Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas haiguse tõttu töölt lahkunud töövõimetuspensionäril säilib ravikindlustus?07.09.2016

Lahkusin haiguse tõttu töölt. Olen töövõimetuspensionär. Kas mu ravikindlustus kehtib siis edasi või on vaja selleks midagi teha?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse isikutele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni. Töövõimetuspensionäril on õigus ravikindlustusele.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mis võimalused on saada ravikindlustust, kui töötan VÕS lepingu alusel ja kuupalk jääb alla 390 euro?07.09.2016

Mis võimalused oleks saada ravikindlustust, kui töötan VÕS lepingu alusel ja kuupalk jääb alla 390 euro (250-300)? Tervis ja kodused olud ei võimalda rohkem töötada.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2016.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 128,70 eurot kuus).

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas töövõimetuspensionäril on õigus ravikindlustusele?06.09.2016

Kas töövõimetuspensionäril on õigus ravikindlustusele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse isikutele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni, sh töövõimetuspensioni.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas saan hooldushüvitist, kui olen puudega lapse hooldaja ja jään ise haigeks?06.09.2016

Tere!
Sooviksin täpsustada seaduses olevat järgmist punkti.
Kindlustusjuhtum, mille esinemisel makstakse kindlustatud isikule hooldushüvitist, on:
1) alla 12-aastase lapse põetamine;
2) haige perekonnaliikme kodus põetamine;
3) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui hooldav isik ise on haige või hooldavale isikule osutatakse sünnitusabi.

Kas 3. punkt kehtib ka juhul, kui mul on alla 16-aastane puudega laps ja ma jään ise haigeks? Kas mul on võimalus võtta haiguslehe asemel hooldusleht? Kui ei, siis palun kirjutage pikemalt, mis juhtudel see punkt kehtib.

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ § 6 lg 2 kirjutatakse hooldusleht välja tegelikule põetajale või hooldajale, kui hooldamise või põetamise vajadus tuleneb põetatava või «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul lapse hooldaja tervise seisundist.

Näiteks, kui alla 16-aastase puudega lapse hooldaja haigestub ja ei saa seetõttu last hooldada, siis lapse tegelikule hooldajale (kes omab kehtivat töösuhet ja ravikindlustust tööandja kaudu) väljastatakse hooldusleht.

Seega, kui puudega lapse hooldaja ise haigestub, ei väljastata talle hoolduslehte.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas töötaja saab hüvitist ka peale töölt vabastamist?26.05.2016

Töötaja läheb haiguslehele 4 kuuks ja hakkab saama haigushüvitist. Tööandaja aga tahab selleks 4 kuuks võtta uut töötajat ja selle haiguslehel oleva töötaja lahti lasta. Kas siis see töötaja saab haigushüvitist edasi, kui ta on vabastatud töölt?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab töövõimetuslehe ja selle järglehtede eest hüvitist juhul kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal, olenemata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb.

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja, kelle juures töövõimetusleht alguse sai, töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale esitama riigiportaali kaudu.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist pärast vanemapalga lõppemist tööle asudes?25.05.2016

Tere!
Peale vanemahüvitise lõppu asusin tööle. Aastal 2015 sain vanemahüvitist. Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist kui laps peaks haigeks jääma ja hoolduslehe võtma? (Kuna aastal 2015 ei ole olnud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, siis miinimumpalga järgi?)
Kui laps jääb haigeks, kas hoolduslehte on võimalik võtta ka lapse vanaemal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu või keskmine tulu oli väiksem alampalgast, arvutatakse hooldushüvitis alampalgalt. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.

Hooldushüvitist maksab Haigekassa haigestumise esimesest päevast määraga 80%. Hüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kellele esitatakse haigusleht kui tööleping ei kehti aga ravikindlustus veel kehtib?19.05.2016

Tere
Oli 3 päeva kodus haige, 12.06 sattusin haiglasse (olen seal pikemalt), tööandja tegi ettepaneku lõpetada tööleping kokkuleppel, kuna teame, et seda tööd ma enam teha ei saa. 17.06 tõi tööandja mulle lepingu lõpetamise avalduse, kuhu kuupäevaks oli märgitud 06.05 2016. Kellele esitatakse haigusleht - tööleping ei kehti aga ravikindlustus kehtib kuni 06.07 2016 ja kas mingit haigusraha ka saada on?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal (ka siis kui töövõimetusleht väljastatakse töölepingu viimasel päeval), siis haigekassa maksab isikule hüvitist kuni töövõimetuslehe lõpuni, vaatamata sellele et töösuhe vahepeal lõpeb. Haigekassa maksab ajutise töövõimetushüvitist alates haigestumise 9.päevast hoolimata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb. Töövõimetuslehe lõppedes tuleb teavitada oma endist tööandjat, kes töövõimetuslehe andmed haigekassale elektroonselt edastab.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 5 kohaselt kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme, kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid menetluse ajal muutuvad.
Seega maksab Eesti Haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitist töövõimetuslehe alusel kuni ajutise töövõimetuse lõpuni ehk kuni tervenemiseni olenemata asjaolust, et töösuhe on enne töövõime taastumist lõppenud.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab töötasu vahe, kui tööandja viib tervise tõttu mind väiksemale koormusele?06.05.2016

Tere
Olen tööl kõnekeskuses, praegu on TVL ja saan suu piirkonda kiiritust; tööandjal on mulle pakkuda väiksema koormuse/tasuga kirjalikku tööd. Kas kehtib: Terviseseisundile vastava töö andmisel ja üleviimisel kergemale ametikohale maksab haigekassa töötajale haigushüvitist sellises summas, et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava palgaga oleks võrdne isiku kalendripäeva keskmise tuluga eelmisel aastal. (https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/tervisekaitse/tervishoid/haigushuvitise_maksmine) ja millised dokumendid on vaja selleks esitada.
Mis juhtub, kui tervis ei luba taas üldse tööl käia ja vaja haiglas olla?

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hüvitist kergemale tööle üleviimisel maksab haigekassa ainult raseduse korral. Teistel juhtudel haigekassa tekkinud palgavahet ei kompenseeri.
Kui töötaja haigestub ja ta peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Töötaja enda haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast, määraga 70% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.
Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 20%

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui palju peab maksma sotsiaalmaksu alla 3-aastase lapse ema pealt, et tal kehtiks ravikindlustus?06.04.2016

Peres on alla 3-aasta laps. Isa jäi lapsehoolduspuhkusele ja seega kehtib temale ravikindlustus. Ema läks tööle poole kohaga. Ema töötasu on kuus 250 eurot. Kas Tööandja võib maksta ema töötasu pealt sotsiaalmaksu 82,50 eurot ja ema on sellega ravikindlustatud? Või selleks, et tekiks õigus ravikindlustusele, tuleks maksta sotsiaalmaksu 128,70 eurot?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse:
● üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
● töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest lepingu teine pool maksab või teised pooled maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2016. aastal on kuumäär 390 eurot);
● juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest juriidiline isik maksab või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2016. aastal on kuumäär 390 eurot).

Seega kui töölepingu pikkus on üle ühe kuu on ravikindlustusseaduse kohaselt töötajal õigus ravikindlustusele, kuidas sellisel juhul sotsiaalmaksu tuleb tasuda küsige palun Maksu-ja Tolliametist www.emta.ee.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus, kui käsundusleping, mille alusel maksti sotsiaalmaksu, lõppes 1. märtsil?04.04.2016

Tere

Üle ühe aasta kehtinud käsundusleping, mille alusel oli tasutud sotsiaalmaksu lõppes 01.03.2016.

Kui kaua kehtib ravikindlustus?

Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Alates 1. jaanuarist 2016 muutusid ravikindlustuse saamise võimalused ettevõtte juhatuse liikmetele ning töövõtu- ja käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele. Neile kehtib uus ravikindlustuskaitse süsteem, mille kohaselt kindlustuskaitse algus ja peatamine on seotud maksudeklaratsiooni (TSD) esitamisega Maksu- ja Tolliametile, mitte enam vastava lepingu algus- ja lõpuajaga.
Kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.
Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist. Ülemineku perioodil on lisatud ravikindlustusele ühekuuline garantiiaeg.

Ise saab oma ravikindlustuse kehtivust kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa