Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist pärast vanemapalga lõppemist tööle asudes?25.05.2016

Tere!
Peale vanemahüvitise lõppu asusin tööle. Aastal 2015 sain vanemahüvitist. Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist kui laps peaks haigeks jääma ja hoolduslehe võtma? (Kuna aastal 2015 ei ole olnud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, siis miinimumpalga järgi?)
Kui laps jääb haigeks, kas hoolduslehte on võimalik võtta ka lapse vanaemal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu või keskmine tulu oli väiksem alampalgast, arvutatakse hooldushüvitis alampalgalt. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.

Hooldushüvitist maksab Haigekassa haigestumise esimesest päevast määraga 80%. Hüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kellele esitatakse haigusleht kui tööleping ei kehti aga ravikindlustus veel kehtib?19.05.2016

Tere
Oli 3 päeva kodus haige, 12.06 sattusin haiglasse (olen seal pikemalt), tööandja tegi ettepaneku lõpetada tööleping kokkuleppel, kuna teame, et seda tööd ma enam teha ei saa. 17.06 tõi tööandja mulle lepingu lõpetamise avalduse, kuhu kuupäevaks oli märgitud 06.05 2016. Kellele esitatakse haigusleht - tööleping ei kehti aga ravikindlustus kehtib kuni 06.07 2016 ja kas mingit haigusraha ka saada on?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal (ka siis kui töövõimetusleht väljastatakse töölepingu viimasel päeval), siis haigekassa maksab isikule hüvitist kuni töövõimetuslehe lõpuni, vaatamata sellele et töösuhe vahepeal lõpeb. Haigekassa maksab ajutise töövõimetushüvitist alates haigestumise 9.päevast hoolimata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb. Töövõimetuslehe lõppedes tuleb teavitada oma endist tööandjat, kes töövõimetuslehe andmed haigekassale elektroonselt edastab.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 5 kohaselt kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme, kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid menetluse ajal muutuvad.
Seega maksab Eesti Haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitist töövõimetuslehe alusel kuni ajutise töövõimetuse lõpuni ehk kuni tervenemiseni olenemata asjaolust, et töösuhe on enne töövõime taastumist lõppenud.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab töötasu vahe, kui tööandja viib tervise tõttu mind väiksemale koormusele?06.05.2016

Tere
Olen tööl kõnekeskuses, praegu on TVL ja saan suu piirkonda kiiritust; tööandjal on mulle pakkuda väiksema koormuse/tasuga kirjalikku tööd. Kas kehtib: Terviseseisundile vastava töö andmisel ja üleviimisel kergemale ametikohale maksab haigekassa töötajale haigushüvitist sellises summas, et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava palgaga oleks võrdne isiku kalendripäeva keskmise tuluga eelmisel aastal. (https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/tervisekaitse/tervishoid/haigushuvitise_maksmine) ja millised dokumendid on vaja selleks esitada.
Mis juhtub, kui tervis ei luba taas üldse tööl käia ja vaja haiglas olla?

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hüvitist kergemale tööle üleviimisel maksab haigekassa ainult raseduse korral. Teistel juhtudel haigekassa tekkinud palgavahet ei kompenseeri.
Kui töötaja haigestub ja ta peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Töötaja enda haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast, määraga 70% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.
Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 20%

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui palju peab maksma sotsiaalmaksu alla 3-aastase lapse ema pealt, et tal kehtiks ravikindlustus?06.04.2016

Peres on alla 3-aasta laps. Isa jäi lapsehoolduspuhkusele ja seega kehtib temale ravikindlustus. Ema läks tööle poole kohaga. Ema töötasu on kuus 250 eurot. Kas Tööandja võib maksta ema töötasu pealt sotsiaalmaksu 82,50 eurot ja ema on sellega ravikindlustatud? Või selleks, et tekiks õigus ravikindlustusele, tuleks maksta sotsiaalmaksu 128,70 eurot?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse:
● üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
● töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest lepingu teine pool maksab või teised pooled maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2016. aastal on kuumäär 390 eurot);
● juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest juriidiline isik maksab või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2016. aastal on kuumäär 390 eurot).

Seega kui töölepingu pikkus on üle ühe kuu on ravikindlustusseaduse kohaselt töötajal õigus ravikindlustusele, kuidas sellisel juhul sotsiaalmaksu tuleb tasuda küsige palun Maksu-ja Tolliametist www.emta.ee.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus, kui käsundusleping, mille alusel maksti sotsiaalmaksu, lõppes 1. märtsil?04.04.2016

Tere

Üle ühe aasta kehtinud käsundusleping, mille alusel oli tasutud sotsiaalmaksu lõppes 01.03.2016.

Kui kaua kehtib ravikindlustus?

Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Alates 1. jaanuarist 2016 muutusid ravikindlustuse saamise võimalused ettevõtte juhatuse liikmetele ning töövõtu- ja käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele. Neile kehtib uus ravikindlustuskaitse süsteem, mille kohaselt kindlustuskaitse algus ja peatamine on seotud maksudeklaratsiooni (TSD) esitamisega Maksu- ja Tolliametile, mitte enam vastava lepingu algus- ja lõpuajaga.
Kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.
Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist. Ülemineku perioodil on lisatud ravikindlustusele ühekuuline garantiiaeg.

Ise saab oma ravikindlustuse kehtivust kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mida peaksin tegema, kui tööandja ei esita Haigekassasse haiguslehte?29.03.2016

Detsembris oli selgroo operatsioon, detsembri ja jaanuari eest sain hüvitise kätte. Veebruaris ja märtsis käisin veel taastusravil. Kuna tööandja pole maksnud siiamaani palka eelmise aasta eest ja minu töökoht (kontor) on arestitud, kirjutasin lahkumisavaldust TLS § 91 lg 2 alusel alates 18.02. Tööandja ei vasta ega reageeri kuidagi, saatsin talle mitu SMS ja kirja. Tean ainult, et ta pole minu lahkumise põhjusega nõus. 31.03 meil on töövaidluse istung. Kas ma saan seda summat nõuda tema poolt? Kui haigusleht pikendatakse, kas ikka peab tööandja selle kinnitama 7 päeva jooksul või see läheb automaatselt edasi? Ongi see, et märtsi kuu eest ta peab ka kinnitama, isegi kui ma ei tööta seal?
Muidu haigusleht on juba kinni pannud minu poolt ja otsin uut töökohta.
Tänan ette

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ja selle järglehed maksab haigekassa välja hoolimata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb. Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja omapoolsed töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale esitama elektroonilise teenuse kaudu.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööle asumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustuskaitse pärast töölepingu lõpetamist, ja kas see kehtib ka välismaal?23.03.2016

Tere,
Kui lõpetan töölepingu omal soovil nt 15.04.2016 kaua kehtib siis ravikindlustus ja kui lähen välismaale ja oman euroopa ravikindlustuskaarti, kas siis kaitse on ka välismaal peal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere
Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast. Juhul, kui Teie tööleping lõpeb 15.04.2016, siis ravikindlustus kehtib kuni 15.06.2016.

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Kui isik on teadlik oma kindlustuskaitse puudumisest, ei tohi ta Euroopa ravikindlustuskaatri kasutada. Nimetatud informatsioon on kirjutatud ka ravikindlustuskaardi pöördele.

Oma ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee kaudu või helistades haigekassa infotelefonile +372 669 6630.

Parimate soovidega

Kaie Selter
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab töövõimetuse, kui inimene oli alkoholijoobes ja sai autos kaasreisijana avariis kannatada?09.03.2016

Tere. Küsimus puudutab liiklusõnnetust. Nädalavahetusel toimus avarii, kus olime kannataja pool, juhil olid kõik nõuded täidetud ja kaine. Kuid teemaks on kõrvalistuja, kes oli avarii hetkel alkoholijoobes, mis ka fikseeritud haigusloos. Küsimus, kas sellisel puhul haigekassa töövõimetust hüvitab? Tänud!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustusseaduse § 60 lõige 1 kohaselt kindlustatud isikul ei ole õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist, kui kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumine või vigastus on tingitud liiklusseaduse alusel kehtestatud korras või arsti tehtud ekspertiisiga tuvastatud joobeseisundist. Otsuse töövõimetushüvitise maksmise kohta teeb haigekassa töövõimetuslehe menetlemise käigus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab operatsiooni, kui olen 8 kuud järjekorras olnud, operatsioon aprillis, kuid ravikindlustus lõpeb märtsis?07.03.2016

Tere, olen olnud operatsiooni järjekorras juba 8 kuud ja nüüd teatati, et saan aprillis operatsioonile. Kahjuks lõppes mul tööleping jaanuaris, seega kindlustus lõpeb märtsis. Kas haigekassa hüvitab selle operatsiooni või mitte?
Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Eesti Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest mis on kantud tervishoiuteenuste loetellu ning osutatud meditsiinilisel näidustusel haigekassaga ravi rahastamise lepingu sõlminud raviasutuses. Kui Teil raviteenuse osutamise ajal ravikindlustust ei ole, siis tuleb Teil teenuse eest ise tasuda.

Lisainformatsiooni saate haigekassa infotelefonilt 16363 või 669 6630 ja meiliaadressilt info@haigekassa.ee.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti HaigekassaParimate soovidega
 

Küsimus: Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu esitatakse haigusleht pärast töölt vabastamist?10.02.2016

Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht pärast töölt vabastamist esitada? Olen töövõimetuspensionär ja tervislikel põhjustel (olen sel aastal olnud haiguslehel 4 kuud) lõpetati mu tööleping. Lepingu lõppemise ajal olin ka haiguslehel. Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht edaspidi esitada. Olen ikka jätkuvalt haiguslehel. Töötukassasse ei saa ka enne end arvele võtma minna kui tervis seda lubab.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal, siis Haigekassa maksab hüvitist kuni töövõimetuslehe lõpuni hoolimata sellest, et ravikindlustus vahepeal lõpeb. Kindlustatul on õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikust kalendripäeva. Kui haigestumine on seotud Teie püsiva töövõimetusega, makstakse hüvitist 60 päeva järjest. Selleks aga , et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peate töövõiemtuslehe lõpetamisest teatama oma endist tööandjat. Tööandja edastab töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale elektrooniliselt.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa