Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kus on sätestatud, et rasedus- ja sünnitushüvitise saamiseks peab töövõtuleping olema pikem kui üks kuu?24.03.2015

Tere! Kui pikk peab olema töövõtuleping, et saada rasedus- ja sünnitushüvitist? Haigekassast öeldi mulle, et üks kuu ja üks päev,seega kui leping on lühem, ei ole mul õigust hüvitisele. Kui see on tõesti nii, siis kust võiksin leida sellekohast infot, ei mina ega tööandja ei teadnud seda!?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse võlaõigusliku lepinguga töötajale juhul, kui inimesega, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui töövõtulepingu sõlminud isiku eest ei maksa lepingu teine pool igakuiselt sotsiaalmaksu miinimum kuumääralt või leping on lühem kui üks kuu, siis ei saa isikut kindlustada.
Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Kui sünnituslehe algamise päeval ei ole naisel tööandja kaudu kehtivat ravikindlustust, siis ei ole tal õigust sünnitushüvitisele.

Töövõimetushüvitiste, sh sünnitushüvitise maksmist reguleerib Ravikindlustuse seadus § 50-62 https://www.riigiteataja.ee/akt/131122012010?leiaKehtiv.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse haigusraha, kui olin lapsega kuni 3 aastaseks saamiseni kodune?04.03.2015

Tere
Olin lapsehoolduspuhkusel ja tööle läksin augustis. Kahe kuu pärast (mais) on plaanis operatsioon, mille tulemusena pean jääma 1,5 -2 kuuks koju. Minu küsimus ongi, et mille alusel makstakse haigusrahasid?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa võtab töövõimetushüvitise arvutamisel aluseks Maksu- ja Tolliametist saadud isiku eest arvestatud või makstud sotsiaalmaksu.

Kui töölepinguga töötajal eelneval aastal tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus siis võrdub päevatulu põhipalga ja arvu 30 jagatisega, kuid mitte üle kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatise. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Töövõimetushüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Töövõimetushüvitise arvutamise kohta saate lugeda https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse uue sünnituspuhkuse sünnitushüvitist kui eelnevalt oled olnud lapsehoolduspuhkusel?10.02.2015

Tere
Terve eelnenud aasta kuni novembrikuu alguseni sain vanemahüvitist alampalga määras, kuna eelnevalt töötades oli põhipalk väiksem kui alampalk. Küsimus selline, et kui lähen selle aasta veebruaris dekreeti, siis kuidas arvutatakse uus sünnitushüvitis? Vanemahüvitis ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele ning tööandja juures on põhipalk väiksem kui eelnenud kalendriaastal saadud vanemahüvitis. Kas sünnitushüvitist arvutatakse vanemahüvitise alusel saadud miinimumpalgalt või siiski põhipalga ja 30 päeva jagatisena?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise isiku eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sünnitushüvitise arvutamisel vanemahüvitis arvesse ei lähe. Ajutise töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Sünnitushüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.
Töövõimetushüvitise arvutamise kohta leiate rohkem infot https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas töötu saab lapse haiguse korral ka hoolduslehe võtta?04.02.2015

Tere. Olen ise töötuna arvel. Kui laps on haige, kas saan võtta ka hoolduslehe? Kuhu ja kellele see tuleb saata? Kas mul säilib ka töötuskindlustushüvitis?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus töövõimetushüvitisele on ainult tööandja poolt kindlustatud inimestel. Töötuskindlustushüvitist puudutava küsimusega pöörduge palun Töötukassa poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas rasedal on kehtiv ravikindlustus või kuidas see ravikindlustus saada?08.01.2015

Tere,
Olen rase ja mul kehtib hetkel ravikindlustus, kuna ma olen oma vanaema hooldaja. Juhul kui peaks hooldamine lõppema, kas siis toon haigekassale rasedatõendi, et kindlustus kehtiks edasi?
Lugupidamisega,

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere
Ravikindlustuse taotlemiseks rasedana tuleb haigekassale esitada avaldus ja arsti või ämmaemanda väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta. Kindlustuskaitse lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht pärast töölt vabastamist esitada?04.12.2014

Tere! Olen töövõimetuspensionär ja tervislikel põhjustel (olen sel aastal olnud haiguslehel 4 kuud) lõpetati mu tööleping. Lepingu lõppemise ajal olin ka haiguslehel. Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht edaspidi esitada. Olen ikka jätkuvalt haiguslehel. Töötukassasse ei saa ka enne end arvele võtma minna kui tervis seda lubab.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetusleht ning selle järglehed tuleb esitada oma endisele tööandjale.

Teie pöördumisest ei selgu täpsed asjaolud, kuid informeerin, et töövõimetuspensioni saaval töötaval inimesel, kes on haiguslehel haiguse või vigastuse tõttu, mille pärast määrati talle töövõimetuspension, on õigus saada haigushüvitist ühe haiguse korral järjest kuni 60 kalendripäeva eest ja kokku kalendriaastas kuni 90 kalendripäeva eest.
Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte haiguslehe kestvusel.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mille alusel ja kuidas arvestatakse dekreedi raha ja vanemahüvitist?26.11.2014

Tere,
Minu naine peaks sünnitama aprillis 2015. Tema kuupalk on 850 EUR. Kuidas makstakse dekreedi raha ja vanemahüvitist, mille alusel?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Kui sünnitusleht algab 2015, siis arvutatakse sünnitushüvitis 2014 aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel.

Hüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 355 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2014. aastal on alampalk 355 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Ajutise töövõimetuse hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 21%

Vanemahüvitist puudutava küsimusega pöörduge palun Sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas polikliinikus saadud süsti pean tõesti kinni maksma?25.11.2014

Käisin ortopeedi juures, riigipolikliinikus. Seal mul tegi arst mingi süsti, pärast seda saatis ta mind apteeki, kus pidin uue süsti ostma, et talle tagasi tooma.
Arvasin alati, et meil on tasuta meditsiin ning kõik protseduurid ka. Miks siis mind kohustati süsti eest maksma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui teenus on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013057 ja selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud. Ravimite eest tasub haigekassa kui ravim on Eesti haigekassa ravimite loetelus https://www.riigiteataja.ee/akt/129032011024?leiaKehtiv .

Täpsema vastuse saamiseks pöörduge palun oma arsti poole.

Parimate soovidega
Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kust saab Eestis ametlikult töötav välismaalane haiguslehe, kui tal ei ole perearsti?20.11.2014

Minu abikaasa ei ole Eesti kodanik, kuid on siin ametlikult tööl. Nüüd jäi ta haigeks ning oleks vaja haiguslehte. Oma perearsti tal siin ei ole. Olemas on tal ka Eesti isikukood.
Kuhu pöörduda? Kust saaks talle haiguslehe?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Eestis töötav isik, kes on haigestunud ja vajab töövõimetuslehte, peab tervishoiuteenuse ja töövõimetuslehe saamiseks pöörduma endale lähima perearstikeskuse poole.
Perearstide andmed leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid.

Kui soovite teada, milline on Teile lähim perearstikeskus, kuhu Te Eesti aadressi järgi kuulute, leiate info Terviseameti kodulehelt http://mveeb.sm.ee/Nimistud/.
Perearsti leidmise küsimustes võite pöörduda Terviseameti peremeditsiini osakonna poole http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/peremeditsiinist.html.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kui kaua kehtib kodanikul veel ravikindlustus, kui ta on lahkunud Eesti firmast ja asunud tööle Soome firmasse?05.11.2014

Tere,
Eesti kodanik on töötanud Eesti firmas Soomes ja tema eest on sotsiaalmaksed tasutud Eestis. Nüüd soovib kodanik minna tööle Soome firmasse Soome. Kui kaua kehtib kodanikul veel Eesti ravikindlustus, kui ta on lahkunud Eesti firmast ja asunud tööle Soome firmasse?
Kui kodanikul lõppeb Eesti ravikindlustus ja pole veel Soome ravikindlustust, et kas selleks perioodiks oleks mõtekas võtta reisikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale töölepingu lõppu kehtib ravikindlustus 2 kuud.
Reisikindlustuse küsimusega palun pöörduge erakindlustust pakkuvate ettevõtete poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist