Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas isikul, kellel pole kehtivat ravikindlustust, on perearstil käimine tasuline või tasuta?26.09.2017

Tere! Kas isikul, kellel pole kehtivat ravikindlustust, on perearstil käimine tasuline või tasuta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimesel ei ole ravikindlustus on tervishoiuteenused tema jaoks tasulised.

Ravikindlustamata inimesed saavad erakorralise meditsiini osakonnas vältimatut meditsiinilist abi. Vältimatu on arstiabi olukorras, kus selle edasilükkamine ohustab otseselt inimese elu või tervist.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ravikindlustuse saab tudeng kui läheb õppima Tallinna Majanduskooli mittestatsionaarsesse õppesse?29.08.2017

Kas ravikindlustuse saab tudeng kui läheb õppima Tallinna Majanduskooli mittestatsionaarsesse õppesse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel Eesti alalistest elanikest üliõpilastel. Õppevorm ei ole oluline.

Ise saab oma ravikindlustuse kehtivust kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Millise lepingu tasust peab tööandja hoolduslehe korral kinnipidamise tegema, kas käsunduslepingu või töölepingu?09.08.2017

Mul on sama tööandja juures nii käsundusleping, kui tööleping. Kui ma viibin hoolduslehel, siis millise lepingu tasust peab tööandja kinnipidamise tegema, st. ei tohi maksta hoolduslehel oldud aja eest tasu.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tänan Teid pöördumise eest.

Ravikindlustuse seaduse kohaselt ei tohi kindlustatud isik täita töö- või teenistuskohustusi või tegeleda ettevõtlusega töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastatuse ajal. Nimetatud keelu rikkumise korral kaotab ta õiguse saada ajutise töövõimetusehüvitist alates rikkumise päevast.

Töövõimetuslehele jäädakse mõlemast kohast korraga.

Hoolduslehe korral maksab hüvitist ainult haigekassa. Hüvitise määr on 80%.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui vanemahüvitise ajal osalise koormusega töötades kaotab ravikindlustuskaitse?08.06.2017

Kui töötada vanemahüvitise ja kuni lapse 3.a saamiseni 100 eurot kuus, netos, osalise tööajaga, kas siis töölepingu sõlmimise ajast puudub mul üldse ravikindlustus, kuna tööandja ütles, et nii väikese palgaga ravikindlustust ei saa ja alates töölepingu sõlmimisest haigekassa lõpetab nö ravikindlustuslepingu, kuna läksin tööle, ja siis peaks see olema uue tööandja mure.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus last kasvataval vanemal lapse 3-aastaseks saamiseni, kui talle makstakse vanemahüvitist või lapsehooldustasu – st lapsi kasvatava isiku ravikindlustuskaitse on tagatud sotsiaalmaksu maksmisega.

Töölepinguga töötavate isikute ravikindlustus tekib töötamise registri andmete alusel.

VÕS lepinguga töötavate isikute ravikindlustus tekib maksudeklaratsioonide (TSD) alusel. VÕS lepingu alusel töötavatel isikutel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2017. aastal on kuumäär 430 eurot, sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus).

Tööle asumine ei lõpeta vanemahüvitist saava isiku ravikindlustust. Kui asute tööle töölepingu alusel, tekib Teil õigus kahel alusel ravikindlustusele.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mis tingimustel tasu ja maksude maksmisel saaks osalise ajaga töötaja ravikindlustuskatte?10.05.2017

Töötaja töötab töölepingu alusel osalise tööajaga, kuupalgaga 300 eurot kuus. Tema avalduse alusel ei rakendata tal tulumaksuvabastust vaid arvestatakse tulumaks esimeselt sendilt. See on töötaja ainuke töökoht. Kas tööandjal on kohustus arvestada sotsiaalmaksu min kuumäära alusel (141,90) või õigus arvestada sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud tasult? Siis oleks sots.maks miinimummäärast väiksem. Kas töötajal tekiks siis õigus ravikindlustusele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tänan Teid pöördumise eest.

Ravikindlustusseaduse § 5 kohaselt on õigus ravikindlustusele üle ühekuulise töölepingu alusel töötaval töötajal. Kuidas makstakse sotsiaalmaksu tuleb küsida Maksu-ja Tolliametist.

Töölepinguga töötavatel töötajatel tekib õigus ravikindlustusele töötamise registrisse kantud andmete alusel automaatselt. Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas haiguslehel viibimine lükkab kuidagi edasi koondamisest etteteatamise tähtaega?20.04.2017

Minule teatati koondamisest 31. jaanuaril 2 kuud ette, st 1. aprillist. 9. martsist tänaseni olen haiguslehel. Kes maksab ja kui kaua on mul õigus saada haigushüvitist?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töötaja haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast.
Kehtiva töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et töösuhe vahepeal lõppeb. Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud isikul õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.


Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Millise aja jooksul tekib ravikindlustuse katkemine tööandja vahetumisel?20.04.2017

Töötan tööandja juures käsunduslepingu alusel alates 01.02.2017, tööandja sotsiaalmaksu maksnud ei ole. Enne töötasin töölepingu alusel ka teise tööandja juures, aga sealse lepingu lõpetasin. Nüüd aga lõppeb 10.05.2017 minu ravikindlustus ära. Kui palun tööandjal hakata tasuma sotsiaalmaksu, kas siis ravikindlustus läheb automaatselt edasi? Ja kui peaks ravikindlustus katkema siis kui kiiresti see uuesti tekib, kui tööandja käsunduslepingu alusel sotsiaalmaksu ära maksab?
Ette tänades ja vastust ootama jäädes!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus). Kui sotsiaalmaksu miinimummäär on täidetud, tekib kindlustuskaitse peale TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks TSD-l väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas tööandja näeb töötaja töövõimetuse põhjust, ehk kas sellised andmed on avalikud?31.03.2017

Kas tööandja näeb seda ja kas ta näeb ka miks töövõimetus määratud on?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööandja ei näe ajutise töövõimetuse määramise põhjust.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas kahes kohas töötades on võimalik võtta haiguslehte ainult ühe tööandja juures?09.03.2017

Töötan kahes töökohas, üks on vahetustega. Kas oleks võimalik võtta ainult ühes töökohas haigusleht?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Mitme tööandja korral tuleb töövõimetuslehele jääda mõlema tööandja juurest.

Ravikindlustuse seaduse kohaselt ei tohi kindlustatud isik täita töö- või teenistuskohustusi või tegeleda ettevõtlusega töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastatuse ajal. Nimetatud keelu rikkumise korral kaotab ta õiguse saada ajutise töövõimetuse hüvitist alates rikkumise päevast.

Kui töötajal on kaks tööandjat, peab hüvitise arvestamiseks ja maksmiseks vajalik info haigekassale jõudma mõlema tööandja poolt.Töövõimetuslehele jäädakse mõlemas töökohas korraga. Kui töötajal on mitu tööandjat, maksab haigekassa hüvitist ühe summana, sest arvesse lähevad kõigi tööandjate eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavad tulud. Elektroonselt saab riigiportaalis www.eesti.ee töövõimetuslehe edastada ainult üks tööandja, teine tööandja peab saatma haigekassale tööandja tõendi, kus kinnitab. et töötaja viibis töövõimetuslehel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas arstil käies on ravikindlustatud pensionärilt aparaadi kasutamise 20 euro lisatasu küsimine õigustatud?13.12.2016

Tere!
Eriarsti juures visiidil käies (olen varem käinud mitu korda) küsis seekord arst 20 eurot lisaks aparaadi kasutamise eest (sünnimärkide kontroll). Olen ravikindlustatud pensionär. Kas aparaadi kasutamise lisatasu küsimine on õigustatud? Kontrollimise aparaat on alati sama.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui:
• see on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080
• selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud,
• teenust osutab haigekassa lepingupartner (http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/lep_partnerid).

Raviteenuste eest, mis ei kuulu haigekassa tervishoiuteenuste loetellu, on raviasutusel õigus küsida tasu. Täpse selgituse saamiseks palume Teil pöörduda otse raviasutuse poole.

Parimat soovides

Ülvi Rebane