 kuud ette, st 1. aprillist. 9. martsist tänaseni olen haiguslehel. Kes maksab ja kui kaua on mul õigus saada haigushüvitist?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töötaja haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast.
Kehtiva töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et töösuhe vahepeal lõppeb. Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud isikul õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.


Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Millise aja jooksul tekib ravikindlustuse katkemine tööandja vahetumisel?20.04.2017

Töötan tööandja juures käsunduslepingu alusel alates 01.02.2017, tööandja sotsiaalmaksu maksnud ei ole. Enne töötasin töölepingu alusel ka teise tööandja juures, aga sealse lepingu lõpetasin. Nüüd aga lõppeb 10.05.2017 minu ravikindlustus ära. Kui palun tööandjal hakata tasuma sotsiaalmaksu, kas siis ravikindlustus läheb automaatselt edasi? Ja kui peaks ravikindlustus katkema siis kui kiiresti see uuesti tekib, kui tööandja käsunduslepingu alusel sotsiaalmaksu ära maksab?
Ette tänades ja vastust ootama jäädes!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus). Kui sotsiaalmaksu miinimummäär on täidetud, tekib kindlustuskaitse peale TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks TSD-l väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas tööandja näeb töötaja töövõimetuse põhjust, ehk kas sellised andmed on avalikud?31.03.2017

Kas tööandja näeb seda ja kas ta näeb ka miks töövõimetus määratud on?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööandja ei näe ajutise töövõimetuse määramise põhjust.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas kahes kohas töötades on võimalik võtta haiguslehte ainult ühe tööandja juures?09.03.2017

Töötan kahes töökohas, üks on vahetustega. Kas oleks võimalik võtta ainult ühes töökohas haigusleht?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Mitme tööandja korral tuleb töövõimetuslehele jääda mõlema tööandja juurest.

Ravikindlustuse seaduse kohaselt ei tohi kindlustatud isik täita töö- või teenistuskohustusi või tegeleda ettevõtlusega töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastatuse ajal. Nimetatud keelu rikkumise korral kaotab ta õiguse saada ajutise töövõimetuse hüvitist alates rikkumise päevast.

Kui töötajal on kaks tööandjat, peab hüvitise arvestamiseks ja maksmiseks vajalik info haigekassale jõudma mõlema tööandja poolt.Töövõimetuslehele jäädakse mõlemas töökohas korraga. Kui töötajal on mitu tööandjat, maksab haigekassa hüvitist ühe summana, sest arvesse lähevad kõigi tööandjate eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavad tulud. Elektroonselt saab riigiportaalis www.eesti.ee töövõimetuslehe edastada ainult üks tööandja, teine tööandja peab saatma haigekassale tööandja tõendi, kus kinnitab. et töötaja viibis töövõimetuslehel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas arstil käies on ravikindlustatud pensionärilt aparaadi kasutamise 20 euro lisatasu küsimine õigustatud?13.12.2016

Tere!
Eriarsti juures visiidil käies (olen varem käinud mitu korda) küsis seekord arst 20 eurot lisaks aparaadi kasutamise eest (sünnimärkide kontroll). Olen ravikindlustatud pensionär. Kas aparaadi kasutamise lisatasu küsimine on õigustatud? Kontrollimise aparaat on alati sama.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui:
• see on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080
• selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud,
• teenust osutab haigekassa lepingupartner (http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/lep_partnerid).

Raviteenuste eest, mis ei kuulu haigekassa tervishoiuteenuste loetellu, on raviasutusel õigus küsida tasu. Täpse selgituse saamiseks palume Teil pöörduda otse raviasutuse poole.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas mul on võimalik osta retseptil olevast ravimi kahest pakist ka ühte pakki?09.12.2016

Kas mul on võimalus retsept võtta välja poolikuna? Mul on retseptis ette nähtud 2 pakki ravimeid aga ma tahaks ühte, kas on võimalik?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Retsepti alusel saab ravimit osta ainult üks kord. Vajadusel on võimalik osta väiksem kogus, kui retseptile on kirjutatud.
Välja ostmata ravimikogust ei saa hiljem sama retsepti alusel enam osta. Arst peab selleks kirjutama uue retsepti.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse kasteajal haiguslehe raha ja mitme päeva jooksul peab tööandja raha välja maksma?08.12.2016

Tere. Kuidas arvutatakse kasteajal haiguslehe raha ja mitme päeva jooksul peab tööandja raha välja maksma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetusehüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse töövõimetushüvitised alampalgalt ( 2016. aastal on alampalk 430 eurot). Haigushüvitist maksab haigekassa haigestumise 9. päevast määraga 70%. Hüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.

Tööandja poolset ajutise töövõimetushüvitise arvutamist ei reguleeri ravikindlustuse seadus.

Tööandja poolset haigusraha maksmist reguleerib Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Tööandja maksab haigusraha Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12² alusel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas 40% töövõimetuse korral on õigust hambaravi või hambaproteesi hüvitiseks?04.11.2016

Tere. Kas 40% töövõimetuse korral on õigust hambaravi või hambaproteesi hüvitiseks?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab hambaravi ja hambaproteesihüvitist töövõimetuspensionäridele, vanaduspensionäridele, üle 63-aastastele ravikindlustatud isikutele, rasedatele, alla 1-aastase lapse emadele ja isikutele, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui kaua pärast töösuhte lõppu kehtib ravikindlustus?17.10.2016

Tere!
Minu ajutine tööleping jõustus 24.09 ja lõpeb 23.10. Eelnevalt töötasin samas kohas kuni 31.08. Kas ravikindlustus lõpeb koheselt peale töölepingu lõppemist?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui tööleping sõlmitakse lühemaks perioodiks kui 1 kuu, siis ei ole õigust ravikindlustusele.

Täpsema info saamiseks pöörduge palun haigekassa poole infotelefonil 669 6630 või info@haigekassa.ee.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas lapsehooldustasu (emapalga) lõppedes lõppeb ka haigekassa kindlustus?13.10.2016

Kas lapsehooldustasu (emapalk) lõppedes lõppeb ka haigekassa kindlustus või saab seda pikendada kuni laps saab kolme aastaseks? Kui Jah siis kus? Ja kui palju enne lõppemist tuleks seda teha?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus ühel Eestis elaval ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvataval vanemal. Ravikindlustuse saab see alla 3-aastast last kasvatav vanem, kellele makstakse vanemahüvitist või lapsehooldustasu. Riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisega on tagatud lapsi kasvatava isiku ravikindlustuskaitse.
Saades igakuist tasu, on ravikindlustus tagatud kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Ravikindlustuse vormistamiseks vajalikud andmed edastab haigekassale Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalkindlustusamet esitab andmed haigekassale kahes osas- esmalt kuni vanemahüvitise lõpuni ja siis kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa