Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis muutub 2018.aastal juhatuse liikme ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korras?02.02.2018

Tere!
Mis muutub 2018.aastal juhatuse liikme ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korras?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Juhatuse liikme ravikindlustuse osas ei toimunud 01.01.2018 muudatusi.

VÕS lepingu alusel töötaval isikul ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2018. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).
VÕS lepingu alusel töötavate isikute ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmete kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Kui sotsiaalmaksu ei deklareerita nõutavas summas, ei ole õigust ravikindlustusele.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Millistel tingimustel saan taotleda ravikindlustust, kui tööle ei saa minna, kuna olen puudega isiku hooldaja?02.02.2018

Tere
Olen puudega isiku hooldaja. Seni maksis minu eest sotsiaalmaksu kohalik omavalitsus. Nüüd ei ole nad enam nõus seda tasuma. Mis võimalused on mul saada ravikindlustust?Tööle ei ole mul võimalik minna.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seaduse alusel on ravikindlustusele õigus isikul, kelle eest makstakse või kes maksavad iseenda eest sotsiaalmaksu, samuti nende inimestega ravikindlustuse seaduse või vastava lepingu alusel võrdsustatud inimestel.

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus.

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu sõlmimise tingimused leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus. Lisaküsimuste korral palume pöörduda info@haigekassa.ee.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus, kui töösuhe lõppes 21. nov 2017 vastastikusel kokkuleppel?30.11.2017

Tere. Töösuhe lõppes 21. nov 2017 vastastikusel kokkuleppel. Kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus? Tänan.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Ravikindlustus kehtib peale töölepingu lõppemsit veel kaks kuud.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas üleviimine kergemale tööle (2017.a) mõjutab kuidagi dekreedirahasid (2018.a.)?03.11.2017

Tere,
Kas üleviimine kergemale tööle (2017.a) mõjutab kuidagi dekreedirahasid (2018.a.)?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Sünnitushüvitis arvutatakse eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude alusel. Haigekassa poolt makstud hüvitised tulu arvutamisel arvesse ei lähe.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas mul on õigus ravikindlustusele, kui ma asusin õppima täiskasvanute gümnaasiumi?27.10.2017

Tere! Kui ma asusin õppima täiskasvanute gümnaasiumi, kas siis minul on ka õigus haigekassale?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel:
● Põhiharidust omandavatel õpilastel
● Üldkeskharidust omandavatel õpilastel
● Kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
● Eesti alalistest elanikest üliõpilastel.

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas isikul, kellel pole kehtivat ravikindlustust, on perearstil käimine tasuline või tasuta?26.09.2017

Tere! Kas isikul, kellel pole kehtivat ravikindlustust, on perearstil käimine tasuline või tasuta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimesel ei ole ravikindlustus on tervishoiuteenused tema jaoks tasulised.

Ravikindlustamata inimesed saavad erakorralise meditsiini osakonnas vältimatut meditsiinilist abi. Vältimatu on arstiabi olukorras, kus selle edasilükkamine ohustab otseselt inimese elu või tervist.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ravikindlustuse saab tudeng kui läheb õppima Tallinna Majanduskooli mittestatsionaarsesse õppesse?29.08.2017

Kas ravikindlustuse saab tudeng kui läheb õppima Tallinna Majanduskooli mittestatsionaarsesse õppesse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel Eesti alalistest elanikest üliõpilastel. Õppevorm ei ole oluline.

Ise saab oma ravikindlustuse kehtivust kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Millise lepingu tasust peab tööandja hoolduslehe korral kinnipidamise tegema, kas käsunduslepingu või töölepingu?09.08.2017

Mul on sama tööandja juures nii käsundusleping, kui tööleping. Kui ma viibin hoolduslehel, siis millise lepingu tasust peab tööandja kinnipidamise tegema, st. ei tohi maksta hoolduslehel oldud aja eest tasu.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tänan Teid pöördumise eest.

Ravikindlustuse seaduse kohaselt ei tohi kindlustatud isik täita töö- või teenistuskohustusi või tegeleda ettevõtlusega töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastatuse ajal. Nimetatud keelu rikkumise korral kaotab ta õiguse saada ajutise töövõimetusehüvitist alates rikkumise päevast.

Töövõimetuslehele jäädakse mõlemast kohast korraga.

Hoolduslehe korral maksab hüvitist ainult haigekassa. Hüvitise määr on 80%.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui vanemahüvitise ajal osalise koormusega töötades kaotab ravikindlustuskaitse?08.06.2017

Kui töötada vanemahüvitise ja kuni lapse 3.a saamiseni 100 eurot kuus, netos, osalise tööajaga, kas siis töölepingu sõlmimise ajast puudub mul üldse ravikindlustus, kuna tööandja ütles, et nii väikese palgaga ravikindlustust ei saa ja alates töölepingu sõlmimisest haigekassa lõpetab nö ravikindlustuslepingu, kuna läksin tööle, ja siis peaks see olema uue tööandja mure.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus last kasvataval vanemal lapse 3-aastaseks saamiseni, kui talle makstakse vanemahüvitist või lapsehooldustasu – st lapsi kasvatava isiku ravikindlustuskaitse on tagatud sotsiaalmaksu maksmisega.

Töölepinguga töötavate isikute ravikindlustus tekib töötamise registri andmete alusel.

VÕS lepinguga töötavate isikute ravikindlustus tekib maksudeklaratsioonide (TSD) alusel. VÕS lepingu alusel töötavatel isikutel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2017. aastal on kuumäär 430 eurot, sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus).

Tööle asumine ei lõpeta vanemahüvitist saava isiku ravikindlustust. Kui asute tööle töölepingu alusel, tekib Teil õigus kahel alusel ravikindlustusele.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mis tingimustel tasu ja maksude maksmisel saaks osalise ajaga töötaja ravikindlustuskatte?10.05.2017

Töötaja töötab töölepingu alusel osalise tööajaga, kuupalgaga 300 eurot kuus. Tema avalduse alusel ei rakendata tal tulumaksuvabastust vaid arvestatakse tulumaks esimeselt sendilt. See on töötaja ainuke töökoht. Kas tööandjal on kohustus arvestada sotsiaalmaksu min kuumäära alusel (141,90) või õigus arvestada sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud tasult? Siis oleks sots.maks miinimummäärast väiksem. Kas töötajal tekiks siis õigus ravikindlustusele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tänan Teid pöördumise eest.

Ravikindlustusseaduse § 5 kohaselt on õigus ravikindlustusele üle ühekuulise töölepingu alusel töötaval töötajal. Kuidas makstakse sotsiaalmaksu tuleb küsida Maksu-ja Tolliametist.

Töölepinguga töötavatel töötajatel tekib õigus ravikindlustusele töötamise registrisse kantud andmete alusel automaatselt. Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa